Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 22, Number 88 (2024-3)


Effect of Terminalia chebula Retz extract on blood coagulation parameters of mouse
اثر عصاره گیاه هلیله (Terminalia chebula Retz) بر پارمترهای انعقاد خون در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory and anti-aging activity of hydrogel with active ingredient Phyllantus emblica L. fruit nanosimplicia
فعالیت ضد التهابی و ضد پیری هیدروژل با ماده فعال Phyllantus emblica L. nanosimplicia میوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial and antioxidant activities of essential oils from seven species of Amaryllidaceae and Brassicaceae
فعالیت‌ های ضدمیکروبی و آنتی‌ اکسیدانی اسانس‌ هایی از هفت گونه نرگسیان و شب بویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation acute and sub-chronic toxicity assessments of Oleo-gum Resin of Ferula assa-foetida L. in Wistar rats
ارزیابی سمیت حاد و تحت مزمن اولئوگام رزین آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در موش صحرایی نژاد Wistar
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydroalcoholic extract of Salvia sahendica on sperm parameters quality and reproductive hormones in rats exposed to Aluminum
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه مریم ‎گلی سهندی (Salvia sahendica) بر مقابل اثرات سمی ناشی از کلرید آلومنیوم بر کیفیت پارامترهای اسپرم و هورمون‌های تولید مثلی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ethanolic extract and cernumidine compound obtained from Solanum cernuum’s Vell. leaves on benign prostatic hyperplasia
اثرات عصاره اتانولی و ترکیب سرنومیدین بدست آمده از Solanum cernuum’s Vell. بر روی هیپرپلازی خوش‎خیم پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 87 (2023-12)


Cell Suspension Culture of Lavender (Lavandula angustifolia) and the Influence of Methyl Jasmonate and Yeast Extract on Rosmarinic Acid Production
کشت سوسپانسیون سلولی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) و تأثیر متیل جاسمونات و عصاره مخمر بر تولید رزمارینیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The optimization of Fenugreek seeds (Trigonella foenum-graecum L.) extraction by response surface methodology based on β-Sitosterol
بهینه سازی عصاره‌گیری دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) به روش سطح-پاسخ بر اساس بتاسیتوسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of topical Persian medicine Amygdalus communis L. var. Amara kernel oil on the symptoms of knee osteoarthritis: a randomized, triple-blind, active, and placebo-controlled clinical trial
اثرات مصرف موضعی روغن مغز بادام تلخ (Amygdalus communis L. var. Amara) مورد استفاده در طب ایرانی بر علایم استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، سه سو بی خبر، کنترل شده با داروی فعال و دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of antioxidant activity and phenolic compositions of Marrubium vulgare L. as influenced by organic acids
تغییرات فعالیت آنتی ‎اکسیدانی و ترکیبات فنلی Marrubium vulgare L. تحت تأثیر اسیدهای آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bibliometric and subject analysis of articles in the ethnobotanical field of Iranian medicinal plants (1999 – 2022)
تحلیل کتابسنجی و محتوایی مقالات حوزه اتنوبوتانی گیاهان دارویی ایران (1999-2022)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative HPLC analysis of flavonoids and evaluation of antioxidant activity in two organs of Salvia tebesana Bunge
ارزیابی کمی فلاونوئیدها با استفاده از تکنیک HPLC و ارزیابی فعالیت آنتی ‎اکسیدانی در دو اندام Salvia tebesana Bunge
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of medicinal plant essential oils on drug-resistant bacteria in Iran: A systematic review
اثربخشی اسانس گیاهان دارویی بر باکتری ‎های مقاوم به دارو در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal nano-formulations in lung cancer: Superiorities to original forms
نانو فرمول‌ های گیاهی در سرطان ریه: برتری‌ ها نسبت به اشکال خالص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 86 (2023-5)


Compositions and biological effects of different populations of Cupressus to control adult wheat weevil (Tribolium castaneum Herbst)
اثر زیستی و ترکیبات جمعیت‎های مختلف گیاه زربین بر نوعی آفت انباری شپشه آرد گندم Tribolium castaneum Herbst
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical study of medicinal plants, Fasa County, Iran
مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی، شهرستان فسا، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an Iranian polyherbal formulation on the management of allergic asthma in mice
بررسی اثر یک فرمولاسیون چند گیاهی ایرانی بر درمان آسم آلرژیک در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise and herbal capsule (hydro-alcoholic extract of Valeriana jatamansi Jones ex Roxb. and Melissa officinalis L.) on changes in serotonin levels and headache indices in women with chronic tension-type headache
تأثیر تمرین هوازی و کپسول گیاهی (عصاره هیدروالکلی سنبل‎الطیب هندی و بادرنجبویه) بر تغییرات سطوح سروتونین و شاخص‌های سردرد در زنان مبتلا به سردرد مزمن تنشی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alleviation of low temperatures injury on lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K.) by exogenous application of adjuvants in anti-chilling formulations
کاهش آسیب دماهای پایین بر گیاه به لیمو (Lippia citriodora H.B.K.) با کاربرد خارجی اجونت‎ها و فرمولاسیون‎های ضد‌سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical evaluation and antioxidant effects of the essential oil and distillates of Nepeta crispa Willd.
بررسی اجزای اسانس و اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عرق گیاه مفراح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green synthesis of ZnO nanoparticles from Foeniculum vulgare Mill. seed extract and its antibacterial effects on foodborne bacteria
سنتز نانوذرات اکسید روی با کمک عصاره بذر گیاه رازیانه و تأثیرات ضد‌باکتریایی آن بر باکتری‌های منتقله از راه غذا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antihyperglycemic efficacy and safety of AKROPOL, a Persian medicine poly-herbal extract mixture, in the treatment of type 2 diabetic patients: a randomized, double-blind and placebo-controlled clinical trial
اثر کاهش‎ دهنده گلوکز خون و ایمنی آکروپل، یک مخلوط عصاره‎ های گیاهی طب ایرانی در درمان بیماران دیابتی نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور و کنترل شده با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 85 (2023-3)


Quantitative analysis and biological activities of Bauhinia vahlii Wight & Arn. growing in Nepal
آنالیز کمی و بررسی فعالیت‎های بیولوژیکی Bauhinia vahlii Wight & Arn. رویش یافته در نپال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of several important compounds production in fennel (Foeniculum vulgare Mill.) populations
بررسی ترکیبات مهم تولید شده در جمعیت‎ های رازیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some physicochemical and phytochemical characteristics of Iranian Ferula assa-foetida L. oleo-gum resin
برخی خواص فیزیکوشیمیایی و فیتوشیمیایی اولئو گام رزین آنقوزه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aromatic composition, catechins content, and metal elements profiling of forty-three Iranian black tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze samples
ترکیبات معطر، محتوای کاتچین‌ ها و پروفایل عناصر فلزی 43 نمونه چای سیاه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of essential oil diversity of different populations of Thymus fallax Fisch. & C.A.Mey. collected from some of its habitats in Iran
ارزیابی تنوع اسانس جمعیت ‎های مختلف آویشن آناتولی جمع‎ آوری شده از برخی از رویشگاه‎ های آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of the essential oil of in vitro propagated Mentha x piperita L. and Mentha pulegium L. under methyl jasmonate and salicylic acid foliar application in field conditions
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گونه‌های نعناع فلفلی و پونه معطر تکثیر شده به روش درون شیشه ‎ای تحت محلول ‎پاشی با متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید در شرایط مزرعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical analysis and antimicrobial activities of Scrophularia oblongifolia Loisel. ethyl acetate extract
بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتیل استاتی گل میمونی جویباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical antihypertensive efficacy and safety of Iran plants: a systematic review
اثربخشی و ایمنی بالینی ضد پرفشاری خون گیاهان ایران: یک مرور نظام ‎مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 84 (2022-12)


The effect of methyl jasmonate on morpho-physiological and biochemical parameters and mineral contents in Satureja khuzistanica Jamzad under salinity stress
تأثیر متیل جاسمونات بر پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و محتوای مواد معدنی مرزه خوزستانی تحت تنش شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of different cultivation media and biological and mineral fertilizers on the yield and active ingredients of ginger medicinal plant (Zingiber officinale Rosc)
بررسی تأثیر کودها و بسترهای مختلف کشت بر عملکرد و مواد مؤثره گیاه زنجبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial and antioxidant activities of the leaf extract of some cultivated Iranian licorice populations
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و آنتی‌ اکسیدانی عصاره برگی برخی از جمعیت‌ های کشت شده شیرین‌ بیان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of different Agrobacterium rhizogenes strains on hairy roots induction and secondary metabolites production in Datura innoxia Mill.
تأثیر سویه‌ های مختلف آگروباکتریوم ریزوژنز بر القای ریشه‌ های مویین و تولید متابولیت‌ های ثانویه در داتوره تماشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory activity of Indonesian polyherbal product containing Curcuma zanthorrhiza and Vitex trifolia as the main ingredients in carrageenan- and histamine-induced inflammation in Wistar rats
فعالیت ضدالتهابی محصول چند گیاهی اندونزیایی حاوی گونه ‎ای زردچوبه و پنج انگشت هندی به عنوان مواد اصلی در التهاب ناشی از کاراژینان و هیستامین در موش ‎های صحرایی ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of CYP72A154, a gene involved in glycyrrhizin biosynthesis pathway, in Glycyrrhiza glabra L. (Iranian licorice)
جداسازی ژن CYP72A154 به عنوان ژن درگیر در مسیر بیوسنتز گلیسیریزین در Glycyrrhiza glabra L. (شیرین بیان ایرانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-marketing control of Matricaria chamomilla L. and Thymus vulgaris L. products by reference and developed methods
کنترل پس از ورود به بازار محصولات بابونه و آویشن با روش‎های مرجع و توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian medicine anti-dandruff topical remedies: a narrative review
داروهای موضعی ضد شوره طب ایرانی: مروری روایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 83 (2022-9)


Assessment of the antioxidant activity of the extrcat, cold press, and n-hexane oils and in vitro cytotoxic effects of Capparis spinosa L. seed on SH-SY5Y cancer cell lines
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره، روغن های حاصل از پرس سرد و هگزان نرمال و اثر سیتوتوکسیک دانه کبر روی رده سلول های سرطانی SY5Y-SH در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and purification of apigenin, quercetin and apigenin 7-O-glycoside from Apium graveolens L., Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, Allium cepa L., respectively
خالص ‎‎سازی و شناسایی آپیژنین، کوئرستین، آپیژنین 7-O-گلیکوزید به ترتیب از گیاهان کرفس، جعفری و پیاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication and optimization of physicochemical properties of nano-phytosome from Punica granatum L. peel enriched polyphenol extract
ساخت و بهینه‌سازی خواص فیزیکوشیمیایی نانوفیتوزوم از عصاره پلی فنلی غنی شده پوست انار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Essential oils production in Mentha longifolia L. using plant growth promoting cyanobacteria
بهینه‌سازی تولید اسانس در گیاه Mentha longifolia L. با استفاده از سیانوباکتری‌های تحریک کنندۀ رشد گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioassay-guided isolation of phenolic apoptosis inducer anticancer agents from Berberis vulgaris fruits
جداسازی ترکیب‌های فنولی ضدسرطان القاکننده آپوپتوز از میوه‌های گیاه زرشک با کمک روش سنجش زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of the essential oils and antioxidant capacity evaluation of Echinophora platyloba DC. and Falcaria vulgaris Bernh. growing in Hamadan province of Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و ارزیابی اثرات آنتی‌اکسیدانی گیاهان پاغازه و خوشاریزه رویش یافته در استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial activity of aqueous and lipid extracts of five common allergenic pollens
بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره‎ های آبی و لیپیدی پنج گرده آلرژی‎ زا شایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suggested herbal remedies effective on polycystic ovarian syndrome from the viewpoint of Persian medicine
داروهای گیاهی پیشنهادی موثر بر سندرم تخمدان پلی کیستیک از دیدگاه طب ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 82 (2022-5)


Scolicidal effects of the Nicotiana tabacum L. extract at various concentrations and exposure times
اثرات اسکولیسیدال عصاره‎ی گیاه تنباکو در غلظت‎ها و زمان‎های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, reformulation, and standardization of a traditional-based memory enhancer herbal preparation originated from Persian medicine
طراحی، ساخت و استانداردسازی داروی گیاهی تقویت‌کننده حافظه مبتنی بر طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and evaluation of taste-masked pellets loaded with Matricaria chamomilla L. extract
تهیه و ارزیابی پلت‎‌های حاوی عصاره گیاه بابونه دارویی با طعم پوشانده شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variations in morphological, biochemical and phytochemical traits of diploid and induced tetraploid plants of downy thorn-apple (Datura innoxia Mill.)
تغییرات در صفات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیتوشیمیایی گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید القایی داتوره تماشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capparis spinosa L. tablet: from traditional to modern dosage form
قرص کبر: از شکل دارویی سنتی تا نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of inulin extraction from Inula helenium L. using response surface methodology followed by its MALDI-TOF and TLC-FLD based characterization
بهینه‎سازی استخراج اینولین از ریشه گیاه زنجبیل شامی با استفاده از روش سطح پاسخ و آنالیز آن با روش‎های واجذب-یونش لیزری به کمک ماتریس و کروماتوگرافی لایه نازک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proapoptotic effect of nanoliposomes loaded with hydroalcoholic extract of Hypericum perforatum L. in combination with curcumin on SW48 and SW1116 colorectal cancer cell lines
اثر پروآپوپتوتیک نانولیپوزوم‎های بارگذاری شده با عصاره هیدروالکلی گل راعی در ترکیب با کورکومین بر رده‎های سلولی سرطان کولورکتال SW48 و SW1116
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the anti-oxidative potential of Nepeta crispa Willd. (Lamiaceae) and its effects on oxidative stability of virgin sunflower oil under accelerated storage conditions
ارزیابی پتانسیل آنتی‎اکسیدانی مفراح (نعناعیان) و تاثیرات آن بر پایداری اکسیداتیو روغن بکر آفتابگردان تحت شرایط نگه‎داری تسریع شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of variability in agro-morphological traits, proximate composition, and phenolic compounds of some Trigonella L. species in Iran
مطالعه تنوع در صفات اگرو- مورفولوژیکی، ترکیبات تقریبی و ترکیبات فنلی برخی گونه‎های شنبلیله در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 81 (2022-3)


In vitro propagation and callus induction of medicinal endangered plant meadow rue (Thalictrum minus L.) for producing berberine
تکثیر درون شیشه‌ای و القای کالوس گیاه دارویی در حال انقراض برگ سدابی (Thalictrum minus) برای تولید بربرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Callus induction and withanolides production through cell suspension culture of Withania coagulans (Stocks) Dunal
القای کالوس و تولید ویتانولیدها از طریق کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی پنیرباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nano selenium foliar application on some secondary metabolites of Hypericum perforatum L.
بررسی اثر محلول‌پاشی نانو سلنیوم بر برخی متابولیت‌های ثانویه گل راعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Imfluna, an Iranian traditional polyherbal medicine, on COVID-19 symptoms: A randomized, double-blind and placebo-controlled clinical trial
تأثیرایمفلونا، یک داروی سنتی چند گیاهی ایرانی، بر علائم 19-COVID :یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر کنترل شده با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The α-amylase and α-glucosidase inhibitory effects of some traditional antidiabetic prescriptions based on bioautography using LC-ESI/MSMS
بررسی فعالیت بازدارندگی آلفا-آمیلاز و آلفا-گلوکوزیداز برخی از نسخه‎های سنتی گیاهی با استفاده از روش بیواتوگرافی/ طیف‎سنجی جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Process optimization for green synthesis of iron nanoparticles by extract of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds
بهینه سازی فرآیند سنتز سبز نانوذرات آهن با استفاده از عصاره دانه شنبلیله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of the essential oils and aromatic waters of some native Scutellaria species from Iran
ترکیبات شیمیایی اسانس و عرق برخی گونه‎های گیاه بشقابی بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification, identification, and standardization of silybin A & B composition from Silybum marianum (L.) Gaertn.
خالص‌سازی، شناسایی و استانداردسازی ترکیبات سیلی‎بین آ و ب از گیاه خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 80 (2021-12)


Estimation of phytochemicals, antioxidant, antidiabetic and brine shrimp lethality activities of some medicinal plants growing in Nepal
ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‎اکسیدانی، ضددیابتی و کشندگی میگوی آب‎شور برخی از گیاهان دارویی روییده در نپال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agro-morphological and phytochemical diversity and silica content variability among Iranian populations of common horsetail (Equisetum arvense L.)
تنوع آگرومورفولوژیکی و فیتوشیمیایی و محتوای سیلیس در جمعیت‌های ایرانی دُم اسب صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelopathic effect of herbal formulation containing Ferula assa-foetida L. essential oil and castor oil (Ricinus communis L.) as an herbicide on Amaranthus retroflexus L. seed germination
بررسی اثر آللوپاتیک فرمولاسیون گیاهی حاوی اسانس آنقوزه و روغن کرچک به عنوان علف کش بر جوانه زنی بذر گیاه تاج خروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Citrullus colocynthis (L.) Schard. fruit extract on high glucose-induced neurotoxicity in PC-12 cells
اثر حفاظتی عصاره میوه هندوانه ابوجهل در مقابل اثرات سمیت عصبی گلوکز در رده سلول‌های PC-12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous ultrasound-assisted hydrodistillation of essential oil from aerial parts of the Satureja khuzistanica Jamzad and its antibacterial activity
بکارگیری همزمان امواج فراصوت و تقطیر با آب جهت استخراج اسانس اندام هوایی مرزه خوزستانی و بررسی خواص ضدباکتریایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of adulteration in Lavandula angustifolia Mill. products using GC/MS combined with chemometric methods
بررسی تقلبات گیاهی در محصولات اسطوخودوس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‎سنج جرمی به همراه روش‌های دسته‌بندی کمومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical investigation among different populations of Papaver bracteatum Lindl. using ultrasonic - assisted extraction method followed by HPLC analysis
بررسی فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف خشخاش کبیر با استفاده از روش استخراج با امواج فراصوت و آنالیز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical analysis and biological activities of essential oil and extract of Phlomis rigida Labill.
آنالیز فیتوشیمیایی و بررسی فعالیت‌های بیولوژیکی اسانس و عصاره گیاه گوش‌ بره ‌طناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb.: a review of its botany, phytochemistry, pharmacology and ethnobotany
مروری بر گیاهشناسی، فیتوشیمی، فارماکولوژی و اتنوبوتانی گیاه باتلاقی شور Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 79 (2021-8)


Essential oil analysis and biological activities of the aerial parts of Zygophyllum eichwaldii C. A. Mey., a native plant from Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و ارزیابی خواص بیولوژیکی سرشاخه‌های هوایی قیچ کاشانی (Zygophyllum eichwaldii C. A. Mey.)، گیاهی بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic potential of ointment containing methanol extract of Lamium album L. on cutaneous wound healing in rats
پتانسیل درمانی پماد حاوی عصاره متانولی گیاه گزنه سفید (Lamium album L.) بر ترمیم زخم پوستی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The differences between Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill. and Pimpinella anisum L. commonly named as anarijeh based on major components of the essential oil; a marker for resolve ambiguities
تفاوت بین گیاهان دارویی Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill. و Pimpinella anisum L. با نام عمومی اناریجه بر اساس ترکیبات عمده اسانس؛ شاخصی برای رفع ابهامات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in essential oil composition of peppermint (Mentha x piperita L.) affected by yeast extract and salicylic acid foliar application
تغییرات اجزای اسانس نعناع فلفلی تحت تأثیر محلول پاشی با عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flavonoid, pterocarpans and steroid from Erythrina fusca Lour. growing in Bangladesh: isolation, and antimicrobial and free-radical scavenging activity
ترکیبات فلاونوئیدی، پتروکارپانی و استروئیدی گونه‌ای گیاه فردوسی (Erythrina fusca Lour.) در حال رشد در بنگلادش: جداسازی و فعالیت ضدمیکروبی و روبش رادیکال‎های آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rearranged abietane diterpenoids from roots of Teucrium hircanicum L.
دی‎ترپنوئیدهای آبیتانی نوآرایی شده حاصل از ریشه گیاه مریم نخودی خزری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of isoflavonoids in antioxidant effective fraction of Arum rupicola Boiss. leaves
شناسایی ایزوفلاونوییدهای فراکسیون موثر آنتی‌اکسیدانی برگ‌های گونه‎ای شیپوری (Arum rupicola)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical constituents of the fruits of Kelussia odoratissima Mozaff., an aromatic plant endemic to Iran
ترکیبات فیتوشیمیایی میوه کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.)، گیاهی معطر و انحصاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 78 (2021-5)


The efficient method for in vitro micropropagation of Ginkgo biloba L.
روشی مؤثر در ریزازدیادی درون شیشه‌ای گیاه ژینکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation and quality evaluation of Coriander Triphala tablet
فرمولاسیون و کنترل کیفیت قرص اطریفل گشنیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic activity of Centaurea albonitens Turrill aerial parts in colon and breast cancer cell lines
سمیت سلولی قسمت‎های هوایی گیاه گل گندم درخشان در رده‌های سلولی سرطانی کولون و پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality control of Rosa × damascena flowers from Layzangan of Fars province in Iran
کنترل کیفیت گل محمدی (Rosa × damascena) منطقه لایزنگان استان فارس (ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salicylic acid and yeast extract on caffeic acid derivatives production in Echinacea purpurea L.
تاثیر سالیسیلیک اسید و عصاره مخمر بر تولید مشتقات کافئیک اسید در سرخارگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regulation effects of Trigonella foenum-graecum seed extract on a mouse model of allergic asthma
اثر تنظیمی عصاره بذر شنبلیله بر آسم آلرژیک در مدل موشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the quality of commercial Iranian honeys
ارزیابی کیفی عسل های تجاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of ellagic acid against angiotensin II-induced cardiomyocyte hypertrophy in H9c2 myocardial cells: Role of calcineurin/NFAT pathway
اثر محافظتی الاژیک اسید در برابر هیپرتروفی کاردیومیوسیت ناشی از آنژیوتانسین ‌II در سلول‎های میوکاردی H9c2: ‌نقش مسیر کلسینورین/ NFAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 77 (2021-1)


Improving biochemical traits, oleo-gum yield and compositions of asafoetida (Ferula assa-foetida L.) essential oil using 24-epibrassinolide in Kerman natural habitats (Iran)
بهبود ویژگی‌های بیوشیمیایی، تولید اسانس و ترکیبات شیمیایی شیرابه آنقوزه (Ferula assa-foetida L.) با استفاده از 24- اپی‎براسینولید در رویشگاه‌های طبیعی استان کرمان (ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oil bioactivity evaluation of the different populations of Cupressus against adult rice weevil (Sitophilus oryzae L.)
بررسی فعالیت زیستی اسانس جمعیت های مختلف گیاه زربین علیه حشره بالغ شپشه برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some aspects of the adaptogenic potential of European mistletoe (Viscum album L.) extracts under variable physical performance
برخی از جنبه ‎‎های پتانسیل سازگاری عصاره ‎های دارواش (Viscum album L.) تحت عملکرد فیزیکی متغیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of cleaning and analytical method for determination of arbutin, hydroquinone and kojic acid in cosmetic products
بهینه‎ سازی روش استخراج و اندازه‎گیری معتبر شده برای تعیین مقدار آربوتین، هیدروکینون و کوجیک اسید در محصولات آرایشی و بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of wound healing and anti-inflammatory activities of a herbal ointment consisting of Althaea officinalis, Lavandula angustifolia, and Rosa x damascena in animal excision wound model
ارزیابی اثر التیام زخم و فعالیت ضدالتهابی پماد گیاهی حاوی اسطوخودوس، ختمی و گل محمدی در مدل حیوانی زخم برشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fatty acids composition of seed oils obtained from eight Iranian pomegranate cultivars
بررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن بذر هشت رقم انار ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polyherbal tablet based on Iranian traditional medicine
فرمولاسیون قرص منضج بلغم بر اساس طب سنتی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal recommendations for treatment of COVID-19 symptoms according to Persian medicine
توصیه‎ های گیاهی برای درمان علایم COVID-19 بر مبنای طب ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 76 (2020-11)


Enhancement of Taxol production by applying amino acid complex along with chitosan in suspension culture of Taxus baccata L.
ارتقا تولید تاکسول از طریق کاربرد ترکیبی از اسیدهای آمینه و کیتوزان در کشت تعلیق سلولی سرخدار (Taxus baccata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of lecithin on topical anti-inflammatory activity of turmeric (Curcuma longa L.) ointment
نقش لسیتین در اثرات ضدالتهاب موضعی زردچوبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in secondary metabolite contents of Arnica chamissonis Less. in response to different harvest time, flower developmental stages and drying methods
تغییر محتوای متابولیت‌های ثانویه گیاه آرنیکا (Arnica chamissonis Less.) در اثر زمان‌های مختلف کاشت، مراحل نموی گل و روش‌های خشک کردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cytotoxic and antioxidant activities and phenol content of four Salvia L. species from Iran
مقایسه‌ فعالیت آنتی ‎اکسیدانی و سمیت سلولی و محتوای فنلی چهار گونه مریم‌گلی از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of Apiaceae fruits discovered natural resources with considerable biological potential
غربالگری میوه‎های خانواده چتریان، به عنوان منابع طبیعی بالقوه دارای خواص بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical, physicochemical and biological evaluation of Colchicum kurdicum (Bornm.) Stef.: a study on materia medica of Persian medicine
ارزیابی فیتوشیمیایی، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی گل حسرت کردی: یک مطالعه بر روی مفرده پزشکی در طب ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and morpho-physiological variations in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) populations of Taleghan region in Iran
تنوع فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی جمعیت‎های سنجدتلخ در منطقه طالقان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of the genus Caesalpinia L.: emphasis on the cassane and norcassane compounds and cytotoxicity effects
مروری بر گیاهان جنس ابریشم مصری: با تاکید بر ترکیبات کاسان و نورکاسان و اثرات سمیت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 75 (2020-9)


Optimization of phenol and flavonoid extraction compound of Adiantum capillus-veneris L. using ultrasound assisted extraction
بهینه‎سازی استخراج ترکیبات فنل و فلاونوئید از گیاه پرسیاوشان به کمک امواج فراصوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wound dressing of second degree burn by chamomile cream and Silver sulfadiazine cream; the effects on wound healing duration; a triple blind RCT
پانسمان زخم سوختگی درجه دو با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره؛ مقایسه اثرات آنها بر مدت ‌زمان ترمیم زخم؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn. extract on oqxA efflux pump gene expression in antibiotic resistant clinical isolates of Klebsiella pneumoniae using real time PCR
تأثیر عصاره گیاه شوید کوهی بر بیان ژن پمپ افلاکس oqxA در سویه‌های بالینی مقاوم به آنتی‌بیوتیک کلبسیلا پنومونیه با استفاده از روش‌ Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacological study of medicinal plants effective in the treatment of gastro-intestinal diseases in Mahneshan County
مطالعه اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری‌های گوارشی شهرستان ماهنشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on chlorophyll, total carotenoid and beta-carotene contents in carrot and the effect of climate on them
بررسی میزان کلروفیل، کاروتنوئید تام و بتاکاروتن در هویج و تأثیر آب و هوا بر آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical investigation of methanolic extract of Zataria multiflora Boiss.
بررسی فیتوشیمیایی عصاره متانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and evaluation of chitosan-zein film containing free and encapsulated ethanol extract of kak kosh biabani Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.
تهیه و ارزیابی ویژگی‌های فیلم آنتی‌اکسیدانی کیتوزان- زئین حاوی عصاره‌ی هیدروالکلی آزاد و درون پوشانی شده گیاه کک‎کش بیابانی (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The qualitative and quantitative analysis of Nepeta eremokosmos Rech.f. in its natural habits (Semnan province) during the phenological stages
بررسی کیفی و کمی اسانس پونه‎سای تاج کرکی (Nepeta eremokosmos Rech.f.) در رویشگاه‎های طبیعی آن (استان سمنان) طی مراحل فنولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of drought stress on the expression of some genes involved in monoterpene and sesquiterpanes biosynthesis and essential oil compounds in basil
بررسی اثر تنش خشکی بر بیان ژن‌های دخیل در بیوسنتز مونوترپن و سزکوئی‌ترپن‌ها و ترکیبات اسانس در ریحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A search for protective activity of aqueous extract of Punica granatum L. var. pleniflora against CCl4-induced hepatotoxicity in rats
بررسی اثرات محافظت‌کنندگی عصاره آبی گلنار (Punica granatum L. var. pleniflora) در سمیت کبدی ناشی از تترا کلرید کربن در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of CeO2-Nanoparticles on morpho-physiological tritas and tanshinone contents of roots in Salvia miltiorrihiza Bunge upon foliar and soil application methods
تأثیر نانوذرات اکسید سریم بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و محتوای تانشینون ریشه مریم‌گلی قرمز (Salvia miltiorrhiza Bunge) در دو روش محلول‌پاشی برگی و تغذیه خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of essential oil content and constituents in Pycnocycla bashgardiana Mozaffarian during different phenological stages
مقایسه بازده و ترکیبات اسانس گیاه سگ‌دندان بشاگردی طی مراحل مختلف فنولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of turmeric and curcumin on neuropathic pain behavioral response of CCI model in rats
بررسی اثر زردچوبه و کورکومین بر پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of inhalation of peppermint essential oilon anxiety and acurracy of nursing students in emergency department of Birjand educational hospitals
بررسی اثر استنشاق اسانس نعناع فلفلی بر اضطراب و دقت دانشجویان پرستاری در بخش اورژانس ویژه بیمارستان‌های آموزشی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of nanoliposomes containing Hyssopus officinalis L. and Eryngium caeruleum M.Bieb extracts and investigate their antimicrobial and antimicrobial effects
تهیه نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره‌های زوفا و چوچاق و بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضد‌میکروبی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization and characterization of biosynthesized gold nanoparticles by Oenothera biennis seed extract using taguchi method
بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی نانوذرات طلای سنتز شده توسط عصاره بذر گل مغربی (Oenothera biennis) به روش تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic effect of Polygonatum orientale Desf. rhizome extract on diabetes induced by streptozotocin in rat model
بررسی اثر عصاره ریزوم گیاه شقاقل ایرانی (Polygonatum orientale) بر کاهش قند خون در مدل دیابت القا شده با استرپتوزوسین در ‌Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of shilajit on the levels of pro-inflammatory and anti inflammatory cytokines in ulcerative colitis induced by acetic acid in male rats
اثرات شیلاجیت بر مقادیر سایتوکین‌های پیش‌التهابی و ضدالتهابی در کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on phytochemical components and antioxidant activity of Luctuca undulata Ledeb. in 5 natural habitats of Iran
بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کاهوی مواج‎ (Lactuca undulata Ledeb.‌) در 5 رویشگاه طبیعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular docking studies of some flavone analogues as α-Glucosidase inhibitors
بررسی داکینگ مولکولی تعدادی از مشتقات فلاون‌ها (Flavones) در مهار آنزیم آلفاگلوکوزیداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical study of some medicinal plants of Abhar county, Zanjan province
مطالعه اتنوبوتانی برخی از گیاهان دارویی شهرستان ابهر، استان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recommended natural products in Alzheimer's disease based on traditional Persian medicine
معرفی فرآورده‌های طبیعی توصیه شده برای آلزایمر از دیدگاه طب ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Datura stramonium L to Hab-o-shefa: manuscript, animal and clinical studies for the treatment of addiction
از تاتوره تا حب‌‌الشفا: مطالعات متون، حیوانی و بالینی جهت درمان اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Journal of medicinal plants from the beginning to the present
فصلنامه گیاهان دارویی از آغاز تا کنون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 74 (2020-6)


