Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 4, Number 68 (2018-10)


Comparison Effect of Herbals Tea Containing Fenugreek Seed and Fennel Seed on the Signs of Breast Milk Sufficiency in Iranian Girl Infants with 0-4 Months of Age
مقایسه‌ی تأثیر دمنوش دانه‌ی شنبلیله و دمنوش دانه‌ی رازیانه بر نشانه‌های کافی بودن شیر مادر در شیرخواران 4-0 ماهه‌ی دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Dodoneae viscosa on Pain and Anxiety in Male Rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه ناترک (Dodoneae viscosa) بر درد و اضطراب در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rhythmic Aerobic Exercise and Green Tea Supplementation on Visfatin Levels and Metabolic Risk Factors in Obese Diabetic Women
تأثیر تمرین هوازی موزون و مکمل چای سبز بر سطوح ویسفاتین و برخی عوامل خطر متابولیکی زنان چاق دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Study of Methanolic Extract of Ferula persica Willd. Inflorescence and its Antinociceptive Effect in Male Mice
بررسی فیتوشیمیایی عصاره متانولی گل‌ آذین گیاه Ferula persica Willd. و اثر ضددردی آن در موش کوچک نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Head Space Solid Phase Microextraction (HS-SPME) and Hydro-distillation (HD) Techniques in Determination of Essential Oils in Fritillaria imperialis
مقایسه روش‌های میکرو استخراج فاز جامد فضای فوقانی (HS-SPME) و تقطیر آب (HD) برای تعیین اسانس موجود در گیاه لاله واژگون (Fritillaria imperialis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginger on the Symptoms of Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Clinical Trial
تأثیر زنجبیل بر علائم سندرم روده تحریک‌پذیر: یک کار‌آزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morpho-physiological Responses of Stevia rebaudiana Bertoni to Different Planting Beds and Mycorrhizal Fungi inoculation (Glomus intraradices N.C. Schenck & G.S. Sm.)
پاسخ‌های فیتوشیمیایی و مرفوفیزیولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به بسترهای مختلف کشت و تلقیح قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices N.C. Schenck & G.S. Sm.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Foliar Spray of Spherical Nano-carbon and Salicylic Acid on Physiological Traits and Parthenolide Content in two Feverfew Cultivars (Tanacetum parthenium Linn. cv. Pharmasaat and Jelitto)
تأثیر محلول‌پاشی نانو کربن کروی و اسید سالیسلیک بر صفات فیزیولوژیکی و میزان پارتنولید دو رقم بابونه کبیر (Tanacetum parthenium Linn. cv. Pharmasaat and Jelitto)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Betanin of Beetroot in Polycystic Ovary Syndrome Induced Rat
تأثیر بتانین چغندر قرمز بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده در رت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Drop Gastrolit (Zataria multiflora) on Gastric Residual Volume in Mechanically Ventilated Patients Hospitalized in the Intensive Care Units
تأثیر قطره خوراکی گاسترولیت (اسانس آویشن شیرازی) بر حجم باقیمانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Essential Oil Content and Composition of Thymus daenensis Celak. under Pre-drying and Different Storage Conditions
تغییرات میزان و ترکیبات اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) تحت تأثیر پیش‌‌خشک کردن و شرایط مختلف انبارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extracts of Anethum graveolens L. (Dill) on Amygdala Kindled in Rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شوید بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 6 Weeks Swimming and Consumption of Zingiber officinale Roscoe Extract on some Inflammatory and Anti-inflammatory Factors in Heart Tissue of Mice Induced by Breast Cancer
اثر 6 هفته شنا و مصرف عصاره زنجبیل ((Zingiber officinale Roscoe بر برخی فاکتورهای التهابی و ضد التهابی بافت قلب در موش‌های القاء شده به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Over Review to Origanum vulgare L. and its Pharmacological Properties
مروری بر گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و خواص فارماکولوژیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Taxol Production through Biotechnological Approaches
مروری بر تولید تاکسول به روش‌های بیوتکنولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 64 (2018-1)


Effect of the Adiantum capillus Veneris Extract on Bax and Bcl2 Apoptotic Markers of Lung Modulation in Trained Rats and Exposed to Hypoxic Stress
تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخص‌های آپوپتوزی Bax و Bcl2 ریوی رت‌های تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Different Drying Methods of Peppermint (Mentha piperita) Medical Plant
بررسی روش‌های مختلف خشک کردن گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydroalcoholic Extract of Raspberry fruit on Pain and Passive Avoidance Memory Following Transient Global Ischemia/Reperfusion in Wistar Rats
بررسی عصاره‌ی هیدروالکلی میوه تمشک (Raspberry fruit) بر حافظه‌ی احترازی غیرفعال و درد ناشی از ایسکمی مغزی و خونرسانی مجدد به مغز در رت نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Morphophysiological and Phytochmical Traits of Different Ecotypes of Salvia multicaulis Vahl. in Hamedan Province, Iran
ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های مختلف مریم‌گلی پرساقه (Salvia multicaulis Vahl.) استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Effective Parameters on the Synthesized Gold Nanoparticles and Investigating their Antimicrobial Activities Using Aqueous Extract of Hibiscus sabdariffa L.
ویژگی‌یابی پارامترهای مؤثر بر سنتز نانو‌ذرات طلا و بررسی خواص آنتی‌باکتریایی آنها با استفاده از عصاره آبی گیاه چای‌ ترش Hibiscus sabdariffa L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Response of Sweet Basil (Ocimum basilicum) to Application of Methanol Biostimulant and Iron Nano-chelate
پاسخ فیتوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.) به کاربرد محرک‎زیستی متانول و نانوکلات ‎آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Allium affine Ledeb Butanolic Fraction on Breast and Ovary Cancer Cell Lines
بررسی اثرات سایتوتوکسیک فراکسیون بوتانولی گیاه Allium affine Ledeb بر روی رده‌های سلولی سرطان پستان و تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Combined Herbal Ointment (Pepper, Rosemary, Peppermint) on Low back Pain after Coronary Angiography
تأثیر مصرف پماد گیاهی ترکیبی (فلفل، رزماری، نعنا فلفلی) بر کمر درد بیماران بعد از آنژیوگرافی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long Term Effect of High Intensity Interval Training and Flaxseed Oil Supplementation on the Expression of Genes Involved in Reverse Cholesterol Transport in Male Rats
تأثیر طولانی‌مدت تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی روغن بذر کتان و بر بیان ژن‌های درگیر در انتقال معکوس کلسترول در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relative Expression of Key Genes of Thymol Biosynthesis Pathway in Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’ under Cold Stress Using Real-Time PCR
بررسی بیان نسبی ژن‎های کلیدی مسیر بیوسنتزی تیمول تحت تنش سرمایی در گیاه آویشن باغی ‎رقم ‘واریکو3’ (Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’) با استفاده از PCR در زمان واقعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study (Identification, Medical Properties and How to Use) of some Medicinal Plants of Behbahan city of Khuzestan Province, Iran
مطالعه اتنوبوتانی (شناسایی، خواص درمانی و نحوه استفاده) برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان، استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Changes of Trigonelline Metabolite in Fenugreek (Trigonella foenum-gracum L.) Sprouts under Chitosan and Water Stress Induction
کمی‎سازی تغییرات متابولیت تریگونلین در گیاهچه‎های شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت القای کیتوزان و تنش ‎خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Applications of Turmeric and Its Principle Constituent Curcumin in Wound Healing and Skin Regeneration from the Perspective of Conventional Medicine and Iranian Traditional Medicine (ITM)
کاربردهای درمانی زردچوبه و ماده مؤثره آن کورکیومین در ترمیم زخم و بازسازی پوست از دیدگاه طب رایج و طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supercritical Carbon Dioxide; an Efficient Solvent for Herbal Extraction
دی اکسید کربن فوق بحرانی: حلال کارآمد در استخراج مواد موثره گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 64 (2017-11)


Silver Nanoparticles Synthesis Using Artemisia turcomanica Ethanolic Extract and Study of Anti-proliferative Effects on Cell Line of Gastric Cancer
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره اتانولی گیاه Artemisia turcomanica و بررسی اثرات ضدتکثیری آن بر روی رده سلولی سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Different Methods in Sennoside Extraction from Senna alexandrina
مقایسه روش‌های مختلف عصاره‌گیری در استخراج ترکیبات مؤثره گیاه سنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Analgesic Effect of Valeriana officinalis and Mefenamic Acid on Primary Dysmenorrhea
بررسی مقایسه‌ای اثر ضددرد والرین و مفنامیک اسید بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morpho-physiological changes lavender (Lavandula officinalis L.) in Response to different culture media
تغییرات فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) در پاسخ به بسترهای مختلف کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Collection, Identification and Traditional Usage of Medicinal Plants in Jiroft County
جمع‌آوری، شناسایی و استفاده سنتی و بومی گیاهان دارویی در شهرستان جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antibacterial Activity of Pimpinella affinis Leaves Against E. coli and S. aureus and Separation of Active Fractions
بررسی اثر ضدباکتری عصاره‌های برگ جعفری کوهی انبوه علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی و تفکیک جزءهای مؤثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morphophysiological Responses of Dill (Anethum graveolens L.) to Foliar Application of Potassium Sulfate and Methanol Biostimulant
پاسخ‎های فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی شوید (Anethum graveolens L.) به محلول‎پاشی سولفات پتاسیم و محرک‎زیستی متانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic Interaction Effects of 4 and 6 Weeks Swimming Training and Aloe barbadensis Hydroalcoholic Extract in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
اثرات تعاملی هیپوگلایسمیک چهار و شش هفته تمرین شنا و عصاره هیدروالکلی آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis) در موش‌های دیابتی شده با استروپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synchronic Effect of Curcumin and Swimming Training on Depression Level in Morphine Dependent Male Mice
تأثیر همزمان کورکومین و تمرین شنا بر میزان افسردگی در موش‌های نر وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Genes 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate Reductoisomerase (DXR), Sabinen Synthase (Tctps1) and α- terpineol Synthase (Tctps5) and its Relation to Thymol and Carvacrol Biosynthesis in Thymus vulgaris under Water Deficit Stress
بررسی بیان ژن‌های 1- دئوکسی- دی- گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR)، سابینن سینتاز (Tctps1) و آلفاترپینئول سینتاز (Tctps5) در ارتباط با بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش کم‌آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Five Weeks Circuit Resistance Training with Garlic Supplementation on Serum Levels of Adiponectin in Over Weight Female
تأثیر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای به همراه مکمل‌دهی سیر بر سطوح سرمی آدیپونکتین زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Nepetalactone Content and Biochemical traits of Catnip (Nepeta cataria L.) in Response to Induction of Biostimulants Compounds
تغییرات میزان نپتالاکتون و خصوصیات بیوشیمیایی پونه‌سای ‌گربه‌ای (Nepeta cataria L.) در پاسخ به القای ترکیبات محرک‌زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbs from Iranian Traditional Medicine for Reinforcement of Kidney and Prevention of Renal Atrophy
مروری بر گیاهان دارویی با اثر تقویت و محافظت کلیوی در منابع طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Herbal Medicines for Treatment of Hot Flash: A Systematic Review
مروری سیستماتیک بر گیاهان دارویی جهت درمان گرگرفتگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 60 (2016-11)