Investigating the essential oil composition of Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss. in differnet altitudes of Sistan and Baluchestan province, Iran
بررسی ترکیبات اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss.) در ارتفاعات مختلف منطقه سیستان و بلوچستان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dried barberry root on the symptoms of opiate withdrawal syndrome in patients undergoing methadone maintenance therapy-double-blind clinical trial
بررسی تأثیر ریشه خشک شده زرشک بر علائم سندرم ترک مخدر در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون - کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hydroalcoholic extract of Thyme on malondialdehyde, thiol, and glutathione peroxidase concentration in the Parkinson's model induced by 6-hydroxydopamine in adult male rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی آویشن بر غلظت مالون دی‌آلدئید و تیول و گلوتاتیون پر‌اکسیداز در مدل پارکینسونی ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotoxicity assessment of Elaeagnus angustifolia L. fruit extract (senjed) nanocapsule by in vitro and in vivo methods
ارزیابی سمیت ژنتیکی نانوکپسول عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) به دو روش برون‌تنی و درون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of the aroma inhalation of orange and lavender essential oils in comparison with placebo on the level of anxiety in clients in a dental clinic in Shiraz: a double-blind controlled randomized clinical trial
بررسی تأثیر استنشاق رایحه اسانس پرتقال و اسطوخودوس در مقایسه با دارونما بر میزان اضطراب دندانپزشکی در مراجعین به یک کلینیک دندانپزشکی در شهر شیراز: کارآزمایی بالینی کنترل شده و تصادفی‌سازی شده‌ی دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The anti-inflammatory and antioxidant effects of Rosa damascena Mill. essential oil on the lung injury in the CLP model
اثر ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill. بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of therapeutic strategies of neonatal jaundice by medicinal herbalists of Mazandaran province: a descriptive cross sectional study
راهکارهای درمانی بیماری زردی نوزادان توسط عطاری‌های استان مازندران: یک مطالعه مقطعی توصیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the effect of hydroalcholic extracts of Cornus mas on Leishmania major in vitro condition and wounds in Balb/C mice
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی زغال اخته بر پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور در شرایط in vitro و زخم‌های ناشی از آن در موش‌های Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The production of nanoliposomal system containing Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss essential oil made by sonication and filtration methods
ساخت سامانه نانولیپوزومی حاوی اسانس گیاه دارویی مشگک با دو روش سونیکاسیون و فیلتراسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome admitted in the CCU
مقایسه تأثیر رایحه درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional usage of native medicinal plants of Cheshmeh Gandou region in Sepidan Township (Fars Province)
کاربرد دارویی سنتی گیاهان بومی منطقه چشمه گندو در شهرستان سپیدان (استان فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does caffeine affect the response of blood lactate to desensitization activities in young swimmers?
آیا مصرف کافئین بر پاسخ لاکتات خون متعاقب فعالیت‌های درمانده‌ساز در شناگران جوان تأثیر دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of hydro-alcoholic extract of pomegranate (Punica granatum L.) flowers and isolated ursolic acid on B16f10 melanoma cells
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی گل‌های انار (Punica granatum L.) و اسید اورسولیک خالص ‌شده از آن بر روی سلول‌های ملانوما B16f10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and anti-cancer activities of Artemisia turcomanica extract on gastric cancer cell line (AGS) and its interaction on cyclin D1 and cyckin E genes
بررسی اثرات ضد‌میکروبی و ضدسرطانی عصاره درمنه ترکمنی Artemisia turcomanica بر روی رده سلولی سرطان معده (AGS) و برهم کنش آن بر بیان ژن‌های Cyclin D1 و Cyclin E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The apoptotic potential of ergolide to induce apoptosis in molt4 cell lines
بررسی اثر ماده خالصه ارگولاید در القاء مرگ سلولی در رده سلولی MOLT4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of Curcuma longa L., Capsicum annuum L. and Piper nigrum at different conditions
بررسی اثرات ضد‌باکتریایی عصاره مایی جوشیده و نجوشیده زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه در شرایط مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver nanoparticles on the growth and antioxidants of transgenic hairy roots in hyssop (Hyssopus officinalis, H. angustifolius)
تأثیر نانوذرات نقره بر رشد و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ریشه مویین تراریخت در دو گونه زوفا (Hyssopus officinalis و H. angustifolius)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effects of Nigella sativa nano-capsule on the expression of cyclin D1 in the lungs of wistar rats exposed to nicotine-derived nitrosamine ketone
اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاه‌دانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رت‌های نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Gaillardin on Proliferation and Apoptosis of Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line (Nalm-6)
اثر گایلاردین بر تکثیر و مرگ سلول‌های سرطانی لوسمی لنفوبلاستیک حاد رده سلولی Nalm-6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antimicrobial role of nanocapsules containing Cornus mass extract synthesized by emulsion method on antibiotic resistant bacteria
بررسی نقش ضد‌میکروبی نانوکپسول‌های حاوی عصاره زغال اخته سنتز شده به روش امولسیون بر باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on promastigote and amastigote of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER)
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه‌ی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) و گلیسیریزیک ‌اسید بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران ( (MRHO/IR/75/ERدر شرایط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of green tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) extract on sperm health parameters in adult rats treated with Bisphenol A
اثر عصاره چای سبز بر پارامترهای سلامت اسپرم رت‌های بالغ تیمار شده با بیسفنول A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective materials of medicinal plants for leishmania treatment in vivo environment
ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی اثربخش در درمان لیشمانیا در محیط درون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise- A meta-analysis study
اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت‌های ورزشی- یک مطالعه فراتحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of abiotic and biotic elicitors’ roles in secondary metabolites biosynthesis of periwinkle (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don)
مروری بر نقش محرک‌های زیستی و غیر‌زیستی در افزایش بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه گیاه پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 73 (2020-3)


Antidepressant effects of hydroalcoholic extract of Alpinia officinarum rhizome on chronic unpredictable stress induced depression in BALB/c mice
اثرات ضد افسردگی عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه خولنجان بر افسردگی ناشی از استرس غیرقابل پیش‌بینی در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Acanthamoeba effect of Camellia sinensis extract (black and green tea) in vitro
اثر ضد آکانتامبایی عصاره چای سیاه و چای سبز در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of steroidal compounds from peel and seed of some pomegranate cultivars (Punica granatum L.) and investigating the effect of pomegranate seed oil on blood lipid levels in hypercholesterolemic rabbits
مطالعه ترکیبات استروئیدی پوست و بذر برخی ارقام انار و بررسی اثر روغن بذر انار بر سطوح چربی خون در خرگوش‌های هیپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sodae herbal capsule on migraine headaches
تأثیر کپسول گیاهی صداع بر سردردهای میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ethanolic extract of Artemisa persica on scopolamine-induced cognitive impairment and anxiety in rats
بررسی اثرات عصاره اتانولی درمنه‌ی ایرانی (Artemisa persica) بر اختلالات شناختی و اضطراب ناشی از اسکوپولامین در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary supplementation with Salvia officinalis L. and aerobic training attenuates memory deficits via the CREB-BDNF pathway in amyloid beta- injected rats
اثر تمرین هوازی وعصاره هیدرومتانلی مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر حافظه، بیان CREB و BDNF در آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wound healing activity of the flowers of Lilium candidum L. in burn wound model in rats
اثر عصاره گل‌های گیاه Lilium candidum L. بر بهبود زخم در مدل زخم سوختگی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impacts of inhalation aromatherapy with lavender essential oil on students’ test anxiety: a randomized placebo-controlled clinical trial
اثر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب امتحان دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capparis spinosa: a comparative study of raw and processed fruits
کبر: مقایسه میوه‌های خام و تدبیر شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective fraction of Teucrium polium suppressed polyol pathway through inhibiting the aldose reductase enzyme: strategy to reduce retinopathy
فراکسیون مؤثر گیاه مریم‌نخودی مسیر پلی ال را از طریق مهار آنزیم آلدوز ردوکتاز کاهش می‌دهد: استراتژی برای کاهش رتینوپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiapoptotic and antioxidant effects of resistance training with berberine consumption on diazinon induced cardiotoxicity in rats
اثرات ضد آپوپتوزی و آنتی‌اکسیدانی تمرین مقاومتی با بربرین کلراید بر سمیت سلول های قلبی ناشی از دیازینون در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of subinhibitory concentrations of Satureja spp. essential oils on the biofilm formation and urease activity of Klebsiella pneumoniae
اثرات مهاری گونه‌های مرزه علیه تشکیل بیوفیلم و فعالیت اوره‌آزی کلبسیلا پنمونیه در غلظت‌های کمتر از غلظت بازداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common herbal treatments for senile dementia in ancient civilizations: Greco-Roman, Chinese, Indian, and Iranian
درمان‌های گیاهی مشترک برای زوال عقل سالمندی در تمدنهای باستانی: تمدن یونان و روم، چین، هند و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of skin cancers terminology, etiology and treatment from ancient Persian medicine view point
مروری بر واژه‌شناسی، سبب‌شناسی و درمان بدخیمی‌های پوستی از دیدگاه طب کهن ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical efficacy of Silybum marianum seed extract in treatment of type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: a narrative review
اثربخشی بالینی عصاره دانه گیاه خار مریم (Silybum marianum) در درمان دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی: یک مرور روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cinnamon inhibits platelet function and improves cardiovascular system
دارچین موجب مهار عملکرد پلاکتی شده و سیستم قلبی عروقی را بهبود می‌بخشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 72 (2019-12)


Effect of Nebulized Eucalyptus on Ventilator Associated Pneumonia in Ventilated Patients
بررسی تأثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ameliorating of Transcription Level of gp91Phox and P22Phox Subunits of NADPH Oxdisae Complex in Hypertrophied Heart of Rats by Resveratrol
کاهش بیان ساب یونیت‌های ‌gp91Phox و P22Phox کمپلکس NADPH اکسیداز در بافت قلب هیپرتروف شده موش‌های صحرایی توسط رزوراترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Histopathologic the Synergistic Effect of Topical use of Mentha pulegium Essential Oil and Honey in Healing of Cutaneous Ulcers
بررسی هیستوپاتولوژیکی اثر سینرژیک مصرف موضعی اسانس Mentha pulegium و عسل در ترمیم‌پذیری بستر زخم باز پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatotoxicity and Nephrotoxicity Evaluation of Carob Extract (Ceratonia siliqua) in Balb/C Mice
بررسی سمیت کبدی و کلیوی عصاره خرنوب Ceratonia siliqua در موش نژاد بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Mushroom Tyrosinase Inhibitory Activity Among 70 Plants from Kurdistan Provience
جستجوی فعالیت مهارکنندگی تیروزیناز قارچی در عصاره‌ی متانولی 70 گیاهان استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Anti-inflammatory Effect of Aqueous Extract of Cuminum cyminum L. by Formalin Inflammatory Model in Male Rats
بررسی اثر ضد‌التهابی عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با مدل التهابی فرمالین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha-glucosidase Inhibitory Activity in Methanol Extract of some Plants from Kurdistan Province
فعالیت مهارکنندگی آلفا گلوکوزیداز در عصاره‌ی متانولی برخی گیاهان استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (Pseudomonas putida R112) on Essential Oil of Rosmarinus officinalis L. under Irrigation of Urban Purified Wastewater
بررسی تأثیر باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تغییرات اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) تحت آبیاری پساب تصفیه‎شده شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Matricaria recutita Ointment on Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Wound Healing in Diabetic Patients at Imam Ali Hospital in Kermanshah
بررسی تاثیر پماد بابونه شیرازی در التیام زخم جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) بیماران دیابتی در بیمارستان امام علی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seed Priming with Nanosilicon on Morpho-Physiological Characterestics, Quercetin Content and Antioxidant Capacity in Calendula officinalis L. under Drought Stress Conditions
تأثیر پیش تیمار بذر با نانو سیلیکون بر صفات مورفوفیزیولوژیکی، میزان کوئرستین و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی همیشه‌بهار‌ ( Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Rumex scutatus and Cerasus vulgaris on Blood Glucose, Lipids and Histopathology of Streptozotocin Induced Diabetic Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی ترشک و آلبالو بر روی گلوکز، لیپیدهای خون و آسیب‌ بافتی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aloe vera (L.) Burm.f. on the Prevention of Dermatitis in Women with Breast Cancer under Radiotherapy
بررسی تأثیر Aloe vera (L.) Burm.f. بر پیشگیری از بروز درماتیت در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت رادیوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transcriptional Response of Structural and Regulatory Genes Involved in Isoprene Biosynthesis and its Relation to Essential Oil Biosynthesis in Response to Salicylic Acid and Abscisic Acid in Mentha piperita L.
پاسخ رونویسی ژن‌های ساختاری و تنظیمی مؤثر در بیوسنتز ایزوپرن‌ها و ارتباط آن با بیوسنتز اسانس به الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در گیاه نعنا فلفلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. Consumption on Metabolic Syndrome Indices, Muscle Strength, and Cardio-respiratory Function in Active Middle-aged Women: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مصرف زیره کوهی بر شاخص‌های سندرم متابولیکی، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی - تنفسی زنان میانسال فعال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ziziphus jujuba Mill., Cichorium intybus L. and Silybum marianum (L.) Gaertn. Combination Extract on Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Rats
بررسی اثر مخلوط عصاره‌های گیاهان عناب، کاسنی و خار مریم بر موش‌های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants used in Skin Diseases in the Area Alamut-Qazvin, Iran
بررسی اتنوبوتانیک گیاهان دارویی مورد استفاده در بیماری‌های پوستی در منطقه اَلَموت قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Essential Oil Content and Composition of Lippia citriodora under Vacuum Oven-drying and Pre-drying Operation
تغییرات محتوی و ترکیبات اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) تحت تأثیر خشک کردن با آون خلاء و عملیات پیش خشک کردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of Heme Polymerization, the Mechanism of Antimalarial Activity in Phlomis caucasica Rech.f. (Lamiaceae)
مهار پلیمریزاسیون ماده هِم (Heme)، مکانیسم اثر ضد مالاریایی اختصاصی Phlomis caucasica Rech.f.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genetic Diversity of Papaver bractaetum Lindl. Populations in Alborz Mountain Using SCoT Molecular Markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گیاه Papaver bractaetum Lindl. رشته کوه البرز با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Stress and Anxiety during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography
بررسی تأثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر استرس و اضطراب ناشی از خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective Effects of Curcumin Nanomicells in Alcohol-induced Liver Injury: Comparison with Curcumin and Silymarin in Mice Model
مقایسه اثرات محافظت‌کنندگی کبدی نانومیسل کورکومین با کورکومین و سیلی‌مارین در سندرم کبد الکلی مزمن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) Extract on Premenstrual Syndrome in Female Students Living in Dormitory of Qazvin University of Medical Sciences
بررسی تأثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی ‌قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mint Product on Pain Relief after Elective Cholecystectomy- A Double Blind Clinical Trial
بررسی اثر فرآورده نعنا بر کاهش درد بعد از عمل جراحی کوله‎سیستکتومی الکتیو- کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Botanical, Phytochemical and Pharmacological Characteristics of Kelussia odoratissima Mozaff.
مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Effects of Saffron with Physical Activity
مروری بر اثرات گیاه دارویی زعفران همراه با فعالیت‌های بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview on the Agronomic, Phytochemical and Therapeutic traits of Bladder Cherry (Physalis alkekengi L.)
مروری بر خصوصیات‎ زراعی، فیتوشیمیایی و درمانی گیاه دارویی‎ عروسک‎ پشت‎پرده (Physalis alkekengi L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 72 (2019-11)


Study of the Antimicrobial Effects of Aqueous Extract of Olea europaea, Solanum nigrum, Artemisia sieberi, Teucrium polium, Glycyrrhiza glabra on some Food-borne Pathogenic Bacteria
مطالعه اثر ضد‌باکتریایی عصاره‌های آبی زیتون، تاجریزی سیاه، کلپوره، درمنه و شیرین‌بیان بر برخی باکتری‌های بیماریزای منتقله از غذا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Portulaca Supplementation on Antioxidant Biomarkers and Oxidative Stress in non-Active Girls
اثر یک دوره مصرف مکمل خرفه بر بیومارکرهای آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of the Ethanol Extract of Pomegranate Mesocarp on Isolated Rat Heart Following Ischemia and Reperfusion
اثر عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morphological Responses of Atropa (Atropa belladonna L.) to PGPR under Greenhouse Conditions
پاسخ‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی گیاه دارویی شابیزک (Atropa belladonna L.) به باکتری‌های محرک رشد در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The simultaneous effects of green coffee and combine exercise training on body composition and glucose homeostasis in obese and overweight women
اثر همزمان قهوه سبز و تمرین ترکیبی بر ترکیب بدن و هموستاز گلوکز زنان چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aromatherapy with Essential Rose Oils on Blood Pressure in Hypertensive Patients
بررسی تأثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی بر فشار خون بیماران مبتلا به هایپرتانسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Histopathological Evidence on the Beneficial Effects of Essential Oil of Pistacia atlantica Oleoresin in Acetic Acid-induced Colitis
بررسی اثر و مکانیسم‌های فارماکولوژیک دخیل در اثرات ضد کولیت اسانس گیاه سقز (Pistacia atlantica subsp. kurdica) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Adiantum capillus-veneris Extract on Immunohistochemical Expression of Lung Heat-Shock Proteins in Rats Exposed to Hypoxia
تأثیر عصاره پرسیاوش بر بیان ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین‌های شوکی-گرمایی ریه رت‌های قرار گرفته در معرض هایپوکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effect of Artemisia and Clotrimazole Vaginal Cream on Vaginal Candida Infection on Non-Pregnant Women in Fertile Age in Mashhad in 2016-2017: A Triple Blind Clinical Trial
بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم مهبلی درمنه و کلوتریمازول بر عفونت کاندیدایی مهبل بر روی زنان غیرباردار واقع در سنین باروری شهر مشهد در سال 1396-1395: کارآزمایی بالینی سه سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gamma Irradiation on Growth and Trigonelline Content in Hairy Root of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
اثر پرتودهی گاما بر رشد و میزان تریگونلین ریشه‌های مویین شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effects of Hesperetin and Nano Hesperetin on Ketamine-Induced Hepatotoxicity
اثرات درمانی هسپرتین و نانوهسپرتین بر مسمومیت کبدی القاء شده با کتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective and Therapeutic Effect of Oleoresin of Pistacia atlantica in Acetic Acid-induced Colitis in Rat
بررسی اثر محافظتی و درمانی اولئورزین سقز (Pistacia atlantica) در کولیت اولسروز القا شده توسط اسید استیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Jasmonic Acid on Physiological and Phytochemical Attributes and Antioxidant Enzymes Activity in Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Water Deficient
اثر جاسمونیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی گیاه دارویی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic application of Achillea millefolium L. in female reproductive diseases from the viewpoint of Persian medicine and current medicine
کاربردهای درمانی گیاه بومادران در بیماری‌های زنان از دیدگاه طب ایرانی و پزشکی مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginger on Primary Dysmenorrhea in Students of Qazvin University of Medical Sciences
بررسی تأثیر زنجبیل بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Content and Composition of Peppermint (Mentha piperita L.) in Responses to Nitrogen Application
تغییرات میزان اسانس و اجزای اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در پاسخ به کاربرد نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prophylactic Effect of Cuminum cyminum Extract on Gastric Residual Volume in Traumatic Patients under Ventilator Hospitalized in Intensive Care Unit
تأثیر پیشگیرانه عصاره زیره (کومین سیمینوم) بر میزان حجم باقیمانده معده بیماران ترومایی تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Complete Review on the Genus Vaccinium and Iranian Ghareghat
مروری جامع بر جنس گیاه وکسینوم (قره‌قاط ایرانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Medicinal Herbs in the Development of Renal Adverse Effects: A Review Study
بررسی نقش گیاهان دارویی در ایجاد عوارض سوء کلیوی: مطالعه‎ای مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Therapeutic Effects of Tribulus terrestris
مروری بر اثرات درمانی گیاه خارخاسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 71 (2019-9)


Study the Effect of Silymarin and Vitamin C in Skin Aging Induced by UVB Rays on the Mice Skin Redox System
Study the Effect of Silymarin and Vitamin C in Skin Aging Induced by UVB Rays on the Mice Skin Redox System
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variability of Fatty Acids Composition of Wild Sumac (Rhus coriaria L.) Fruit
Variability of Fatty Acids Composition of Wild Sumac (Rhus coriaria L.) Fruit
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Essential Oil Content and Constituents of Ocimum basilicum L.
Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Essential Oil Content and Constituents of Ocimum basilicum L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran
Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alert for Consumption of Dorema aucheri: an Edible Medicinal Plant of Iran
Alert for Consumption of Dorema aucheri: an Edible Medicinal Plant of Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Toxicological and Phytochemical Study on the Iran’s Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
A Toxicological and Phytochemical Study on the Iran’s Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Terpenoid Compounds and Anti- Hemozoin and Anti- Ciliates Protozians Effects of Artemisia annua L. and Chenopodium botrys L.
Terpenoid Compounds and Anti- Hemozoin and Anti- Ciliates Protozians Effects of Artemisia annua L. and Chenopodium botrys L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant Role of Artichoke (Cynara scolymus L.) Extract Against Exhaustive Exercise-Induced Oxidative Stress in Young Athletes
The Antioxidant Role of Artichoke (Cynara scolymus L.) Extract Against Exhaustive Exercise-Induced Oxidative Stress in Young Athletes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano-Elicitation of Secondary Pharmaceutical Metabolites in Plant Cells: A Review
Nano-Elicitation of Secondary Pharmaceutical Metabolites in Plant Cells: A Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Obsessive Compulsive Disorder: A Review
Herbal Medicine in the Treatment of Obsessive Compulsive Disorder: A Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 70 (2019-5)


Identification and Investigation of Ethnobotany of Some Medicinal Plants in Razavi Khorasan Province
شناسایی و بررسی اتنوبوتانی منتخبی از گیاهان دارویی شهرستان نیشابور (مطالعه موردی: مراتع زبرخان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of some Medicinal Plants of Shazand City in Markazi Province, Iran
مطالعه اتنوبوتانی برخی گیاهان دارویی شهرستان شازند، استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 Week Consumption Flax Seed Supplementation with Endurance Training on BDNF and IGF-1 in Obese Women
اثر 8 هفته مصرف دانه کتان به همراه تمرین استقامتی بر BDNF و IGF-1 زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Extract of Inocutis levis on Liver Histopathology and Hypertriglyceridemia in High Sucrose-fed Wistar Rats
اثر عصاره آبی قارچ Inocutis levis بر هیستوپاتولوژی کبد و هیپرتریگلیسریدمی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Thebaine Production using Adventitious Roots of Papaver bracteatum Lindle. by Alteration of Aeration Volume and Temperature in Bioreactor
بهینه‌سازی تولید تبایین از ریشه‌های نابجای خشخاش کبیر (Papaver bracteatum Lindle.) با تغییر حجم هوادهی و دمای بیوراکتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aromatherapy with Lavender Essence on Depression and Headache Disability in Migraine Patients: A Randomized Clinical Trial
تأثیر اسانس درمانی استنشاقی گیاه اسطوخودوس بر شدت افسردگی و ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران مبتلا به میگرن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant Effect of Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum L.) Water Extract (CWE) Evaluated by Forced Swimming Test in Mice
اثر ضدافسردگی عصاره آبی دارچین (Cinnamomum zeylanicum L.) در مدل شنای اجباری در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Flaxseed Supplementation and Concurrent Physical Activity on Total Antioxidant Capacity of the Plasma and the Lipid Peroxidation Index of Overweight Women
تأثیر مکمل‌سازی بذر کتان و تمرینات ترکیبی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical study of medicinal plants and introduction to some poisonous plant species of Ardestan (Isfahan Province)
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی و معرفی برخی گونه‌های سمی شهرستان اردستان (استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Survey of Poisoning by Plants and Mushrooms in Loghman–e- Hakim Hospital of Tehran, Iran, 2007 – 2013
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت با گیاهان و قارچ‌ها در بیماران بستری بیمارستان لقمان حکیم تهران طی سال‌های 92 – 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Thyme (Thymus persicus): A Plant Containing Active Metabolites with Antioxidant, Anti-diabetic and Anti-Alzheimer Effects
آویشن ایرانی (Thymus persicus): گیاهی حاوی متابولیت‌های فعال با اثرات آنتی‌اکسیدانتی، ضددیابتی و ضد‌آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Synergic Effect of Artemisia dracunculus (Tarragon) Extract and Aspirin (ASA) on Platelet Function
بررسی اثر هم‌افزایی عصاره ترخون (Artemisia dracunculus) و آسپیرین (ASA) بر روی فعالیت پلاکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tyrosinase Inhibition, Antioxidant Activity and GC-MS Analysis of the Hexane Extracts of the Aerial Parts of Astragalus vegetusBungi. and Gundelia turnifortii L.
سنتیک مهار تیروزیناز، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنالیز GC-MS عصاره هگزانی اندام‌های هوایی مجزای گیاهان گون (Astragalus vegetus Bunge) و کنگر (Gundelia tournifortii L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Growth, Yield Characteristics and Oil Components of Two Chia (Salvia hispanica L.) Varieties in Different Planting Dates
بررسی مولفه‌های رشد، عملکرد و ترکیبات اسید چرب دو واریته گیاه فراسودمند چیا (Salvia hispanica L.) در زمان‌های مختلف کاشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Scientific Productions of the Faculty Members of Traditional Medicine at Universities of Medical Science in Iran Medical in the Scopus Citation Database (2005-2015)
بررسی تحلیلی و استنادی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی طب سنتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس در فاصله سال‌های 2005 تا 2015
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comprehensive Overview on Valuable Tropane Alkaloids: Scopolamine, Atropine, and Hyoscyamine
مروری جامع بر آلکالوئیدهای ارزشمند تروپانی: اسکوپلامین، آتروپین و هیوسیامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Agronomic, Phytochemical and Pharmacological Aspects of Cannabis (Cannabis sativa L.)
مروری بر جنبه‌های زراعی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 69 (2019-3)


Quantitative Determination of Azadirachtin in Melia indica and M. azedarach
تعیین مقدار آزادیراختین موجود در Melia azedarach و M. indica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of the Essential Oils Derived from Aromatic Waters of Three Thyme Species Cultivated in Semnan
ارزیابی مقایسه‎ای اسانس حاصل از عرق سه گونه آویشن کاشته شده در سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nigella sativa Seeds Capsules on the Severity of Physical Symptoms in People with Premenstrual Syndrome
بررسی تأثیر کپسول سیاه‌دانه بر شدت علائم جسمانی افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of aloe vera gel compared with lanolin oil in healing of foot crack disease: A clinical trial study
بررسی تاثیر ژل آلوئه ورا در مقایسه با روغن لانولین بر بهبودی ترک پا: مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Eucalyptus essence inhalation on pulmonary function during one stage of a submaximal activity in young girls
تأثیر استنشاق اسانس اکالیپتوس بر عملکرد ریوی طی یک مرحله فعالیت زیر بیشینه در دختران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Antibacterial Effects of Oliveria decumbens and Nepeta binaludensis Essential Oils on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in Doogh
بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاهان موشکورک (Oliveria decumbens) و پونه‌‌ سای بینالودی (Nepeta binaludensis) روی اشریشیاکلای و استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morphophysiological Responses in Basil (Ocimum basilicum L.) Plant to Application of Polyamines
پاسخ‌های فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) به محلول‌پاشی برگی پلی‌آمین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Morphological and Tropane Alkaloids Diversity among some Henbane (Hyoscyamus niger L.) Populations
بررسی تنوع مورفولوژیکی و آلکالوئیدهای تروپانی در برخی از جمعیت‎های بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Wound Healing Efficiency of the Microbial Produced Alginate and the Extract of Persian Mannaplant in the Rat Wounds: the Complex of the Modern and Traditional Dressings
بررسی اثرات التیام بخشی آلژینات تولید شده میکروبی و عصاره خارشتر بر زخم های جلدی موش صحرایی: ترکیبی از پانسمان های مدرن و سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of Ursolic Acid compared with ibuprofen and dexamethasone in synoviocyte model for osteoarthritis: an Ex Vivo study
ارزیابی اثر اورسولیک اسید در مقایسه با ایبوپروفن و دگزامتازون در مدل سینوویوسیت برای استئوآرتریت در شرایط Ex Vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity Evaluation of Essential oil of Trachyspermum ammi in Acute and Sub-chronic Toxicity Experiments
بررسی سمیت اسانس Trachyspermum ammi به صورت حاد و تحت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fragrances of Lavender on the Quality of Sleep, Mood, Team Cohesion and Performance of Women Volleyball Players
اثر رایحه‌ی اسطوخودوس بر کیفیت خواب، خلق و خو، انسجام تیمی و عملکرد والیبالیست‌های زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute and Subchronic Toxicity Assessment of Aerial Parts of Ferula persica in Female Mice
ارزیابی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره‌ی گل و برگ گیاه فرولاپرسیکا در موش سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effect of Scutellaria pinnatifida Extracts on the Alpha synuclein Cytotoxicity
بررسی تاثیر عصاره Scutellaria pinnatifida در مهار سمیت سلولی تجمعات سمی آلفاسینوکلئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Anatomical, Phytochemical and Pharmacological Properties of Peppermint (Mentha piperita L.)
مروری بر خصوصیات آناتومیکی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Botanical, Ecological, Agronomical and Pharmacological Properties of the Fennel (Foeniculum vulgare Mill.)
مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، اکولوژیکی، زراعی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 68 (2018-12)


Comparison Effect of Herbals Tea Containing Fenugreek Seed and Fennel Seed on the Signs of Breast Milk Sufficiency in Iranian Girl Infants with 0-4 Months of Age
مقایسه‌ی تأثیر دمنوش دانه‌ی شنبلیله و دمنوش دانه‌ی رازیانه بر نشانه‌های کافی بودن شیر مادر در شیرخواران 4-0 ماهه‌ی دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Dodoneae viscosa on Pain and Anxiety in Male Rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه ناترک (Dodoneae viscosa ) بر درد و اضطراب در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rhythmic Aerobic Exercise and Green Tea Supplementation on Visfatin Levels and Metabolic Risk Factors in Obese Diabetic Women
تأثیر تمرین هوازی موزون و مکمل چای سبز بر سطوح ویسفاتین و برخی عوامل خطر متابولیکی زنان چاق دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Study of Methanolic Extract of Ferula persica Willd. Inflorescence and its Antinociceptive Effect in Male Mice
بررسی فیتوشیمیایی عصاره متانولی گل‌ آذین گیاه Ferula persica Willd. و اثر ضددردی آن در موش کوچک نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of head space solid phase microextraction (HS-SPME) and hydro-distillation (HD) techniques in determination of essential oils in Fritillaria imperialis
مقایسه روشهای میکرو استخراج فاز جامد فضای فوقانی (HS-SPME) و تقطیر آب (HD) برای تعیین اسانس موجود در گیاه لاله واژگون (Fritillaria imperialis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginger on the Symptoms of Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Clinical Trial
تأثیر زنجبیل بر علائم سندرم روده تحریک‌پذیر: یک کار‌آزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morpho-physiological Responses of Stevia rebaudiana Bertoni to Different Planting Beds and Mycorrhizal Fungi inoculation (Glomus intraradices N.C. Schenck & G.S. Sm.)
پاسخ‌های فیتوشیمیایی و مرفوفیزیولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به بسترهای مختلف کشت و تلقیح قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices N.C. Schenck & G.S. Sm.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Foliar Spray of Spherical Nano-carbon and Salicylic Acid on Physiological Traits and Parthenolide Content in two Feverfew Cultivars (Tanacetum parthenium Linn. cv. Pharmasaat and Jelitto)
تأثیر محلول‌پاشی نانو کربن کروی و اسید سالیسلیک بر صفات فیزیولوژیکی و میزان پارتنولید دو رقم بابونه کبیر (Tanacetum parthenium Linn. cv. Pharmasaat and Jelitto)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Betanin of Beetroot in Polycystic Ovary Syndrome Induced Rat
تأثیر بتانین چغندر قرمز بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده در رت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Drop Gastrolit (Zataria multiflora) on Gastric Residual Volume in Mechanically Ventilated Patients Hospitalized in the Intensive Care Units
تأثیر قطره خوراکی گاسترولیت (اسانس آویشن شیرازی) بر حجم باقیمانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Essential Oil Content and Composition of Thymus daenensis Celak. under Pre-drying and Different Storage Conditions
تغییرات میزان و ترکیبات اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) تحت تأثیر پیش‌‌خشک کردن و شرایط مختلف انبارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extracts of Anethum graveolens L. on amygdala kindled in rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شوید بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 6 weeks swimming and consumption of Zingiber officinale Roscoe extract on some inflammatory and anti-inflammatory factors in heart tissue of mice induced by breast cancer
اثر 6 هفته شنا و مصرف عصاره زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe) بر برخی فاکتورهای التهابی و ضد التهابی بافت قلب در موش‌های القاء شده به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Over Review to Origanum vulgare L. and its Pharmacological Properties
مروری بر گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و خواص فارماکولوژیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Taxol Production through Biotechnological Approaches
مروری بر تولید تاکسول به روش‌های بیوتکنولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 67 (2018-9)


Influence of Drought Stress, Biofertilizers and Zeolite on Morphological Traits and Essential Oil Constituents in Dracocephalum moldavica L.
Influence of Drought Stress, Biofertilizers and Zeolite on Morphological Traits and Essential Oil Constituents in Dracocephalum moldavica L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Activity of Aqueous Fruit Extract of Ribes biebersteinii in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
Antidiabetic Activity of Aqueous Fruit Extract of Ribes biebersteinii in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Seed Essential Oil Composition of Four Apiaceae Species and Comparison of their Biological Effects on Sitophilus oryzae L. and Tribolium castaneum (Herbst.)
Identification of the Seed Essential Oil Composition of Four Apiaceae Species and Comparison of their Biological Effects on Sitophilus oryzae L. and Tribolium castaneum (Herbst.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy Root Cultures of Hypericum perforatum L.; A Promising Method for The High Scale Production of Hypericin
Hairy Root Cultures of Hypericum perforatum L.; A Promising Method for The High Scale Production of Hypericin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nano Elicitors on Callus Induction and Mucilage Production in Tissue Culture of Linum usitatissimum L.
Effects of Nano Elicitors on Callus Induction and Mucilage Production in Tissue Culture of Linum usitatissimum L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Punicic Acid Effects on Matrix Metalloproteinase Genes Expression in Bovine Fibroblast like-Synoviocytes as a Model of Osteoarthritis
Investigation of Punicic Acid Effects on Matrix Metalloproteinase Genes Expression in Bovine Fibroblast like-Synoviocytes as a Model of Osteoarthritis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Biosynthesis, Health Benefits and Extraction Methods of Fucoxanthin, Particular Marine Carotenoids in Algae
A Review on Biosynthesis, Health Benefits and Extraction Methods of Fucoxanthin, Particular Marine Carotenoids in Algae
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Schizophrenia: A Review
Herbal Medicine in the Treatment of Schizophrenia: A Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 66 (2018-5)


Genomic and Phytochemical Assessment of Chavir (Ferulago angulata) under Different in vitro Conditions
ارزیابی فیتوشیمیایی و ژنومی گیاه دارویی چویر (Ferulago angulata) در شرایط مختلف کشت درون شیشه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different incoming feeds, defatting procedures and solvents on producing of standard silymarin extract
بررسی تاثیر حلال مصرفی، خوراک ورودی و روش روغن‌گیری در تهیه عصاره استاندارد شده سیلیمارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of three species of Centaurea genus on acute lymphoblastic leukemia cell line (Nalm-6)
تاثیر سایتوتوکسیک سه گونه گیاهی جنس گل گندم (Centaurea) بر رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (Nalm-6)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Echinops cephalotes L. on Expression of Inflammatory Factors in Chondrocytes and THP-1 Cells as a Model of Monocyte/Macrophage and Human Cartilage Cells in Osteoarthritis
تأثیر عصاره هیدروالکلی شکر تیغال Echinops cephalotes L.)) بر میزان بیان mRNA ژن‌های فاکتورهای التهابی در سلول‌های THP-1 و سلول‌های کندروسیت به عنوان مدلی مشابه سلول‌‌های مونوسیت / ماکروفاژ و سلول‌های غضروف انسانی مبتلا به استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green Synthesis of Iron Nano Particles Using Mentha longifolia L. Extract
سنتز سبز نانو ذرات آهن با استفاده از عصاره Mentha longifolia L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-efflux Activity of Anthemis atropatana Extract against Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus Isolates
بررسی اثرات ضدپمپ افلاکسی عصاره گیاه بابونه (Anthemis atropatana) در سویه‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین با استفاده از روش Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroethanolic Extract of Kelussia odoratissima Mozaff. Leaf on Total Antioxidant Capacity and BMP7 Gene Expression in Rat White Adipose Tissue
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و بیان ژن BMP7 در بافت چربی سفید رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Mycorhiza (Glomus mosseae and Glomus intraradiceae) and Phosphorus on Growth and Phytochemical Traits of Dracocephalum moldavica L. under Drought Stress
تأثیر القای سویه‎های قارچ میکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradiceae) و فسفر بر رشد و ترکیبات فیتوشیمیایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil Content and Composition of Different Parts (Stem, Leaf, Flower and Aerial Part) of Achillea filipendula Lam.
مقایسه کمی و کیفی اسانس اندام‌های مختلف (ساقه، برگ، گل و کل اندام هوایی) بومادران خزری (Achillea filipendula Lam.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mycorrhizal Fungi and Biophosphor Fertilizer on Growth Features, Yield and Yield Components, and Essntial Oil Constituents in Cuminum cyminum L.
اثر قارچ‎های میکوریزا و کود زیستی بیوفسفر بر شاخص‌های رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و ترکیبات اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Determination of Cumarin Constituent "Aurapten" from Ferula persica var. latisecta an Endemic Medicinal Plant of Iran
جداسازی و شناسایی ترکیب کومارینی Aurapteneاز گیاه انحصاری Ferula persica var. latisecta در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Seasonal Variation on Essential Oil Content and Constituents of Eucalyptus (Eucalyptus globulus) in Three Zones of Kermanshah Province
بررسی تغییرات فصلی بر مقدار و اجزای تشکیل‌دهنده اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus) در سه منطقه استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Amygdalus lycioides Spach var. horrida in East of Esfahan in Iran
داروشناسی بومی درختچه تنگرس (Amygdalus lycioides Spach var. horrida) در شرق استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Acute Effect of Supplementation Jdvar (Zedoary) and a Single bout of Exhaustive Exercise on some Indices of Muscle Damage Men's Handball
تأثیر حاد مصرف مکمل جدوار (Zedoary) و یک وهله فعالیت وامانده‌ساز بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی مردان هندبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Aphroditic Plants and Physical Activity on Testosterone Concentrations
مروری بر گیاهان آفرودیازیک و فعالیت‌های بدنی بر غلظت تستوسترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 65 (2018-3)


Effect of Eight Weeks' Endurance Training along with Fenugreek Ingestion on Lipid Profile, Body Composition, Insulin Resistance and VO2max in Obese Women's with Type2 Diabetes
Effect of Eight Weeks' Endurance Training along with Fenugreek Ingestion on Lipid Profile, Body Composition, Insulin Resistance and VO2max in Obese Women's with Type2 Diabetes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Induction of Hairy Roots in Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) Using Sonication Method
Effective Induction of Hairy Roots in Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) Using Sonication Method
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitric Oxide Increased the Rosmarinic Acid and Essential Oil Production in In vitro-cultured Melissa officinalis
Nitric Oxide Increased the Rosmarinic Acid and Essential Oil Production in In vitro-cultured Melissa officinalis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hematoprotective and Nephroprotective Properties of Ethanolic Extract of Anthemis odontostephana Boiss in Streptozotocin-induced Diabetic Mice
Hematoprotective and Nephroprotective Properties of Ethanolic Extract of Anthemis odontostephana Boiss in Streptozotocin-induced Diabetic Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differences in Growth Response of Human Hair Follicle Mesenchymal Stem Cells to Herbal Extracts and a Growth Factor
Differences in Growth Response of Human Hair Follicle Mesenchymal Stem Cells to Herbal Extracts and a Growth Factor
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of Golghand and Psyllium on constipation among the elderly: a randomized clinical trial
Comparing the Effect of Golghand and Psyllium on Constipation among the Elderly: A Randomized Clinical Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Taxonomical, Morphological and Pharmacological Review of Marrubium vulgare L., An Old Medicinal Plant in Iran
A Taxonomical, Morphological and Pharmacological Review of Marrubium vulgare L., An Old Medicinal Plant in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Herbal Medicine: An Evidenced Based Approach
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Herbal Medicine: An Evidenced Based Approach
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 64 (2017-12)


Effect of the Adiantum capillus Veneris Extract on Bax and Bcl2 Apoptotic Markers of Lung Modulation in Trained Rats and Exposed to Hypoxic Stress
تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخص‌های آپوپتوزی Bax و Bcl2 ریوی رت‌های تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Different Drying Methods of Peppermint (Mentha piperita) Medical Plant
بررسی روش‌های مختلف خشک کردن گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydroalcoholic Extract of Raspberry fruit on Pain and Passive Avoidance Memory Following Transient Global Ischemia/Reperfusion in Wistar Rats
بررسی عصاره‌ی هیدروالکلی میوه تمشک (Raspberry fruit) بر حافظه‌ی احترازی غیرفعال و درد ناشی از ایسکمی مغزی و خونرسانی مجدد به مغز در رت نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Morphophysiological and Phytochmical Traits of Different Ecotypes of Salvia multicaulis Vahl. in Hamedan Province, Iran
ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های مختلف مریم‌گلی پرساقه (Salvia multicaulis Vahl.) استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Effective Parameters on the Synthesized Gold Nanoparticles and Investigating their Antimicrobial Activities Using Aqueous Extract of Hibiscus sabdariffa L.
ویژگی‌یابی پارامترهای مؤثر بر سنتز نانو‌ذرات طلا و بررسی خواص آنتی‌باکتریایی آنها با استفاده از عصاره آبی گیاه چای‌ ترش Hibiscus sabdariffa L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Response of Sweet Basil (Ocimum basilicum) to Application of Methanol Biostimulant and Iron Nano-chelate
پاسخ فیتوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.) به کاربرد محرک‎زیستی متانول و نانوکلات ‎آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Allium affine Ledeb Butanolic Fraction on Breast and Ovary Cancer Cell Lines
بررسی اثرات سایتوتوکسیک فراکسیون بوتانولی گیاه Allium affine Ledeb بر روی رده‌های سلولی سرطان پستان و تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Combined Herbal Ointment (Pepper, Rosemary, Peppermint) on Low back Pain after Coronary Angiography
تأثیر مصرف پماد گیاهی ترکیبی (فلفل، رزماری، نعنا فلفلی) بر کمر درد بیماران بعد از آنژیوگرافی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long Term Effect of High Intensity Interval Training and Flaxseed Oil Supplementation on the Expression of Genes Involved in Reverse Cholesterol Transport in Male Rats
تأثیر طولانی‌مدت تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی روغن بذر کتان و بر بیان ژن‌های درگیر در انتقال معکوس کلسترول در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relative Expression of Key Genes of Thymol Biosynthesis Pathway in Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’ under Cold Stress Using Real-Time PCR
بررسی بیان نسبی ژن‎های کلیدی مسیر بیوسنتزی تیمول تحت تنش سرمایی در گیاه آویشن باغی ‎رقم ‘واریکو3’ (Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’) با استفاده از PCR در زمان واقعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study (Identification, Medical Properties and How to Use) of some Medicinal Plants of Behbahan city of Khuzestan Province, Iran
مطالعه اتنوبوتانی (شناسایی ، خواص درمانی و نحوه استفاده) برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان، استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Changes of Trigonelline Metabolite in Fenugreek (Trigonella foenum- graecum L.) Sprouts under Chitosan and Water Stress Induction
کمی‎سازی تغییرات متابولیت تریگونلین در گیاهچه‎های شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت القای کیتوزان و تنش ‎خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Applications of Turmeric and Its Principle Constituent Curcumin in Wound Healing and Skin Regeneration from the Perspective of Conventional Medicine and Iranian Traditional Medicine (ITM)
کاربردهای درمانی زردچوبه و ماده مؤثره آن کورکیومین در ترمیم زخم و بازسازی پوست از دیدگاه طب رایج و طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supercritical Carbon Dioxie; An Efficient Solvent for Herbal Extraction
دی اکسید کربن فوق بحرانی: حلال کارآمد در استخراج مواد موثره گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 64 (2017-11)


Silver Nanoparticles Synthesis Using Artemisia turcomanica Ethanolic Extract and Study of Anti-proliferative Effects on Cell Line of Gastric Cancer
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره اتانولی گیاه Artemisia turcomanica و بررسی اثرات ضدتکثیری آن بر روی رده سلولی سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparison of differnt extraction methods for the extraction of bioactive components of Senna alexandrina
مقایسه روش‌های مختلف عصاره‌گیری در استخراج ترکیبات مؤثره گیاه سنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Analgesic Effect of Valeriana officinalis and Mefenamic Acid on Primary Dysmenorrhea
بررسی مقایسه‌ای اثر ضددرد والرین و مفنامیک اسید بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morpho-physiological changes lavender (Lavandula officinalis L.) in Response to different culture media
تغییرات فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) در پاسخ به بسترهای مختلف کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Collection, identification and traditional usage of medicinal plants in Jiroft County
جمع‌آوری، شناسایی و استفاده سنتی و بومی گیاهان دارویی در شهرستان جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antibacterial Activity of Pimpinella affinis Leaves Against E. coli and S. aureus and Separation of Active Fractions
بررسی اثر ضدباکتری عصاره‌های برگ جعفری کوهی انبوه علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی و تفکیک جزءهای مؤثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morphophysiological Responses of Dill (Anethum graveolens L.) to Foliar Application of Potassium Sulfate and Methanol Biostimulant
پاسخ‎های فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی شوید (Anethum graveolensL.) به محلول‎پاشی سولفات پتاسیم و محرک‎زیستی متانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic Interaction Effects of 4 and 6 Weeks Swimming Training and Aloe barbadensis Hydroalcoholic Extract in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
اثرات تعاملی هیپوگلایسمیک چهار و شش هفته تمرین شنا و عصاره هیدروالکلی آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis) در موش‌های دیابتی شده با استروپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synchronic Effect of Curcumin and swimming training on depression in morphine addicted male mice
تاثیر همزمان کورکومین و تمرین شنا بر میزان افسردگی در موشهای نر وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Genes 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate Reductoisomerase (DXR), Sabinen Synthase (Tctps1) and α- terpineol Synthase (Tctps5) and its Relation to Thymol and Carvacrol Biosynthesis in Thymus vulgaris under Water Deficit Stress
بررسی بیان ژن‌های 1- دئوکسی- دی- گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR)، سابینن سینتاز (Tctps1) و آلفاترپینئول سینتاز (Tctps5) در ارتباط با بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش کم‌آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Five Weeks Circuit Resistance Training with Garlic Supplementation on Serum Levels of Adiponectin in Over Weight Female
تأثیر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای به همراه مکمل‌دهی سیر بر سطوح سرمی آدیپونکتین زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Nepetalactone Content and Biochemical traits of Catnip (Nepeta cataria L.) in Response to Induction of Biostimulants Compounds
تغییرات میزان نپتالاکتون و خصوصیات بیوشیمیایی پونه‌سای ‌گربه‌ای (Nepeta cataria L.) در پاسخ به القای ترکیبات محرک‌زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbs from Iranian Traditional Medicine for Reinforcement of Kidney and Prevention of Renal Atrophy
مروری بر گیاهان دارویی با اثر تقویت و محافظت کلیوی در منابع طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Herbal Medicines for Treatment of Hot Flash: A Systematic Review
مروری سیستماتیک بر گیاهان دارویی جهت درمان گرگرفتگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 63 (2017-8)


Diversity Evaluation of Trigonella foenum-graecum Populations Using DNA Markers and Phytochemical Characteristics
Diversity Evaluation of Trigonella foenum-graecum Populations Using DNA Markers and Phytochemical Characteristics
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pergularia tomentosa, from Traditional Uses to Ecology and Phytochemistry
Pergularia tomentosa, from Traditional Uses to Ecology and Phytochemistry
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Evaluation and Plant Regeneration Through Somatic Embryogenesis of Ferulago angulata subsp. Carduchorum (Boiss. and Hausskn), an Endangered Medicinal Plant
Phytochemical Evaluation and Plant Regeneration Through Somatic Embryogenesis of Ferulago angulata subsp. Carduchorum (Boiss. and Hausskn), an Endangered Medicinal Plant
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pistacia atlantica Mastic Extract on Experimental Wound Healing and Various Biochemical Parameters of Blood Serum in Rabbit Models
Effect of Pistacia atlantica Mastic Extract on Experimental Wound Healing and Various Biochemical Parameters of Blood Serum in Rabbit Models
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical efficacy of topical Avena sativa versus Betamethasone in chronic pruritus due to sulfur mustard exposure
Clinical Efficacy of Topical Avena sativa Versus Betamethasone in Chronic Pruritus due to Sulfur Mustard Exposure
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ficus auriculata (fig) Extracts Induced Cell Cycle Profile Changes and Apoptosis Through Caspase-Independent Pathway in Human Lung Adenocarcinoma Cell Line, A549
Ficus auriculata (fig) Extracts Induced Cell Cycle Profile Changes and Apoptosis Through Caspase-Independent Pathway in Human Lung Adenocarcinoma Cell Line, A549
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional uses of some Medicinal Plants in Gastrointestinal tract Treatment in East - Mazandaran (Iran)
Traditional uses of some medicinal plants in Gastrointestinal tract treatment in east - Mazandaran (Iran)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Properties of Pistacia khinjuk Accelerate Healing of the Experimental Achilles Tendon Injury in Rabbits
Antioxidant Properties of Pistacia khinjuk Accelerate Healing of the Experimental Achilles Tendon Injury in Rabbits
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on Two Valuable Natural and Bioactive Compounds, Thymol and Carvacrol, in Medicinal Plants
An Overview on Two Valuable Natural and Bioactive Compounds, Thymol and Carvacrol, in Medicinal Plants
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 62 (2017-5)


Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes on Physiological Traits, Phenolic Contents and Antioxidant Capacity of Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand. under Drought Stress
اثر نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره بر صفات فیزیولوژیکی، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه مریم‌گلی ایرانی (Salvia mirzayanii) تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Concentrations of Chitosan Biostimulant on Biochemical and Morphophysiological Traits of Stevia Plant (Stevia rebaudiana Bertoni)
اثر غلظت‎های مختلف محرک زیستی کیتوزان بر خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of quercetin and it nanocrystal on anxiety-like behaviors induced by animal model of Alzheimer’s disease
اثر حفاظتی کوئرستین و نانوکریستال آن بر رفتارهای شبه اضظرابی در مدل حیوانی بیماری آلزایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Study of Extraction Methods and Mass Spectrum for Compounds in Echinops dichorus and Comparison of Effects of Extracts on Colon Cancer Cells CaCo2
بررسی مقایسه‌ای روش‌های استخراج و طیف جرمی ترکیبات شیمیایی عصاره «مان» گیاه شکرتیغال (Echinops dichorus L.) و مقایسه اثر انواع عصاره‌های «مان» بر روی رده سلول‌های سرطانی روده CaCO2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of quercetin supplementation on oxidative stress and exhaustion in male soccer players
اثر مصرف مکمل کوئرستین بر زمان رسیدن به واماندگی و فشار اکسایشی در مردان فوتبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Phytochemical, Morphological and Antioxidant Variation of Bilehar (Dorema aucheri) Populations Cultivated in Different Environmental Conditions
ارزیابی تغییرات فیتوشیمیایی، مورفولوژیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیت‌های گیاه بیلهر (Dorema aucheri) کشت شده در محیط‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydroalcoholic Extracts Effect of Rosa damascena Mill and Anethum graveolens on the Proteins Glycosylation In Vitro
تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی گل سرخ (Rosa damascena Mill) و شوید (Anethum graveolens) بر گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subcritical water technology for extraction phytochemical compound
فناوری آب مادون بحرانی برای استخراج ترکیبات شیمیایی گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and Acute Toxicity Effects of Erigeron acer L. In Adult Male Rats
بررسی اثرات ضددردی و تعیین سمیت حاد عصاره هیدروالکلی گیاه پیر بهار تلخ (Erigeron acer L.)در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lavender Ethanolic Extract on Infarct Volume in Rats Subjected to Ischemia-Reperfusion
بررسی تأثیر عصاره اتانولی اسطوخودوس (Lavandula officinalis) بر حجم سکته مغزی در موش‌های صحرایی در معرض ایسکمی- خونرسانی مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Short-term Use of Chamomile Essence on Muscle Soreness in Young Girls after an Exhaustive Exercise
تأثیر مصرف کوتاه‌مدت عرق بابونه بر کوفتگی عضلانی در دختران جوان پس از یک فعالیت وامانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Inhalation of Peppermint Oil on Depression and Anxiety in Patients with Myocardial Infarction who are Hospitalized in Intensive Care Units of Sirjan
بررسی تأثیر استنشاق اسانس نعناع بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران سکته قلبی در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های شهر سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of concurrent regular aerobic training and garlic extract on cardiac tissue apoptosis markers in aged rats with chronic kidney disease
اثر همزمان تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص‌های آپوپتوزی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت بیماری مزمن کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy between herbal capsule of anise and mefenamic acid on postpartum after-pain
مقایسه تاثیر کپسول گیاهی انیسون و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effect of hydro-alcoholic extract of Portulaca oleracea and estradiol on pain threshold in female mice
بررسی اثر عصاره آبی- الکلی دانه خرفه و هورمون استرادیول بر آستانه تحمل درد در موش‌های سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Essential Oil and Citral Content, and Morpho-physiological Changes of Lippia citriodora in Response to Induction of Bioactive Compounds and Plant Growth Regulators
بررسی تغییرات محتوای اسانس، میزان E- سیترال و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی به‎لیمو در پاسخ به القای ترکیبات فعال‎زیستی و تنظیم‎کننده‎های رشد گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on pharmacological effects and therapeutic properties of curcumin
مروری بر اثرات فارماکولوژیک و خواص دارویی کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 61 (2017-2)


Changes of Essential Oil, Photosynthetic Pigments, and Morphological Characteristics of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) at Different Harvesting Time
Changes of Essential Oil, Photosynthetic Pigments, and Morphological Characteristics of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) at Different Harvesting Time
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Drying Treatments on the Essential Oil Content and Composition of Melissa officinalis L. Compared with the Fresh Sample
The Influence of Drying Treatments on the Essential Oil Content and Composition of Melissa officinalis L. Compared with the Fresh Sample
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Tropane Alkaloids in Black Henbane (Hyoscyamus niger L.) in Response to Different Types of Nitrogenous Fertilizers
Changes of Tropane Alkaloids in Black Henbane (Hyoscyamus niger L.) in Response to Different Types of Nitrogenous Fertilizers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oil composition and antioxidant activity of Levisticum officinale Koch. at various phenological stages
Essential oil Composition and Antioxidant Activity of Levisticum officinale Koch. at Various Phenological Stages
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Gibberellic Acid, Indole Butyric Acid, and Methanol on Morpho-physiological and Phytochemical Traits in Thymus vulgaris L.
Influence of Gibberellic Acid, Indole Butyric Acid, and Methanol on Morpho-physiological and Phytochemical Traits in Thymus vulgaris L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malva sylvestris L. Protects from Fluoride Nephrotoxicity in Rat
Malva sylvestris L. Protects from Fluoride Nephrotoxicity in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Evaluation of Essential Oil of Catnip (Nepeta cataria L.) Under Different Drying Conditions
Qualitative and Quantitative Evaluation of Essential Oil of Catnip (Nepeta cataria L.) Under Different Drying Conditions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Female Infertility and Herbal Medicine
Female Infertility and Herbal Medicine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research in Iran: Look on the Bright Side
Research in Iran: Look on the Bright Side
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 61 (2017-1)


Antimicrobial effect of some medicinal smoke, Iranian traditional medicine
اثرات ضدمیکروبی برخی از دود های طبی، طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Short-term Swimming Training and Curcumin Supplementation on Damaged Spatial Memory after Binge Ethanol Drinking in Male Rats: Preliminary Report
مقایسه اثر کوتاه‌مدت تمرین شنا و مکمل کورکومین بر حافظه فضایی تخریب شده ناشی از مصرف افراطی اتانول در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی نر: گزارش مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of methanol extract of Agrimonia eupatoria on PBMC and 12 pathogenic bacteria
بررسی تاثیر عصاره‌ متانولی 4 بخش مختلف گیاه غافث (Agrimonia eupatoria) بر روی رشد و تکثیر سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انسان و 12 نوع باکتری بیماری‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kombucha tea on depression and motor activity in mice
بررسی اثرات محلول آبی چای کامبوجا بر افسردگی و فعالیت‌های حرکتی موش‌های نر سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Production of Hairy Roots from (Datura innoxia L.) by Agrobacterium rhizogenes and Effects of Salicylic Acid and Methyl Jasmonate Biological Elicitors on Atropine and Scopolamine Content
تولید ریشه‌های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی تاتوره تماشایی (Datura innoxia L.) و بررسی اثر محرک‌های زیستی سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر محتوای آتروپین و اسکوپولامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of drinking Ziziphora tenuior on total antioxidant capacity, total tiol and malondiadehyde serum after one session exercise inactive women
اثر مصرف نوشیدنی کاکوتی بر ظرفیت ضداکسایشی تام، تیول تام و مالون‌دی‌آلدئید متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی دختران غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Licorice (Glycyrrhiza glabra) Rhizome on the Mechanical Activity of the Isolated Colon of Male Rats and its Interaction with Cholinergic System
اثر عصاره آبی - الکلی ریزوم گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) بر فعالیت مکانیکی کولون ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم کولینرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effects of Iranian Golpar (Heracleum persicum) essential oil in liver damages induced by CCl4 in Wistar rats
اثر حفاظتی اسانس گلپر ایرانی (Heracleum persicum) در بروز آسیب کبدی ناشی از تتراکلریدکربن در موش های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ex vitro production of transgenic composite plants in Glycyrrhiza glabra via Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation as a new method
تولید گیاهان کامپوزیت تراریخت خارج شیشه‌ای در گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بواسطه اگروباکتریوم رایزوژنز به عنوان روشی نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Valerian on the Anxiety and Depression Symptoms of the Menopause in Women Referred to Shahrekord Medical Centers
تأثیر والرین بر علائم اضطراب و افسردگی دوران یائسگی زنان مراجعه‌‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalution of Antileishmanial Activity of the Hydroalcohlic Extract of Medicago lupulina' Leaves Against Leishmania major (MHOM/IR/75/ER) Promastigotes by Using MTT and Microscopy Method and GC/MS for Hydroalcohlic Extract of this Plant' Leaves
بررسی اثر ضد‌لیشمانیایی عصاره الکلی برگ‌های گیاه یونجه سیاه (Medicago lupulina) بر پروماستیگوت‌های انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER)در شرایط آزمایشگاهی به روش MTT و میکروسکوپی و تعیین ترکیبات موجود در آن به روشGC/MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three medicinal plants essential oils on the activity of peroxidise and polyphenoloxidase enzymes in Broccoli (Brassica oleracea L.var. Italica)
اثر اسانس سه گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در کلم بروکلی (Brassica oleracea L.var. Italica)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Green Tea (Camellia sinensis) Extract on Kidney Tissues and Blood Factors of Kidney Functions in Male Mice Treated with Paclitaxel
اثر حفاظتی عصاره چای سبز (Camellia sinensis) روی بافت کلیه و شاخص‌های خونی عملکرد کلیه در موش‌های نر تیمار شده با پاکلی تاکسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia extracts administration on improving erection dysfunction following opioid dependence
تاثیر تجویز ترکیب عصاره گیاهان کندر و لاواندولا در بهبود اختلال نعوظ ناشی از وابستگی به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Phytochemical and Morpho-physilogical Traits of Thyme (Thymus vulgaris CV Varico 3) under Different Salinity Levels
تغییرات فیتوشیمیایی و صفات مرفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L. CV Varico 3) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality and Quantity Determination of Brassino-Steroid Hormones by HPLC and Related Assay in Some Supplement Capsules
بررسی کیفی و کمی هورمون‌های براسینواستروئیدی بوسیله‌ی دستگاه کروماتوگرافی مایع و شناسایی آن در کپسول‌های مکمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Antioxidant Compounds and Media on Biosynthesis of Limiter Phenolic Compounds During In vitro Culture of Mentha arvensis L.
اثر آنتی‌اکسیدان‌ها و محیط کشت بر بیوسنتز ترکیبات فنلی محدودکننده رشد در کشت درون شیشه‌ای گیاه نعناع وحشی (Mentha arvensis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 60 (2016-10)


The Effect of Extract of Internal Layer of Quercus (Oak) Fruit in Contraction of Vaginal Muscles in Women with Vaginal Relaxation
بررسی تاثیر عصاره جفت بلوط بر انقباضات عضلات صاف واژن در زنان مبتلا به شلی عضلات کف لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin Supplementation and Resistance Training in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease
اثر مکمل یاری کورکومین و انجام تمرین مقاومتی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of foliar application of nano-iron chelate on physiological and chemical traits of dragonhead (Dracocephalum moldavicaL.)
تاثیر محلول پاشی نانوکلات آهن بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Saffron Stigma ( Crocus satious L.) on Metabolic Control Parameters, Liver Enzymes, and Renal Function Parameters in Type 2 Diabetic Patients
اثر عصاره هیدروالکلی زعفران ( Crocus satious L.) بر شاخص‌های کنترل متابولیک، آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and characterization of solid lipid nanoparticles containing Zataria multiflora Boiss essential oil
تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Anti- bacterial and Histopathological and Macroscopical Evaluation of Xanthoparmelia lineola Effects on Wound Healing in Rabbit Model
بررسی اثرات ضدباکتریایی و ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره زانتوپارملیا لینئولا بر روی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Forming Compounds, Minimum Inhibitory Concentration and Encapsulation of Rosemary officinalis Essential Oil Cultivated in Shiraz
شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده، حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و ریزپوشانی کردن اسانس رزماری کشت شده در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Hydrodistillation and Microwave Extraction Methods on the Identified Chemical Composition of Tarragon (Artemisia dracunculus L.) Essential Oil Using Gas Chromatography-mass Spectrometry
مقایسه اثر دو روش استخراج تقطیر با آب و مایکرویو بر ترکیبات شیمیایی شناسایی شده اسانس گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) توسط کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation in protective effects of Sophora pachycarpa extracts on serum level of sex hormones, urea and uric acid in carbon tetrachloride-intoxicated in male rats
بررسی اثر محافظتی عصاره ی ریشه ی تلخ بیان Sophora pachycarpa بر میزان هورمون های جنسی، اوره و اسیداوریک در موش های صحرایی نر مسموم شده با تتراکلریدکربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective and Antioxidant ctivity of the Ethanol Extracts of Pleurotus Osteratus and Pleurotus Djamor on CCl4-induced Liver Injury in Rat
مطالعه اثر محافظتی و آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی قارچ‌های صدفی درختی و صدفی صورتی بر آسیب کبدی القاء شده توسط تتراکلرید کربن در موش رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiogenic Mediators plasma response to aerobic exercise with Crataegus elbursensis extract in male’s rat
پاسخ واسطه‌های آنژیوژنیک پلاسمایی به تمرین هوازی و عصاره آبی سیاه ولیک در رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Aloe Vera gel effects on the skin pigmentation due to the electron radiotherapy after mastectomy in the referred patients of Isfahan Seyedolshohada hospital during 1392
بررسی تأثیر ژل آلوورا بر میزان پیگمانتاسیون پوستی ناشی از رادیوتراپی با الکترون پس از ماستکتومی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Primary dysmenorrhea and herbal medicine
طب گیاهی و درمان قاعدگی دردناک اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Effects of Aerobic Exercise and Bitter Melon Powder Supplementation in Type 2 Diabetic Females
اثرات تمرین هوازی و مکمل هندوانه‌‌تلخ بر کنترل متابولیک زنان دیابتی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro-alcoholic extract of Licorice (Glycyrrhiza glabra) rhizome on the isolated Ileum of male rats and its interaction with Nitrergic system
اثر عصاره آبی - الکلی ریزوم گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) بر ایلئوم ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم نیتررژِیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review study on antidepressant effects of medicinal plants with emphasis on mechanisms of influence
مطالعه مروری بر اثرات ضدافسردگی گیاهان دارویی با تأکید بر مکانیسم اثرگذاری آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the role of Ferula gummosa essential oil against the hepatoxicity induced by acetaminophen in animal model
مطالعه نقش اسانس باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر سمیت کبدی القاء شده توسط استامینوفن در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Medicinal Plants from the Tragopogon Spp.
مروری بر گیاهان دارویی جنس شنگ (Tragopogon Spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 59 (2016-8)