The Effect of Extract of Internal Layer of Quercus (Oak Gal) in Contraction of Vaginal Smooth Muscles in Women with Vaginal Relaxation
بررسی تأثیر عصاره جفت بلوط بر انقباضات عضلات صاف واژن در زنان مبتلا به شلی عضلات کف لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin Supplementation and Resistance Training in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease
اثر مکمل یاری کورکومین و انجام تمرین مقاومتی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foliar Application of Nano-iron Chelate on Physiological and Chemical Traits of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)
تأثیر محلول پاشی نانوکلات آهن بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Saffron Stigma (Crocus sativus L.) on Metabolic Control Parameters, Liver Enzymes, and Renal Function Parameters in Type 2 Diabetic Patients
اثر عصاره هیدروالکلی زعفران (Crocus satious L.) بر شاخص‌های کنترل متابولیک، آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Characterization of Solid Lipid Nanoparticles Containing Zataria multiflora Boiss Essential Oil by High-shear Homogenization and Ultrasound Method
تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Anti- bacterial and Histopathological and Macroscopical Evaluation of Xanthoparmelia lineola Effects on Wound Healing in Rabbit Model
بررسی اثرات ضدباکتریایی و ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره زانتوپارملیا لینئولا بر روی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Forming Compounds, Minimum Inhibitory Concentration and Encapsulation of Rosemary officinalis Essential Oil Cultivated in Shiraz
شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده، حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و ریزپوشانی کردن اسانس رزماری کشت شده در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Hydrodistillation and Microwave Extraction Methods on the Identified Chemical Composition of Tarragon (Artemisia dracunculus L.) Essential Oil Using Gas Chromatography-mass Spectrometry
مقایسه اثر دو روش استخراج تقطیر با آب و مایکرویو بر ترکیبات شیمیایی شناسایی شده اسانس گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) توسط کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation in Protective Effects of Sophora pachycarpa Extracts on Serum Level of Sex Hormones, Urea and Uric Acid in Carbon Tetrachloride-intoxicated in Male Rats
بررسی اثر محافظتی عصاره‌ی ریشه‌ی تلخ بیان Sophora pachycarpa بر میزان هورمون‌های جنسی، اوره و اسیداوریک در موش‌های صحرایی نر مسموم شده با تتراکلریدکربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective and Antioxidant Activity of the Ethanol Extracts of Pleurotus Osteratus and Pleurotus Djamor on CCl4-induced Liver Injury in Rats
مطالعه اثر محافظتی و آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی قارچ‌های صدفی درختی و صدفی صورتی بر آسیب کبدی القاء شده توسط تتراکلرید کربن در موش رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiogenic Mediators Plasma Response to Aerobic Exercise with Crataegus Elbursensis Extract in Male’s Rat
پاسخ واسطه‌های آنژیوژنیک پلاسمایی به تمرین هوازی و عصاره آبی سیاه ولیک در رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Aloe vera Gel Effects on the Skin Pigmentation Due to the Electron Radiotherapy after Mastectomy in the Referred Patients of Isfahan Seyedolshohada Hospital During 1392
بررسی تأثیر ژل آلوورا بر میزان پیگمانتاسیون پوستی ناشی از رادیوتراپی با الکترون پس از ماستکتومی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dysmenorrhea and Herbal Medicine Primary
طب گیاهی و درمان قاعدگی دردناک اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Effects of Aerobic Exercise and Bitter Melon Powder Supplementation in Type 2 Diabetic Females
اثرات تمرین هوازی و مکمل هندوانه‌‌تلخ بر کنترل متابولیک زنان دیابتی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Licorice (Glycyrrhiza glabra) Rhizome on the Isolated Ileum of Male Rats and its Interaction with Nitrergic System
اثر عصاره آبی - الکلی ریزوم گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) بر ایلئوم ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم نیتررژِیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Antidepressant Effects Medicinal Plants with Emphasis on their Mechanisms of Action
مطالعه مروری بر اثرات ضدافسردگی گیاهان دارویی با تأکید بر مکانیسم اثرگذاری آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Role of Ferula gummosa Essential Oil Against the Hepatoxicity Induced by Acetaminophen in Animal Model
مطالعه نقش اسانس باریجهgummosa Boiss.) (Ferula بر سمیت کبدی القاء شده توسط استامینوفن در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Medicinal Plants from the Tragopogon Spp.
مروری بر گیاهان دارویی جنس شنگ (Tragopogon Spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 56 (2015-12)


Effect of Vermicompost and Fungi Inoculation on Growth Characteristics and Steviosid Content of Stevia rebaudiana Bert.
بررسی تأثیر ورمی کمپوست و تلقیح قارچ بر خصوصیات رشدی و میزان استویوزید گیاه دارویی شیرین برگ (Stevia rebaudiana Bertoni)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Quantitative Changes, Phytochemical and Tolerance Threshold in German Chamomile Medicinal Plant (Matricaria chamomilla L.) under Salinity and pH Condition
تعیین تغییرات کمی، فیتوشیمیایی و آستانه تحمل بابونه شیرازی (Matricaria chamomilla L.) تحت شوری و pH‌ های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Shoots of Allium sativum L., Ferula assa-foetida Aqueous Extract and Low Frequency Electromagnetic Field on Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane (in vivo)
اثر عصاره آبی اندام هوایی گیاه سیر (Allium sativum L.)، آنغوزه (Ferula assa-foetida) و میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رگ‌زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه (in vivo)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Mycorrhizal Fungi on Quantitative and Qualitative Characteristics of Anise Plant (Pimpinella anisum( under Salt Stress
بررسی اثرات قارچ میکوریزا بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Analysis of Anthocyanins and Flavonols in Berry Skin of some Grape Cultivars using High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
مطالعه کمی و کیفی آنتوسیانین‌ها و فلاونول‌ها در پوست حبه چند رقم انگور با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Calligonum Comosum on Ovarian Histology of Polycystic Ovary Mouse Model
بررسی اثر عصاره کالیگونوم کوموسوم (Calligonum Comosum) بر بافت تخمدان موش مدل تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Assessment of Hyoscyamine and Scopolamine Tropane Alkaloids in Root and Shoot of Hyoscymaus spp. from Iran
بررسی کمیت تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین در اندام‌های هوایی و زیرزمینی چند گونه بنگ‌دانه (Hyoscyamus spp.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anthropometric Measurements with Consumption of Portulaca oleracea Seeds in Patients with Asthma
بررسی شاخص‌های تن سنجی با مصرف تخم خرفه در بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Essential Oil Composition of the Aerial Parts of Three Populations of Acorus calamus in Iran
مطالعه مقایسه‌ای ترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوایی سه جمعیت گیاه دارویی اگیر ترکی (Acorus calamus) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro Alcoholic Extract of Nutmeg on Immune Response of Rat
ارزیابی تأثیر عصاره‌‌ آبی - الکلی جوز هندی بر پاسخ‌های ایمنی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Morpho-physiological Traits, Essential Oil and Methyl Chavicol Content of Tarragon (Artemisia dracunculus) to Mycorrhiza (Glomus intraradices) Inoculation and Salinity Stress
تغییرات مورفوفیزیولوژیکی، میزان اسانس و متیل‎کاویکول ترخون (L. Artemisia dracunculus) به تلقیح قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices) و تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Nutritional Effect of Lavandula angustifolia L. Essential Oil on Normal and High Blood Pressure and Changes of the Aorta in the Rat
بررسی اثرات خوراکی اسانس فرار اسطوخودوس (Lavandula angustifolia L.) بر فشار خون طبیعی و بالا و تغییرات آئورت در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oral Administration of Red Pepper (Capsicum annuum) and Black Pepper (Piper nigrum) Powders on Plasma Levels of Pituitary - gonads Axis Hormones in Male Mice
اثر مصرف خوراکی پودر فلفل قرمز و فلفل سیاه بر مقادیر سرمی هورمون‌های محور هیپوفیز- گناد در موش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant Role of Ginseng Supplementation Against Exhaustive Exercise- induced Oxidative Stress in Young Athletes
نقش آنتی‌اکسیدانی مکمل یاری جینسنگ در برابر فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در ورزشکاران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mucilage and Seed Yield of Psyllium (Plantago psyllium L.) in Response to Foliar Application of Nano-iron and Potassium Chelate Fertilizer
عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago psyllium L.) در پاسخ به محلول‎پاشی نانو کود کلات آهن و پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Biochemical Constituents and Medicinal Properties of Pomegranate (Punica granatum L.)
مروری بر ترکیبات بیوشیمیایی و خواص دارویی انار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 52 (2014-12)


Genetic and Phytochemical Evaluation of Tissue Culture-derived Plants in Fennel (Foeniculum vulgar) under Different Concentrations of Growth Regulators
ارزیابی ژنتیکی و فیتوشیمی نمونه‌های حاصل از کشت بافت گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) در غلظت‌های مختلف هورمونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Structure Elucidation of Secondary Metabolites from Aerial Part of Hippomarathrum microcarpum
جداسازی و خالص‌سازی و تعیین ساختار ترکیبات اصلی موجود در اندام هوایی گیاه Hippomarathrum microcarpum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Essential Oils Composition in Iranian Populations of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.
مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس جمعیت‎های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Total Extract, Petroleum Ether, Chloroform, Ethyl Acetate and Aqueous Fractions of Aerial Parts of Heliotropium bacciferum
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره تام و فراکسیون‌های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی Heliotropium bacciferum Forssk
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Ethnobotanical Study on the Medicinal Plants of Zarm-rood Rural District of Neka (Mazandaran Province)
مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی دهستان زارم‌رود نکا (استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Inoculation with Pseudomonads Rhizobacteria on Growth, Quantity and Quality of Essential Oils in Sage (Salvia officinalis L.) Plant
تأثیر تلقیح باکتری‌های ریزوسفری سودومونادس بر رشد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety and Efficacy of Processed Citrullus colocynthis L. Fruit in Treatment of Hyperlipidemic Type II Diabetic Patients: A Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial
بررسی ایمنی و اثربخشی میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) فرآوری شده در درمان بیماران دیابتی نوع دوم هیپرلیپیدمیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دارای شاهد دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Scrophularia striata Extract on Pseudomonas aeruginosa
بررسی اثرات ضدباکتریایی گیاه Scrophularia striata Boiss. بر روی سویه‌های مقاوم Pseudomonas aeruginosa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Hydroalcoholic Extract Tribulus terrestris on Cisplatin Cytotoxicity on Sperm Viability and Count in Mice
تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر میزان سمیت سلولی سیس‌پلاتین بر قدرت زنده مانی و تعداد اسپرم در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effects of Silymarin on the 4T1 Cell Line Derived from BALB/c Mice Mammary Tumors
بررسی اثر سایتوتوکسیک سیلی‌مارین بر رده سلولی4T1 استخراج شده از تومورهای پستانی موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitis vinifera Seed Extract on some of the Reproductive Parameters in Adult Male Rat
اثر عصاره هسته Vitis vinifera بر روی برخی پارامترهای تولیدمثلی در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Zataria multiflora and Rosemarinus officinalis on Antibiotic-resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Food
ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های گیاهی آویشن شیرازی و رزماری بر سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک ایزوله شده از مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Ocimum basilicum L. Medicinal Plant with a Focus on the most Important Secondary Compounds and its Medicinal and Agronomic Properties
مروری بر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) با تأکید بر عمده‌ترین ترکیبات ثانویه و ویژگی‌های زراعی و دارویی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Properties of Dye - yelding Plants: A Review
مروری بر خواص دارویی گیاهان رنگ‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 48 (2013-12)