Isolation and Characterisation of Anti-diabetic Pharmacological Activities of Phytoestrogens
Isolation and Characterisation of Anti-diabetic Pharmacological Activities of Phytoestrogens
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Copper and Zinc on Growth, Metal Accumulation and Chemical Composition of Essential Oils in Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)
Influence of Copper and Zinc on Growth, Metal Accumulation and Chemical Composition of Essential Oils in Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Gamma Irradiation on In vitro Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Ferula gummosa Bioss.
The Effect of Gamma Irradiation on In vitro Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Ferula gummosa Bioss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Antioxidant Activities of Berberis integerrima and Berberis vulgaris and Pharmacological Effects of the more Active Species on Alloxan-Induced Diabetic Rats
Phytochemical and Antioxidant Activities of Berberis integerrima and Berberis vulgaris and Pharmacological Effects of the more Active Species on Alloxan-Induced Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Stevioside content, shoot proliferation, and root induction of Stevia rebaudiana Bertoni under in vitro conditions
Assessment of Stevioside Content, Shoot Proliferation, and Root Induction of Stevia rebaudiana Bertoni under in vitro Conditions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A secondary Research on Medicinal Plants Mentioned in the Holy Qur’an
A secondary Research on Medicinal Plants Mentioned in the Holy Qur’an
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Trigonelline Production in Hairy Root Culture of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum)
Improving Trigonelline Production in Hairy Root Culture of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Chemical Compounds and Antioxidant and Antibacterial Properties of Various Satureja Species Growing Wild in Iran
Comparison of Chemical Compounds and Antioxidant and Antibacterial Properties of Various Satureja Species Growing Wild in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic Training Combined with Green Tea Extract on Leukocyte Telomere Length, Quality of Life and Body Composition in Elderly Women
Effects of Aerobic Training Combined with Green Tea Extract on Leukocyte Telomere Length, Quality of Life and Body Composition in Elderly Women
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of herbal medicines on hot flash: a systematic review
Impacts of herbal medicines on hot flash: a systematic review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Plant Biostimulants as New Approach to Improve the Biological Responses of Medicinal Plants- A Critical Review
Application of Plant Biostimulants as New Approach to Improve the Biological Responses of Medicinal Plants- A Critical Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome
Herbal Medicine in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 58 (2016-4)


Cytotoxic Effect of Methanolic Extract of Terminalia chebula Retz Fruit on the Leishmania Major In vitro
بررسی اثر کشندگی عصاره‌ی متانولی میوه هلیله‌ زرد (Terminalia chebula Retz) بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecchinacea for prevention of acute upper respiratory infection in children 1 to 5 years old
تاثیر اکیناسه در پیشگیری از عفونت تنفسی حاد در کودکان 1 تا 5 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Phenolic Compounds, Anthocyanin and Antioxidant Enzymes in Different Growth Stages Basil (Ocimum basilicum L), Using Growth Regulators
تغییرات ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و آنزیم های آنتی اکسیدان در مراحل مختلف رشد ریحان (Ocimum basilicum L) تحت تأثیر تنظیم کننده های رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Ginger Extract Against Bisphenol A-induced Testicular Toxicity in NMRI Mice
اثر حفاظتی عصاره‌ی زنجبیل (Zingiber officinalis) در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنل‌آ بر بافت بیضه موش‌های نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Garlic Essential Oil (Allium sativum L.) in Combination with Chitosan Biodegradable Coating Films
ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس سیر (Allium sativum L.) در ترکیب با فیلم‌های پوشش‌دهنده و زیست تخریب‌پذیر کیتوزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of seven species of essential oils of thyme and comparison their antioxidant properties
بررسی ترکیبات اسانس هفت گونه آویشن و مقایسه خاصیت ضد‌اکسیدانی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha-Glucosidase inhibitory activity in hexane extracts of some plants from kurdistan province
فعالیت مهارکنندگی آلفا گلوکوزیداز در عصاره‌ی هگزانی برخی گیاهان استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of L-tyrosine on Thebaine Production in Cell Suspension Culture of Iranian Poppy (Papaver bracteatum)
تأثیر ال- تیروزین بر تولید تبائین در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia extract administration with the placebo on improvement of premature ejaculation during methadone treatment of opioid
مقایسه تاثیر تجویز توام عصاره گیاهان کندر و لاواندولا با دارونما بر بهبود انزال زودرس در بیماران وابسته به مواد افیونی تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Chemical Composition of Essential Oil of Ginger (Zingiber officinale) and Antioxidant and Cell Toxicity
مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانتی و سمیت سلولی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methanol and Manganese Sulfate Spraying on Quantity and Essential Oil Components of (Melissa officinalis L.)
تأثیر محلول‎پاشی متانول و سولفات منگنز بر میزان و اجزای اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro anti-Toxoplasma effects of ethanolic extracts of Artemisia absinthium L., Carum copticum L. and Gossypium hirsutum
اثر ضد توکسوپلاسمایی عصاره های اتانولی گیاهان زنیان، افسنطین و غوزه پنبه در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of organic fertilizers of compost and vermicompost on qualitative and quantitative triats of Lemon verbena
بررسی اثرات کودهای آلی کمپوست و ورمی‌کمپوست بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به‌لیمو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Determination of Acetylcholinesterase Inhibition by Methanol Extract of the Aerial Parts of Alcea kurdica (Schlecht.) Alef and Astragaluse glumaceus Bioss.
بررسی و تعیین میزان مهار‌کنندگی فعالیت آنزیم استیل‌ کولین ‌استراز توسط عصاره متانولی اندام‌های هوایی گیاهان Alcea kurdica (Schlecht) Alef و Astragaluse glumaceus Bioss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of nonlinear resistance training and supplementation of licorice on blood lipoprotein profile in overweight untrained young men
تأثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل شیرین‌بیان بر نیمرخ لیپوپروتئینی خون مردان جوان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of some phytochemical compound in shoot and root of Rumex turcomanicus Czerep. at different phenological stages
بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-tumor compounds of higher basidiomycetes fungi: A review of novel known mushroom derivatives with anti-tumor function
ترکیبات ضد توموری قارچهای بازیدیومیست عالی : مروری بر مشتقات جدید شناخته شده قارچی با اثرات ضد توموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crocus sativus (saffron), an Herb with a History as Long as the History of Iran with Psychotropic Effects
زعفران گیاهی به قدمت تاریخ ایران و اثرات سایکوتروپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 57 (2016-2)


Optimal fabrication of nano menthol/PEG particles by electrospraying
Optimal fabrication of nano menthol/PEG particles by electrospraying
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Resistance Training Combined with Green Tea Treatment on Hyperglycemia and Lipid Profile in Diabetic Rats
Effects of Resistance Training Combined with Green Tea Treatment on Hyperglycemia and Lipid Profile in Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The potential co-treatment effects of Zataria multiflora, Camellia sinensis extracts and bacterial Lipopolysaccharide on skin wound model
The potential co-treatment effects of Zataria multiflora, Camellia sinensis extracts and bacterial Lipopolysaccharide on skin wound model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Trigonelline, Nicotinic Acid and Proline Content in Early Growth Stages of Trigonella foenum-graecum L. under Saline Condition
Changes of Trigonelline, Nicotinic Acid and Proline Content in Early Growth Stages of Trigonella foenum-graecum L. under Saline Condition
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Wound Healing Effects of Methanolic Extract of Salvia multicaulis Vahl. in Rat
Phytochemical and Wound Healing Effects of Methanolic Extract of Salvia multicaulis Vahl. in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Changes of Rosemary (Rosemarinus officinalis L.) in Response to Mycorrhizal Fungi (Glomus intraradices) Inoculation under Saline Environments
Quantitative and Qualitative Changes of Rosemary (Rosemarinus officinalis L.) in Response to Mycorrhizal Fungi (Glomus intraradices) Inoculation under Saline Environments
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Origanum vulgare on Staphylococcus aureus in a Rat Model of Surgical Wound Infection
Antibacterial Activity of Origanum vulgare on Staphylococcus aureus in a Rat Model of Surgical Wound Infection
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical diversity of Eremostachys laciniata Bunge populations in Iran
Phytochemical diversity of Eremostachys laciniata Bunge populations in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Trace of Evidence Based Medicine in Avicenna's Approaches
The Trace of Evidence Based Medicine in Avicenna's Approaches
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence Based Medicine and Herbal Medicine
Evidence Based Medicine and Herbal Medicine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 56 (2015-12)


Effect of Vermicompost and Fungi Inoculation on Growth Characteristics and Steviosid Content of Stevia rebaudiana Bert.
بررسی تأثیر ورمی کمپوست و تلقیح قارچ بر خصوصیات رشدی و میزان استویوزید گیاه دارویی شیرین برگ (Stevia rebaudiana Bertoni)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Quantitative Changes, Phytochemical and Tolerance Threshold in German Chamomile Medicinal Plant (Matricaria chamomilla L.) under Salinity and pH Condition
تعیین تغییرات کمی، فیتوشیمیایی و آستانه تحمل بابونه شیرازی (Matricaria chamomilla L.) تحت شوری و pH‌ های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effec of shoots of Allium sativum L., Ferula assa-foetida aqueous extract and low frequency electromagnetic field on angiogenesis in chick chorioallantoic membrane (in vivo)
اثر عصاره آبی اندام هوایی گیاه سیر (Allium sativum L.)، آنغوزه (Ferula assa-foetida) و میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رگ‌زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه (in vivo)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of mycorrhizal fungi on quantitative and qualitative characteristics of Anise plant (Pimpinella anisum) under salt stress
بررسی اثرات قارچ میکوریزا بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Analysis of Anthocyanins and Flavonols in Berry Skin of some Grape Cultivars using High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
مطالعه کمی و کیفی آنتوسیانین‌ها و فلاونول‌ها در پوست حبه چند رقم انگور با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Calligonum Comosum on Ovarian Histology of Polycystic Ovary mouse model
بررسی اثر عصاره کالیگونوم کوموسوم (Calligonum Comosum) بر بافت تخمدان موش مدل تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Assessment of Hyoscyamine and Scopolamine Tropane Alkaloids in Root and Shoot of Hyoscyamus spp. from Iran
بررسی کمیت تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین در اندام‌های هوایی و زیرزمینی چند گونه بنگ‌دانه (Hyoscyamus spp.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anthropometric measurements with consumption of Portulaca oleracea seeds in patients with asthma
بررسی شاخص های تن سنجی با مصرف تخم خرفه در بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of essential oil composition of the aerial parts of three populations of Acorus calamus in Iran
مطالعه مقایسه ای ترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوائی سه جمعیت گیاه دارویی اگیر ترکی (Acorus calamus) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro Alcoholic Extract of Nutmeg on Immune Response of Rat
ارزیابی تاثیر عصاره ی آبی - الکلی جوز هندی بر پاسخ های ایمنی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Morpho-physiological Traits, Essential Oil and Methyl Chavicol Content of Tarragon (Artemisia dracunculus) to Mycorrhiza (Glomus intraradices) Inoculation and Salinity Stress
تغییرات مورفوفیزیولوژیکی، میزان اسانس و متیل‎کاویکول ترخون (L. Artemisia dracunculus) به تلقیح قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices) و تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Nutritional Effect of Lavandula angustifolia L. Essential Oil on Normal and High Blood Pressure and Changes of the Aorta in the Rat
بررسی اثرات خوراکی اسانس فرار اسطوخودوس (Lavandula angustifolia L.) بر فشار خون طبیعی و بالا و تغییرات آئورت در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oral Administration of Red Pepper (Capsicum annuum) and Black Pepper (Piper nigrum) Powders on Plasma Levels of Pituitary - gonads Axis Hormones in Male Mice
اثر مصرف خوراکی پودر فلفل قرمز و فلفل سیاه بر مقادیر سرمی هورمون‌های محور هیپوفیز- گناد در موش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antioxidant role of ginseng supplementation against exhaustive exercise- induced oxidative stress in young athletes
نقش آنتی‌اکسیدانی مکمل یاری جینسنگ در برابر فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در ورزشکاران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mucilage and seed yield of psyllium (Plantago psyllium L.) in response to foliar application of nano-iron and potassium chelate fertilizer
عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago psyllium L.) در پاسخ به محلول‎پاشی نانوکود کلات آهن و پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on biochemical constituents and medicinal properties of pomegranate (Punica granatum L.)
مروری بر ترکیبات بیوشیمیایی و خواص دارویی انار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 55 (2015-9)


Effects of Rosa canina L. Fruit on Glycemia and Lipid Profile in Type 2 Diabetic Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
Effects of Rosa canina L. Fruit on Glycemia and Lipid Profile in Type 2 Diabetic Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial activity and flavonoid content of two Capparis species from Iran
Evaluation of antibacterial activity and flavonoid content of two Capparis species from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison in chemical compositions of the essential oil from leaves of Lippia citriodora H.B.K. plantlets produced from micro-propagation and stem cutting
Comparison in chemical compositions of the essential oil from leaves of Lippia citriodora H.B.K. plantlets produced from micro-propagation and stem cutting
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Encapsulation of Green Tea Extract in Nanoliposomes and Evaluation of its Antibacterial, Antioxidant and Prebiotic Properties
Encapsulation of Green Tea Extract in Nanoliposomes and Evaluation of its Antibacterial, Antioxidant and Prebiotic Properties
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aloe vera, Camellia sinensis, Hibiscus sabdariffa and Sophora alopecuroides in Rat Model of Indomethacin-Induced Gastric Ulcer
Effects of Aloe vera, Camellia sinensis, Hibiscus sabdariffa and Sophora alopecuroides in Rat Model of Indomethacin-Induced Gastric Ulcer
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bio-elicitation of β-carboline alkaloids in Cell Suspension Culture of Peganum harmala L.
Bio-elicitation of β-carboline alkaloids in Cell Suspension Culture of Peganum harmala L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morpho-physiological Responses of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) to Biostimulants Application
Phytochemical and Morpho-physiological Responses of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) to Biostimulants Application
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the effects of saffron extract and its constituents on factors related to neurologic, cardiovascular and gastrointestinal diseases
مروری بر اثرات عصاره زعفران و اجزای آن بر فاکتورهای مرتبط با بیماری های سیستم عصبی، قلبی عروقی و گوارشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine for Women's Health
Herbal Medicine for Women's Health
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 54 (2015-5)


Consumption of Ginkgo biloba Extract and Swimming Training on NMDA and BDNF Plasma in Untrained Girls
مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effect of Mentha longifolia L. Extract on Ischemia/reperfusion-induced Brain Injury in Male Wistar Rats
ارزیابی اثر نوروپروتکتیو عصاره گیاه پونه بر ایسکمی و خونرسانی مجدد مغزی در رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effects of Cumin and Mefenamic Acid Capsules on Menstrual Bleeding in IUD Users: A Randomized Triple Blind Clinical Trial
مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر بر خونریزی قاعدگی مصرف‌کنندگان آی‌یودی یک کارآزمایی بالینی، سه‌ سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Responses of Quality and Quantity Yield of Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) to Foliar Application of Bio-stimulator Based on Amino Acids and Methanol
پاسخ فیتوشیمیایی و مرفولوژیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به محلول‎پاشی محرک‎های زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و متانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of Hemolysis of Red Blood Cells by Citrullus colocynthis, Ilex spinigera and Gleditsia caspica Extracts
مهار همولیز گلبول‌های قرمز به وسیله عصاره هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis و خاس Ilex spinigera و کرات Gleditsia caspica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skeletal Muscle Relaxant Effects of Thymoquinone, the Major Constituent of Nigella sativa
اثرات شل‌کنندگی تیموکینون، ماده مؤثره سیاه‌دانه (Nigella sativa)، بر عضلات اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Methyl Jasmonat Elicitaion and Taxol Production in Corylus avellana L., under Invitro Culture Condition
اثر متیل جاسمونات بر تولید تاکسول در کشت درون شیشه‌ای گیاه فندق (Corylus avellana L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Allicin on Tamoxifen-sensitive MCF-7 Breast Cancer Cells
اثر آلیسین بر روی تکثیر سلول‌های سرطان سینه MCF-7 حساس به تاموکسیفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Seed Yield and Mucilage of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Response to Foliar Application of Methanol as a Bio-stimulant
تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول‎پاشی متانول به عنوان یک محرک‎زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of Kermanian Black Cumin (Bunium persicum Boiss.) Essential Oil in Gouda Cheese Matrix
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زیره سیاه کرمانی (Bunium persicum Boiss.)در سامانه پنیر گودا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Zarivar Region (Marivan), Iran
مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی منطقه زریوار شهرستان مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene Expression Involved in Sanguinarine Biosynthes is Affected by Nano Elicitors in Papaver somniferum L.
بررسی تغییر بیان ژن‌‌های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تأثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Anti Genotoxic Effects of Saffron Aqueous Extract in Cadmium Chloride Exposed Mice Kidney by Comet Assay
بررسی نقش آنتی‌ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش‌های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphophysiological and Phytochemical Responses of Dill (Anethum graveolens L.) to Foliar Application of Iron Sulfate and Zinc Sulfate
پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی شوید (Anethum graveolens L.) به محلول‌پاشی سولفات آهن و سولفات روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Antioxidant Effects of Medicinal Plants in Athletes
مروری بر اثرات آنتی‌اکسیدانی گیاهان دارویی در ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 53 (2015-3)


Chemical Composition and Antifungal Activity of Trachyspermum copticum Essential Oil Against Alternaria alternata (In-Vitro Study)
Chemical Composition and Antifungal Activity of Trachyspermum copticum Essential Oil Against Alternaria alternata (In-Vitro Study)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and Wound Healing Properties of Thymol (Thymus vulgaris Oil) and its Application in a Novel Wound Dressing
Antibacterial and Wound Healing Properties of Thymol (Thymus vulgaris Oil) and its Application in a Novel Wound Dressing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interventions of Iranian Traditional Medicine for Constipation During Pregnancy
Interventions of Iranian Traditional Medicine for Constipation During Pregnancy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shoot Growth, Gamma-Terpinene and Essential Oil Content of Satureja hortensis L. in Response to Foliar Application of FeSO4 and Citric Acid
Shoot Growth, Gamma-Terpinene and Essential Oil Content of Satureja hortensis L. in Response to Foliar Application of FeSO4 and Citric Acid
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ferulago angulata Extract Against Oxidative Stress Induced by 6-hydroxydopamine in Rats
Effects of Ferulago angulata Extract Against Oxidative Stress Induced by 6-hydroxydopamine in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-obesity and anorectic effects of saffron and its constituent crocin in obese Wistar rat
Anti-obesity and anorectic effects of saffron and its constituent crocin in obese Wistar rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanolic Extract of Salvia officinalis on the Uterine Natural Killer Cells Population at Day 7 of Pregnancy
The Effect of Ethanolic Extract of Salvia officinalis on the Uterine Natural Killer Cells Population at Day 7 of Pregnancy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review on Main Chemical Constituents of Papaver bracteatum
A Systematic Review on Main Chemical Constituents of Papaver bracteatum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal medicine in the treatment of primary dysmenorrhea
Herbal medicine in the treatment of primary dysmenorrhea
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 52 (2014-12)


Genetic and Phytochemical Evaluation of Tissue Culture-derived Plants in Fennel (Foeniculum vulgar) under Different Concentrations of Growth Regulators
ارزیابی ژنتیکی و فیتوشیمی نمونه‌های حاصل از کشت بافت گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) در غلظت‌های مختلف هورمونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Structure Elucidation of Secondary Metabolites from Aerial Part of Hippomarathrum microcarpum
جداسازی و خالص‌سازی و تعیین ساختار ترکیبات اصلی موجود در اندام هوایی گیاه Hippomarathrum microcarpum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Essential Oils Composition in Iranian Populations of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.
مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس جمعیت‎های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Total Extract, Petroleum Ether, Chloroform, Ethyl Acetate and Aqueous Fractions of Aerial Parts of Heliotropium bacciferum
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره تام و فراکسیون‌های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی Heliotropium bacciferum Forssk
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Ethnobotanical Study on the Medicinal Plants of Zarm-rood Rural District of Neka (Mazandaran Province)
مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی دهستان زارم‌رود نکا (استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Inoculation with Pseudomonads Rhizobacteria on Growth, Quantity and Quality of Essential Oils in Sage (Salvia officinalis L.) Plant
تأثیر تلقیح باکتری‌های ریزوسفری سودومونادس بر رشد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety and Efficacy of Processed Citrullus colocynthis L. Fruit in Treatment of Hyperlipidemic Type II Diabetic Patients: A Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial
بررسی ایمنی و اثربخشی میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) فرآوری شده در درمان بیماران دیابتی نوع دوم هیپرلیپیدمیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دارای شاهد دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Scrophularia striata Extract on Pseudomonas aeruginosa
بررسی اثرات ضدباکتریایی گیاه Scrophularia striata Boiss. بر روی سویه‌های مقاوم Pseudomonas aeruginosa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Hydroalcoholic Extract Tribulus terrestris on Cisplatin Cytotoxicity on Sperm Viability and Count in Mice
تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر میزان سمیت سلولی سیس‌پلاتین بر قدرت زنده مانی و تعداد اسپرم در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effects of Silymarin on the 4T1 Cell Line Derived from BALB/c Mice Mammary Tumors
بررسی اثر سایتوتوکسیک سیلی‌مارین بر رده سلولی4T1 استخراج شده از تومورهای پستانی موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitis vinifera Seed Extract on some of the Reproductive Parameters in Adult Male Rat
اثر عصاره هسته Vitis vinifera بر روی برخی پارامترهای تولیدمثلی در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Zataria multiflora and Rosemarinus officinalis on Antibiotic-resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Food
ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های گیاهی آویشن شیرازی و رزماری بر سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک ایزوله شده از مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Ocimum basilicum L. Medicinal Plant with a Focus on the most Important Secondary Compounds and its Medicinal and Agronomic Properties
مروری بر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) با تأکید بر عمده‌ترین ترکیبات ثانویه و ویژگی‌های زراعی و دارویی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Properties of Dye - yelding Plants: A Review
مروری بر خواص دارویی گیاهان رنگ‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2014-9)


The Effect of Distillation Methods and Plant Growth Stages on the Essential Oil Content and Composition of Thymus daenensis
The Effect of Distillation Methods and Plant Growth Stages on the Essential Oil Content and Composition of Thymus daenensis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training Combined and Green tea (Camellia sinensis L.) Extract Consumption on Blood Glucose and Lipid Profile in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
The Effect of Aerobic Training Combined and Green tea (Camellia sinensis L.) Extract Consumption on Blood Glucose and Lipid Profile in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physico-chemical Properties of Seeds in Valuable Medicinal Species of the Genus Salvia L.
Physico-chemical Properties of Seeds in Valuable Medicinal Species of the Genus Salvia L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rubia tinctorum L. Extractson Carrageenan-Induced Paw Edema in Rats
Effect of Rubia tinctorum L. Extractson Carrageenan-Induced Paw Edema in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influences of Bio-stimulators Compounds on Growth Traits and Essential Oil Content of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
The Influences of Bio-stimulators Compounds on Growth Traits and Essential Oil Content of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Antioxidant Activities and Phenolic Compounds in Leaves and Inflorescence of Artemisia dracunculus L. by HPLC
The Evaluation of Antioxidant Activities and Phenolic Compounds in Leaves and Inflorescence of Artemisia dracunculus L. by HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sophora alopecuroides L., Zingiber officinale Rosc. and Melissa officinalis L. in Formalin and Straub Tail Tests
Effects of Sophora alopecuroides L., Zingiber officinale Rosc. and Melissa officinalis L. in Formalin and Straub Tail Tests
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Melaleuca alternifolia Essential Oil in the Treatment of Facial Seborrheic Dermatitis: A Double-blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial
Efficacy of Melaleuca alternifolia Essential Oil in the Treatment of Facial Seborrheic Dermatitis: A Double-blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Growth and Trigonelline/Mucilage Production of Fenugreek (Trigonella foenum- graecum L.) under Plant Growth Regulators Application
Changes in Growth and Trigonelline/Mucilage Production of Fenugreek (Trigonella foenum- graecum L.) under Plant Growth Regulators Application
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oils Composition, Antioxidant Activities and Phenolics Content of Wild and Cultivated Satureja bachtiarica Bunge Plants of Yazd Origin
Essential Oils Composition, Antioxidant Activities and Phenolics Content of Wild and Cultivated Satureja bachtiarica Bunge Plants of Yazd Origin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine for Treating Hot Flashes
Herbal Medicine for Treating Hot Flashes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 50 (2014-5)


Effects of Zingiber officinale Rosc. Hydroethanloic Extract on Antinociception Induced by Hyoscine in Male Rats
بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی زنجبیل (Zingiber officinale Rosc.) بر بی دردی ناشی از هیوسین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Assessment of the Essential Oils of Origanum vulgare and Origanum majorana in Iran
ارزیابی کمی و کیفی اسانس دو گونه مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) و مرزنجوش اروپایی (Origanum majorana L.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study on the Effects of Garlic Essential Oil on Growth Curve and TDH Toxin Production of Vibrio parahaemolyticus
مطالعه اثر غلظت‌های مختلف اسانس سیر بر روی منحنی رشد و میزان توکسین TDH تولیدی توسط ویبریو پاراهمولیتیکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Yield Components of Trigonelline in Fenugreek (Trigonella foenum - graceum L.) Seed Based on Path Analysis and Regression
تعیین مهم‌ترین اجزای عملکرد تریگونلین دانه شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) بر مبنای تجزیه علیت و رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used in the Northeast Latrine Zone of Persian Gulf
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی حوزه آبریز شمال شرقی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Evaluation of Taverniera spartea on Human Cancer Cell Lines
بررسی اثر سمیت سلولی گیاه اسپرس درختی نقره‌ای بر رده‌های سلولی سرطان انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cultured and Natural Thallus, and Symbionts Extracts of Usnea articulata on Skin Wound Healing in Wistar Rat
مطالعه تأثیر عصاره ریسه طبیعی و کشت شده و اجزای همزیست اوسنئا آرتیکولاتا بر ترمیم زخم‌های پوستی در رت ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effects of Glycyrrhiza glabra L. Root Extract on 4T1 Cell Line Derived from BALB/c Mice Mammary Tumors
بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره ریشه شیرین‌بیان بر رده سلولی 4T1 استخراج شده از بافت سرطانی پستان موش سوری BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing Quantitative and Qualitative Yield of Calendula officinalis L. by Using Bio-Fertilizer
بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد کودهای زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic ‎Extract Matricaria chamomilla L. ‎on Paraquat-induced Blood Oxidative Toxicity in Rat
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سمیت پاراکوات در خون موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginkgo on Stress Level of Nurses
تأثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Saffron Supplementation of Antioxidant Enzymes Activities During a Session Eccentric Exercise in Active Males
اثر مکمل زعفران بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی طی یک جلسه فعالیت برون‌گرا در مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kombucha Prepared from Green Tea on Blood Glucose Level and Lipid Profile in Diabetic Rats
بررسی اثر کمبوچای تهیه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفایل لیپیدی موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Castor Bean Extract on Spermatogenesis in Mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of Lysozyme and Zataria multiflora Essential Oil on Vibrio parahaemolyticus
اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Production of Valuable Phytopharmaceutical Compounds by Chromosome Manipulation: Perspectives and Techniques of Induction and Selection of Polyploid Plants
دستورزی کروموزومی گیاهان جهت افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه با ارزش دارویی: چشم‌اندازها و تکنیک‌های القا و گزینش گیاهان پلی‌پلوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Analytical Review on Methods for the Isolation and Determination of Glycyrrhizic Acid from Glycyrrhiza glabra
مروری تحلیلی بر روش‌های جداسازی و اندازه‌گیری اسید گلیسیریزیک از گیاه شیرین‌بیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 49 (2014-3)


Determination of Volatile Oil Constituents in Root and Shoot of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori in Saline Soil
Determination of Volatile Oil Constituents in Root and Shoot of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori in Saline Soil
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seed Alkaloids Content and Antioxidant Enzymes Activity in Black Henbane as Influenced by Ammonium Nitrate Application and Water Deficit Stress
Seed Alkaloids Content and Antioxidant Enzymes Activity in Black Henbane as Influenced by Ammonium Nitrate Application and Water Deficit Stress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Activity, Total Phenol and Total Anthocyanin Contents of Cornus sanguinea L subsp australis. (C.A. Mey.) Jáv.
Antioxidant Activity, Total Phenol and Total Anthocyanin Contents of Cornus sanguinea L subsp australis. (C.A. Mey.) Jáv.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Variations in Lemon Verbena (Lippia citriodora H.B.K.) Plantlets Affected by Propagation Methods and Soil Type
Phytochemical Variations in Lemon Verbena (Lippia citriodora H.B.K.) Plantlets Affected by Propagation Methods and Soil Type
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chitosan and Chitin Oligomers on Gene Expression and Lignans Production in Linum album Cell Cultures
The Effect of Chitosan and Chitin Oligomers on Gene Expression and Lignans Production in Linum album Cell Cultures
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Alcoholic Extracts of Two Clematis L. (Ranunculaceae) Species from Iran
Antibacterial Activity of Alcoholic Extracts of Two Clematis L. (Ranunculaceae) Species from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Control of Nepeta menthoides Boiss & Buhse using Micromorphological Analysis and Phytochemical Screening
Quality Control of Nepeta menthoides Boiss & Buhse using Micromorphological Analysis and Phytochemical Screening
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Phenolic Compounds in Pinus eldarica by HPLC
Determination of Phenolic Compounds in Pinus eldarica by HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Structure Elucidation of Secondary Metabolites from Echinophora platyloba DC from Iran
Isolation and Structure Elucidation of Secondary Metabolites from Echinophora platyloba DC from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil Compositions and Photosynthetic Pigments Content of Pelargonium graveolens in Response to Nanosilver Application
Essential Oil Compositions and Photosynthetic Pigments Content of Pelargonium graveolens in Response to Nanosilver Application
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence Based Medicine: Clinical Trials
Evidence Based Medicine: Clinical Trials
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 48 (2013-12)


Chemical Composition of the Essential Oil and Antioxidant Activities, Total Phenol and Flavonoid Content of the Extract of Nepeta pogonosperma
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی‌اکسیدانی، محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره گیاه Nepeta pogonosperma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological, Agronomical Changes and Oil Content in Purslane (Portulaca oleracea L.) under Drought Stress and Biological / Chemical Fertilizer of Nitrogen
تغییرات مورفولوژیکی، زراعی و محتوی روغن گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر خشکی و کود زیستی / شیمیایی نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Polar and Nom-polar Aloe vera L. Leaf Extracts on α-amylase and α-Glucosidases Inhibitory Activity In vitro
بررسی اثر عصاره‌های قطبی و غیرقطبی ژل برگ گیاه صبرزرد (Aloe vera L.)، بر فعالیت آنزیم‌های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Chemical Compositions of the Tanacetum sonbolii Essential Oils Using Head Space Sorptive Extraction and Hydrodistillation Methods
مقایسه ترکیبات استخراج شده اسانس گیاه Tanacetum sonbolii با روش‌های استخراج جذبی از فضای فوقانی و تقطیر با آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Burn Wound Healing by Iranian Traditional Medicine from the Herbalists or Herbal Medicine Vendors in the Mazandaran Province
بررسی درمان زخم سوختگی بر مبنای طب سنتی مردمی و شفاهی از طریق عطاری‌های استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification and Structured Term in Ation of Compounds in Chloroform Extract of the Aerial Parts of the Plant Ferula hirtella
خالص‌سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در عصاره کلروفرمی قسمت‌های هوایی گیاه Ferula hirtella
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experimental Study of the Effect of Hydroalcoholic Extracts of Chelidonium majus on Liver Function Tests and Renal in Rats with Hypercholesterolemia
مطالعه تجربی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مامیران (Chelidonium majus) بر تست‌های عملکردی کبد و کلیه در رت‌های هیپرکلسترولمی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Efficacy of Mentha spicata Essential Oil and Nisin in Combination on Listeria monocytogenes
اثر ضدمیکروبی اسانس نعناع و نایسین به صورت ترکیبی بر روی لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Gene Expression Analysis, and Phylogenic Relationship of dbat Gene from Iranian Endemic Yew (Taxus baccata L.)
همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Artemisinin Production in Hairy Roots Culture of Artemisia annua L. by Staphylococcus aureus
بهبود تولید آرتمیزینین در ریشه‌های مویین گیاه درمنه خزری (Artemisia annua) با استفاده از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Zeolite on Plant Growth and Amount of Gel Production in Aloe vera L. under Different Irrigation
اثر سطوح مختلف زئولیت بر رشد و میزان ژل تولیدی در گیاه دارویی آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) در شرایط مختلف آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Growth Curve and Shigatoxin 2 Production of Enterohemorrhagic Escherichia Coli O157:H7
بررسی اثر ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی بر منحنی رشد و تولید شیگا توکسین 2 باکتری اشرشیا کلی O157: H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Effects of Alcea sulphurea and Bromhexine HCL on Mucociliary System of Chicken Trachea
مقایسه اثرات موکولیتیک گل ختمی (Alcea sulphurea) و برم هگزین بر تغییرات سیستم موکوسیلیاری نای مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Improvement of RAPD-PCR Molecular Marker Efficiency in Detection of Polymorphism in Fennel (Foeniculum vulgar) Using Restriction Enzymes
مقایسه کارایی نشانگر RAPD و Modified RAPD در تعیین تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بین جمعیت‌های مختلف گیاه رازیانه (Foeniculum vulgar)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elicitation Effects of Fungal Extracts on Silymarin Accumulation in Silybum marianum (L.) Gaertn Hairy Root Culture
اثرات تحریکی عصاره قارچی بر تولید سیلی‌مارین در کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacological Studies in Phytotherapy of Acne and Infectious Skin Diseases: a Systematic Review
مطالعات فارماکولوژیک در گیاه درمانی آکنه و بیماری‌های عفونی پوست: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Review on Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) as a Native and Economical Medicinal Plant
مروری تحلیلی بر خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) به عنوان یک گیاه دارویی بومی و اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2013-9)


Over - expression Effect of Gene Encoding 3-hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Reductase on Production of Taxol in Iranian Hazel (Corylus avellana L.)
Over - expression Effect of Gene Encoding 3-hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Reductase on Production of Taxol in Iranian Hazel (Corylus avellana L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nigella sativa L. Seed Oil in Type II Diabetic Patients: a Randomized, Double-Blind, Placebo - Controlled Clinical Trial
Effects of Nigella sativa L. Seed Oil in Type II Diabetic Patients: a Randomized, Double-Blind, Placebo - Controlled Clinical Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Composition and Leaf traits of Basil (Ocimum basilicum L.) Affected by Bio-stimulators / fertilizers Application
Changes in Essential Oil Composition and Leaf traits of Basil (Ocimum basilicum L.) Affected by Bio-stimulators / fertilizers Application
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Exogenous Salicylic Acid Application on Growth, Metabolic Activities and Essential Oil Composition of Satureja khuzistanica Jamzad
Effects of Exogenous Salicylic Acid Application on Growth, Metabolic Activities and Essential Oil Composition of Satureja khuzistanica Jamzad
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Vaccinium arctostaphylos L., Berberis thunbergii var. atropurpurea Chenault, Elaeagnus angustifolia L. and Launaea acanthodes (Boiss.) O. Kuntze against Indomethacin-Induced Gastric Ulcers in Rats
Protective Effects of Vaccinium arctostaphylos L., Berberis thunbergii var. atropurpurea Chenault, Elaeagnus angustifolia L. and Launaea acanthodes (Boiss.) O. Kuntze against Indomethacin-Induced Gastric Ulcers in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical, Agronomical and Morphological Responses of Pot Marigold (Calendula officinalis L.) to Foliar Application of Bio-stimulators (Bioactive Amino Acid Compounds)
Phytochemical, Agronomical and Morphological Responses of Pot Marigold (Calendula officinalis L.) to Foliar Application of Bio-stimulators (Bioactive Amino Acid Compounds)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Hypolipidemic Activities of the Extracts of Melissa officinalis and Berberis vulgaris in Rats
A Comparative Study of Hypolipidemic Activities of the Extracts of Melissa officinalis and Berberis vulgaris in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological, Cultivation and Biotechnology Aspects of Milk Thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
A Review on Pharmacological, Cultivation and Biotechnology Aspects of Milk Thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Phytochemistry and Pharmacology of Otostegia persica (Burm.f.) Boiss.
A Review on Phytochemistry and Pharmacology of Otostegia persica (Burm.f.) Boiss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saffron a Prototype Example for Evidence Based Herbal Medicine
Saffron a Prototype Example for Evidence Based Herbal Medicine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2013-5)


Effects of Silymarin on Insulin Resistance and Blood Lipid Profile in First-degree Relatives of Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر سیلی‌مارین بر میزان مقاومت به انسولین و سطح لیپیدهای خون در فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Content/Composition and Shoot Aerial Yield of Lavender (Lavandula officinalis L.) Affected by Different Treatments of Nitrogen
تغییرات میزان و ترکیبات اسانس و عملکرد اندام هوایی گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Eevaluation of the Effect of Malva sylvestris and Bromhexine on Mucociliary System of Trachea in Chicken
مقایسه اثرات موکولیتیک گل پنیرک (Malva sylvestris) و برم هگزین بر تغییرات سیستم موکوسیلیاری نای مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Anti-candida Activity of Trachyspermum ammi Essential Oil on Azoles Resistant Candida albicans Isolates from Oral Cavity of HIV+ Patients
مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه زنیان (Trachyspermum ammi) و اثر مهاری آن بر جدایه‌های دهانی کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول در بیماران مبتلا به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Agronomical and Phytochemical Yield of Purple Coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) Under Urea and Three Biofertilizers Application
تغییرات عملکرد زراعی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) تحت تأثیر اوره و کود زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiodepressant Effects of Ethanol Extract of Pomegranate (Punica granatum) Skin on Rat Isolated Heart
اثرات کاردیودپرسان عصاره اتانولی پوست انار (Punica granatum) بر قلب ایزوله موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Acetylcholinesterase Inhibitory Effects of some Ferula Species
بررسی فعالیت مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز عصاره برخی گونه‌های جنس Ferula
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Most Used Medicinal Plant Species of Dashtestan (Bushehr Province), with Emphasize on Their Traditional Uses
معرفی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان دشتستان در استان بوشهر با تأکید بر کاربرد سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil and Acetic Acid on Thermostable Direct Haemolysin production of Vibrio parahaemolyticus
مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی و اسید استیک بر تولید توکسین TDH باکتری ویبریوپاراهمولیتیکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iridoid Glycosides from Eremostachys azerbaijanica Rech. f. Root
گلیکوزیدهای ایریدوئیدی ریشه‌ سنبل بیابانی آذربایجانی (Eremostachys azerbaijanica Rech.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lavender Essential Oil on Anxiety of Intra Uterine Device Insertion
تأثیر رایحه اسطوخودوس بر میزان اضطراب ناشی از کارگذاری آی یودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ferula gummosa Ethanolic Extract on Osteogenesis in Human Mesenchymal Stem Cells
مطالعه تأثیر عصاره اتانولی ریشه گیاه باریجه بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمال انسانی به سلول‌های استخوانی (Osteoblast)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aquae Extract of Aloe vera on Synaptophysin Expression after Spinal Cord Compression in Adult Rats
اثر عصاره آبی گیاه آلوئه‌ورا در بیان سیناپتوفیزین پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Quantity and Quality Yield of Valerian (Valeriana officinalis L.) to Application of Phosphorous Bio/Chemical Fertilizers
پاسخ عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) به کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Biological Active Compounds and Medicinal Properties of Ganoderma lucidum
مروری بر ترکیبات فعال بیولوژیکی و خواص درمانی گانودرما لوسیدوم Ganoderma lucidum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Plant of Glycyrrhiza glabra L.
مروری بر گیاه دارویی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2013-2)


Cytotoxicity of Two Species of Glaucium from Iran
Cytotoxicity of Two Species of Glaucium from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of KNO3, CaCl2 and MgSO4 Concentrations on Growth and Cichoric Acid Accumulation in Hairy Root Culture of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.)
Influence of KNO3, CaCl2 and MgSO4 Concentrations on Growth and Cichoric Acid Accumulation in Hairy Root Culture of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pinus eldarica Medw. Nut Extract on Blood Glucose and Cholesterol Levels in Hypercholesterolemic Alloxan-induced Diabetic Rats
Effects of Pinus eldarica Medw. Nut Extract on Blood Glucose and Cholesterol Levels in Hypercholesterolemic Alloxan-induced Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Activity of Satureja hortensis L. Essential Oil and its Application in Safflower Oil
Antioxidant Activity of Satureja hortensis L. Essential Oil and its Application in Safflower Oil
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-hyperglycemic Effects of Vaccinium arctostaphylos L. Fruit and Leaf Extracts in Alloxan-Induced Diabetic Rats
Anti-hyperglycemic Effects of Vaccinium arctostaphylos L. Fruit and Leaf Extracts in Alloxan-Induced Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Main Tropane Alkaloids Variations of Black Henbane (Hyoscyamus niger) Under PGPRs Inoculation and Water Deficit Stress Induction at Flowering Stage
Two Main Tropane Alkaloids Variations of Black Henbane (Hyoscyamus niger) Under PGPRs Inoculation and Water Deficit Stress Induction at Flowering Stage
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Antioxidant and Antimicrobial Effects of Cinnamon Essential Oil and Echinacea Extract in Kolompe
Evaluation Antioxidant and Antimicrobial Effects of Cinnamon Essential Oil and Echinacea Extract in Kolompe
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypnotic Effect of Salvia reuterana Boiss for Treatment of Insomnia
Hypnotic Effect of Salvia reuterana Boiss for Treatment of Insomnia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Passionflower and Sage for Mental Health
Passionflower and Sage for Mental Health
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2012-11)


Quality/Quantity Changes in Oil and Morphological Traits of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) under Different Cultivation Practices
تغییرات کمی و کیفی روغن و صفات مرفولوژیک کدو طبی (Cucurbita pepo L.) تحت تیمارهای مختلف کاشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Intracerebroventricular Injection of Alcoholic Extract of hawthorn (Crataegus melanocarpa carpa) Leaves on Fear Behavior in Presence Pentylenetetrazole (PTZ) in Adult Male Rat
اثر تزریق درون بطنی مغزی عصاره اتانولی برگ گیاه زالزالک (Crataegus melanocarpa) در بروز رفتار ناشی از احساس ترس در حضور پنتیلن تترازول در رت نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tanacetum sonbolii Hydroalcholic Extract on PTZInduced Seizures in Male Mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Tanacetum sonbolii بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Growth and Enterotoxin E Production of Staphylocuccus aureus ATCC 29213
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر رشد و تولید انتروتوکسین E باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy Root Induction in Burdock (Arctium lappa L.)
القای ریشه های مویین در گیاه دارویی باباآدم (Arctium lappa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduce some of the Medicinal Plants Species with the Most Traditional Usage in East Mazandaran Region
معرفی گیاهان دارویی پر مصرف در طب سنتی منطقه شرق مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Valerian on Bleeding and Systemic Manifestations of Menstruation
بررسی تأثیر کپسول والرین بر میزان خونریزی قاعدگی و شدت علایم سیستمیک همراه با دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract Aloe vera on Serum Levels of T3, T4 and TSH in Male Rats
بررسی اثر عصاره آبی گیاه آلوئه ورا بر سطح سرمی هورمو نهای T4 ،T3 و TSH در مو شهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Morphinan Alkaloids During Different Stages of Growth in the Medicinal Plant Opium Poppy (Papaver somniferum L.)
مقایسه میزان آلکالوئیدهای گروه مورفین طی مراحل مختلف رشد در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phytochemical Yield of Thyme (Thymus vulgaris L.) under Foliar Application of Hydroalcohols
ارزیابی عملکرد فیتوشیمیایی گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت محلول پاشی هیدروالکل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topical Effects of Glycirrhizic Acid on Allergic Rhinitis in Comparison to the Beclomethazone Treatment
بررسی اثر موضعی گلیسیریزیک اسید بر درمان یا تخفیف علایم رینیت آلرژیک در مقایسه با بکلومتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasmid Curing Activity of Four Plant Extracts on Multiple Resistant Plasmid Bearing Klebsiella Pnumoniae Strains
ارزیابی اثرات عصاره چهار گیاه داروی ی بر حذف پلاسمید، تغییر شکل و محتوای دیواره سلول ی چندین سوش از باکتری کلبسیلا پنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Calcium Effect on Antioxidant Activity and Phenolic Compound Content in Borage (Borago officinalis L.)
بررسی تأثیر کلسیم بر فعالیت ضداکسایشی و میزان ترکیبات فنولیک در گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methanol Extract of Althaea Root on Contractile Function of Rat’s Tracheal Smooth Muscle
بررسی اثر عصاره متانولی ریشه گیاه ختمی بر فعالیت انقباضی عضله صاف نای موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intraperitoneally Injection of Matricaria chamomilla Ethanolic Extract on Seizure
اثر تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی بابونه بر تشنج در مو شهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Seed and Oil Yield and Yield Components in Two Variety of Milk Thistle (Silybum marianum Gaetrn.) Based on Path Analysis and Regression
تعیین مهم ترین اجزای عملکرد روغن و دانه در دو ژنوتیپ گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum Gaetrn.) بر مبنای تجزیه علیت و رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil and Lysozim on L. monocytogenes
تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) لیزوزیم و آویشن شیرازی روی لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Genetic Diversity in the Populations of Hypericum perforatum L. Using AFLP Markers
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گل راعی (Hypericum perforatum L.) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Components of the Essential Oil from Fruits and Leaves of Rhus coriaria
Rhus coriaria L. بررسی مواد تشکیل دهنده ی اسانس دانه ها و برگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Plants Used in Treatment of Noninfectious Skin Diseases: A Systematic Review
گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیمار یهای غی رعفونی پوست: یک مرور نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of the Mechanisms of Plant Ingredients in the Treatment of Diabetes Mellitus
مروری بر مکانیز مهای اثر مواد مؤثره گیاهی در درمان دیابت قندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2012-8)


Insecticidal Effects of Peppermint and Black Pepper Essential Oils against Rice Weevil, Sitophilus oryzae L. and Rice Moth, Corcyra cephalonica (St.)
Insecticidal Effects of Peppermint and Black Pepper Essential Oils against Rice Weevil, Sitophilus oryzae L. and Rice Moth, Corcyra cephalonica (St.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Silymarin on Cadmium-Induced Toxicity in Rats
Effects of Silymarin on Cadmium-Induced Toxicity in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Phenol, Antioxidant and Antibacterial Activity of the Essential Oil and Extracts of Ferulago angulata ssp. angulata
Total Phenol, Antioxidant and Antibacterial Activity of the Essential Oil and Extracts of Ferulago angulata ssp. angulata
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Zataria multiflora Boiss. and Satureja hortensis L. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Mayonnaise Formulated with Linseed Oil
Application of Zataria multiflora Boiss. and Satureja hortensis L. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Mayonnaise Formulated with Linseed Oil
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute and Chronic Effects of Ferula persica on Blood Pressure of Hypertensive Rats and Its Possible Mechanism of Action
Acute and Chronic Effects of Ferula persica on Blood Pressure of Hypertensive Rats and Its Possible Mechanism of Action
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Growth Responses of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori to Different Sources and Levels of Salinity
Biochemical and Growth Responses of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori to Different Sources and Levels of Salinity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity and Antioxidant Activity of Five Plant Species of Solanaceae Family from Iran
Cytotoxicity and Antioxidant Activity of Five Plant Species of Solanaceae Family from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and Antimicrobial Potential of Echinacea purpurea Extract and Its Effect on Extension of Cake Shelf Life
Antioxidant and Antimicrobial Potential of Echinacea purpurea Extract and Its Effect on Extension of Cake Shelf Life
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aloe vera Leaf Gel in Treatment of Advanced Type 2 Diabetes Mellitus Needing Insulin Therapy: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
Aloe vera Leaf Gel in Treatment of Advanced Type 2 Diabetes Mellitus Needing Insulin Therapy: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Effects of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) Essential Oil on Cake Shelf Life
Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Effects of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) Essential Oil on Cake Shelf Life
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence Based Herbal Medicine and Mental Health
Evidence Based Herbal Medicine and Mental Health
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2012-5)


Antibacterial Effect of Aqueous and Alcoholic Extracts from Petal of Saffron (Crocus sativus L.) on some Foodborne Bacterial Pathogens
مطالعه اثر ضد‌باکتریایی عصاره‌های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری‌های بیماریزای غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Combination of Long - Term Ginger Consumption and Resistance Training on Lipid Peroxidation and Insulin Resistance in Obese Men
تأثیر یک دوره مصرف طولانی مدت زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe) و تمرینات مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Kazeroon, Iran: Identification, Distribution and Traditional Usage
مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان کازرون: شناسایی، پراکنش و مصارف سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Anti-cancer Effect of Plant Extract ACA-1 on Gastric Adenocarcinoma Cell Line
بررسی تأثیر ضد‌سرطانی فرآورده گیاهی ACA1 بر سلول‌های آدنوکارسینومای معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Micropropagation of Lemon Verbena (Lippia citriodora L.) Using In vitro Culture
تکثیر سریع گیاه دارویی به‌لیمو از طریق کشت درون شیشه‌ای (L. Lippia citriodora)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phoenix Dactylifera Spathe Hydroalcoholic Extract on Chronic Pain in Mice
اثر عصاره آبی الکلی طارونه بر درد مزمن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Trigonelline Biosynthesis under Nitrogenous Compounds in Hairy-root Culture of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
تغییرات بیوسنتز تریگونلین تحت تأثیر ترکیبات نیتروژنه در کشت ریشه‌های مویین شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Chemical Composition of Essential Oil of Afsantine (Artemisia absinthium) and Inhibitory Effects of the Essential Oil and Its Aqueous and Alcoholic Extracts on some Food Borne Bacterial Pathogens
مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آفسنطین (Artemisia absinthium) و اثر مهاری اسانس و عصاره‌های آبی، الکلی آن بر برخی از باکتری‌های بیماریزای غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanolic Extract of Scrophularia striata on Pain in Male Rats
اثر عصاره اتانولی گیاه اسکروفولاریا استریاتا (Scrophularia striata) بر درد در رت‌ها‌ی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of MS14 on Hematopoiesis and Blood Cells in BALB/c Mice
تأثیر فرآورده MS14 بر هماتوپوئز و سلول‌های خونی در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Antimicrobial Activity of Various Extracts of Stinging Nettle (Urtica dioica)
بررسی اثر عصاره‌های الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) بر تعدادی باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antiradical Activity of Malva sylvestris Extract and its Application in Oil System
ارزیابی فعالیت آنتی‌رادیکالی عصاره پنیرک(Malva sylvestris L.) و کاربرد آن در سامانه روغن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Melissa officinalis Extract Against Beta-amyloid-induced Oxidative Stress in PC12 Cells
بررسی اثرات حفاظتی عصاره گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) بر استرس اکسایشی ایجاد شده توسط پپتید بتا آمیلوئید (35 - 25) در سلول‌های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of Zataria multiflora Boiss. and Cinnamomum zeylanicum Nees. Essential Oil on the Growth of Bacillus cereus in a Food Model System
اثر ترکیبی اسانس دارچین و آویشن شیرازی بر رشد Bacillus cereus در یک مدل غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Papaverine on Human Serum Albumin Glycation
بررسی اثر پاپاورین بر فرآیند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Evaluation of Antioxidant Chitosan Film Incorporated with Grape Seed Extract
تهیه و ارزیابی‮ ‬خصوصیات فیلم آنتی‌اکسیدان کیتوزان حاوی عصاره دانه انگور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Pharmacological and Toxicological Effects of Nigella sativa and Its Active Constituents
بررسی اثرات داروشناسی و سم‌شناسی سیاهدانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review on Effect of Ginkgo biloba in the Treatment of Autism
مروری سیستماتیک بر کاربرد گیاه Ginkgo biloba در درمان اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2012-5)


The Effects of Aqueous and Hydroalcoholic Extract of Eugenia Caryophyllata on Formalin Induced Pain in Male Rats
اثر عصاره آبی و الکلی میخک قرنفلی بر درد ناشی از تزریق فرمالین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Analgesic Effect of Sesame Oil and Lecithin Diets in Hot Plate and Formalin Test on Aged Male Rats
بررسی اثر رژیم‌های غذایی حاوی روغن کنجد‌ و لسیتین بر درد حاصل از آزمون‌های فرمالین و صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss Essential Oil and Nisin on Shelf Life in Light Salted Fish Fillet of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)
بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و نیسین بر کنترل کیفیت فیله‌های سبک شور ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Combination of Achillea millefolium, Artemisia absinthium & Juglans regia Leaves Extracts on Leishmania Major (MRHO/IR/75/ER), In vitro
بررسی اثرات سینرژیستی مخلوط سه عصاره گیاهی بومادران، افسنطین و برگ گردو بر انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effects of Chicory (Cichorium intybus L.), Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and Dill (Anethum graveolens L.) on Fertility and Neonatal Gender in Rats
بررسی اثرات کاسنی (L. Cichorium intybus)، رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و شوید (Anethum graveolens L.) بر باروری و جنسیت نوزادان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Extract of Thyme and Vitamin E Supplementation on Immune Responses and Yolk Cholesterol in Laying Hen under Heat Stress Condition
تأثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی‌،‌ ویتامین E و چربی در جیره غذایی بر میزان کلسترول سرم خون و زرده تخم‌مرغ و سیستم ایمنی مرغ تخم‌گذار تحت شرایط تنش ‌حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Urtica dioica Ointment on the Coetaneous Wound Healing in Cattle
مطالعه اثرات التیامی پماد گزنه در التیام زخم باز جلدی در گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Massage Aromatherapy with Lavender Oil on Pain Intensity of Active Phase of Labor in Nulliparous Women
تأثیر آروماتراپی ماساژی با لاواند بر شدت درد فاز فعال زایمان زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Essential Oil Composition of Flowers of Three Rosa damascena Mill. Genotypes from Kashan
مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌های سه ژنوتیپ گل محمدی منطقه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological, Agronomical and Phytochemical Changes in Borage (Borago officinalis L.) under Biological and Chemical Fertilizers Application
تغییرات مورفولوژیک، زراعی و فیتوشیمیایی گاوزبان (Borago officinalis L.)تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Content of some Secondary Metabolites in Roots of Glycyrrhiza glabra Gathered from Different Natural Localities in Kerman Province of IRAN
بررسی محتوای متابولیت‌های ثانویه ریشه گیاه شیرین‌بیان در برخی رویشگاه‌های طبیعی استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Addition of Berberis vulgaris Root Powder to the Arbor Acers Chicks Ration as Arowth Promoter
بررسی اثرات افزودن ریشه زرشک (Berberis vulgaris) به جیره طیور گوشتی نژاد Arbor Acers ‌به عنوان محرک رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Graded Levels of Hemp Seed (Cannabis sativa L.) on Performance, Organ Weight and Serum Cholesterol Levels on Broilers
اثر سطوح مختلف جیره‌ای شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Eucalyptus Camaldulensis Exracts on Trichimonas vaginalis Growth In vitro
بررسی آزمایشگاهی‌ تأثیر عصاره هیدروالکلی اوکالیپتوس بر تریکوموناس واژینالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Low Temperature and Rhizobacteria on Seed Germination and Seedling Growth of Isabgol (Plantago ovate forsk)
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه اسفرزه در دماهای متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Different Levels of Chemical and Biological Nitrogen Fertilizers on Corm Yield and Colchicine Content in Colchicum kotschyi Bioss under Natural Habitat
تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cattle Manure and Biofertilizer Application on Biological Yield, Seed Yield and Essential Oil in Coriander (Coriandrum sativum)
تأثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی بر عملکرد بیومس، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response Surface Methodology for Optimization of Ultrasound-assisted Inulin Extraction from Burdock Tuberous
بهینه‌سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Conversion of Hyoscyamine to Scopolamine in Stable Autotetraploid Plants of Egyptian Henbane (Hyoscyamus muticus)
افزایش تبدیل هیوسیامین به اسکوپولامین در گیاهان اتوتتراپلوئید پایدار بذرالبنج مصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of in vitro Germination of Zygotic Embryo of Ferula gummosa
بررسی جوانه‌زنی جنین زیگوتیکی باریجه در شرایط درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen Levels on Qualitative Traits and Seed Yield of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Populations
تأثیر مقادیر کود نیتروژنه بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه در جمعیت‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Oil Content and Fatty Acid Composition of Pyrus glabra Boiss.
بررسی میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی انچوچک (Pyrus glabra Boiss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Essential Oil Composition in Three Species of Hypericum from Iran
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس سه گونه گیاه گل راعی (Hypericum spp.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Effect of Different Density Auxin and Fungi Piriformospora indica and Sebacina vermifera on Mentha piperita and Thymus vulgaris In vitro Condition
ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف اکسین و قارچ‌های Piriformospora indica و Sebacina vermifera روی نعناع فلفلی (Mentha piperita) و آویشن (Thymus vulgaris) در شرایط درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological and Agronomical Properties of Senna (Cassia angustifolia Vahl.)
مروری بر خواص فارماکولوژیکی و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سنای هندی (Cassia angustifolia vahl.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2012-2)


The Protective Effect of Medicinal Herbs Extracts Including Cynara scolymus L., Cichorium intybus L. Taraxacum officinal L. and Berberis vulgaris L. in Single and in Combination Form in CCl4 Induced Rat Liver Toxicity
The Protective Effect of Medicinal Herbs Extracts Including Cynara scolymus L., Cichorium intybus L. Taraxacum officinal L. and Berberis vulgaris L. in Single and in Combination Form in CCl4 Induced Rat Liver Toxicity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hazel (Corylus avellana L.) as a New Source of Taxol and Taxanes
Hazel (Corylus avellana L.) as a New Source of Taxol and Taxanes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cynara scolymus L. in Treatment of Hypercholesterolemic Type 2 Diabetic Patients: a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
Cynara scolymus L. in Treatment of Hypercholesterolemic Type 2 Diabetic Patients: a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Functional Cooked Sausage by Mentha piperita Essential Oil as a Natural Antioxidant and Antimicrobial Material
Production of Functional Cooked Sausage by Mentha piperita Essential Oil as a Natural Antioxidant and Antimicrobial Material
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curcumin Gel in the Treatment of Minor Aphthous Ulcer: a Randomized, Placebo- Controlled Trial
Curcumin Gel in the Treatment of Minor Aphthous Ulcer: a Randomized, Placebo- Controlled Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition of the Essential Oils of Thymus deanensis Celak Var. deanensis from Different Regions of Iran
Composition of the Essential Oils of Thymus deanensis Celak Var. deanensis from Different Regions of Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use and Attitude on Herbal Medicine in a Group of Pregnant Women in Tehran
Use and Attitude on Herbal Medicine in a Group of Pregnant Women in Tehran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils as Two Natural Antioxidants
Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils as Two Natural Antioxidants
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Alzheimer’s Disease
Herbal Medicine in the Treatment of Alzheimer’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2012-2)


The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial
بررسی اثر دارچین (J. Presl (Cinnamomum zeylanicum بر سطح گلوکز، در بیماران دیابتی نوع 2، یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Morphological Characteristics and Essential Oil Component of 2 Ecotypes of Watermint (Mentha aquatica L.)
بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و ترکیبات اسانس 2 اکوتیپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of α-Amylase and α-Glucosidases Inhibitory Effects of Silybum marianum (L. Gaertn) Seed Extracts In Vitro
بررسی اثر عصاره‌های مختلف دانه گیاه خارمریم Gaertn).Silybum marianum L)، بر فعالیت آنزیم‌های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکزیداز در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ocimum bacilicum L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine Withdrawal Syndrome in Mice
بررسی اثرات فراکسیون‌های عصاره گیاه ریحان Ocimum bacilicum بر سندرم محرومیت مرفین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil Composition, Total Phenol Compounds and Antioxidant Activity of Hypericum perforatum L. Extract Collected from North of Iran
بررسی اجزای اسانس، محتوی فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ی گیاه گل راعی ‌(Hypericum perforatum L.)‌ جمع‌آوری شده از شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil and Lysozim on E. coli O157: H7
تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) لیزوزیم و آویشن شیرازی بر باکتری E. coli O157: H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bio-stimulators Compounds on Quantitative and Qualitative Yield of German Chamomile (Matricaria recutita L.)
تأثیر محرک‌های زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Antioxidant Activity of Iranian Mentha longifolia Essential Oil and Extracts
مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره پونه (Mentha longifolia) ایرانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Belief and Operation of Yasouj People Towards Pharmaceutical Plants
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Viscosity of Traditional Medicinal Antihyperglycemic Plant Extracts and Relationship with Glucose Diffusion In vitro
بررسی ویسکوزیته عصاره گیاهان دارویی سنتی کاهنده قندخون و ارتباط آن با انتشار گلوکز در In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ethanolic and Watery Extract of Aerial Parts of Stachys Lavandulifolia on Trichomonas vaginalis, In vitro
تأثیر عصاره آبی و اتانولی سرشاخه‌های هوایی گیاه چای کوهی بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Inulin Extraction from Burdock Tuber by Using Response Surface Methodology (RSM)
بهینه‌سازی شرایط استخراج اینولین از ریشه بابا آدم به کمک روش سطح پاسخ (RSM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Consolida orientalis and Adonis vernalis Extracts on Eggs and Larval of Hyalomma anatolicum anatolicum and Rhipicephalus bursa
ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد‌کنه‌ای عصاره ‌کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و نوزاد ریپی سفالوس بورسا و هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Activity of Lavandula angustifolia Essential Oil in Crude Soybean Oil System
ارزیابی فعالیت ضداکسایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در سامانه روغن خام سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaf Flavonoids of Chrozophora Neck (Euphorbiceae) Members in Markazi Province Using Chromatographical Methods
مطالعه فلاونوئیدهای برگ اعضای جنس Chrozophora Neck (Euphorbiceae) در استان مرکزی با روش‌های کروماتوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil and Methanolic Extract of Salvia multicaulis Vahl.
شناسایی مواد تشکیل‌دهنده و بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه Salvia multicaulis Vahl.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibacterial Effects of Hydro - alcoholic Extract of 8 Medicinal Herbs Against Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus
بررسی اثرات ضد‌باکتریایی عصاره هیدروالکلی ‮8 گیاه دارویی بر ضد‌استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به وانکومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of the Effect of Cuminum cyminum L. Essential Oil on the Growth of Bacillus cereus in a Food Model System
بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی رشد باکتری باسیلوس سرئوس در یک مدل غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four Medicinal Plants on Performance and Concentration of Serum Lipids in Broiler Chicks
اثرات چهار گیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salicylic Acid and Silver Nitrate on Taxol Production in Taxus baccata
تأثیر نیترات نقره و سالیسیلیک ‌اسید بر تولید تاکسول در گیاه Taxus baccata L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Anti-epileptic and Sedative Effects of Hydroalcoholic Extract of Melissa officinalis (Lemon Balm) Leaf on Pentylenetetrazol Induced Epileptiform Seizures in Wistar Rat
بررسی اثرات ضد‌تشنجی و آرام‌بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحراﻳﻲ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of some Traditional Plant Essential Oils on Clostridium perfringence
اثرات ضد‌میکروبی روغن‌های فرار چند گونه گیاه دارویی بر باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Plants Used in Treatment of Rhematologic Diseases: a Systematic Review
گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماری‌های روماتولوژیک: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trigonelline Alkaloid, a Valuable Medicinal Metabolite Plant
آلکالوئید تریگونلین، یک متابولیت دارویی ارزشمند گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Antidiabetic Plants in Iranian Traditional Medicine and their Efficacy
مروری بر گیاهان ضد‌دیابت در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 40 (2011-12)