Chemical Composition of the Essential Oil and Antioxidant Activities, Total Phenol and Flavonoid Content of the Extract of Nepeta pogonosperma
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی‌اکسیدانی، محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره گیاه Nepeta pogonosperma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological, Agronomical Changes and Oil Content in Purslane (Portulaca oleracea L.) under Drought Stress and Biological / Chemical Fertilizer of Nitrogen
تغییرات مورفولوژیکی، زراعی و محتوی روغن گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر خشکی و کود زیستی / شیمیایی نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Polar and Nom-polar Aloe vera L. Leaf Extracts on α-amylase and α-Glucosidases Inhibitory Activity In vitro
بررسی اثر عصاره‌های قطبی و غیرقطبی ژل برگ گیاه صبرزرد (Aloe vera L.)، بر فعالیت آنزیم‌های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Chemical Compositions of the Tanacetum sonbolii Essential Oils Using Head Space Sorptive Extraction and Hydrodistillation Methods
مقایسه ترکیبات استخراج شده اسانس گیاه Tanacetum sonbolii با روش‌های استخراج جذبی از فضای فوقانی و تقطیر با آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Burn Wound Healing by Iranian Traditional Medicine from the Herbalists or Herbal Medicine Vendors in the Mazandaran Province
بررسی درمان زخم سوختگی بر مبنای طب سنتی مردمی و شفاهی از طریق عطاری‌های استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification and Structured Term in Ation of Compounds in Chloroform Extract of the Aerial Parts of the Plant Ferula hirtella
خالص‌سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در عصاره کلروفرمی قسمت‌های هوایی گیاه Ferula hirtella
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experimental Study of the Effect of Hydroalcoholic Extracts of Chelidonium majus on Liver Function Tests and Renal in Rats with Hypercholesterolemia
مطالعه تجربی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مامیران (Chelidonium majus) بر تست‌های عملکردی کبد و کلیه در رت‌های هیپرکلسترولمی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Efficacy of Mentha spicata Essential Oil and Nisin in Combination on Listeria monocytogenes
اثر ضدمیکروبی اسانس نعناع و نایسین به صورت ترکیبی بر روی لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Gene Expression Analysis, and Phylogenic Relationship of dbat Gene from Iranian Endemic Yew (Taxus baccata L.)
همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Artemisinin Production in Hairy Roots Culture of Artemisia annua L. by Staphylococcus aureus
بهبود تولید آرتمیزینین در ریشه‌های مویین گیاه درمنه خزری (Artemisia annua) با استفاده از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Zeolite on Plant Growth and Amount of Gel Production in Aloe vera L. under Different Irrigation
اثر سطوح مختلف زئولیت بر رشد و میزان ژل تولیدی در گیاه دارویی آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) در شرایط مختلف آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Growth Curve and Shigatoxin 2 Production of Enterohemorrhagic Escherichia Coli O157:H7
بررسی اثر ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی بر منحنی رشد و تولید شیگا توکسین 2 باکتری اشرشیا کلی O157: H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Effects of Alcea sulphurea and Bromhexine HCL on Mucociliary System of Chicken Trachea
مقایسه اثرات موکولیتیک گل ختمی ((Alcea sulphurea و برم هگزین بر تغییرات سیستم موکوسیلیاری نای مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Improvement of RAPD-PCR Molecular Marker Efficiency in Detection of Polymorphism in Fennel (Foeniculum vulgar) Using Restriction Enzymes
مقایسه کارایی نشانگر RAPD و Modified RAPD در تعیین تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بین جمعیت‌های مختلف گیاه رازیانه (Foeniculum vulgar)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elicitation Effects of Fungal Extracts on Silymarin Accumulation in Silybum marianum (L.) Gaertn Hairy Root Culture
اثرات تحریکی عصاره قارچی بر تولید سیلی‌مارین در کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacological Studies in Phytotherapy of Acne and Infectious Skin Diseases: a Systematic Review
مطالعات فارماکولوژیک در گیاه درمانی آکنه و بیماری‌های عفونی پوست: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Review on Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) as a Native and Economical Medicinal Plant
مروری تحلیلی بر خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) به عنوان یک گیاه دارویی بومی و اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 44 (2012-12)


Quality/Quantity Changes in Oil and Morphological Traits of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) under Different Cultivation Practices
تغییرات کمی و کیفی روغن و صفات مرفولوژیک کدو طبی (Cucurbita pepo L.) تحت تیمارهای مختلف کاشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Intracerebroventricular Injection of Alcoholic Extract of hawthorn (Crataegus melano carpa) Leaves on Fear Behavior in Presence Pentylenetetrazole (PTZ) in Adult Male Rat
اثر تزریق درون بطنی مغزی عصاره اتانولی برگ گیاه زالزالک (Crataegus melanocarpa) در بروز رفتار ناشی از احساس ترس در حضور پنتیلن تترازول در رت نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tanacetum sonbolii Hydroalcholic Extract on PTZInduced Seizures in Male Mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Tanacetum sonbolii بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Growth and Enterotoxin E Production of Staphylocuccus aureus ATCC 29213
بررسی اثر اسانسآویشن شیرازی بر رشد و تولید انتروتوکسین E باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy Root Induction in Burdock (Arctium lappa L.)
القای ریش ههای مویین در گیاه دارویی باباآدم (Arctium lappa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduce some of the Medicinal Plants Species with the Most Traditional Usage in East Mazandaran Region
معرفی گیاهان دارویی پر مصرف در طب سنتی منطقه شرق مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Valerian on Bleeding and Systemic Manifestations of Menstruation
بررسی تأثیر کپسول والرین بر میزان خونریزی قاعدگی و شدت علایم سیستمیک همراه با دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract Aloe vera on Serum Levels of T3, T4 and TSH in Male Rats
بررسی اثر عصاره آبی گیاه آلوئه ورا بر سطح سرمی هورمو نهای T4 ،T3 و TSH در مو شهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Morphinan Alkaloids During Different Stages of Growth in the Medicinal Plant Opium Poppy (Papaver somniferum L.)
مقایسه میزان آلکالوئیدهای گروه مورفین طی مراحل مختلف رشد در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phytochemical Yield of Thyme (Thymus vulgaris L.) under Foliar Application of Hydroalcohols
ارزیابی عملکرد فیتوشیمیایی گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت محلول پاشی هیدروالکل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topical Effects of Glycirrhizic Acid on Allergic Rhinitis in Comparison to the Beclomethazone Treatment
بررسی اثر موضعی گلیسیریزیک اسید بر درمان یا تخفیف علایم رینیت آلرژیک در مقایسه با بکلومتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasmid Curing Activity of Four Plant Extracts on Multiple Resistant Plasmid Bearing Klebsiella Pnumoniae Strains
ارزیابی اثرات عصاره چهار گیاه داروی ی بر حذف پلاسمید، تغییر شکل و محتوای دیواره سلول ی چندین سوش از باکتری کلبسیلا پنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Calcium Effect on Antioxidant Activity and Phenolic Compound Content in Borage (Borago officinalis L.)
بررسی تأثیر کلسیم بر فعالیت ضداکسایشی و میزان ترکیبات فنولیک در گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methanol Extract of Althaea Root on Contractile Function of Rat’s Tracheal Smooth Muscle
بررسی اثر عصاره متانولی ریشه گیاه ختمی بر فعالیت انقباضی عضله صاف نای موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intraperitoneally Injection of Matricaria Chamomilla Ethanolic Extract on Seizure
اثر تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی بابونه بر تشنج در مو شهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Seed and Oil Yield and Yield Components in Two Variety of Milk Thistle (Silybum marianum Gaetrn.) Based on Path Analysis and Regression
تعیین مهم ترین اجزای عملکرد روغن و دانه در دو ژنوتیپ گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum Gaetrn.) بر مبنای تجزیه علیت و رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil and Lysozim on L. monocytogenes
تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) لیزوزیم و آویشن شیرازی روی لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Genetic Diversity in the Populations of Hypericum perforatum L. Using AFLP Markers
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گل راعی (Hypericum perforatum L.) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Components of the Essential Oil from Fruits and Leaves of Rhus coriaria
Rhus coriaria L. بررسی مواد تشکیل دهنده ی اسانس دانه ها و برگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Plants Used in Treatment of Noninfectious Skin Diseases: A Systematic Review
گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیمار یهای غی رعفونی پوست: یک مرور نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of the Mechanisms of Plant Ingredients in the Treatment of Diabetes Mellitus
مروری بر مکانیز مهای اثر مواد مؤثره گیاهی در درمان دیابت قندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 40 (2011-12)


Variations of Root and Shoot Tropane Alkaloids Production of Hyoscyamus niger under Two Rhizobacteria Strains Inoculation and Water Deficit Stress
بررسی تغییرات محتوی و عملکرد تروپان آلکالوییدهای هیوسیامین و اسکوپولامین ریشه و شاخساره‌ گیاه بذر‌البنج (Hyoscyamus niger) تحت تاثیر باکتری‌های ریزوسفری سودومونادس و تنش کم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possibility of the Functional Oil Production from Flax (ω-3) and Safflower (ω-6) Seeds and Evaluation of Its Physico-chemical Properties During 4 Months Storage
امکان فرمولاسیون روغن فراسودمند از امگا 3 و امگا 6 از دانه‌های بزرک و گلرنگ و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن در طی 4 ماه نگهداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methanol Extracts of Artemisia persica on Kinetic Growth of S. aureus and B. subtilis Bacteria
اثر عصاره متانولی گیاه درمنه ایرانی (Artemisia persica) بر سینتیک رشد باکتری‌های‌ استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypolipidemic Effects of Nigella sativa L. Seeds Oil in Healthy Volunteers: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
اثر روغن دانه گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر سطح لیپیدهای خون داوطلبان سالم – یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibacterial Properties of Adiantum capillus-veneris Extract on Eight Species of Gram Positive and Negative Bacteria
مطالعه اثر مهار‌کنندگی عصاره تام گیاه‌ پرسیاوشان بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effects of Processing with Vinegar and Saline on Toxicity and Anti-diabetic Property of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Fruit Extract in Rats
بررسی تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و خاصیت ضددیابتی عصاره میوه حنظل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Agronomical Response of Peppermint (Mentha piperita L.) to Bio-fertilizers and Urea Fertilizer Application
پاسخ فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به کاربرد کودهای زیستی و کود اوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Environmental Factors on Physicochemical Properties of Castor Oil (Ricinus communis L.)
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on the Growth of Listeria monocytogenes in Salted Fish
اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتار لیستریا منوسایتوژنز (Listeria momocytogenes) در ماهی شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Ziziphus vulgaris, Portulaca oleracea, Berberis integerima and Gundelia tournefortti on Lipid Peroxidation, Hb Glycosylation and Red Blood Cell Hemolysis
بررسی اثر آنتی‎اکسیدانی گیاهان عناب، زرشک، خرفه و کنگر بر روی سیستم‎های اکسیداتیو: اکسیداسیون سلول‌های کبدی، همولیز گلبول‎های قرمز و قندی شدن غیر‌آنزیمی هموگلوبین (گلیکوزیلاسیون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Tehran Physician’s Intensity for Administration of Herbal Drug Based on their Prescription in the Time Period between 2007-2008 in 3 University Related Drugstores
ارزیابی تمایل پزشکان شهر تهران به داروهای گیاهی از طریق بررسی نسخ دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change in Crocin, Safranal and Picrocrocin Content and Agronomical Characters of Saffron (Crocus sativus L.) under Biological and Chemical of Phosphorous Fertilizers
تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگی‌های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Artemisia sieberi Besser on Infkammatory and Neurogenic Pain in Mice
بررسی اثر عصاره آبی - الکلی گیاه درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser) بر کاهش درد نوروژنیک و التهابی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive and Protective Effects of Garlic on Serum Albumin Levels and Diabetic Nephropathy Improvement of Male Rats
تأثیر پیشگیرانه و درمانی سیر بر سطح آلبومین سرم و بهبود نفروپاتی دیابتی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy Evaluation of Portulaca oleracea L. in Control of the Opium with Drawal Symptoms
بررسی تأثیر عصاره آبی تخم گیاه خرفه L. Portulaca oleracea در کنترل علایم ترک اپیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Substances in the Essential Oil and Antibacterial Activities of Heptaptera anisoptera (DC.) Turin
بررسی مواد تشکیل‌دهنده اسانس و اثرات ضد‌باکتریایی گیاه Heptaptera anisoptera از خانواده چتریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological Effects of Ferula assa - foetida L.: a Systematic Review
مروری بر اثرات فارماکولوژی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa – foetida L.): یک مقاله مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review on Effect of Herbal Medicine on Pain after Perineal Episiotomy and Cesarean Cutting
مروری سیستماتیک بر تأثیر گیاهان دارویی در درد پس از برش سزارین و برش پرینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 36 (2010-12)


Wild Lettuce Toxicity: Case - series
مسمومیت با گیاه کاهوی وحشی: گزارش چند مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sedative and Anxiolytic Effect of Herbal Extract of Nardostachys jatamansi in Comparison With Diazepam in Rats
مطالعه اثرات تسکینی و ضد‌اضطرابی عصاره سنبل‌الطیب (Nardostachys jatamansi) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Flavonoid Compounds in Rosa damascene Mill.
ارزیابی میزان ترکیب‌های فلاونوییدی گونه‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ocimum basilicum Effects on Uterus Apoptosis in Rats Exposures in Electromagnetic Fields
بررسی اثرات عصاره ریحان بر میزان آپوپتوزیس بافت رحم در موش‌های صحرایی تحت تاثیر در میدان‌های الکترومغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physicochemical Properties of Iranian Varieties/Lines of Safflower Oil and Seed as a Rich Source of ω-6
خواص فیزیکوشیمیایی بذر و روغن گلرنگ ارقام/لاین‌های ایرانی به عنوان منبع غنی از امگا 6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential oil on the Behavior of Vibrio parahaemolyticus in Salted Fish
ارزیابی اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتار ویبریو پاراهمولیتیکوس (Vibrio parahaemolyticus) در ماهی شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Effect of Garlic Juice on Food Intake and Serum Levels of Glucose, Cholesterol and Triglycerides in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
اثر پیشگیرانه‌ی آب سیر بر میزان مصرف غذا و سطوح سرمی گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسریدها در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurment of Salicylic Acid in Poplar’s Bark (P. deltoides and P. euramerican) by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
اندازه‌گیری سالیسیلیک اسید پوست درختان صنوبر دلتوئیدس و اورامریکن (Populus deltoides & P. euramerican) به روش HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Acute and Chronic Antihyperglycemic Activity of Methanolic Extract of Salvia mirzayanii Rech. & Esfand. in Rats
بررسی اثر ضد‌هیپرگلیسمی حاد و مزمن عصاره متانلی مورپرزو (Salvia mirzayanii Rech. & Esfand.) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muscle Relaxant, Hypnotic and Anti-anxiety Effects of Pistacia vera gum Hydroalcoholic Extract in Mice
بررسی اثر شل‌کنندگی عضلانی، ضداضطرابی و خواب‌آوری عصاره هیدروالکلی صمغ پسته Pistacia vera L.)) در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Extraction Method of Hyoscine from Hyoscyamus niger L.
بهینه‌سازی روش استخراج ماده اولیه دارویی هیوسین از گیاه بذرالبنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Zingiber officinal R. on Primary Dysmenorrhea
بررسی تاثیر زنجبیل Zingiber officinale R. بر دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification and Structure Elucidation of Compounds from the Roots of Ferula ovina Boiss.
خالص‌سازی و تعیین ساختمان ترکیبات موجود در ریشه کما (Ferula ovina Boiss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Cinnamomum zeylanicum Essential Oil Against Clinical Isolates of Aspegillus
فعالیت ضد‌قارچی اسانس Cinnamomum zeylanicumعلیه جدایه‌های بالینی آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Botanical Traits and Oil Content/Chemical Composition in Iranian Thymus carmanicus Jalas Ecotypes
ارزیابی خصوصیات گیاه‌شناسی و بازده و اجزای اسانس اکوتیپ‌های آویشن کرمانی (Thymus carmanicus Jalas) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate - dependent Electrophysiological Effects of Crocus sativus on Extracellular Field Potential of Isolated Rabbit Heart In-vitro
اثرات الکتروفیزیولوژیک وابسته به سرعت زعفران ((Crocus sativus L. بر روی پتانسیل عمل میدانی خارج سلولی قلب جدا شده خرگوش در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on Anti-Helicobacter pylori Effects of Licorice Roots Collected from Different Regions of Iran
مقایسه اثرات ضدهلیکوباکترپیلوری ریشه شیرین‌بیان جمع‌آوری شده از رویشگاه‌های مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect Essential oil and Extracts of Medicinal Plant on the Causal Agents of Bacterial Canker and Leaf Spot on the Stone Fruit Tree
بررسی اثر ضد‌باکتریایی اسانس و عصاره آبی گیاهان دارویی بر باکتری‌های عامل شانکر و لکه برگی درختان میوه هسته‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effect of Aqueous Extract of Berberis vulgaris L. in a Model of Parkinson’s Disease in Rat
اثر حفاظت نورونی عصاره آبی زرشک (Berberis vulgaris L.) در مدل بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight
مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 32 (2009-12)


Treatment Effects of Onion on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
بررسی خواص درمانی پیاز بر اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی دیابتیک شده توسط استرپتو‌زوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Best Method for Extraction of Phenolic Compounds from Echinaceae purpurea L. (Moench)
بررسی بهترین روش استخراج ترکیبات فنلی موجود در گیاه سرخارگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Changes in the Aerial Parts of Borage under Foliar Application of Calcium Nitrate
تغییرات کمی و کیفی اندام هوایی گیاه گاو‌زبان در اثر محلول‌پاشی نیترات کلسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Compounds of Essensial oil and Antibacterial Effects of Thymus caucasicus
بررسی ترکیبات اسانس و اثرات ضد‌میکروبی گیاه Thymus caucasicus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria multiflora Boiss. Essential oil and Nisin, Alone and in Combination Against Listeria monocytogen in BHI broth
بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و نایسین به تنهایی و ترکیبی با یکدیگر بر علیه لیستریا مونوسیتوژن در آبگوشت قلب - مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Yeast Extract as an Approach to Increase Flavonolignans Content in Cell Suspension Culture of Milk Thistle Plant Via Elicitation Mechanism
به کارگیری عصاره مخمر به عنوان یک راهکار به منظور افزایش محتوای فلاونولیگنان‌ها در کشت تعلیقی سلولی گیاه خار‌مریم از طریق مکانیزم تحریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Vitex agnus- castus L. Extract Effect on Treatment of Premenstrual Syndrome
بررسی تاثیر عصاره گیاه Vitex agnus- castus L. بر درمان سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Components of Essential Oil and Antimicrobial Effects of Rhizomes from Cyperus rotundus L.
بررسی مواد تشکیل‌دهنده اسانس و اثرات ضدمیکروبی ریزوم گیاه Cyperus rotundus L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Variation of Rosmarinus officinalis L. Essential oils
بررسی تغییرات فصلی اسانس گیاه اکلیل کوهی (L. Rosmarinus officinalis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparsion of the Effects of Anethum graveolens and Wheat Germ Oil on the Blood Oxidative Stress in Wistar Rats
مقایسه تاثیر عصاره آبی شوید و روغن جوانه گندم بر استرس اکسیداتیو خون موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Properties and Review of 10 Medicinal Herbs on Preventing the Growth of Pathogenic Nocardia Species
بررسی اثرات ضدباکتریایی و مروری بر 10 گونه گیاهی علیه سوش‌های بیماری‌زای نوکاردیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Aqueous Extract of Ganoderma lucidum Karst. (Basidiomycota) from Iran
بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره آبی قارچGanoderma lucidum Karst. (Basidiomycota) از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Cucumis melo L. Fruit Skin on Prevention of Calcium Oxalate Crystallization In vitro
تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه خربزه (Cucumis melo L.) بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Effect of Thyme, Coneflower, Garlic Extracts and Virginiamycin Antibiotic on Lipids Serum, Hematocrit Percentage and Hemoglobin Concentration in Broilers
مقایسه اثر عصاره‌های آویشن، سرخارگل، سیر و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم، درصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile Oil Composition of Ballota nigra L. ssp. anatolica P. H. Davis, Growing in Mazandaran Province
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده‌ اسانس فراسیون آسای سیاه (Ballota nigra L. ssp. anatolica P. H. Davis) رویش یافته در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and Investigation of Omega 3 and 6 Fatty acids in Species of Linum ssp.
اندازه‌گیری و بررسی میزان اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 در گونه‌های مهم جنس کتان (Linum spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zebra Fish: Technology for Natural Product Discovery
ماهی زبرا: فنآوری کشف و ارزیابی ترکیبات طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Pharmacological Activities of Gum olibanum
مروری بر خواص فارماکولوژیک رزین کندر (Gum olibanum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 29 (2009-3)