Variations of Root and Shoot Tropane Alkaloids Production of Hyoscyamus niger under Two Rhizobacteria Strains Inoculation and Water Deficit Stress
بررسی تغییرات محتوی و عملکرد تروپان آلکالوییدهای هیوسیامین و اسکوپولامین ریشه و شاخساره‌ گیاه بذر‌البنج (Hyoscyamus niger) تحت تاثیر باکتری‌های ریزوسفری سودومونادس و تنش کم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possibility of the Functional Oil Production from Flax (ω-3) and Safflower (ω-6) Seeds and Evaluation of Its Physico-chemical Properties During 4 Months Storage
امکان فرمولاسیون روغن فراسودمند از امگا 3 و امگا 6 از دانه‌های بزرک و گلرنگ و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن در طی 4 ماه نگهداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methanol Extracts of Artemisia persica on Kinetic Growth of S. aureus and B. subtilis Bacteria
اثر عصاره متانولی گیاه درمنه ایرانی (Artemisia persica) بر سینتیک رشد باکتری‌های‌ استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypolipidemic Effects of Nigella sativa L. Seeds Oil in Healthy Volunteers: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
اثر روغن دانه گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر سطح لیپیدهای خون داوطلبان سالم – یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibacterial Properties of Adiantum capillus-veneris Extract on Eight Species of Gram Positive and Negative Bacteria
مطالعه اثر مهار‌کنندگی عصاره تام گیاه‌ پرسیاوشان بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effects of Processing with Vinegar and Saline on Toxicity and Anti-diabetic Property of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Fruit Extract in Rats
بررسی تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و خاصیت ضددیابتی عصاره میوه حنظل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Agronomical Response of Peppermint (Mentha piperita L.) to Bio-fertilizers and Urea Fertilizer Application
پاسخ فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به کاربرد کودهای زیستی و کود اوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Environmental Factors on Physicochemical Properties of Castor Oil (Ricinus communis L.)
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on the Growth of Listeria momocytogenes in Salted Fish
اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتار لیستریا منوسایتوژنز (Listeria momocytogenes) در ماهی شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Ziziphus vulgaris, Portulaca oleracea, Berberis integerima and Gundelia tournefortti on Lipid Peroxidation, Hb Glycosylation and Red Blood Cell Hemolysis
بررسی اثر آنتی‎اکسیدانی گیاهان عناب، زرشک، خرفه و کنگر بر روی سیستم‎های اکسیداتیو: اکسیداسیون سلول‌های کبدی، همولیز گلبول‎های قرمز و قندی شدن غیر‌آنزیمی هموگلوبین (گلیکوزیلاسیون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Tehran Physician’s Intensity for Administration of Herbal Drug Based on their Prescription in the Time Period between 2007-2008 in 3 University Related Drugstores
ارزیابی تمایل پزشکان شهر تهران به داروهای گیاهی از طریق بررسی نسخ دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change in Crocin, Safranal and Picrocrocin Content and Agronomical Characters of Saffron (Crocus sativus L.) under Biological and Chemical of Phosphorous Fertilizers
تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگی‌های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Artemisia sieberi Besser on Infkammatory and Neurogenic Pain in Mice
بررسی اثر عصاره آبی - الکلی گیاه درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser) بر کاهش درد نوروژنیک و التهابی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive and Protective Effects of Garlic on Serum Albumin Levels and Diabetic Nephropathy Improvement of Male Rats
تأثیر پیشگیرانه و درمانی سیر بر سطح آلبومین سرم و بهبود نفروپاتی دیابتی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy Evaluation of Portulaca oleracea L. in Control of the Opium with Drawal Symptoms
بررسی تأثیر عصاره آبی تخم گیاه خرفه L. Portulaca oleracea در کنترل علایم ترک اپیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Substances in the Essential Oil and Antibacterial Activities of Heptaptera anisoptera
بررسی مواد تشکیل‌دهنده اسانس و اثرات ضد‌باکتریایی گیاه Heptaptera anisoptera
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological Effects of Ferula assa – foetida L.: a Systematic Review
مروری بر اثرات فارماکولوژی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa – foetida L.): یک مقاله مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review on Effect of Herbal Medicine on Pain after Perineal Episiotomy and Cesarean Cutting
مروری سیستماتیک بر تأثیر گیاهان دارویی در درد پس از برش سزارین و برش پرینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2011-11)


Inhibitory Effect of Hydroalcoholic Extracts of Caltrop (Tribulus terrestris L.) on Germination and Growth of Avena fatua L., Chenopodium album L., Setaria viridis L. and Amaranthus retroflexus L.
اثرات بازدارنده عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی خارخسک (Tribulus terrestris L.)‌ بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های سلمه تره، تاج خروس، چسبک و یولاف وحشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Anti-leech Activity of Methanolic Extract of Matricaria chamomilla L at Compared with Ivermectin, Mebendasole, Praziquantel, Rafoxanide, Febantel and Albendasole
مقایسه اثر ضدزالوی (گونه‌ی لیمناتیس نیلوتیکا‌) عصاره متانولی گیاه بابونه با داروهای ضد‌انگلی آلبندازول، فبانتل، مبندازول، پرازیکوانتل، آیورمکتین و رافوکساناید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Quality and Quantity Asperula glomerata Essential Oil from Two Alborz Areas
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Asperula glomerata در دو رویشگاه البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Intravenous Injection of Hydroalcoholic Extract of Crataegus oxycantha on Lung and Aorta Arteries Echocardiography in Healthy Horses
بررسی تزریق وریدی عصاره هیدروالکلی (Crataegus oxycantha) بر اندازه یافته‌های اکوکاردیوگرافی سرخرگ ششی و آئورت اسب‌های سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect and Mechanism of Aqueous Extract of Cerasus avium L. in Rats with Parkinson's Disease
اثرات و مکانیسم‌های حفاظتی عصاره آبی دم گیلاس‌ .Cerasus avium L بر مدل پارکینسونی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antimicrobial Activity of Mentha longifolia L. Essential Oil and Lactobacillus casei on Growth of Listeria monocytogenes During the Manufacture, Ripening, and Storage of Iranian white Cheese
بررسی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس پونه کوهی و باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز در روند تولید، رسیدن و نگهداری پنیر سفید ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Antibacterial Activities of Stachys inflata Benth. Extracts on some Staphylococus Species of Human Skin Eruption
مطالعه‌ی اثر ضد‌میکروبی عصاره‌های سنبله‌ای ارغوانی (Stachys inflata Benth.) روی انواعی از استافیلوکوکوس‌های مولد جوش در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Effect of Anti - bacterial of the Plant Extract of Perovskia abrotanoides Karel on Number Pathogenic Bacteria and Fungi
بررسی اثر ضد‌باکتریایی عصاره گیاه برازمبل (‌Perovskia abrotanoides‌) بر روی تعدادی از باکتری‌ها و قارچ‌های پاتوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antifungal Effect of Actinidia chinensis Extract
فعالیت ضد‌قارچی عصاره کیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria multiflora Boiss (ZMB) Essential Oil on Treatment of Sub - Clinical Mastitis in Dairy Cow
تاثیر تجویز اسانس آویشن شیرازی بر درمان ورم پستان تحت بالینی گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Pure Rose Water Extract Effect on Male Mice Reproduction
بررسی تاثیر گلاب خالص بر تولید مثل موش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Survey on Chemical Composition of the First and the Second Essential Oils of Rosa damascena Mill. in Different Locations in Iran
مقایسه‌ی ترکیبات شیمیایی‌ موجود در اسانس گل محمدی مناطق مختلف ایران Rosa damascena Mill.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antibacterial Effects of Peganum harmala Seed and STRAW Smokes In Vitro
مقایسه خواص ضد‌میکروبی دود حاصل از دانه‌های اسپند و کاه بر روی سوش‌های باکتری‌های مختلف در محیط آزمایشگاهی In Vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Antibacterial Effects of Cinnamomum zeylanicum Nees. and Cuminum cyminum L. Essential Oil on Morphology of Bacillus cereus with Use of Transmission of Electron Microscopy (TEM)
مطالعه اثرات ضدمیکروبی اسانس دارچین و زیره سبز بر ساختار سلولی باکتری باسیلوس سرئوس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salicylic Acid on Photosynthetic Activity and Performance Flowers Borage Plant (Borago officinalis)
تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت‌های فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insecticidal Effect of Clary Sage (Salvia sclarea) Essential oil Against Callosobruchus maculatus (Col: Bruchidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)
اثر حشره‌کشی اسانس مریم‌گلی ‌کبیر (Salvia sclarea) بر سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) و شپشه آرد‌ ((Tribolium confusum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Effects of Four Plant Essential Oils on Botrytis cinerea in Laboratory Conditions
اثرات قارچ‌کشی چهار اسانس گیاهی روی قارچ Botrytis cinerea در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Garden Asparagus (Asparagus officinalis L.) as a Medicinal and Multipurpose Plant
مروری بر مارچوبه (Asparagus officinalis L.)به عنوان یک گیاه دارویی چندمنظوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2011-9)


Blood Glucose Lowering Effects of Nigella sativa L. Seeds Oil in Healthy Volunteers: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
Blood Glucose Lowering Effects of Nigella sativa L. Seeds Oil in Healthy Volunteers: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-hyperglycemic Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, in Alloxan-Induced Diabetic Rats
Anti-hyperglycemic Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, in Alloxan-Induced Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ethanolic Extract of Mespilus germanica on Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c Mice
Effect of Ethanolic Extract of Mespilus germanica on Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Lippia citriodora Essential Oil
The Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Lippia citriodora Essential Oil
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Morphological Characteristics of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations in Iran’s Natural Habitats
The Study of Morphological Characteristics of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations in Iran’s Natural Habitats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sterols and Flavonoids of Lomatopodium staurophyllum
Sterols and Flavonoids of Lomatopodium staurophyllum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ginkgo biloba for Improvement of Memory and Quality of Life in Multiple Sclerosis: an Open Trial
Ginkgo biloba for Improvement of Memory and Quality of Life in Multiple Sclerosis: an Open Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Trigonella foenum-graecum on Pain and Inflammation Induced by Formalin in Male Mice
Effect of Aqueous Extract of Trigonella foenum-graecum on Pain and Inflammation Induced by Formalin in Male Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Satureja hortensis L. and Zataria multiflora Boiss. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Soybean Oil During Microwave Heating
Application of Satureja hortensis L. and Zataria multiflora Boiss. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Soybean Oil During Microwave Heating
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Herbal Medicines with Anxiolytic Properties
Persian Herbal Medicines with Anxiolytic Properties
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder
Herbal Medicine in the Treatment of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2011-5)


Study on Anti_candida Effects of Essential Oil and Extracts of Iranian Medicinal Plants, In vitro
بررسی اثرات اسانس‌ها و عصاره‌های 50 گیاه دارویی ایران روی سویه‌ای استاندارد کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile Constituentes from Leaf and Flower of Achillea nobilis L. subsp. neilreichii from North of Iran
بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ بومادران تماشایی (Achillea nobilis L. subsp. neilreichii) رویش یافته در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of some Plant Crude Extracts on Four Phytopathogenic Fungi
بررسی اثرات ضد‌قارچی عصاره برخی گیاهان علیه چهار قارچ بیماری‌زای گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lavandula officinalis Extract on Lymphocyte Proliferation and Tumor Necrosis Factor-alpha Production
بررسی اثر عصاره اسطوخودوس بر تکثیر لنفوسیتی و سایتوکاین فاکتور نکروزدهنده تومورآلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of the Effect of Myrtle Oil on the Oral Lesions of FMD in Cattle
ارزیابی بالینی تاثیر اسانس گیاه مُورد (L. Myrtus communis) بر روی ضایعات دهانی ناشی از بیماری تب برفکی در گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antiemetic Effect of Valeriana officinalis Root Extract in Young Chicken
بررسی اثر ضد‌تهوعی عصاره ریشه و ریزوم سنبل‌الطیب در جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Genetic Diversity in the Landraces of Ferula gummosa from Iran Using AFLP Marker
بررسـی تنـوع ژنتیکی اکوتیپ‌های باریجه (Ferula gummosa) مناطق مختلف ایـران با استفاده از نشانگر AFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Efficacy of Myrtus communis Essential Oils on Oral Candidiasis in Immunosupressed Rats
اثر ضد‌قارچی اسانس مورت بر کاندیدیازیس دهانی در رت‌های ایمنوساپرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Investigate the Effect of Portulaca oleracea L. and Melissa officinalis L. Extract on Sleeping Time in Mice
مطالعه اثر عصاره خرفه (L. Portulaca oleracea) و بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر تعدیل‌ دوره‌ خواب‌ در موش ‌کوچک‌ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Fungus Glomus etunicatum on Growth and some Physiological Parameters of Basil
اثر قارچ اندومیکوریزایی Glomus etunicatum بر برخی شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Distillation Methods on Quality and Quantity of Essential Oil of Laurus nobilis L.
تأثیر روش‌های مختلف تقطیر بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه برگ بو (Laurus nobilis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Seasonal Variation on the Essential Oil Components of Page Mandarin [(C.Reticulata var dancy × C.Paradisi var dancan) ×C.Clemantina] Peel
بررسی اثر تغییرات فصلی بر روی ترکیبات روغن پوست نارنگی رقم Page
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phenolic Extracts of Peel and Pulp of Tampson Orange with Different Rootstocks on the Inhibition of Soybean Oil Oxidation
اثر عصاره‌های پوست و گوشت میوه پرتقال تامسون با پایه‌های مختلف در جلوگیری از اکسیداسیون روغن سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prenatal Consumption of Aqueous Extract of Glycyrrhiza glabra, Improves Memory Retrieval in Mice
مصرف عصاره آبی شیرین‌بیان در قبل از تولد توانایی یادآوری را در موش‌های کوچک آزمایشگاهی بهبود می‌بخشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Biological and Chemical Fertilizers on Quantitative and Qualitative Yield of Shirazian Babooneh (Matricaria recutitaL.)
تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه شیرازی (Matricaria recutita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Peppermint (Mentha piperita L.) on Phytopathogenic Fungi
بررسی اثر ضد‌قارچی گیاه نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) بر قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Thyme (Zataria multiflora Boiss.) Decoction on Pregnancy in Rats
بررسی اثر دم کرده گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر وضعیت جفت و جنین‌های موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological Effects of Nigella sativa L. Seeds
مروری بر اثرات فارماکولوژیک دانه گیاه سیاه‌دانه (.Nigella sativa L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2011-3)


A Randomized, Double-blind, Placebo - controlled Study of Safety of the Adjunctive Saffron on Sexual Dysfunction Induced by a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
A Randomized, Double-blind, Placebo - controlled Study of Safety of the Adjunctive Saffron on Sexual Dysfunction Induced by a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lipid Peroxidation Inhibition, Superoxide Anion and Nitric Oxide Radical Scavenging Properties of Thymus daenensis and Anethum graveolens Essential Oils
Lipid Peroxidation Inhibition, Superoxide Anion and Nitric Oxide Radical Scavenging Properties of Thymus daenensis and Anethum graveolens Essential Oils
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Herbal Medicine among Pregnant Women Referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran
Use of Herbal Medicine among Pregnant Women Referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Comparison of Herbal Extracts, Antibiotic, Probiotic and Organic Acid on Serum Lipids, Immune Response, GIT Microbial Population, Intestinal Morphology and Performance of Broilers
The Effects of Comparison of Herbal Extracts, Antibiotic, Probiotic and Organic Acid on Serum Lipids, Immune Response, GIT Microbial Population, Intestinal Morphology and Performance of Broilers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of some Persian Gulf Marine Algae
Comparison of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of some Persian Gulf Marine Algae
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Antioxidant Activities of Hyssopus officinalis L. and Echinacea purpurea L. Plant Extracts in Oil Model System
An Investigation on the Antioxidant Activities of Hyssopus officinalis L. and Echinacea purpurea L. Plant Extracts in Oil Model System
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Activity of some Medicinal Species using FRAP Assay
Antioxidant Activity of some Medicinal Species using FRAP Assay
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Lycopersicum esculentum on Plasma Superoxide Dismutase, Catalase and Malondialdehyde in Rat Espoused with Lead Acetate
Antioxidant Effect of Lycopersicum esculentum on Plasma Superoxide Dismutase, Catalase and Malondialdehyde in Rat Espoused with Lead Acetate
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tryptophan and Sterols from Salvia limbata
Tryptophan and Sterols from Salvia limbata
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Cynara scolymus L. Leaf and Cichorium intybus L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats
The Effects of Cynara scolymus L. Leaf and Cichorium intybus L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effect of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Extract on Rat’s Hind Paw Edema Induced by Carrageenan
Anti-inflammatory Effect of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Extract on Rat’s Hind Paw Edema Induced by Carrageenan
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Biology, Cultivation and Biotechnology of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a Valuable Medicinal Plant and Multipurpose
A Review on Biology, Cultivation and Biotechnology of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a Valuable Medicinal Plant and Multipurpose
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Premenstrual Syndromes
Herbal Medicine in the Treatment of Premenstrual Syndromes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 36 (2010-12)


Wild Lettuce Toxicity: Case - series
مسمومیت با گیاه کاهوی وحشی: گزارش چند مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sedative and Anxiolytic Effect of Herbal Extract of Nardostachys jatamansi in Comparison With Diazepam in Rats
مطالعه اثرات تسکینی و ضد‌اضطرابی عصاره سنبل‌الطیب (Nardostachys jatamansi) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Flavonoid Compounds in Rosa damascena Mill.
ارزیابی میزان ترکیب‌های فلاونوییدی گونه‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ocimum basilicum Effects on Uterus Apoptosis in Rats Exposures in Electromagnetic Fields
بررسی اثرات عصاره ریحان بر میزان آپوپتوزیس بافت رحم در موش‌های صحرایی تحت تاثیر در میدان‌های الکترومغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physicochemical Properties of Iranian Varieties/Lines of Safflower Oil and Seed as a Rich Source of ω-6
خواص فیزیکوشیمیایی بذر و روغن گلرنگ ارقام/لاین‌های ایرانی به عنوان منبع غنی از امگا 6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential oil on the Behavior of Vibrio parahaemolyticus in Salted Fish
ارزیابی اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتار ویبریو پاراهمولیتیکوس (Vibrio parahaemolyticus) در ماهی شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Effect of Garlic Juice on Food Intake and Serum Levels of Glucose, Cholesterol and Triglycerides in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
اثر پیشگیرانه‌ی آب سیر بر میزان مصرف غذا و سطوح سرمی گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسریدها در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurment of Salicylic Acid in Poplar’s Bark (Populus deltoides and P. euramerican) by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
اندازه‌گیری سالیسیلیک اسید پوست درختان صنوبر دلتوئیدس و اورامریکن (Populus deltoides & P. euramerican) به روش HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Acute and Chronic Antihyperglycemic Activity of Methanolic Extract of Salvia mirzayanii Rech. & Esfand. in Rats
بررسی اثر ضد‌هیپرگلیسمی حاد و مزمن عصاره متانلی مورپرزو (Salvia mirzayanii Rech. & Esfand.) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muscle Relaxant, Hypnotic and Anti-anxiety Effects of Pistacia vera gum Hydroalcoholic Extract in Mice
بررسی اثر شل‌کنندگی عضلانی، ضداضطرابی و خواب‌آوری عصاره هیدروالکلی صمغ پسته Pistacia vera L.)) در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Extraction Method of Hyoscine from Hyoscyamus niger L.
بهینه‌سازی روش استخراج ماده اولیه دارویی هیوسین از گیاه بذرالبنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Zingiber officinale R. on Primary Dysmenorrhea
بررسی تاثیر زنجبیل Zingiber officinale R. بر دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification and Structure Elucidation of Compounds from the Roots of Ferula ovina Boiss.
خالص‌سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در ریشه کما (Ferula ovina Boiss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Cinnamomum zeylanicum Essential Oil Against Clinical Isolates of Aspergillus
فعالیت ضد‌قارچی اسانس Cinnamomum zeylanicum علیه جدایه‌های بالینی آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Botanical Traits and Oil Content/Chemical Composition in Iranian Thymus carmanicus Jalas Ecotypes
ارزیابی خصوصیات گیاه‌شناسی و بازده و اجزای اسانس اکوتیپ‌های آویشن کرمانی (Thymus carmanicus Jalas) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate - dependent Electrophysiological Effects of Crocus sativus on Extracellular Field Potential of Isolated Rabbit Heart In-vitro
اثرات الکتروفیزیولوژیک وابسته به سرعت زعفران ((Crocus sativus L. بر روی پتانسیل عمل میدانی خارج سلولی قلب جدا شده خرگوش در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on Anti-Helicobacter pylori Effects of Licorice Roots Collected from Different Regions of Iran
مقایسه اثرات ضدهلیکوباکترپیلوری ریشه شیرین‌بیان جمع‌آوری شده از رویشگاه‌های مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect Essential oil and Extracts of Medicinal Plant on the Causal Agents of Bacterial Canker and Leaf Spot on the Stone Fruit Tree
بررسی اثر ضد‌باکتریایی اسانس و عصاره آبی گیاهان دارویی بر باکتری‌های عامل شانکر و لکه برگی درختان میوه هسته‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effect of Aqueous Extract of Berberis vulgaris L. in a Model of Parkinson’s Disease in Rat
اثر حفاظت نورونی عصاره آبی زرشک (Berberis vulgaris L.) در مدل بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight
مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2010-9)


Study the Effects of Oral Administration of Silymarin in Preventing Consequences of Ethanol on Liver during Pregnancy
Study the Effects of Oral Administration of Silymarin in Preventing Consequences of Ethanol on Liver during Pregnancy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mutagenic and Antimutagenic Activity of Lavandula angustifolia and Elettaria cardamomum Essential Oils in the Bacterial Reverse Mutation Assay
The Mutagenic and Antimutagenic Activity of Lavandula angustifolia and Elettaria cardamomum Essential Oils in the Bacterial Reverse Mutation Assay
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Thymus daenensis Essential Oil
Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Thymus daenensis Essential Oil
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oils from Hairy Root Cultures and Field Cultivated Roots of Valerian (Valeriana sisymbriifolium)
Essential Oils from Hairy Root Cultures and Field Cultivated Roots of Valerian (Valeriana sisymbriifolium)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Danae racemosa on Testosterone Hormone in Experimental Diabetic Rats
Effects of Danae racemosa on Testosterone Hormone in Experimental Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic Effect of Ethanolic Extract of Carum carvi L. Seeds in Normal and Streptozotocin-induced Diabetic Rats
Hypoglycemic Effect of Ethanolic Extract of Carum carvi L. Seeds in Normal and Streptozotocin-induced Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antihistaminic and Anticholinergic Activity of Methanolic Extract of Barberry Fruit (Berberis vulgaris) in the Guinea- Pig Ileum
Antihistaminic and Anticholinergic Activity of Methanolic Extract of Barberry Fruit (Berberis vulgaris) in the Guinea- Pig Ileum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zingiber officinale Protective Effects on Gentamicin’s Toxicity on Sperm in Rats
Zingiber officinale Protective Effects on Gentamicin’s Toxicity on Sperm in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Essential Oils and Extracts of some Mentha species on Vero, Hela and Hep2 Cell Lines
Cytotoxic Effects of Essential Oils and Extracts of some Mentha species on Vero, Hela and Hep2 Cell Lines
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Determination of Preservatives (Sodium Benzoate and Potassium Sorbate) in Soft Drinks and Herbal Extracts Using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Simultaneous Determination of Preservatives (Sodium Benzoate and Potassium Sorbate) in Soft Drinks and Herbal Extracts Using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardioprotective Effect of Garlic Juice on the Isolated Rat Heart in Ischemia- Reperfusion
Cardioprotective Effect of Garlic Juice on the Isolated Rat Heart in Ischemia- Reperfusion
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Constituents of the Essential oil of Sanguisorba minor Scop. Leaves, from Iran
Chemical Constituents of the Essential oil of Sanguisorba minor Scop. Leaves, from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Investigation of Quranic Fruits and Plants
Phytochemical Investigation of Quranic Fruits and Plants
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salicylic Acid on Antioxidant Activity in Milk Thistle Hairy Root Cultures
Effect of Salicylic Acid on Antioxidant Activity in Milk Thistle Hairy Root Cultures
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production
Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Iranian Medicinal Plants with Antioxidant Properties
Review on Iranian Medicinal Plants with Antioxidant Properties
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioengineering of Important Secondary Metabolites and Metabolic Pathways in Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
Bioengineering of Important Secondary Metabolites and Metabolic Pathways in Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2010-5)


Study on Phenolics and Antioxidant Activity of some Selected Plant of Mazandaran Province
بررسی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی چند گونه گیاهی بومی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Pretreatment with Achillea santolina and Stachys athorecalyx Extracts on CFA-induced acute inflammation in male rats
تاثیر تجویز پیش‌درمانی با عصاره‌های گیاهان بومادران زرد (Achillea santolina L.) و سنبله (Stachys athorecalyx) بر روند التهاب حاد ناشی از CFA در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing Rate of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Proliferation in the Presence of Silymarin
افزایش شیب سرعت رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از نمونه مغز استخوان انسان در حضور سیلیمارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Arnebia (Arnebia euchroma (Royle) I. M. Johnst) Solution Effectiveness on the Treatment of Acne vulgaris
مطالعه اثربخشی محلول موضعی آرنبیا (Arnebia euchroma (Royle) I. M. Johnst)در درمان آکنه ولگاریس (Acne vulgaris)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Effects of Juglans regia Leave’s Methanolic Extract on Alloxan-induced Male Wisrar Rats
اثرات ضددیابتی عصاره متانلی برگ گیاه گردو (Juglans regia) بر رت‌های دیابتی شده توسط آلوکسان مونوهیدرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effects of Cuminum cyminum and Probiotic on Staphylococcus aureus in Feta Cheese
ارزیابی آثار اسانس زیره سبز وپروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر رشد استافیلوکوک اورئوس در پنیر سفید ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Hydroalchoholic Extract of Anethum graveolens L. seed
بررسی اثرات ضد‌التهابی و ضددردی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه Anethum graveolens L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Foeniculum vulgare Mill Extract on Menstrual Bleeding over the Students of Shahid Beheshti University in Tehran 2005
بررسی تاثیر عصاره بذر گیاه رازیانه بر شدت خونریزی و طول مدت قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey The of Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on the Growth of Salmonella typhimurium in a Commercial Barley Soup
بررسی اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر روی میزان رشد سالمونلا تیفی موریوم در سوپ جو تجارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oils of Matricaria recutita L. Belonging to Central and South Parts of Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس بابونه (Matricaria recutita L.)در مناطق مرکزی و جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects Boswellia carterii Gum Resin Fractions on Intact Memory and Hyoscine-induced Learning Impairments in Rats Performing the Morris Water Maze Task
بررسی اثر فراکسیون‌های اتیل استاتی و ان - بوتانلی «کندر» بر حافظه و یادگیری رت به روش ماز آبی موریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of 4-hydroxyisoleucine content in treated and untreated Fenugreek seeds using GC
تعیین مقدار 4 – هیدروکسی ایزولوسین در دانه شنبلیله تیمار شده و تیمار نشده با استفاده از GC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Powder of Stachys lvandulifolia Flowers on Primary Dysmenorrhea
بررسی اثرات پودر گل گیاه توکلیجه یا چای کوهی (Stachys lvandulifolia) بر دیسمنوره‌ اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of 7 Species of Medicinal Plants on Bacteria Isolated from UTI Patients in Golestan Province
تاثیر عصاره‌ اتانولی 7 گونه گیاه دارویی علیه باکتری‌های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری در شهرستان گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation β-Stigmasterol from Teucrium hyrcanicum L., growing wild in Gilan Province
جداسازی و شناسایی β- استیگماسترول از گیاه مریم نخودی خزری Teucrium hyrcanicum L. رویش یافته در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral and Intraperitoneal Administration of Acorus calamus L. Extract on Learning and Memory in Male Rats
بررسی مصرف خوراکی و تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه وج (Acorus calamus L.) بر میزان حافظه و یادگیری در موش‌ها‌ی صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of a Medicinal and Ornamental Plant Propagation, the Cereus peruvianus Mill. and Using Tissue Culture Technique
بررسی تکثیر کاکتوس زینتی- دارویی Mill. (Cactaceae) Cereus peruvianus با استفاده از تکنیک کشت بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Uterus and Kidney Inflammation and their Treatments Described in the Book “Hidayat al-Muta’allimin fit-Tib” with Modern Medicine
بررسی مقایسه‌ای آماس رحم و آماس کلیه و درمان آنها در کتاب هدایه‌المتعلمین با پزشکی نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on phytochemistry and Therapeutic properties of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum)
مروری بر خواص درمانی و فیتوشیمیایی شنبلیله (Fenugreek)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2010-3)


Review on New Techniques in Tropane Alkaloids Production
مروری بر تکنیک‌های نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Oral Administrated Silymarin Effects on UV-induced Changes on Albino Guinea Pigs Skin
مطالعه اثرات استعمال خوراکی سیلی‌مارین (عصاره گیاه خارمریم) بر تغییرات ناشی از تابش پرتوی فرابنفش بر پوست خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Compositions and Antiviral Effects of the Essential Oil of Zataria multiflora Boiss. and Origaunum majorana L.
شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار دو گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) و مرزنگوش (Origaunum majorana L.) ‌و بررسی اثرات ضد‌ویروسی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelopathic Effects of Harmal (Peganum harmala L.) Aqueous Extract on Seed Germination and Seedling Growth of Purslan (Portulaca oleracea L.) and Black Weed (Chenopodium album L.)
اثرات بازدارنده عصاره آبی اسپند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های خرفه (Portulaca oleracea L.) و سلمه تره (Chenopodium album L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activities of Essential Oil and Composition of Stachys acerosa Boiss.
بررسی اجزا و اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاه Stachys acerosa Boiss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Antibacterial Effects of Aqueous Extract of Oxalis corniculata L. with Antibacterial Effects of Common Atibiotics in Staphylococcus aureous and E. coli Infections
بررسی اثرات ضد‌باکتریایی عصاره آبی گیاه شبدر ترشک و مقایسه اثر آن با آنتی‌بیوتیک‌های متداول در درمان عفونت‌های ناشی از استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Enterotoxin Production by Staphylococcus aureus ATCC 6538
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر روی تولید انتروتوکسین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aqueous - ethanol Extract of Teucrium polium L. on Rabbit’s Blood Pressure, Heart Rate and Intraventricular Pressure
اثر عصاره آبی - الکلی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) بر فشار خون، ضربان قلب و فشار درون بطنی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Comparison of Juniperus polycarpos & Juniperus communis Essential Oil from Golestan Province
بررسی و مقایسه تانن‌های حاصل از دو گونه سرو کوهی & Juniperus polycarpos Juniperus communisاز استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Salvia macrochlamys Boiss. & Kotschy, from West Azarbayjan Province
بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص ضدباکتری اسانس مریم گلی گل درشت (Salvia macrochlamys Boiss. & Kotschy) رویش یافته در استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polyphenolics, Flavonoids and Anthocyanins Content and Antioxidant Activity of Qare-Qat (Vaccinium arctostaphylos L.) from Different Areas of Iran
بررسی ترکیبات پلی فنلی، آنتوسیانین‌ها و فلاونوییدهای تام و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) جمع‌آوری شده از چهار منطقه مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Antibacterial Effects of Alcoholic Extracts of Zataria multiflora Boiss Leaves, Flowers and Root on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
بررسی و مقایسه اثرات ضد‌باکتریایی عصاره الکلی برگ، گل و ریشه آویشن شیرازی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Effect of Onion on Sexual Behavior after Induces an Antiepileptic Drug (Lamotrigine) in Male Rat
بررسی اثرات درمانی پیاز بر روی رفتار جنسی در موش‌های صحرایی تحت درمان با داروی لاموتریژین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Administration of Cherries Ethanolic Extract on the Serum Levels of Lipids of Diabetic Rats
بررسی عصاره اتانولی گیلاس در کاهش چربی‌های پلاسما در رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-nociceptive Activity of Regenerated Drosera spatulata Aqueous Extract by Rat Formalin Test
فعالیت ضد‌دردی عصاره آبی گیاه باز‌زایی شده دروزرا اسپاتولاتا (Drosera spatulata) در موش سفید بزرگ به روش آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antibacterial Activity of Quercus persica Jaub & Spach Fruit’s Hidroalcoholic Extract in Disc Diffusion Method
ارزیابی فعالیت ضد‌باکتریایی عصاره‌ی هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicines and Pediatric Diseases
گیاهان دارویی موثر در بیماری‌های کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological Effects of Curcuma longa L. (Turmeric)
مروری بر کاربرد گیاه زردچوبه (Curcuma longa L.) در طب سنتی و مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2010-3)


Effects of Sub-inhibitory Concentrations of Essential Oils of Mentha spicata and Cumminum cyminum on Virulence Factors of Pseudomonas aeruginosa
Effects of Sub-inhibitory Concentrations of Essential Oils of Mentha spicata and Cumminum cyminum on Virulence Factors of Pseudomonas aeruginosa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dual Effects of Plant Antioxidants on Neuron Cell Viability
Dual Effects of Plant Antioxidants on Neuron Cell Viability
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compartments of Quercetin & Allium cepa (Onion) on Blood Glucose in Diabetic Rats
Compartments of Quercetin & Allium cepa (Onion) on Blood Glucose in Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytobiological Characteristics of Rosa hemisphaerica Herrm. Extract
Phytobiological Characteristics of Rosa hemisphaerica Herrm. Extract
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Protective Effects of Nano-formulated Silymarin Against UV Radiation on Guinea Pig Skin
Evaluation of Protective Effects of Nano-formulated Silymarin Against UV Radiation on Guinea Pig Skin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of the Leaves of Pistacia khinjuk
Antimicrobial Activity of the Leaves of Pistacia khinjuk
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Effects of Ginger Rhizome & Extract of Carrot seed on Diabetic Nephropathy in Rat
Treatment Effects of Ginger Rhizome & Extract of Carrot seed on Diabetic Nephropathy in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Vitex agnus - castus Extract on After- Discharge Threshold, Seizure Stages and Kindling Acquisition in Male Rats
Effects of Vitex agnus - castus Extract on After- Discharge Threshold, Seizure Stages and Kindling Acquisition in Male Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Hypoglycemic Effect of Juglans regia Leaves and its Mechanism
Study of Hypoglycemic Effect of Juglans regia Leaves and its Mechanism
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential oil from Aerial Parts of Echinophora platyloba DC. from Iran
Chemical Composition of the Essential oil from Aerial Parts of Echinophora platyloba DC. from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Taraxacum officinale L. and Berberis vulgaris L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats
The Effects of Taraxacum officinale L. and Berberis vulgaris L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Oliveria decumbens Volatile Oil from West of Iran
Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Oliveria decumbens Volatile Oil from West of Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant Effect of Crocus sativus: an Evidence Based Review
Antidepressant Effect of Crocus sativus: an Evidence Based Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Quantitative Determination of 4-Hydroxyisoleucine in Trigonella foenum-graecum L. from Iran
Identification and Quantitative Determination of 4-Hydroxyisoleucine in Trigonella foenum-graecum L. from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Anti-inflammatory and Anti-viral Effects of an Ethnic Medicine: Glycyrrhizin
The Anti-inflammatory and Anti-viral Effects of an Ethnic Medicine: Glycyrrhizin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2009-12)