Effect of Allicin of Garlic on Production Nitric Oxide of Macrophage to Candida Albicans
بررسی تاثیر آلیسین سیر بر میزان تولید نیتریک اکساید ماکروفاژها در برابر کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Propagation of Ginkgo biloba L. Through Tissue Culture of Various Plant Parts
بررسی کشت درون شیشه‌ای گیاه ژینکو بیلوبا (Ginkgo biloba L.) از طریق کشت بافت ریزنمونه‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Contamination of Consumed Tea in East Azarbaidjan Province
بررسی آلودگی قارچی چای‌های مصرفی شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Medicinal Plants theses of Pharmaceutical Faculties between 1998-2006 and Publishing Rate of their Results in the Scientific Journal Articles
تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های گیاهان دارویی دانشکده‌های داروسازی در سال‌های 1377 - 1385 و تعیین میزان تبدیل پایان‌نامه‌ها به مقاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Basil (Ocimum basilicum L.) Essential oil on Gray Mold Control and Postharvest Quality of Strawberry (cv. Selva)
تاثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت فرنگی (سلوا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral (Systemic) Elaeagnus angustifolia L. Fruit on Stimulated Gastric Acid Secretion in Unconscious Rat and on Basal Acid Secretion in Conscious Rat
اثر تجویز خوراکی (سیستمیک) میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) بر روی ترشح تحریک شده اسید معده حیوان بی‌هوش و اسید پایه حیوان به هوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fate of Listeria monocytogenes During the Manufacturing Process of Iranian white Brined Cheese as Affected by Zataria multiflora Boiss. Essential oil
مطالعه رفتار باکتری لیستریامونوسیتوژنز در طی روند تولید پنیر سفید ایرانی تحت تاثیر اسانس آویشن شیرازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research of Changes in Quantities and Qualities of Leaf Volatile Oils of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo in Different Stages of Growth
بررسی تغییرات کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) در مراحل مختلف رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of Immunomodulator Fraction Components of Garlic (R10) by HPLC
خالص‌سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور سیر با استفاده از HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Topical Matricaria chamomilla L. Oil Extract Activity on Linear Incisional Wound Healing in Albino Rats
بررسی اثر موضعی عصاره روغنی بابونه Matricaria chamomilla L.)) بر ترمیم زخم جلدی نوع برشی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brine Shrimp Cytotoxicity of Some Medicinal Plants Belongs to Lamiaceae, Asteracea, Rosaceae and Boraginaceae Families
بررسی اثرات سیتوتوکسیک برخی از گیاهان دارویی از تیره‌های نعنائیان، کاسنی، گل سرخ و گل گاو زبان بر لارو آرتمیا سالینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fatty Acid Composition of Echium amoenum Fisch et. Mey. Seeds (Boraginaceae)
بررسی ترکیب اسیدهای چرب دانه گیاه Echium amoenum Fisch et. Mey.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemisia aucheri on Regression of Atherosclerotic Plaque in Rabbits
بررسی اثر مصرف درمنه کوهی بر رگرسیون پلاک‌های آترواسکلروتیک در خرگوش‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antioxidant and Anti-radical Activities of Methanolic Extract of Edible Leafy Vegetables
مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدرادیکالی عصاره متانلی سبزی‌های برگی خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Tannin in Treebarks of Oak, Beech, Alder, Horn beam and Black Walnut
اندازه‌گیری تانن پوست درختان بلوط، راش، ممرز، توسکا و گردو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aqueous Extracts of Purtulaca oleracea on Withdrawal Syndrome in Mice
اثر عصاره‌ آبی تخم گیاه خرفه بر علایم ناشی از قطع مرفین در موش کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Daily Consumption of Iron Fortified Ready-to-Eat Cereal and Pumpkin Seed Kernels (Cucurbita pepo L.) on Serum Iron in Adult Women
اثر مصرف روزانه یک نمونه از غلات صبحانه آماده مصرف غنی‌سازی شده با آهن همراه با مغز تخمه کدو )‍‍‍‍Cucurbita pepo L.) بر وضعیت آهن سرم در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Diabetic Leg Ulcer by Local Application of Honey and Olive oil Mixture
گزارش یک مورد درمان زخم پای دیابتی با تجویز موضعی عسل و روغن زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pharmacological Effects of Origanum genus (Origanum spp.)
بررسی آثار فارماکولوژیک جنس مرزنجوش spp.) (Origanum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy Roots as a Source for Production of Valuable Pharmaceutical Materials
ریشه‌های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 28 (2008-12)


Taxuspinanane G from the Aerial Parts of Taxus baccata L. Growing in Iran
جداسازی Taxuspinanane G از سرشاخه‌های گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gundelia tournefortii L. on Some Cardiovascular Risk Factors in Animal Model
بررسی اثر کنگر (Gundelia tournefortii L.) بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی موثر در آترواسکلروز در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antimicrobial Effects of Organic and Aqueous Extracts of Grains of Triticum sativum Lam. on Gram – positive and Gram-negative Bacteria
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های آلی و آبی دانه‌های گیاه Triticum sativum Lam.بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of Essential Oil of Teucrium orientale L. subsp. taylori (Boiss.) Rech. f.
شناسایی مواد تشکیل‌دهنده روغن اسانسی گیاهTeucrium orientale L. subsp. taylori (Boiss.) Rech. f.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effects of Essential Oil of Salvia officinalis L. in Mice
بررسی اثر ضددردی اسانس برگ گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) با استفاده از آزمایش فرمالین در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oils of Two Populations Teucrium hyrcanicum L. in Two Different Localities
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو جمعیت گونه مریم نخودی خزری (Teucrium hyrcanicum L.) در دو رویشگاه مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Antiviral Effects of Glycyrrihza Glabra Extract on HSV
بررسی اثرات ضدویروسی عصاره شیرین‌بیان بر روی هرپس سیمپلکس ویروس تایپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-Helicobacter pylori Activity of Methanol Extracts of Some Species of Stachys and Melia
اثرات ضدهلیکوباکترپیلوری عصاره متانولی برخی گونه‌های جنس Stachys و Melia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tea) Camellia thea Lk. (on Acceleration of Acetaminophen’s Effectiveness in Headache
تاثیر چای (Camellia thea Lk.) بر تسریع اثربخشی استامینوفن در کاهش سردرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Antioxidant Activity of Essential Oil of Zataria multiflora Boiss. in Soy Bean Oil
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در روغن سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Four Sterols from Oud
استخراج و شناسایی چهار ترکیب استرولی از گیاه عود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Olive Leaf )Olea europaea L. (on Glucose-stimulated Insulin Secretion from Isolated Pancreatic Islets of Rat
اثر برگ گیاه زیتون (Olea europaea L.) بر افزایش انسولین ترشح شده با واسطه گلوکز از جزایر لانگرهانس جدا شده از پانکراس رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Producer,s Factors and Mechanisms of Manna in Iran
عوامل مولد و ساز و کار تولید شیرابه‌های قندی (مان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review on Pharmacology of Saffron and its Active Constituents
مروری سیستماتیک بر فارماکولوژی زعفران و مواد موثره آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 24 (2007-12)


Study of the Process of Essential Oil Extraction from Rosemary Plant by Using Steam Distillation Method
بررسی فرایند استخراج روغن‌های فرار از گیاه رزماری به روش تقطیر با بخار آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effects of Oral Administrating of Silybum marianum (L.) Gaertn. Extract (Silymarin) on Biochemical Factors and Tissue Changes Caused by Aflatoxin in Broiler Chickens
مطالعه اثرات تجویز خوراکی عصاره گیاه خار مریم (سیلی‌مارین) بر تغییرات بافتی و بیوشیمیایی ناشی از آفلاتوکسین در طیور گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypolipidemic Effects of Allium porrum L. Leaves in Healthy and Streptozotocin-Induced Diabetic Mice
اثر هیپوگلیسمیک برگ تره خوراکی (Allium porrum L.) بر موش‌های آزمایشگاهی نر نژاد NMRI سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Application of Native Plants (Lamiaceae and Rosaceae Family) in Alamut Region in Gazvin Province
کاربرد دارویی سنتی گیاهان بومی منطقه الموت قزوین (تیره‌های Lamiaceae و Rosaceae)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemicals and Antibacterial Effects of Ribes khorassanicum Saghafi & Assadi, an Endemic Plant Species to North-East of Khorasan
بررسی فیتوشیمی و اثرات ضدباکتریایی گیاه Ribes khorassanicum Saghafi & Assadi گونه اندمیک شمال خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alkaloids from Narcissus tazetta L.
بررسی آلکالویید‌های گیاه نرگس (Narcissus tazetta L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation The Effects of Extracts of Zataria, Carum and Geranium on Different Stages Haemonchus contortus (nematode) invitro and invivo condition
ارزیابی تاثیر عصاره‌های گیاهی آویشن، زیره و شمعدانی بر مراحل مختلف رشد همونکوس کونتورتوس (نماتود) در شرایط آزمایشگاهی و میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Aqueous Extract of Seed of Cuminum cyminum L. on Neurogenic and Inflammatory Pain in Mice
بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز(Cuminum cyminum L.) بر کاهش درد نوروژنیک و التهابی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antidepressant Effect of Ethanolic and Aqueous Extracts of Silybum marianum L. Seed in Mice
بررسی اثر ضدافسردگی عصاره آبی و اتانولی دانه خارمریـم در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Allium sativum L. Extract on Acid and Pepsin Secretion in Basal Condition and Stimulated with Vag Stimulate in Rat
بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سیر در شرایط پایه و تحریک شده توسط تحریک الکتریکی عصب واگ بر روی اسید و پپسین معده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Zingiber officinale Rosc. Essential Oil Against Fluconazole Resistant Vaginal Isolates of Candida albicans
فعالیت ضدقارچی اسانس زنجبیل (Zingiber officinale Rosc.) علیه ایزوله‌های بالینی واژینال کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Black Pepper, Red Pepper and Zataria multiflora Boiss. Alcoholic Extracts on Growth and DNase Activity of Staphylococcus aureus
اثر عصاره الکلی فلفل سیاه، قرمز و آویشن شیرازی بر مهار آنزیم DNase استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Borage (Valuable Medicinal Plant and the Richest Plant Source of Gamma Linolenic Acid)
مروری بر گیاه گاوزبان (گیاه دارویی با ارزش و غنی از گامالینولنیک اسید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 20 (2006-12)


The Clinical Investigation of Securigera securidaca (L.) (Degen & Doerfler) Seeds in Type II Diabetic Patients a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study
بررسی اثر بذر گیاه عدس‌الملک Securigera securidaca (L.) (Degen & Doerfler) بر قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه‌کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the ACE Inhibitory Effect of Medicinal Plants Used in Iranian Folk-Medicine as Antihypertensive Remedy
بررسی گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی ایران برای درمان فشار خون از طریق بررسی قدرت مهارکنندگی فعالیت ACE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibit Effect of Allium hirtifolium Boiss. (Persian shallot) Hydroalcoholic Extract on the Growth of Leishmania infantum in vitro
تاثیر مهارکنندگی عصاره آبی الکلی موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) بر روی رشد لیشمانیا اینفانتوم در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Eucaliptus camaldolensis Dehnh. Esscence Application in Control of Fungal Pollution of Trout Eggs
ارزیابی کاربرد اسانس اوکالیپتوس (Eucaliptus camaldolensis Dehnh.) در کنترل آلودگی‌های قارچی تخم ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Quantitative and Qualitative Changes of Essential Oil from Smyrnium cordifolium Boiss. in Lorestan Province
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه آوندول (Smyrnium cordifolium Boiss.) در پنج منطقه رویشی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rosmarinus officinalis L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine Withdrawal Syndrome in Mice
بررسی اثرات فراکسیون‌های اندام‌های هوایی گیاه رزماری طبی (Rosmarinus officinalis L.) بر سندرم محرومیت ناشی از مرفین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Effects of 4 Medicinal Plants Against Salmonella typhymurium and Comparision them with Common Antibiotics in Veterinary Medicine
ارزیابی اثرات ضدمیکروبی اسانس چهار گیاه دارویی بر سالمونلاتیفی موریوم و مقایسه آنها با آنتی‌بیوتیک‌های رایج در دامپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantittative Analysis of Amount and Activity of Ficin in Khorasan’s Fig Tree Latex Retrieved from Different Organs of Tree in Different Seasons
بررسی میزان آنزیم و فعالیت آنزیماتیک پروتئازهای موجود در شیرابه اندام‌های هوایی مختلف انجیر بومی خراسان در فصول مختلف سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview on Tissue Culture, Regeneration and Gene Transfornation to Artemisia annua L.
مروری بر کشت بافت، باززایی و انتقال ژن به Artemisia annua L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2005-12)


Quantitative determination of an effective component of Fumaria parviflora Lam.
تعیین مقدار ماده موثر گیاه شاتره گل‌ریز (Fumaria parviflora Lam.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitex agnus - castus L. leaf and fruit flavonoidal extracts on serum prolactin concentration
بررسی تاثیر عصاره‌های فلاونوییدی میوه و برگ گیاه پنج انگشت (Vitex agnus – castus L.) بر تغییرات میزان سرمی هورمون پرولاکتین در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on probability of growth initiation of Bacillus cereus in brain heart infusion broth
اثر روغن فرار آویشن شیرازی بر روی احتمال رشد باسیلوس سرئوس در محیط آبگوشتقلب و مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The components of Tagetes minuta L. and its biological activities against malaria vector, Anopheles stephensi in Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره هگزانی گیاه جعفری معطر (Tagetes minuta L.) و اثر ضدلارو پشه آنوفل استفنسی Anopheles stephensi))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical studies of Dracocephalum polychaetum Bornm.
بررسی فیتوشیمیایی گیاه Dracocephalum polychaetum Bornm.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant effect of Turmeric and saffron on the oxidation of hepatocytes, LDL and non-enzymatic glycation of hemoglobin
اثر آنتی‌اکسیدانـی زردچـوبه و زعفـران بر اکسیداسیـون دیواره سلول‌های کبـدی، LDL و قنـدی شدن غیـرآنزیمـی هموگلوبیـن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oil analysis wild and cultivated of Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor. in Iran
مقایسه تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه کاه‌مکی [Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor.] در دو نمونه رویشگاهی و زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oils composition of leaves and flowers of Salvia syriaca L. and S. reuterana Boiss. from Borujerd-Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ‌ و گل‌ دو گونه Salvia syriaca L. و Salvia reuterana Boiss. جمع‌آوری شده از منطقه بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

St. John's wort (Hypericum perforatum L.): A Review
مروری بر گیاه هوفاریقون (L. Hypericum perforatum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 12 (2004-12)


The effect of Herbal medicine Silybum marianum (L.) Gaertn. seed extract on galactose induced cataract formation in rat
بررسی اثر عصاره بذر گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) بر روند تشکیل آب مروارید در چشم موش صحرایی ناشی از تجویز گالاکتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Rosmarinus officinalis L. aerial parts essential oil on intact memory and scopolamine-induced learning deficits in rats performing the Morris water maze task
بررسی اثر اسانس اندام های هوایی گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L.) بر روی حافظه سالم و تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycaemic effect of alcoholic extract of olive (Olea europaea L.) leaf in healthy and diabetic rats
بررسی اثر هیپوگلیسمی عصاره الکلی برگ زیتون (Olea europaea L.) در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Psyllium (Plantago ovata L.) effects on diabetes and lipidemia in the Iranian type II diabetic patients.
بررسی اثرات پسیلیوم (Plantago ovata L.) در کنترل دیابت و چربی بیماران دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Subacute Toxicity of Aqueous Extract of Crocus sativus L. Stigma and Petal in Rats
بررسی سمیت تحت حاد عصاره آبی کلاله و گلبرگ زعفران (Crocus sativus L.) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Papaver rhoeas L. extract on naloxone-induced jumping behavior and diarrhea in morphine-dependent mice
بررسی اثر عصاره گیاه شقایق (Papaver rhoeas L.) بر القای پرش و اسهال توسط نالوکسان در موش های سوری وابسته به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Trachyspermum copticum L. on Morphine'sWithdrawal Syndrome Signs in rats
اثرات‌ عصاره‌ آبی‌ گیاه‌ زنیان‌ (Trachyspermum copticum L.) بر علایم‌ سندرم‌ ترک‌ در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on biological effect of Cleome L. and identification the compositions of Cleome coluteoides essential Oil.
مروری بر اثرات بیولوژیک جنس علف مار (Cleome L.) و شناسایی ترکیبات اسانس گیاه Cleome coluteoides Bioss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Centella asiatica (L.) Urban.
بررسی گیاه دارویی آب‌بشقابی (Centella asiatica (L.) Urban.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 8 (2003-12)


Effect of total methanolic extract of Phytolacca decandra L. on electrophysiological properties of AV node in male rat heart
بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سرخاب‌کولی (Phytolacca decandra L.) بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی – بطنی ایزوله رت نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of dried ethanolic extract of Croucus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomised trial
عصاره‌گیری، فرمولاسیون و اثربخشی گیاه زعفران (Crocus sativus L.) به عنوان یک داروی ضدافسردگی در مقایسه با ایمی‌پرامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subacute toxicity of Elaeagnus angustifolia fruit seeds in rats
بررسی سمیت تحت حاد عصاره آبی هسته سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) در موش صحرایی (رت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ِِAnalgesic effect of fenugreek leaf extract in male streptozotocin- diabetic rats
بررسی اثر آنالژزیک عصاره آبی برگ شنبلیله در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of essential oils of Artemisia. Zataria and Myrtus on Trichomonas vaginalis
بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه کوهی،‌ آویشن شیرازی و مورد بر تریکوموناس واژینالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant activity of 25 plant seeds used in Iranian folk medicine
ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدان 25 دانه گیاه مورد مصرف در طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypnotic and muscle relaxant activity of thymoquinone, the major active constituent of Nigella sativa seeds, and its effects on locomotor activity and motor coordination in mice
بررسی اثرات خواب‌آوری و شلی عضلانی تیموکینون، ماده موثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) و تاثیر آن بر فعالیت و هماهنگی سیستم حرکتی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactions of herbs with conventional drugs (Section 2)
مروری بر تداخلات گیاهان دارویی با داروهای رایج (قسمت دوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2002-12)


Essential oil of Dracocephalum multicarle Montbr. & Auch (Labiatae)
بررسی اسانس اندام هوایی گیاه Dracocephalum multicaule Montbr. &Auch.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of Pistacia vera L. gum extract in mice and rat
بررسی اثرات ضددردی، ضدالتهابی و سمیت حاد عصاره هیدروالکلی صمغ پسته(Pistacia vera L.) در موش سوری و صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Melissa officinalis L. extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: a double blind, randomized and placebo-controlled trial
مطالعه بالینی عصاره بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) در درمان دمانس نوع آلزایمر خفیف تا متوسط: یک مطالعه تصادفی دو سو بی‌خبر در مقایسه با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oil of Lippia Citriodora H.B.K. (Verbenaceae)
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه به‌لیمو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A novel in vitro nitrofurantoin resistance breaker activity of Mentha longifolia L. essential oil
گزارش اثرمهارکنندگی مقاومت به آنتی‌بیوتیک نیتروفورانتویین در ترکیبات فرار گیاه Mentha longifolia L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective activity of Pistacia vera L. gum extract in rats
بررسی اثر محافظت کبدی عصاره هیدروالکلی صمغ پسته ((Pistacia vera L. بر سمیت کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of Echinacea
مروری بر گیاه اکیناسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control and treatment of hepatitis by use of herbal and complementary medicine
کنترل و درماlن هپاتیت با داروهای مکمل و گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 67 (2018-9)


Influence of Drought Stress, Biofertilizers and Zeolite on Morphological Traits and Essential Oil Constituents in Dracocephalum moldavica L.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Activity of Aqueous Fruit Extract of Ribes biebersteinii in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Seed Essential Oil Composition of Four Apiaceae Species and Comparison of their Biological Effects on Sitophilus oryzae L. and Tribolium castaneum (Herbst.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hairy Root Cultures of Hypericum perforatum L.; A Promising Method for The High Scale Production of Hypericin
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nano Elicitors on Callus Induction and Mucilage Production in Tissue Culture of Linum usitatissimum L.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Punicic Acid Effects on Matrix Metalloproteinase Genes Expression in Bovine Fibroblast like-Synoviocytes as a Model of Osteoarthritis
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Biosynthesis, Health Benefits and Extraction Methods of Fucoxanthin, Particular Marine Carotenoids in Algae
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Schizophrenia: A Review
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 63 (2017-8)