Treatment Effects of Onion on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
بررسی خواص درمانی پیاز بر اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی دیابتیک شده توسط استرپتو‌زوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Best Method for Extraction of Phenolic Compounds from Echinaceae purpurea L. (Moench)
بررسی بهترین روش استخراج ترکیبات فنلی موجود در گیاه سرخارگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Changes in the Aerial Parts of Borage under Foliar Application of Calcium Nitrate
تغییرات کمی و کیفی اندام هوایی گیاه گاو‌زبان در اثر محلول‌پاشی نیترات کلسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Compounds of Essensial oil and Antibacterial Effects of Thymus caucasicus
بررسی ترکیبات اسانس و اثرات ضد‌میکروبی گیاه Thymus caucasicus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria multiflora Boiss. Essential oil and Nisin, Alone and in Combination Against Listeria monocytogen in BHI broth
بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و نایسین به تنهایی و ترکیبی با یکدیگر بر علیه لیستریا مونوسیتوژن در آبگوشت قلب - مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Yeast Extract as an Approach to Increase Flavonolignans Content in Cell Suspension Culture of Milk Thistle Plant Via Elicitation Mechanism
به کارگیری عصاره مخمر به عنوان یک راهکار به منظور افزایش محتوای فلاونولیگنان‌ها در کشت تعلیقی سلولی گیاه خار‌مریم از طریق مکانیزم تحریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Vitex agnus- castus L. Extract Effect on Treatment of Premenstrual Syndrome
بررسی تاثیر عصاره گیاه Vitex agnus- castus L. بر درمان سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Components of Essential Oil and Antimicrobial Effects of Rhizomes from Cyperus rotundus L.
بررسی مواد تشکیل‌دهنده اسانس و اثرات ضدمیکروبی ریزوم گیاه Cyperus rotundus L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Variation of Rosmarinus officinalis L. Essential oils
بررسی تغییرات فصلی اسانس گیاه اکلیل کوهی (L. Rosmarinus officinalis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparsion of the Effects of Anethum graveolens and Wheat Germ Oil on the Blood Oxidative Stress in Wistar Rats
مقایسه تاثیر عصاره آبی شوید و روغن جوانه گندم بر استرس اکسیداتیو خون موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Properties and Review of 10 Medicinal Herbs on Preventing the Growth of Pathogenic Nocardia Species
بررسی اثرات ضدباکتریایی و مروری بر 10 گونه گیاهی علیه سوش‌های بیماری‌زای نوکاردیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Aqueous Extract of Ganoderma lucidum Karst. (Basidiomycota) from Iran
بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره آبی قارچ Ganoderma lucidum Karst. (Basidiomycota) از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Cucumis melo L. Fruit Skin on Prevention of Calcium Oxalate Crystallization In vitro
تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه خربزه (Cucumis melo L.) بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Effect of Thyme, Coneflower, Garlic Extracts and Virginiamycin Antibiotic on Lipids Serum, Hematocrit Percentage and Hemoglobin Concentration in Broilers
مقایسه اثر عصاره‌های آویشن، سرخارگل، سیر و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم، درصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile Oil Composition of Ballota nigra L. ssp. anatolica P. H. Davis, Growing in Mazandaran Province
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده‌ اسانس فراسیون آسای سیاه (Ballota nigra L. ssp. anatolica P. H. Davis) رویش یافته در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and Investigation of Omega 3 and 6 Fatty acids in Species of Linum ssp.
اندازه‌گیری و بررسی میزان اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 در گونه‌های مهم جنس کتان (Linum spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zebra Fish: Technology for Natural Product Discovery
ماهی زبرا: فنآوری کشف و ارزیابی ترکیبات طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Pharmacological Activities of Gum olibanum
مروری بر خواص فارماکولوژیک رزین کندر (Gum olibanum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2009-9)


Study on Chemical Composition of Essential oil and Anti-oxidant and Anti Microbial Properties of Artemisia haussknechtii
Study on Chemical Composition of Essential oil and Anti-oxidant and Anti Microbial Properties of Artemisia haussknechtii
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies on GC/MS Spectroscopic Analysis of some Bioactive Antimicrobial Compounds from Cinnamomum zeylanicum
Studies on GC/MS Spectroscopic Analysis of some Bioactive Antimicrobial Compounds from Cinnamomum zeylanicum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ginger on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
Effects of Ginger on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidermatophyte Activity of the Essential oil of Hypericum perforatum of North of Iran
Antidermatophyte Activity of the Essential oil of Hypericum perforatum of North of Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Fruit Maturity and 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Treatment on α-farnesene Metabolism in Scald Resistant and Susceptible Cultivars of Apple Fruit
The Effects of Fruit Maturity and 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Treatment on α-farnesene Metabolism in Scald Resistant and Susceptible Cultivars of Apple Fruit
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition and Antibacterial Activity of the Volatile Oils from Different Parts of Achillea tenuifolia Lam. from Iran
Composition and Antibacterial Activity of the Volatile Oils from Different Parts of Achillea tenuifolia Lam. from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Danae racemosa on Spermatogenesis in Rat
Effects of Danae racemosa on Spermatogenesis in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oil from Leaves and Flowering Aerial Parts of Psammogeton canescens (DC.) Vake from Iran
Chemical Composition of the Essential Oil from Leaves and Flowering Aerial Parts of Psammogeton canescens (DC.) Vake from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity Directed Fractionation of Woodfordia fruticosa Kurz. Leaves
Antibacterial Activity Directed Fractionation of Woodfordia fruticosa Kurz. Leaves
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fruit Essential oil of Cuminum cyminum L. Reduced the Acquisition but not Expression of Ineffective dose of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Morphine- Sensitized Mice
The Fruit Essential oil of Cuminum cyminum L. Reduced the Acquisition but not Expression of Ineffective dose of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Morphine- Sensitized Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antimicrobial Activities of the Essential Oils from Flower and Leaves of Lagochilus kotschyanus Boiss. A New Species from Iran
Chemical Composition and Antimicrobial Activities of the Essential Oils from Flower and Leaves of Lagochilus kotschyanus Boiss. A New Species from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ethnopharmacological Study on Antibacterial Activity of some Selected Plants Used in Iranian Traditional Medicine
The Ethnopharmacological Study on Antibacterial Activity of some Selected Plants Used in Iranian Traditional Medicine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Essential Oils of Tanacetum pinnatum Boiss. a Composite Herbs Growing Wild in Iran
The Essential Oils of Tanacetum pinnatum Boiss. a Composite Herbs Growing Wild in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cumin Essential Oil on Postharvest Decay and Some Quality Factors of Strawberry
Effect of Cumin Essential Oil on Postharvest Decay and Some Quality Factors of Strawberry
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fingerprint Study of Thymus spp. by TLC
Fingerprint Study of Thymus spp. by TLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of Lactobacillus plantarum Strains Isolated from Fermented Olives Origin
Antimicrobial Activity of Lactobacillus plantarum Strains Isolated from Fermented Olives Origin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Plants Used in Animal Models and Clinical Trials concerning Drug Addiction
A Review on Medicinal Plants Used in Animal Models and Clinical Trials concerning Drug Addiction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2009-5)


Effects of Essential oil and Extract of Thymus vulgaris, Zataria multiflora and Eugenia caryophilata on Vero, Hela, HepII cell lines by MTT Assay
بررسی اثرات عصاره و اسانس آویشن باغی Thymus vulgaris))، آویشن شیرازی Zataria multiflora)) و میخک (Eugenia caryophilata) بر روی سلول‌های Vero, Hela, Hep2 در محیط کشت سلولی با روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of Total Extract and Fractions of Geum kokanicum
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون‌های گیاه Geum kokanicum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antimicrobial Activity of Thyme, Sweet Marjoram, Savory and Eucalyptus oils on Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger and Aspergillus flavus
بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های آویشن، مرزنجوش، مرزه و اکالیپتوس بر باکتری‌های اشریشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم و قارچ‌های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision Effectivness of Extracts of Thyme, Yarrow, Henna and Garlic on Cutaneous Leishmaniasis Caused by L. major in Animal Model (Balb/c)
مقایسه اثربخشی عصاره‌های هیدروالکلی گیاهان آویشن شیرازی، بومادران، حنا و سیر بر ضایعات جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور در مدل حیوانی (Balb/c)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on the Essential Oil Content and Composition of Achillea eriophora DC. in Field and Wild Conditions
مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازی Achillea eriophora DC. در شرایط رویشگاهی و زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cytotoxicity of the Essential Oil and Various Extracts of Cinnamon and Ginger using Brine Shrimp Lethality Assay (BSL)
بررسی سمیت سلولی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاهان ادویه‌ای دارچین و زنجبیل با آزمون سمیت لارو میگوی آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chemical and Bio-fertilizer Source of Nitrogen on Qualitative and Quantitative Yield of Saffron (Crocus sativus L.)
تاثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Antibacterial Effect of Humulus lupulus on some of Gram Positive & Gram Negative Bacteria
بررسی ‌اثر عصاره ‌الکلی‌ گیاه‌ ‌رازک (Humulus lupulus) بر تعدادی باکتری‌های ‌گرم منفی‌ و باکتری‌های گرم مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Xanthine oxidase Inhibitory Activity of Aqueous Extracts of Six Medicinal Plants
اندازه‌گیری اثر مهاری عصاره‌های آبی شش گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز به روش برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Dill (Anethum graveolens Boiss.) Oil in Crude Soybean Oil and Comparison with Chemical Antioxidants
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) در روغن سویا و مقایسه‌ی آن با آنتی‌اکسیدان‌های شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Edible Coatings Incorporated Avishan-e Shirazi (Zataria multifora) Alcoholic Extract for Inhibition of Aspergillus flavus Growth on the Pistachio Kernel
به کارگیری پوشش خوراکی (Edible Coating) حاوی عصاره الکلی آویشن شیرازی (Zataria multifora) در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس بر روی مغز پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Effects of Zataria multiflora Essential Oil on Primary Dysmenorrhea
بررسی اثرات بالینی عصاره آویشن شیرازی بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microemulsion Preparation from Pumpkin Seed Oil (Cucurbita pepo) as an Oral Drug Carrier
تهیه میکروامولسیون روغن تخم کدوی کاغذی (Cucurbita pepo) به عنوان یک حامل دارورسانی خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti Candidal Activity of Echinophora platyloba Against Candida albicans and Comparison with Amphotricin
بررسی اثر ضدکاندیدایی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر مخمر کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با آمفوتریسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Nepeta binaludensis Jamzad a Highly Threatened Medicinal Plant of Iran
مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی Nepeta binaludensis Jamzad، گونه‌ای نادر و در حال انقراض از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Salvia hydrangea from Two Localities of Iran
مقایسه ترکیب‌های شیمیایی و بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس Salvia hydrangea L. در دو رویشگاه مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Ruta graveolens L. Its Usage in Traditional Medicine and Modern Research Data
مروری بر گیاه سداب Ruta graveolens L.، کاربرد آن در طب سنتی و یافته‌های تحقیقات نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2009-2)


Effect of Allicin of Garlic on Production Nitric Oxide of Macrophage to Candida Albicans
بررسی تاثیر آلیسین سیر بر میزان تولید نیتریک اکساید ماکروفاژها در برابر کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Propagation of Ginkgo biloba L. Through Tissue Culture of Various Plant Parts
بررسی کشت درون شیشه‌ای گیاه ژینکو بیلوبا (Ginkgo biloba L.) از طریق کشت بافت ریزنمونه‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Contamination of Consumed Tea in East Azarbaidjan Province
بررسی آلودگی قارچی چای‌های مصرفی شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Medicinal Plants theses of Pharmaceutical Faculties between 1998-2006 and Publishing Rate of their Results in the Scientific Journal Articles
تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های گیاهان دارویی دانشکده‌های داروسازی در سال‌های 1377 - 1385 و تعیین میزان تبدیل پایان‌نامه‌ها به مقاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Basil (Ocimum basilicum L.) Essential oil on Gray Mold Control and Postharvest Quality of Strawberry (cv. Selva)
تاثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت فرنگی (سلوا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral (Systemic) Elaeagnus angustifolia L. Fruit on Stimulated Gastric Acid Secretion in Unconscious Rat and on Basal Acid Secretion in Conscious Rat
اثر تجویز خوراکی (سیستمیک) میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) بر روی ترشح تحریک شده اسید معده حیوان بی‌هوش و اسید پایه حیوان به هوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fate of Listeria monocytogenes During the Manufacturing Process of Iranian white Brined Cheese as Affected by Zataria multiflora Boiss. Essential oil
مطالعه رفتار باکتری لیستریامونوسیتوژنز در طی روند تولید پنیر سفید ایرانی تحت تاثیر اسانس آویشن شیرازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research of Changes in Quantities and Qualities of Leaf Volatile Oils of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo in Different Stages of Growth
بررسی تغییرات کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) در مراحل مختلف رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of Immunomodulator Fraction Components of Garlic (R10) by HPLC
خالص‌سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Topical Matricaria chamomilla L. Oil Extract Activity on Linear Incisional Wound Healing in Albino Rats
بررسی اثر موضعی عصاره روغنی بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر ترمیم زخم جلدی نوع برشی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brine Shrimp Cytotoxicity of Some Medicinal Plants Belongs to Lamiaceae, Asteracea, Rosaceae and Boraginaceae Families
بررسی اثرات سیتوتوکسیک برخی از گیاهان دارویی از تیره‌های نعنائیان، کاسنی، گل سرخ و گل گاو زبان بر لارو آرتمیا سالینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fatty Acid Composition of Echium amoenum Fisch et. Mey. Seeds (Boraginaceae)
بررسی ترکیب اسیدهای چرب دانه گیاه Echium amoenum Fisch et. Mey.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemisia aucheri on Regression of Atherosclerotic Plaque in Rabbits
بررسی اثر مصرف درمنه کوهی بر رگرسیون پلاک‌های آترواسکلروتیک در خرگوش‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antioxidant and Anti-radical Activities of Methanolic Extract of Edible Leafy Vegetables
مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدرادیکالی عصاره متانلی سبزی‌های برگی خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Tannin in Treebarks of Oak, Beech, Alder, Horn beam and Black Walnut
اندازه‌گیری تانن پوست درختان بلوط، راش، ممرز، توسکا و گردو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aqueous Extracts of Purtulaca oleracea on Withdrawal Syndrome in Mice
اثر عصاره‌ آبی تخم گیاه خرفه بر علایم ناشی از قطع مرفین در موش کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Daily Consumption of Iron Fortified Ready-to-Eat Cereal and Pumpkin Seed Kernels (Cucurbita pepo L.) on Serum Iron in Adult Women
اثر مصرف روزانه یک نمونه از غلات صبحانه آماده مصرف غنی‌سازی شده با آهن همراه با مغز تخمه کدو (‍‍‍‍Cucurbita pepo L.) بر وضعیت آهن سرم در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Diabetic Leg Ulcer by Local Application of Honey and Olive oil Mixture
گزارش یک مورد درمان زخم پای دیابتی با تجویز موضعی عسل و روغن زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pharmacological Effects of Origanum genus (Origanum spp.)
بررسی آثار فارماکولوژیک جنس مرزنجوش (Origanum spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy Roots as a Source for Production of Valuable Pharmaceutical Materials
ریشه‌های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2009-2)


Evaluation of Aflatoxin Contamination in Maize from Mazandaran Province in Iran
Evaluation of Aflatoxin Contamination in Maize from Mazandaran Province in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile Oil Constituents of the Eucalyptus viridis R. T. Baker and Eucalyptus oleosa F. Muell. Leaves from Iran
Volatile Oil Constituents of the Eucalyptus viridis R. T. Baker and Eucalyptus oleosa F. Muell. Leaves from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoprevention of aflatoxin production
Phytoprevention of aflatoxin production
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutagenicity of Four Natural Flavors: Clove, Cinnamon, Thyme and Zataria multiflora Boiss.
Mutagenicity of Four Natural Flavors: Clove, Cinnamon, Thyme and Zataria multiflora Boiss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Nutritive Value and Mineral Elements of some Important Medicinal Plants from Western Part of India
Determination of Nutritive Value and Mineral Elements of some Important Medicinal Plants from Western Part of India
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Effects of Quercetin on Liver Apoptosis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
Evaluation Effects of Quercetin on Liver Apoptosis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Quantificative Analysis of Oleanolic Acid from Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.
Isolation and Quantificative Analysis of Oleanolic Acid from Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Quercetin on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
Protective Effects of Quercetin on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Flavonoid from Achillea talagonica Bioss.
Cytotoxic Flavonoid from Achillea talagonica Bioss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Iranian Garlic (Allium sativum L.) Ecotypes Using RAPD Marker
Classification of Iranian Garlic (Allium sativum L.) Ecotypes Using RAPD Marker
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taxane Diterpenoids from Taxus baccata L. Growing in Iran
Taxane Diterpenoids from Taxus baccata L. Growing in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, on Prevention of Indomethacin Induced Gastric Ulcers in Diabetic and Nondiabetic Rats
Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, on Prevention of Indomethacin Induced Gastric Ulcers in Diabetic and Nondiabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Dried Extracts of Anise (Pimpinella anisum L.) and Star anise (Illicium verum Hook. f.) Against Dermatophyte and Saprophyte Fungi
Antifungal Activity of Dried Extracts of Anise (Pimpinella anisum L.) and Star anise (Illicium verum Hook. f.) Against Dermatophyte and Saprophyte Fungi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Antioxidant Responses of Borage Seedlings in Saline Environments
Biochemical and Antioxidant Responses of Borage Seedlings in Saline Environments
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seed Extract (Silymarin) on Galactose Induced Cataract Formation in Rats
The Effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seed Extract (Silymarin) on Galactose Induced Cataract Formation in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine and Women’s Mental Health
Herbal Medicine and Women’s Mental Health
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2008-11)


Taxuspinanane G from the Aerial Parts of Taxus baccata L. Growing in Iran
جداسازی Taxuspinanane G از سرشاخه‌های گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gundelia tournefortii L. on Some Cardiovascular Risk Factors in Animal Model
بررسی اثر کنگر (Gundelia tournefortii L.) بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی موثر در آترواسکلروز در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antimicrobial Effects of Organic and Aqueous Extracts of Grains of Triticum sativum Lam. on Gram – positive and Gram-negative Bacteria
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های آلی و آبی دانه‌های گیاه Triticum sativum Lam.بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of Essential Oil of Teucrium orientale L. subsp. taylori (Boiss.) Rech. f.
شناسایی مواد تشکیل‌دهنده روغن اسانسی گیاهTeucrium orientale L. subsp. taylori (Boiss.) Rech. f.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effects of Essential Oil of Salvia officinalis L. in Mice
بررسی اثر ضددردی اسانس برگ گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) با استفاده از آزمایش فرمالین در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oils of Two Populations Teucrium hyrcanicum L. in Two Different Localities
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو جمعیت گونه مریم نخودی خزری (Teucrium hyrcanicum L.) در دو رویشگاه مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Antiviral Effects of Glycyrrihza Glabra Extract on HSV
بررسی اثرات ضدویروسی عصاره شیرین‌بیان بر روی هرپس سیمپلکس ویروس تایپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-Helicobacter pylori Activity of Methanol Extracts of Some Species of Stachys and Melia
اثرات ضدهلیکوباکترپیلوری عصاره متانولی برخی گونه‌های جنس Stachys و Melia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tea (Camellia thea Lk.) on Acceleration of Acetaminophen’s Effectiveness in Headache
تاثیر چای (Camellia thea Lk.) بر تسریع اثربخشی استامینوفن در کاهش سردرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Antioxidant Activity of Essential Oil of Zataria multiflora Boiss. in Soy Bean Oil
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در روغن سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Four Sterols from Oud
استخراج و شناسایی چهار ترکیب استرولی از گیاه عود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Olive Leaf (Olea europaea L.) on Glucose-stimulated Insulin Secretion from Isolated Pancreatic Islets of Rat
اثر برگ گیاه زیتون (Olea europaea L.) بر افزایش انسولین ترشح شده با واسطه گلوکز از جزایر لانگرهانس جدا شده از پانکراس رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Producer,s Factors and Mechanisms of Manna in Iran
عوامل مولد و ساز و کار تولید شیرابه‌های قندی (مان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review on Pharmacology of Saffron and its Active Constituents
مروری سیستماتیک بر فارماکولوژی زعفران و مواد موثره آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2008-8)


Study on Effects of Cassia angustifolia Vahl. Syrup on Liver and Kidney of Rat by Analysis of Biochemical Factors
مطالعه اثر شربت عصاره برگ گیاه سنا Cassia angustifolia Vahl. بر فعالیت کبد و کلیه در موش صحرایی با استفاده از یافته‌های بیوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating On the Quality of Wild Licorice Roots Collected from Different Regions of Iran
بررسی کیفیت ریشه‌های شیرین‌بیان جمع‌آوری شده از رویشگاه‌های مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chronic Oral Feeding of Apium graveolens on Learning and Memory in Diabetic Rats
بررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت بخش هوایی کرفس کوهی بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Rheum ribes L. Stalk Extract on Lipid Profile in Hypercholesterolemic Type II Diabetic Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo - Controlled, Clinical Trial
بررسی اثر عصاره ساقه گیاه ریواس Rheum ribes L. بر چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا - یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه‌کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intragastric Effect of Elaeagnus angustifolia L. Fruit on Gastric Acid Secretion in a Rat Pylorus - Ligated Model
اثر داخل معدی میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) بر روی ترشح اسید در موش مدل pylorus-ligated
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of In vitro Embryo Culture and the Effect of Medium Culture, Hormone Levels and Explant Types on Callus Induction and Shoot Organogenesis of Ferula gummosa B.
بررسی کشت جنین درون شیشه و تأثیر محیط کشت و سطوح مختلف هورمونی و ریز نمونه در کالزایی و ساقه‌زایی گیاه باریجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Content and Yield of Basil in Response to Different Levels of Nitrogen and Plant Density
تغییرات میزان اسانس و عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر تراکم و کود نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Olive Leaf on Mild to Moderate Hypertension Resistant to Normal Treatments
تاثیر برگ گیاه زیتون بر فشار خون‌های ملایم تا متوسط و مقاوم به درمان‌های معمول فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Aspergillus flavus
اثر اسانس آویشن شیرازی روی آسپرژیلوس فلاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of MICs of some Iranian Herbal Essences Against Azole Resistance and Azole Susceptible of Candida Albicans
مقایسه حداقل غلظت مهاری (MIC) برخی اسانس‌های گیاهی بومی ایران بر رشد جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس به داروهای آزول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-anxiety Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Salvia leriifolia Benth. Leaves in Mice Using Elevated Plus Maze
بررسی اثر ضداضطرابی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) به روش ماز صلیبی شکل (Elevated Plus Maze) در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Extraction of Medicinal Plants Constituents by Superheated Water
مروری بر استخراج با آب فوق گرم و کاربرد آن در استحصال مواد موثره گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2008-5)


Investigation of the Hypoglycemic Effect of Tribulus terrestris Extract on Diabetic Rats
بررسی اثر عصاره میوه گیاه دارویی خارخاسک بر قند خون در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seed Extract on Glycemic Control in Type II Diabetic Patient’s Candidate for Insulin Therapy Visiting Endocrinology Clinic in Baqiyatallah Hospital in the Years of 2006
بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) بر کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی مراجعه‌کننده به کلینیک غدد بیمارستان بقیه‌ا... (عج) در سال 84 - 85
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pistacia atlantica Nut Powder on Liver Phosphatidate Phosphohydrolase and Serum Lipid Profile in Rat
تاثیر پودر پسته وحشی بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز و پروفیل چربی‌های خون موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Para Clinical Studies of Ethanol Extract of Achillea millefolium L. on Electrocardiogram, Cardiac Enzymes and Serum Electrolytes in Sheep
بررسی پاراکلینیکی عصاره اتانولی (Achillea millefolium L.) بومادران بر الکتروکاردیوگرام، آنزیم‌های قلبی و الکترولیت‌های سرم گوسفند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytokinins affect Fermentation Product Accumulation, Vitamin C Reservation and Quality of Stored Broccoli in Modified Atmosphere Packages
تاثیر سایتوکینین بر روی تجمع تولیدات تخمیری، حفظ ویتامینC و کیفیت براکلی Brassoca oleraccea var. italica plenck)) بسته‌بندی شده تحت شرایط اتمسفر تعدیل یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosorption of Nickel (II) from Aqueous Solutions by Marine Red Alga Gracilaria corticata
بررسی گیاه دریایی گراسیلاریا برای تصفیه پساب‌های صنعتی حاوی یون نیکل (II)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of α and β - Thujone Content in Common Wormwood from Iran
بررسی میزان مواد سمی آلفا و بتا توجون گیاه افسنطین موجود در بازار دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oil of Tagetes minuta L. and its Effects on Anopheles stephensii Larvae in Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه تازه و خشک جعفری معطر (Tagetes minuta L.) و اثر ضدلارو پشه آنوفل استفنسی (Anopheles stephensii>)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ouabaine Like Effects of Ethanolic Extract of Aerial Parts of Urtica dioica L. on Isolated Rabbit Atrioventricular Node: Potential Role as an Anti - Arrhythmic Plant
اثرات شبه اوبائین عصاره اتانولی قسمت‌های هوایی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) در مدل گره دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش نقش بالقوه این گیاه در درمان آریتمی‌های فوق بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Fructose, Glucose and Sucrose on Flavonolignans Formation in Silybum marianum Callus Culture
تاثیر قندهای فروکتوز، گلوکز و ساکارز بر تولید فلاونولیگنان‎ها در کشت کالوس گیاه خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Assessment of Antimicrobial Efficacy of Aqueous Extract of Garlic Against Wound-infecting Microorganisms
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضدباکتریایی عصاره آبی سیر بر روی میکروارگانیسم‌های پاتو‍ژن زخم‌ها و جراحات درمانگاهی دامپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Teratogenicity of Salvia leriifolia Benth. in Mice
بررسی اثرات تراتوژنیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2008-2)


Evaluation of Zataria mutiflora Boiss. Effect on Staphylococcus aureus in Feta Cheese
ارزیابی اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتار Staphylococcus aureus در پنیر فتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pomegranate Fruit Juice and Seed Oil on Serum Lipid Levels and Atherosclerosis Development in Hypercholesterolemic Rabbits
بررسی اثر آب میوه و روغن دانه انار بر تراز لیپیدهای سرم خون و پیشرفت آترواسکلروز در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Satureja intermedia C. A. Mey.
بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضدمیکروبی اسانس حاصل از گیاه مرزه تالشی (Satureja intermedia C. A. Mey.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and Determination of Pyrethrins from Pyrethrum Cultivated in Iran
استخراج و اندازه‌گیری مقدار پیرترین‌های گیاه پیرتروم کشت شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Opuntia ficus – indica L. Fruit on Blood Glucose Level in Streptozocin Induced Diabetic Rats
بررسی اثر میوه کاکتوس (Opuntia ficus – indica L.) بر غلظت گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Evaluation of Two Species from Caesalpinia genus
بررسی اثرات سمیت سلولی دو گونه گیاهی از جنس گل ابریشم (Caesalpinia)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Determination of Methanol in Plant Water Produced in Mashhad by Spectrophotometry Method
تعیین مقدار متانول در عرقیات گیاهی تولید شده در مشهد به روش اسپکتروفوتومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Hypericin Content in Flowers and Leaves of Eight Hypericum Species
اندازه‌گیری میزان ترکیب هیپریسین در برگ و گل 8 گونه Hypericum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Crocus sativus L. Extract on the Acquisition and Expression of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Female Mice
بررسی اثر عصاره زعفران (Crocus sativus L.) بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش‌های کوچک آزمایشگاهی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Garlic and Cardamom Extracts on Morphology and Physiology Properties Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa
اثر عصاره‌های سیر و هل بر روی خواص مورفولوژی و فیزیولوژی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و سودوموناس آئروجینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effects of Total Extract of Curcuma amada Roxb. in a Rheumatoid Arthritis Rat Model
بررسی اثر عصاره تام ریزوم گیاه Curcuma amada Roxb. بر التهاب ناشی از آرتریت روماتویید در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trigonella foenum-graecum L. Seed Extract on Concentration of Testosterone and Spermatogenesis in Rats
تاثیر عصاره آبی دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر تغییرات هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Antimicrobial Activities of Sumac Fruit (Rhus coriaria L.)
مروری بر اثرات ضدمیکروبی میوه سماق (Rhus coriaria L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2008-2)


Determination of Tocopherols and Fatty Acids in Seeds of Silybum marianum (L.) Gaerth
Determination of Tocopherols and Fatty Acids in Seeds of Silybum marianum (L.) Gaerth
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Super Critical Fluid Extraction and Hydrodistillation Methods on Lavander΄s Essential Oil Composition and Yield
Comparison of Super Critical Fluid Extraction and Hydrodistillation Methods on Lavander΄s Essential Oil Composition and Yield
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Artemisia annua L. Essential Oil from Iran
Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Artemisia annua L. Essential Oil from Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trypanocidal Activity of Oil of the Young Leaves of Nepeta cataria L. Obtained by Solvent Extraction
Trypanocidal Activity of Oil of the Young Leaves of Nepeta cataria L. Obtained by Solvent Extraction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Autoclaving, Salt and Protein on Antimicrobial Activities of Iranian Sumac
The Effects of Autoclaving, Salt and Protein on Antimicrobial Activities of Iranian Sumac
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trypanocidal Activity of Some Medicinal Plants Against the Epimastigotes of Trypanosoma cruzi
Trypanocidal Activity of Some Medicinal Plants Against the Epimastigotes of Trypanosoma cruzi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phytochemical and Production Potential of Borage (Borago officinalis L.) During the Growth Cycle
Evaluation of Phytochemical and Production Potential of Borage (Borago officinalis L.) During the Growth Cycle
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petal and Stigma of Crocus sativus L. in the Treatment of Depression: A Pilot Double - blind Randomized Trial
Petal and Stigma of Crocus sativus L. in the Treatment of Depression: A Pilot Double - blind Randomized Trial
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Screening of Bryophytes for Antimicrobial Activity
In vitro Screening of Bryophytes for Antimicrobial Activity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Biological Studies on the Different Organs of Tanacetum parthenium L. Cultivated in Egypt
Phytochemical and Biological Studies on the Different Organs of Tanacetum parthenium L. Cultivated in Egypt
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicines in the Treatment of Depression and Anxiety
Herbal Medicines in the Treatment of Depression and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2007-12)