Diversity Evaluation of Trigonella foenum-graecum Populations Using DNA Markers and Phytochemical Characteristics
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pergularia tomentosa, from Traditional Uses to Ecology and Phytochemistry
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Evaluation and Plant Regeneration Through Somatic Embryogenesis of Ferulago angulata subsp. Carduchorum (Boiss. and Hausskn), an Endangered Medicinal Plant
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pistacia atlantica Mastic Extract on Experimental Wound Healing and Various Biochemical Parameters of Blood Serum in Rabbit Models
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Efficacy of Topical Avena sativa Versus Betamethasone in Chronic Pruritus due to Sulfur Mustard Exposure
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ficus auriculata (fig) Extracts Induced Cell Cycle Profile Changes and Apoptosis Through Caspase-Independent Pathway in Human Lung Adenocarcinoma Cell Line, A549
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional Uses of some Medicinal Plants in Gastrointestinal tract Treatment in East - Mazandaran (Iran)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Properties of Pistacia khinjuk Accelerate Healing of the Experimental Achilles Tendon Injury in Rabbits
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on Two Valuable Natural and Bioactive Compounds, Thymol and Carvacrol, in Medicinal Plants
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 59 (2016-9)


Isolation and Characterisation of Anti-diabetic Pharmacological Activities of Phytoestrogens
| [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Copper and Zinc on Growth, Metal Accumulation and Chemical Composition of Essential Oils in Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Gamma Irradiation on In vitro Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Ferula gummosa Bioss.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Antioxidant Activities of Berberis integerrima and Berberis vulgaris and Pharmacological Effects of the more Active Species on Alloxan-Induced Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Stevioside Content, Shoot Proliferation, and Root Induction of Stevia rebaudiana Bertoni under In vitro Conditions
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Secondary Research on Medicinal Plants Mentioned in the Holy Qur’an
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Trigonelline Production in Hairy Root Culture of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Chemical Compounds and Antioxidant and Antibacterial Properties of Various Satureja Species Growing Wild in Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic Training Combined with Green Tea Extract on Leukocyte Telomere Length, Quality of Life and Body Composition in Elderly Women
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Herbal Medicines on Hot Flash: A Systematic Review
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Plant Biostimulants as New Approach to Improve the Biological Responses of Medicinal Plants- A Critical Review
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 55 (2015-9)


Effects of Rosa canina L. Fruit on Glycemia and Lipid Profile in Type 2 Diabetic Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Activity and Flavonoid Content of Two Capparis Species from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison in Chemical Compositions of the Essential Oil from Leaves of Lippia citriodora H.B.K. Plantlets Produced from Micro-propagation and Stem Cutting
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Encapsulation of Green Tea Extract in Nanoliposomes and Evaluation of its Antibacterial, Antioxidant and Prebiotic Properties
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aloe vera, Camellia sinensis, Hibiscus sabdariffa and Sophora alopecuroides in Rat Model of Indomethacin-Induced Gastric Ulcer
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bio-elicitation of β-carboline alkaloids in Cell Suspension Culture of Peganum harmala L.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morpho-physiological Responses of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) to Biostimulants Application
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Effects of Saffron Extract and its Constituents on Factors Related to Neurologic, Cardiovascular and Gastrointestinal Diseases
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine for Women's Health
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 51 (2014-9)


The Effect of Distillation Methods and Plant Growth Stages on the Essential Oil Content and Composition of Thymus daenensis
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training Combined and Green tea (Camellia sinensis L.) Extract Consumption on Blood Glucose and Lipid Profile in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physico-chemical Properties of Seeds in Valuable Medicinal Species of the Genus Salvia L.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rubia tinctorum L. Extractson Carrageenan-Induced Paw Edema in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influences of Bio-stimulators Compounds on Growth Traits and Essential Oil Content of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Antioxidant Activities and Phenolic Compounds in Leaves and Inflorescence of Artemisia dracunculus L. by HPLC
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sophora alopecuroides L., Zingiber officinale Rosc. and Melissa officinalis L. in Formalin and Straub Tail Tests
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Melaleuca alternifolia Essential Oil in the Treatment of Facial Seborrheic Dermatitis: A Double-blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Growth and Trigonelline/Mucilage Production of Fenugreek (Trigonella foenum- graecum L.) under Plant Growth Regulators Application
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oils Composition, Antioxidant Activities and Phenolics Content of Wild and Cultivated Satureja bachtiarica Bunge Plants of Yazd Origin
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine for Treating Hot Flashes
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 47 (2013-9)


Over - expression Effect of Gene Encoding 3-hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Reductase on Production of Taxol in Iranian Hazel (Corylus avellana L.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nigella sativa L. Seed Oil in Type II Diabetic Patients: a Randomized, Double-Blind, Placebo - Controlled Clinical Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Composition and Leaf traits of Basil (Ocimum basilicum L.) Affected by Bio-stimulators / fertilizers Application
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Exogenous Salicylic Acid Application on Growth, Metabolic Activities and Essential Oil Composition of Satureja khuzistanica Jamzad
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Vaccinium arctostaphylos L., Berberis thunbergii var. atropurpurea Chenault, Elaeagnus angustifolia L. and Launaea acanthodes (Boiss.) O. Kuntze against Indomethacin-Induced Gastric Ulcers in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical, Agronomical and Morphological Responses of Pot Marigold (Calendula officinalis L.) to Foliar Application of Bio-stimulators (Bioactive Amino Acid Compounds)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Hypolipidemic Activities of the Extracts of Melissa officinalis and Berberis vulgaris in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological, Cultivation and Biotechnology Aspects of Milk Thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Phytochemistry and Pharmacology of Otostegia persica (Burm.f.) Boiss.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saffron a Prototype Example for Evidence Based Herbal Medicine
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 43 (2012-9)


Insecticidal Effects of Peppermint and Black Pepper Essential Oils against Rice Weevil, Sitophilus oryzae L. and Rice Moth, Corcyra cephalonica (St.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Silymarin on Cadmium-Induced Toxicity in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Phenol, Antioxidant and Antibacterial Activity of the Essential Oil and Extracts of Ferulago angulata ssp. angulata
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Zataria multiflora Boiss. and Satureja hortensis L. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Mayonnaise Formulated with Linseed Oil
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute and Chronic Effects of Ferula persica on Blood Pressure of Hypertensive Rats and Its Possible Mechanism of Action
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Growth Responses of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori to Different Sources and Levels of Salinity
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity and Antioxidant Activity of Five Plant Species of Solanaceae Family from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and Antimicrobial Potential of Echinacea purpurea Extract and Its Effect on Extension of Cake Shelf Life
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aloe vera Leaf Gel in Treatment of Advanced Type 2 Diabetes Mellitus Needing Insulin Therapy: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Effects of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) Essential Oil on Cake Shelf Life
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence Based Herbal Medicine and Mental Health
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 39 (2011-10)


Blood Glucose Lowering Effects of Nigella Sativa L. Seeds Oil in Healthy Volunteers: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-hyperglycemic Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, in Alloxan-Induced Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ethanolic Extract of Mespilus germanica on Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c Mice
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Lippia citriodora Essential Oil
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Morphological Characteristics of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations in Iran’s Natural Habitats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sterols and Flavonoids of Lomatopodium staurophyllum
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ginkgo biloba for Improvement of Memory and Quality of Life in Multiple Sclerosis: an Open Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Trigonella foenum-graecum on Pain and Inflammation Induced by Formalin in Male Mice
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Satureja hortensis L. and Zataria multiflora Boiss. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Soybean Oil During Microwave Heating
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Herbal Medicines with Anxiolytic Properties
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 35 (2010-10)


Study the Effects of Oral Administration of Silymarin in Preventing Consequences of Ethanol on Liver during Pregnancy
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mutagenic and Antimutagenic Activity of Lavandula angustifolia and Elettaria cardamomum Essential Oils in the Bacterial Reverse Mutation Assay
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Thymus daenensis Essential Oil
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oils from Hairy Root Cultures and Field Cultivated Roots of Valerian (Valeriana sisymbriifolium)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Danae racemosa on Testosterone Hormone in Experimental Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic Effect of Ethanolic Extract of Carum carvi L. Seeds in Normal and Streptozotocin-induced Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antihistaminic and Anticholinergic Activity of Methanolic Extract of Barberry Fruit (Berberis vulgaris) in the Guinea- Pig Ileum
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zingiber officinale Protective Effects on Gentamicin’s Toxicity on Sperm in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Essential Oils and Extracts of some Mentha species on Vero, Hela and Hep2 Cell Lines
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Determination of Preservatives (Sodium Benzoate and Potassium Sorbate) in Soft Drinks and Herbal Extracts Using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardioprotective Effect of Garlic Juice on the Isolated Rat Heart in Ischemia- Reperfusion
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Constituents of the Essential oil of Sanguisorba minor Scop. Leaves, from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Investigation of Quranic Fruits and Plants
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salicylic Acid on Antioxidant Activity in Milk Thistle Hairy Root Cultures
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Iranian Medicinal Plants with Antioxidant Properties
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioengineering of Important Secondary Metabolites and Metabolic Pathways in Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 31 (2009-9)


Study on Chemical Composition of Essential oil and Anti-oxidant and Anti Microbial Properties of Artemisia haussknechtii
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies on GC/MS Spectroscopic Analysis of some Bioactive Antimicrobial Compounds from Cinnamomum zeylanicum
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ginger on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidermatophyte Activity of the Essential oil of Hypericum perforatum of North of Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Fruit Maturity and 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Treatment on α-farnesene Metabolism in Scald Resistant and Susceptible Cultivars of Apple Fruit
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition and Antibacterial Activity of the Volatile Oils from Different Parts of Achillea tenuifolia Lam. from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Danae racemosa on Spermatogenesis in Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oil from Leaves and Flowering Aerial Parts of Psammogeton canescens (DC.) Vake from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity Directed Fractionation of Woodfordia fruticosa Kurz. Leaves
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fruit Essential oil of Cuminum cyminum L. Reduced the Acquisition but not Expression of Ineffective dose of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Morphine- Sensitized Mice
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antimicrobial Activities of the Essential Oils from Flower and Leaves of Lagochilus kotschyanus Boiss. A New Species from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ethnopharmacological Study on Antibacterial Activity of some Selected Plants Used in Iranian Traditional Medicine
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Essential Oils of Tanacetum pinnatum Boiss. a Composite Herbs Growing Wild in Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cumin Essential Oil on Postharvest Decay and Some Quality Factors of Strawberry
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fingerprint Study of Thymus spp. by TLC
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of Lactobacillus plantarum Strains Isolated from Fermented Olives Origin
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Plants Used in Animal Models and Clinical Trials concerning Drug Addiction
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 27 (2008-9)