Study of the Process of Essential Oil Extraction from Rosemary Plant by Using Steam Distillation Method
بررسی فرایند استخراج روغن‌های فرار از گیاه رزماری به روش تقطیر با بخار آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effects of Oral Administrating of Silybum marianum (L.) Gaertn. Extract (Silymarin) on Biochemical Factors and Tissue Changes Caused by Aflatoxin in Broiler Chickens
مطالعه اثرات تجویز خوراکی عصاره گیاه خار مریم (سیلی‌مارین) بر تغییرات بافتی و بیوشیمیایی ناشی از آفلاتوکسین در طیور گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypolipidemic Effects of Allium porrum L. Leaves in Healthy and Streptozotocin-Induced Diabetic Mice
اثر هیپوگلیسمیک برگ تره خوراکی (Allium porrum L.) بر موش‌های آزمایشگاهی نر نژاد NMRI سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Application of Native Plants (Lamiaceae and Rosaceae Family) in Alamut Region in Gazvin Province
کاربرد دارویی سنتی گیاهان بومی منطقه الموت قزوین (تیره‌های Lamiaceae و Rosaceae)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemicals and Antibacterial Effects of Ribes khorassanicum Saghafi & Assadi, an Endemic Plant Species to North-East of Khorasan
بررسی فیتوشیمی و اثرات ضدباکتریایی گیاه Ribes khorassanicum Saghafi & Assadi گونه اندمیک شمال خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alkaloids from NNarcissus tazetta L.
بررسی آلکالویید‌های گیاه نرگس (Narcissus tazetta L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation The Effects of Extracts of Zataria, Carum and Geranium on Different Stages Haemonchus contortus (nematode) invitro and invivo condition
ارزیابی تاثیر عصاره‌های گیاهی آویشن، زیره و شمعدانی بر مراحل مختلف رشد همونکوس کونتورتوس (نماتود) در شرایط آزمایشگاهی و میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Aqueous Extract of Seed of Cuminum cyminum L. on Neurogenic and Inflammatory Pain in Mice
بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز(Cuminum cyminum L.) بر کاهش درد نوروژنیک و التهابی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antidepressant Effect of Ethanolic and Aqueous Extracts of Silybum marianum L. Seed in Mice
بررسی اثر ضدافسردگی عصاره آبی و اتانولی دانه خارمریـم در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Allium sativum L. Extract on Acid and Pepsin Secretion in Basal Condition and Stimulated with Vag Stimulate in Rat
بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سیر در شرایط پایه و تحریک شده توسط تحریک الکتریکی عصب واگ بر روی اسید و پپسین معده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Zingiber officinale Rosc. Essential Oil Against Fluconazole Resistant Vaginal Isolates of Candida albicans
فعالیت ضدقارچی اسانس زنجبیل (Zingiber officinale Rosc.) علیه ایزوله‌های بالینی واژینال کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Black Pepper, Red Pepper and Zataria multiflora Boiss. Alcoholic Extracts on Growth and DNase Activity of Staphylococcus aureus
اثر عصاره الکلی فلفل سیاه، قرمز و آویشن شیرازی بر مهار آنزیم DNase استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Borage (Valuable Medicinal Plant and the Richest Plant Source of Gamma Linolenic Acid)
مروری بر گیاه گاوزبان (گیاه دارویی با ارزش و غنی از گامالینولنیک اسید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2007-9)


Study on Effects of Topical Use of Silybum marianum Extract (Silymarin) on U.V. Irradiated Guinea Pig Skin
بررسی اثرات مصرف موضعی عصاره گیاه خار مریم (سیلی‌مارین) بر تغییرات ناشی از تابش پرتو فرابنفش بر پوست خوکچه‌ هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Thymus trautvetteri Klokov & Desj. – Shost.
بررسی ترکیب‌‌های شیمیایی و خواص ضدمیکروبی اسانس حاصل از گیاه آویشن تالشی (Thymus trautvetteri Klokov & Desj. – Shost.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitation of Δ7-Sterols in Seeds Oil of Cucurbita pepo
تعیین مقدار Δ7 – استرول‌ها در روغن دانه کدو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative and Differential Study of Passiflora incarnate L. and Passiflora caerulea L. in Raw Plants and Pharmaceutical Dosage Forms
بررسی مقایسه‌ای و افتراقی گونه‌های گل ساعتی (Passiflora incarnate L. و Passiflora caerulea L.) در گیاه خام و فراورده‌های مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trachyspermum copticum (L.) Link Microinjection in Nucleus Reticularis Paragigantocellularis on Morphine’s Withdrawal Syndrome Sings
اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum (L.) Link) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس (PGi) بر روی علایم کیفی سندرم ترک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Chemical Constituents of the Essential Oil of Falcaria vulgaris Bernh.
بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار گیاه Falcaria vulgaris Bernh.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Ziziphora clinopodioides L. on Food Spoilage and Pathogenic Bacteria
مطالعه اثر ضدمیکروبی روغن فرار کاکوتی کوهی بر باکتری‌های مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticonvulsant Effects of Pasipay (Prepared from Passion Flower) by PTZ Model in the Mice
بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effects of Thymoquinone, the Major Component of Nigella sativa L. Seeds, on Spontaneous and Evoked Contractions of Guinea Pig Isolated Ileum
اثرات مهاری تیموکینون، ماده موثره سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، بر انقباضات خودبخودی و برانگیخته ایلئوم خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemisia aucheri Extract on Atherogenic Lipids and Atherogenesis in Hypercholesterolemic Rabbits
بررسی اثر عصاره درمنه کوهی بر لیپیدهای آتروژنیک و آتروژنز در خرگوش‌های هیپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Chemical Composition of the Essential of Thymus daenensis Celak from Four Different Regions of Isfahan Province
بررسی ترکیبات شیمیایی روغن فرار آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) جمع‌آوری شده از چهار منطقه مختلف استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviow on Jojoba (Simmondsia chinensis (Link) Sch.) Oil
مروری بر ویژگی‌های روغن جوجوبا (Simmondsia chinensis (Link) Schneider)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2007-5)


Chemical Composition of Essential Oils from Leaves and Flowers of Anthemis cotula
بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Anthemis cotula
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on the Growth of Staphylococcus aureus in a Commercial Barley Soup
اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر روی میزان رشد استافیلوکوکوس ارئوس در سوپ تجارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phenotypic Coefficient and Flavonolignan Content in Dried Fruits of Cultivated and Endemic Silybum marianum (L.) Gaertn
بررسی صفات مرفولوژیکی و انباشت انواع فلاونولیگنان‌ها در گیاه خارمریم کشت شده و بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey on the Changes of Oil Compounds of Medicinal and Edible Plants Sterilized with Gamma Radiation
بررسی تغییرات ترکیبات اسانس گیاهان دارویی و خوراکی که با اشعه گاما ضدعفونی می‌شوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Protective Effects of Satureja hortensis L. Essential Oil and Ethanolic Extract on Lymphocytes DNA
بررسی برون‌تنی محافظتDNA لکوسیتی توسط اسانس و عصاره اتانولی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Heating on Antiradical Activity of Essential Oils of Thyme, Summer Savory and Clove by 2, 2- Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH•) Method
بررسی تاثیر حرارت روی فعالیت آنتی‌رادیکالی اسانس‌ گیاهان آویشن، مرزه و میخک توسط روش 2 و 2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effect of Alcoholic Stinging Nettle Extract in Male NMRI Rats
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گیاه گزنه دو پایه در موش‎های صحرایی نر از جنس NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose Trifolium pratense L. Protect against Development of Fatty Streak in Coronary Arteries?
آیا مصرف شبدر (Trifolium pratense L.) می‌تواند از ایجاد و توسعه رگه‌های چربی در عروق کرونر پیش‌گیری کند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Constituents of the Essential Oil of Zosimia absinthifolia (Vent.) Link
شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار اندام‌های هوایی گیاه زوسیمیا آبسینتی فولیا (Zosimia absinthifolia (Vent.) link) از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Evaluation of Horse Chestnut Seed Extract Gel and its Effect on Varicose Disease Symptoms
تهیه و ارزیابی ژل گیاهی از عصاره دانه شاه بلوط هندی (Aesculus hippocastanum L.) و تاثیر آن بر درمان واریس پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.)
مروری بر خصوصیات دارویی و فارماکولوژیکی انار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Antiviral Effects of Glycyrrhiza glabra L. and Its Active Component, Glycyrrhizin
مروری بر اثرات ضدویروسی گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) و ترکیب موثره آن گلیسیریزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2007-3)


Antifungal Activity of Thymus vulgaris L. and Origanum vulgare L. Against Fluconazol-Resistant and Susceptible Candida albicans Isolates
بررسی اثرات ضدقارچی عصاره‌های گیاهی آویشن (Thymus vulgaris L.) و مرزنجوش (Origanum vulgare L.) علیه ایزوله‌های بالینی کاندیدا البیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity and Chemical Composition of Essential Oils from Four Medicinal Plants of Lorestan, Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی اسانس چهار گونه از گیاهان دارویی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Allium jesdianum Boiss. & Buhse From Iran
بررسی مواد متشکله موجود در اسانس و اثرات ضدمیکروبی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه Allium jesdianum Boiss. & Buhse
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Chemical Constituents and Antibacterial Activity of Essential Oil of Peucedanum ruthenicum (M. Bieb.) Rochel (Umbelliferae) leaf.
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرات ضدمیکروبی اسانس حاصل از برگ گیاه Peucedanum ruthenicum (M. Bieb.) Rochel جمع‌آوری شده از کلاردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Effects of Water, Alcoholic and Phenolic Extracts of Seeds and Leaves of Sorghum bicolor (L.) Moench on Fusarium solani and F. poae
اثر ضدقارچی عصاره‌های آبی، الکلی و فنلی دانه و برگ سورگوم بیکالر Sorghum bicolor (L.) Moench بر فوزاریوم سولانی و فوزاریوم پوآ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Some Herb’s Essential Oils on S. aureus in Feta Cheese
مطالعه تاثیر روغن‌های فرار برخی از گیاهان سنتی بر روی باکتری استافیلوکوک اورئوس در پنیرهای صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Antimicrobial Effect of Scrophularia striata Boiss. Extract and Selective Antibiotics Against Staphylococcus aureus and Pesudomonas aeroginosa
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه Scrophularia striata Boiss. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس ائروژینوزا و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های موثر انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiviral Effect Assay of Twenty Five Species of Various Medicinal Plants Families in Iran
بررسی اثرات ضدویروسی بیست گونه از تیره‌های مختلف گیاهان دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2007-3)


Study on Microscopical Characteristic and Composition of the Volatile Oil of Fruit of Petroselinum hortense Hoffm.
بررسی خرده نگاری و شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس میوه جعفری ایرانی Hoffm. Petroselinum hortense
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo Aerial Parts Extracts and Fractions on Morphine Withdrawal Syndrome in Mice
بررسی اثر عصاره و فراکسیون‌های گیاه مهرخوش بر روی سندرم محرومیت از مرفین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Constituents of Essential Oils of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo at Flowering Stages in Various Parts of Hormozgan Province
بررسی ترکیب‌های موجود در اسانس گیاه مورخوش (Rech. f. & Wendelbo Zhumeria majdae) در زمان گل‌دهی در مناطق مختلف رویشی استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oil of Prangos ferulacea (L.) Lindl.
شناسایی مواد متشکله و مطالعه اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Crocus sativus L. Extract on the Acquisition and Expression of Morphine-Induced Behavioral Sensitization in Female Mice
بررسی اثر عصاره آبی کلاله گل زعفران (Crocus sativus L.) بر کسب و بیان حساسیت حرکتی ناشی از مورفین در موش‌های سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Activity of Methanolic Extracts and some Fractions of Salvia verticillata L. Using Three Different Methods
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی و فراکسیون‌های آن از گیاه Salvia verticillata L. با استفاده از سه روش متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Seasonal Variation of Flavonoids in Ginkgo biloba L. Cultivated in Iran
بررسی تغییرات فصلی فلاونوییدهای گیاه Ginkgo biloba L. کاشته شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoestrogens
فیتواستروژن‌ها (Phytoestrogens)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2006-12)


The Clinical Investigation of Securigera securidaca (L.) (Degen & Doerfler) Seeds in Type II Diabetic Patients a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study
بررسی اثر بذر گیاه عدس‌الملک Securigera securidaca (L.) (Degen & Doerfler) بر قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه‌کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the ACE Inhibitory Effect of Medicinal Plants Used in Iranian Folk-Medicine as Antihypertensive Remedy
بررسی گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی ایران برای درمان فشار خون از طریق بررسی قدرت مهارکنندگی فعالیت ACE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibit Effect of Allium hirtifolium Boiss. (Persian shallot) Hydroalcoholic Extract on the Growth of Leishmania infantum in vitro
تاثیر مهارکنندگی عصاره آبی الکلی موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) بر روی رشد لیشمانیا اینفانتوم در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Eucaliptus camaldolensis Dehnh. Esscence Application in Control of Fungal Pollution of Trout Eggs
ارزیابی کاربرد اسانس اوکالیپتوس (Eucaliptus camaldolensis Dehnh.) در کنترل آلودگی‌های قارچی تخم ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Quantitative and Qualitative Changes of Essential Oil from Smyrnium cordifolium Boiss. in Lorestan Province
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه آوندول (Smyrnium cordifolium Boiss.) در پنج منطقه رویشی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rosmarinus officinalis L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine Withdrawal Syndrome in Mice
بررسی اثرات فراکسیون‌های اندام‌های هوایی گیاه رزماری طبی (Rosmarinus officinalis L.) بر سندرم محرومیت ناشی از مرفین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Effects of 4 Medicinal Plants Against Salmonella typhymurium and Comparision them with Common Antibiotics in Veterinary Medicine
ارزیابی اثرات ضدمیکروبی اسانس چهار گیاه دارویی بر سالمونلاتیفی موریوم و مقایسه آنها با آنتی‌بیوتیک‌های رایج در دامپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantittative Analysis of Amount and Activity of Ficin in Khorasan’s Fig Tree Latex Retrieved from Different Organs of Tree in Different Seasons
بررسی میزان آنزیم و فعالیت آنزیماتیک پروتئازهای موجود در شیرابه اندام‌های هوایی مختلف انجیر بومی خراسان در فصول مختلف سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview on Tissue Culture, Regeneration and Gene Transfornation to Artemisia annua L.
مروری بر کشت بافت، باززایی و انتقال ژن به Artemisia annua L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2006-9)


Effects of Papaver rhoeas L. Extract on the Expression and Development of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Mice
بررسی اثر عصاره گیاه شقایق (Papaver rhoeas L.) بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Crocus sativus Stigma Extract and its Constituents, Crocin and Safranal, on Intact Memory and Scopolamine-Induced Learning Deficits in Rats Performing the Morris Water Maze Task
بررسی اثر زعفران و مواد موثره آن، سافرانال و کروسین، بر روی حافظه سالم و تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective Effects of Fumaria parviflora L. on CCl4–induced hepatotoxicity
بررسی اثر حفاظت کبدی گیاه شاتره در سمیت ناشی از CCl4 بر روی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Anti-Staphylococcus aureus Activity of Nigella sativa L. Seed Oil Extract, Compared with CXM, CEC, MAN and CAZ Antibiotics
اثرات عصاره روغنی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر باکتری استافیلوکوکوس طلایی استاندارد و مقایسه اثر آن با آنتی‌بیوتیک‌های سفتازیدیم، سفوروکسیم، سفاکلور و سفاماندول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxielytic Effects of Portulaca oleracea Aqueous Extracts in Mice
تعیین اثر ضداضطرابی عصاره آبی تخم خرفه در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprative Efficacy of Addermint (Mentha spicata), Phenylbutazone and Dam Cream in Cattle Acute Mastitis
بررسی اثر مقایسه‌ای کرم گیاهی حاوی اسانس نعناع (Mentha spicata) با پماد فنیل‌‌بوتازون و کرم نرم‌کننده در درمان تقویتی ورم پستان گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probable Effects of Fenugreek Seed on Hot Flash in Menopausal Women
بررسی اثر احتمالی دانه شنبلیله بر گرگرفتگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Different Aspects of Aloe vera L.
مروری بر جنبه‌های مختلف گیاه صبر زرد دارویی Aloe vera (L.) Burm. f.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2006-5)


Chemical composition of the essential oils of Stachys athorecalyx C. Koch. collected from Arasbaran prospected region
بررسی اجزای روغن فرار گیاه Stachys athorecalyx C. Koch جمع‌آوری شده از منطقه ارسباران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effect of environment conditions on yield and chemical composition of Tagetes minuta L. essential oil
بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل‌دهنده اسانس جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of aqueous extract of Garlic (Allium sativum L.) on laryngeal cancer cells (Hep-2) and L929 cells in vitro
بررسی اثر مهاری عصاره آبی سیر (Allium sativum L.) بر رشد سلول‌های سرطان حنجره نوع SCC (Hep-2) و سلول‌های غیرسرطانی (L929)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological study of protective effect of Turmeric against toxicity induced by acetaminophen in broilers
بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت‌کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه‌ی گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of noscapine effects on rat hind paw inflammation induced by bradykinin and histamine
بررسی اثر نوسکاپین بر التهاب حاصل از برادی‌کینین و هیستامین در کف پای موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antifertility effect of the seed oil constituents of Iranian species of Melia azedarach L. in male rats
بررسی اثرات ضدباروری روغن میوه سنجد تلخ (L. Melia azedarach) موجود در ایران بر موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of evaluation for quality and quantity of essential oil Thymus kotschyanus (Damavand – Tar)
تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه آویشن کوهی (مطالعه موردی منطقه دماوند، زیرحوضه دریاچه تار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti fungal effect of Echinophora platyloba extract on some common dermathophytes
اثر ضدقارچی عصاره گیاه خوشاریزه بر تعدادی از درماتوفیت‌های شایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on taxol as the most important anticancer natural drug
مروری بر تاکسول به عنوان مهم‌ترین ترکیب طبیعی ضدسرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2006-3)


The effect of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. fruit on oxidative stress parameters in type II diabetic patients
بررسی تاثیر میوه هندوانه ابوجهل [ Citrullus colocynthis (L.) Schrad.] بر فاکتورهای آنتی‌اکسیدانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of garlic tablet on blood sugar, plasma lipids and blood pressure in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia
بررسی تاثیر مصرف قرص سیر بر میزان قند، لیپیدهای پلاسما و فشار خون بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به هیپرلیپیدمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time-dependent changes in responsiveness of thoracic aorta of diabetic rats to quercetin
اثر تغییرات وابسته به زمان در پاسخ گشادشدگی آئورت سینه‌ای به کوئرستین در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extracts fenugreek seeds (Trigonella foenum graceum L.) in the activity of hepatic enzymes in normal and diabetic rats
بررسی اثر عصاره الکلی دانه شنبلیله بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The clinical investigation of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. fruit in treatment of type II diabetic patients a randomized, double-blind, placebo-controlled study
بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل [Citrullus colocynthis (L.) Schrad.] بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chronic effect of the hydroalcholic extract of Urtica dioica leaves in regeneration of β-cells of hyperglycemic STZ rats
بررسی اثرات مزمن عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه در بازسازی سلول‌های بتا موش‌های صحرایی هیپرگلیسمیک ناشی از استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The chronic effect of Kombucha Tea consumption on weight loss in diabetic rats
بررسی اثرات مصرف مزمن چای سیاه و چای کامبوچا بر کاهش وزن در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the carbon tetrachloride extract of Trigonella foenum graecum seeds on the glycogen content of liver in diabetic rats
اثر تجویز خوراکی عصاره تتراکلریدکربنی بذر شنبلیله بر میزان گلیکوژن کبدی در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of anti-diabetic medicinal plant used in traditional medicine
مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در بیماری دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2006-3)


The antitoxicity effects of Parkinsonia aculeate against scorpion venom (Buthotus saulcyi): in vivo and in vitro studies
مطالعه اثرات ضدسمیت گیاه پارکینسونیا اکولاتا بر زهر عقرب بوتتوس سالسئی (Buthotus (Hottentota) saulcyi) به صورت in vitro و in vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal variation of the leaf and cone oil of Juniperus excelsa M.B.
مطالعه تغییرات فصلی اسانس برگ و مخروط ارس M.B.) (Juniperus excelsa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spasmolytic effect of Vitis vinifera leaf extract on rat trachea
اثر ضدانقباضی عصاره برگ مو بر نای جدا شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effect of Chichorium intybus L. on liver toxicity in rat
بررسی اثر حفاظتی عصاره پلی فنلی گیاه کاسنی بر مسمومیت کبدی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of Rhus coriaria L. (sumac) total extract on skin isolates Staphylococcus epidermidis and Corynebacterium xerosis
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره تام سماق (Rhus coriaria L.) بر سویه‌های مختلف پوستی Staphylococcus epidermidis و Corynebacterium xerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacognosical & Plant tissue culture studies of Achillea millefolium L.
تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه Achillea millefolium L. و مقایسه متابولیت‌های تولید شده در کالوس با گیاه کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the selenium dioxide and green tea extract on serum lipids level in rats
مقایسه اثرات دی‌اکسید سلنیم و ماده موثره چای سبز (EGCG) بر سطح سرمی لیپیدها در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on variation of essential oil quality and quantity in dry and fresh herb of Thyme and Tarragon
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان آویشن (Thymus vulgaris L.) و ترخون (Artemisia dracunculus L.) در اندام‌های خشک و تر گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Biologically-Active Proteins in Plants
تولید پروتئین‌های فعال بیولوژیکی توسط گیاهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2005-12)


Quantitative determination of an effective component of Fumaria parviflora Lam.
تعیین مقدار ماده موثر گیاه شاتره گل‌ریز (Fumaria parviflora Lam.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitex agnus – castus L. leaf and fruit flavonoidal extracts on serum prolactin concentration
بررسی تاثیر عصاره‌های فلاونوییدی میوه و برگ گیاه پنج انگشت (Vitex agnus – castus L.) بر تغییرات میزان سرمی هورمون پرولاکتین در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on probability of growth initiation of Bacillus cereus in brain heart infusion broth
اثر روغن فرار آویشن شیرازی بر روی احتمال رشد باسیلوس سرئوس در محیط آبگوشت قلب و مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The components of Tagetes minuta L. and its biological activities against malaria vector, Anopheles stephensi in Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره هگزانی گیاه جعفری معطر (Tagetes minuta L.) و اثر ضدلارو پشه آنوفل استفنسی Anopheles stephensi))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical studies of Dracocephalum polychaetum Bornm.
بررسی فیتوشیمیایی گیاه Dracocephalum polychaetum Bornm.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant effect of Turmeric and saffron on the oxidation of hepatocytes, LDL and non-enzymatic glycation of hemoglobin
اثر آنتی‌اکسیدانـی زردچـوبه و زعفـران بر اکسیداسیـون دیواره سلول‌های کبـدی، LDL و قنـدی شدن غیـرآنزیمـی هموگلوبیـن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oil analysis wild and cultivated of Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor. in Iran
مقایسه تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه کاه‌مکی [Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor.] در دو نمونه رویشگاهی و زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oils composition of leaves and flowers of Salvia syriaca L. and S. reuterana Boiss. from Borujerd-Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ‌ و گل‌ دو گونه Salvia syriaca L. و Salvia reuterana Boiss. جمع‌آوری شده از منطقه بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

St. John's wort (Hypericum perforatum L.): A Review
مروری بر گیاه هوفاریقون (L. Hypericum perforatum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2005-9)


Evaluation of using herbal medicine in Isfahan women population
بررسی رویکرد زنان شهر اصفهان در استفاده از طب گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of volatile oil of Foeniculum vulgare Miller. In their tissue culture and comparison with the whole plant
مطالعه روغن‌فرار کشت بافت رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) و مقایسه آن با گیاه کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic analysis of Badrashbu species using DNA polymorphism
مطالعه فیلوژنتیک برخی از گونه‌های بادرشبو با روش پلی‌مورفیسم DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-tumor and cytotoxic evaluation of Crocus sativus L. stigma and petal extracts using brine shrimp and potato disc assays
بررسی اثر ضد تومور و سیتوتوکسیسیتی کلاله و گلبرگ زعفران به روش دیسک سیب‌زمینی و میگوی آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Chubak aqueous extract in parasite decontamination on vegetables and comparison with commercial detergent in Sari
بررسی میزان تاثیر عصاره آبی چوبک در انگل‌زدایی از سبزی جعفری و مقایسه آن با ماده ضدعفونی‌کننده و پاک‌کننده تجاری در شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of aqueous extract of Echium amoenum L. in the treatment of mild to moderate obsessive – compulsive disorder
اثربخشی عصاره آبی گل گاوزبان (Echium amoenum L.) در درمان اختلال وسواسی ـ اجباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hypericum perforatum L. for treatment of premenstrual syndrome
بررسی تاثیر گل راعی در درمان سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spasmolytic effect of Zataria multiflora Boiss leaf extract on rat uterus
اثر ضدانقباضی عصاره برگ آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر رحم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of antihyperlipedemic herbal medicine
مروری بر گیاهان دارویی موثر بر چربی بالای خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on yew tree (Taxus spp.)
مروری بر گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2005-5)


Taxezopidine-G from needles and young stems of Taxus baccata L. growing in Iran
جداسازی Taxezopidine - G از برگ‌های سوزنی و ساقه‌های جوان Taxus baccata L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the anticonvulsant activity of thymoquinone, the major constituent of Nigella sativa L. seeds, through intracerebroventricular injection
بررسی اثر ضدتشنجی تیموکینون، ماده موثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، به روش تزریق داخل بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Manna from Cotoneaster discolor on infant Jaundice (effect on blood bilirubin level)
بررسی تاثیر عصاره تام شیرخشت بر زردی نوزادان (اثر بر میزان بیلی‌روبین خون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physicochemical quality control of senna products from Iranian phytopharmaceutics
کنترل کیفیت فیزیکوشیمیایی فرآورده‌های ساخته شده از گیاه سنا موجود در بازار دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic effect of alcoholic Datura stramonium L. seed extract on stereptozotocine-induced diabetic male rats
اثر ضددردی عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره در موش‌های صحرایی نر دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Flavonoid Constituents from of Achillea conferta DC.
جداسازی و تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات فلاوونوییدی موجود در عصاره متانولی گیاه Achillea conferta DC.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of chemical compounds in Essential oil of Zeravschania membranacea (Boiss.) M.Pimenov
شناسایی ترکیبات روغن فرار گیاه Zeravschania membranacea و مقایسه آن با اسانس گیاه Z. pastinacifolia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‍‍‍Production of secondary metabolites and pharmaceutical constituents through tissue and cell culture
تولید متابولیت‌های ثانویه و مواد دارویی از طریق کشت بافت و سلول‌های گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2005-2)


Milk thistle and cancer
نگرشی بر اثرات ضدسرطانی گیاه خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seeds Extract and Silymarin Against Cisplatin-Induced Acute Nephrotoxicity in Rats
بررسی اثر عصاره بذر خارمریم در مهار مسمومیت کلیوی حاد ناشی از تجویز سیس‌پلاتین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of silymarin, the seed extract of cultivated and endemic Silybum marianum (L.) Gaertn., on serum lipid levels and atherosclerosis development in hypercholesterolemic rabbits
بررسی اثر سیلی‌مارین حاصل از بذر گیاه بومی و اصلاح شده خار مریم بر میزان چربی خون و پلاک آترواسکلروز در آئورت خرگوش هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of flavonolignans of dried fruits of Silybum marianum (L.) Gaertn. collected from different areas of Iran by spectrophotometry, TLC and HPLC
مطالعه و تعیین فلاونولیگنان‌ها در میوه‌های گیاه خارمریم جمع‌آوری شده از نقاط مختلف ایران به روش‌های اسپکتروفتومتری، TLC و HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. and Glycyrrhiza glabra L. in the rats
اثر حفاظتی عصاره فلاونوییدی بذر خارمریم و ریشه شیرین بیان بر روی سلول‌های کبدی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Silymarin on glycemic control of type II diabetes: A double blind randomized clinical trial
تاثیر سیلی‌مارین در درمان دیابت نوع II: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the different Solvents on Silymarin extraction from milk thistle
بررسی اثر حلال‌های مختلف در استخراج سیلی‌مارین از بذر گیاه خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of herbal medicine Khar Maryam (Silybum marianum (L.) Gaertn.) on liver cirrhosis in chronic hepatitis B patients
بررسی اثر عصاره بذر گیاه دارویی خار‌مریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2005-2)


Pharmacognosical & plant tissue culture studies of Melissa officinalis L.
تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) و مقایسه متابولیت‌های تولید شده در کالوس با گیاه کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal medicine: Knowledge, attitude and practice in Tehran
طب گیاهی: آگاهی، بینش و عملکرد در جمعیت شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-planting evaluation of allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes
ارزیابی پیش از کشت اکوتیپ‌های سیر ایرانی از نظر میزان آلیسین و خصوصیات گیاهشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition of the Volatile Oil of Thymus daenensis Celak. subsp. daenensis
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس سرشاخه‌های گل‌دار آویشن دنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antioxidant activity of extract of Green tea to commercial antioxidants in 2% hydroquinone cream
مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سبز (Green tea) با آنتی‌اکسیدان‌های تجاری در کرم هیدروکینون 2 درصد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous extract of seed of Coriandrum sativum on acute pain in mice
بررسی اثر عصاره آبی تخم گیاه گشنیز بر تعدیل درد حاد در مدل Tail flick وHot plate در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro antibacterial activity of Shallot (Allium hirtifolium) crude juice.
مطالعه اثرات ضدباکتری عصاره تام موسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fibrinolytic activity of Amirkabiria odoratissima Mozaffarian
بررسـی اثـر فیبرینولیتیـک کـرفـس کوهـی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of medicinal plants in the field of anticoccidial drugs
توان گیاهان دارویی در عرصه داروهای ضدکوکسیدیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Cynara scolymus L.
مروری بر گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2004-11)


The effect of Herbal medicine Silybum marianum (L.) Gaertn. seed extract on galactose induced cataract formation in rat
بررسی اثر عصاره بذر گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) بر روند تشکیل آب مروارید در چشم موش صحرایی ناشی از تجویز گالاکتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Rosmarinus officinalis L. aerial parts essential oil on intact memory and scopolamine-induced learning deficits in rats performing the Morris water maze task
بررسی اثر اسانس اندام های هوایی گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L.) بر روی حافظه سالم و تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycaemic effect of alcoholic extract of olive (Olea europaea L.) leaf in healthy and diabetic rats
بررسی اثر هیپوگلیسمی عصاره الکلی برگ زیتون (Olea europaea L.) در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Psyllium (Plantago ovata L.) effects on diabetes and lipidemia in the Iranian type II diabetic patients.
بررسی اثرات پسیلیوم (Plantago ovata L.) در کنترل دیابت و چربی بیماران دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Subacute Toxicity of Aqueous Extract of Crocus sativus L. Stigma and Petal in Rats
بررسی سمیت تحت حاد عصاره آبی کلاله و گلبرگ زعفران (Crocus sativus L.) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Papaver rhoeas L. extract on naloxone-induced jumping behavior and diarrhea in morphine-dependent mice
بررسی اثر عصاره گیاه شقایق (Papaver rhoeas L.) بر القای پرش و اسهال توسط نالوکسان در موش های سوری وابسته به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Trachyspermum copticum L. on Morphine'sWithdrawal Syndrome Signs in rats
اثرات‌ عصاره‌ آبی‌ گیاه‌ زنیان‌ (Trachyspermum copticum L.) بر علایم‌ سندرم‌ ترک‌ در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on biological effect of Cleome L. and identification the compositions of Cleome coluteoides essential Oil.
مروری بر اثرات بیولوژیک جنس علف مار (Cleome L.) و شناسایی ترکیبات اسانس گیاه Cleome coluteoides Bioss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Centella asiatica (L.) Urban.
بررسی گیاه دارویی آب‌بشقابی (Centella asiatica (L.) Urban.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2004-9)


The influence of distillation conditions on the essential oil composition of fennel (Foeniculum vulgare Mill.)
بررسی تاثیر زمان اسانس‌گیری بر روی ترکیبات روغن فرار گیاه رازیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation in quantitative yield and hypericin content of St. John’s wort., Hypericum perforatum L.
تغییرات عملکرد کمی و میزان هیپریسین توده‎های مختلف گیاه دارویی هوفاریقون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant effects of Crocus sativus stigma extracts and its constituents, crocin and safranal, in mice
اثرات مقایسهای ضدافسردگی عصارههای زعفران و مواد موثر آن، کروسین و سافرانال در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on lag phase of growth of Staphylococcus aureus in a brain heart infusion broth
اثر روغن فرار آویشن شیرازی بر روی زمان رشد تاخیری استافیلوکوک طلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variaion of essential oil percentage and constituent at different growth stages of dill (Anethum graveolens L.)
بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative variation of the essential oil of Diplotaenia cachrydifolia in different stage of plant growth
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس Diplotaenia cachrydifolia Boiss. در مراحل مختلف رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition of the volatile oils of the Citrus bigaradia, Citrus limon and Citrus deliciosa
بررسی و مقایسه روغن فرار حاصل از برگ سه گیاه نارنج، لیموترش و نارنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of herbal medicine: Silybum marianum
مروری بر گیاه دارویی خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A systematic review of herbal medicinal products for the treatment of menopausal symptoms
مروری سیستماتیک بر فراورده‌های دارویی گیاهی جهت درمان علایم منوپوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2004-5)