Study on Effects of Cassia Angustifolia Vahl. Syrup on Liver and Kidney of Rat by Analysis of Biochemical Factors
مطالعه اثر شربت عصاره برگ گیاه سنا Cassia angustifolia Vahl. بر فعالیت کبد و کلیه در موش صحرایی با استفاده از یافته‌های بیوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating On the Quality of Wild Licorice Roots Collected from Different Regions of Iran
بررسی کیفیت ریشه‌های شیرین‌بیان جمع‌آوری شده از رویشگاه‌های مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chronic Oral Feeding of Apium graveolens on Learning and Memory in Diabetic Rats
بررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت بخش هوایی کرفس کوهی بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Rheum ribes L. Stalk Extract on Lipid Profile in Hypercholesterolemic Type II Diabetic Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo - Controlled, Clinical Trial
بررسی اثر عصاره ساقه گیاه ریواس Rheum ribes L.بر چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا - یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه‌کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intragastric Effect of Elaeagnus angustifolia L. Fruit on Gastric Acid Secretion in a Rat Pylorus - Ligated Model
اثر داخل معدی میوه سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) بر روی ترشح اسید در موش مدل pylorus-ligated
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of In vitro Embryo Culture and the Effect of Medium Culture, Hormone Levels and Explant Types on Callus Induction and Shoot Organogenesis of Ferula gummosa B.
بررسی کشت جنین درون شیشه و تأثیر محیط کشت و سطوح مختلف هورمونی و ریز نمونه در کالزایی و ساقه‌زایی گیاه باریجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Content and Yield of Basil in Response to Different Levels of Nitrogen and Plant Density
تغییرات میزان اسانس و عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر تراکم و کود نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Olive Leaf on Mild to Moderate Hypertension Resistant to Normal Treatments
تاثیر برگ گیاه زیتون بر فشار خون‌های ملایم تا متوسط و مقاوم به درمان‌های معمول فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Aspergillus flavus
اثر اسانس آویشن شیرازی روی آسپرژیلوس فلاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of MICs of some Iranian Herbal Essences Against Azole Resistance and Azole Susceptible of Candida Albicans
مقایسه حداقل غلظت مهاری (MIC) برخی اسانس‌های گیاهی بومی ایران بر رشد جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس به داروهای آزول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-anxiety Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Salvia leriifolia Benth. Leaves in Mice Using Elevated Plus Maze
بررسی اثر ضداضطرابی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) به روش ماز صلیبی شکل (Elevated Plus Maze) در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Extraction of Medicinal Plants Constituents by Superheated Water
مروری بر استخراج با آب فوق گرم و کاربرد آن در استحصال مواد موثره گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 23 (2007-9)


Study on Effects of Topical Use of Silybum marianum Extract (Silymarin) on U.V. Irradiated Guinea Pig Skin
بررسی اثرات مصرف موضعی عصاره گیاه خار مریم (سیلی‌مارین) بر تغییرات ناشی از تابش پرتو فرابنفش بر پوست خوکچه‌ هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Thymus trautvetteri Klokov & Desj. – Shost.
بررسی ترکیب‌‌های شیمیایی و خواص ضدمیکروبی اسانس حاصل از گیاه آویشن تالشی (Thymus trautvetteri Klokov & Desj. – Shost.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitation of 7-Sterols in Seeds Oil of Cucurbita pepo
تعیین مقدار 7 – استرول‌ها در روغن دانه کدو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative and Differential Study of Passiflora incarnata L. and Passiflora caerulea L. in Raw Plants and Pharmaceutical Dosage Forms
بررسی مقایسه‌ای و افتراقی گونه‌های گل ساعتی (Passiflora incarnate L. و Passiflora caerulea L.) در گیاه خام و فراورده‌های مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trachyspermum copticum (L.) Link Microinjection in Nucleus Reticularis Paragigantocellularis on Morphine’s Withdrawal Syndrome Sings
اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum (L.) Link) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس ((PGi بر روی علایم کیفی سندرم ترک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Chemical Constituents of the Essential Oil of Falcaria vulgaris Bernh.
بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار گیاهFalcaria vulgaris Bernh.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Ziziphora clinopodioides L. on Food Spoilage and Pathogenic Bacteria
مطالعه اثر ضدمیکروبی روغن فرار کاکوتی کوهی بر باکتری‌های مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticonvulsant Effects of Pasipay (Prepared from Passion Flower) by PTZ Model in the Mice
بررسی اثرات ضدتشنجی داروی پاسی پی (Pasipay) (تهیه شده از عصاره گل ساعتی) به روش پنتیلن تترازول در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effects of Thymoquinone, the Major Component of Nigella sativa L. Seeds, on Spontaneous and Evoked Contractions of Guinea Pig Isolated Ileum
اثرات مهاری تیموکینون، ماده موثره سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، بر انقباضات خودبخودی و برانگیخته ایلئوم خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemisia aucheri Extract on Atherogenic Lipids and Atherogenesis in Hypercholesterolemic Rabbits
بررسی اثر عصاره درمنه کوهی بر لیپیدهای آتروژنیک و آتروژنز در خرگوش‌های هیپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Chemical Composition of the Essential of Thymus daenensis Celak from Four Different Regions of Isfahan Province
بررسی ترکیبات شیمیایی روغن فرار آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) جمع‌آوری شده از چهار منطقه مختلف استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviow on Jojoba (Simmondsia chinensis (Link) Sch.) Oil
مروری بر ویژگی‌های روغن جوجوبا (Simmondsia chinensis (Link) Schneider)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 19 (2006-9)


Effects of Papaver rhoeas L. Extract on the Expression and Development of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Mice
بررسی اثر عصاره گیاه شقایق (Papaver rhoeas L.) بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Crocus sativus Stigma Extract and its Constituents, Crocin and Safranal, on Intact Memory and Scopolamine-Induced Learning Deficits in Rats Performing the Morris Water Maze Task
بررسی اثر زعفران و مواد موثره آن، سافرانال و کروسین، بر روی حافظه سالم و تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective Effects of Fumaria parviflora L. on CCl4–induced hepatotoxicity
بررسی اثر حفاظت کبدی گیاه شاتره در سمیت ناشی از CCl4 بر روی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Anti-Staphylococcus aureus Activity of Nigella sativa L. Seed Oil Extract, Compared with CXM, CEC, MAN and CAZ Antibiotics
اثرات عصاره روغنی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر باکتری استافیلوکوکوس طلایی استاندارد و مقایسه اثر آن با آنتی‏بیوتیک‏های سفتازیدیم، سفوروکسیم، سفاکلور و سفاماندول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxielytic Effects of Portulaca oleracea Aqueous Extracts in Mice
تعیین اثر ضداضطرابی عصاره آبی تخم خرفه در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprative Efficacy of Addermint (Mentha spicata), Phenylbutazone and Dam Cream in Cattle Acute Mastitis
بررسی اثر مقایسه‌ای کرم گیاهی حاوی اسانس نعناع (Mentha spicata) با پماد فنیل‌‌بوتازون و کرم نرم‌کننده در درمان تقویتی ورم پستان گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probable Effects of Fenugreek Seed on Hot Flash in Menopausal Women
بررسی اثر احتمالی دانه شنبلیله بر گرگرفتگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Different Aspects of Aloe vera L.
مروری بر جنبه‌های مختلف گیاه صبر زرد دارویی Aloe vera (L.) Burm. f.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 15 (2005-9)


Evaluation of using herbal medicine in Isfahan women population
بررسی رویکرد زنان شهر اصفهان در استفاده از طب گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of volatile oil of Foeniculum vulgare Miller. In their tissue culture and comparison with the whole plant
مطالعه روغن‌فرار کشت بافت رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) و مقایسه آن با گیاه کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic analysis of Badrashbu species using DNA polymorphism
مطالعه فیلوژنتیک برخی از گونه‌های بادرشبو با روش پلی‌مورفیسم DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-tumor and cytotoxic evaluation of Crocus sativus L. stigma and petal extracts using brine shrimp and potato disc assays
بررسی اثر ضد تومور و سیتوتوکسیسیتی کلاله و گلبرگ زعفران به روش دیسک سیب‌زمینی و میگوی آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Chubak aqueous extract in parasite decontamination on vegetables and comparison with commercial detergent in Sari
بررسی میزان تاثیر عصاره آبی چوبک در انگل‌زدایی از سبزی جعفری و مقایسه آن با ماده ضدعفونی‌کننده و پاک‌کننده تجاری در شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of aqueous extract of Echium amoenum L. in the treatment of mild to moderate obsessive – compulsive disorder
اثربخشی عصاره آبی گل گاوزبان (Echium amoenum L.) در درمان اختلال وسواسی ـ اجباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hypericum perforatum L. for treatment of premenstrual syndrome
بررسی تاثیر گل راعی در درمان سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spasmolytic effect of Zataria multiflora Boiss leaf extract on rat uterus
اثر ضدانقباضی عصاره برگ آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر رحم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of antihyperlipedemic herbal medicine
مروری بر گیاهان دارویی موثر بر چربی بالای خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on yew tree (Taxus spp.)
مروری بر گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2004-9)


The influence of distillation conditions on the essential oil composition of fennel (Foeniculum vulgare Mill.)
بررسی تاثیر زمان اسانس‌گیری بر روی ترکیبات روغن فرار گیاه رازیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation in quantitative yield and hypericin content of St. John’s wort., Hypericum perforatum L.
تغییرات عملکرد کمی و میزان هیپریسین توده‎های مختلف گیاه دارویی هوفاریقون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant effects of Crocus sativus stigma extracts and its constituents, crocin and safranal, in mice
اثرات مقایسهای ضدافسردگی عصارههای زعفران و مواد موثر آن، کروسین و سافرانال در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on lag phase of growth of Staphylococcus aureus in a brain heart infusion broth
اثر روغن فرار آویشن شیرازی بر روی زمان رشد تاخیری استافیلوکوک طلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variaion of essential oil percentage and constituent at different growth stages of dill (Anethum graveolens L.)
بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative variation of the essential oil of Diplotaenia cachrydifolia in different stage of plant growth
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس Diplotaenia cachrydifolia Boiss. در مراحل مختلف رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition of the volatile oils of the Citrus bigaradia, Citrus limon and Citrus deliciosa
بررسی و مقایسه روغن فرار حاصل از برگ سه گیاه نارنج، لیموترش و نارنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of herbal medicine: Silybum marianum
مروری بر گیاه دارویی خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A systematic review of herbal medicinal products for the treatment of menopausal symptoms
مروری سیستماتیک بر فراورده‌های دارویی گیاهی جهت درمان علایم منوپوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 7 (2003-9)


A comparative study on the Antimicrobial Effect of some Medicinal Herbal Extracts and Selective Antibiotics against the clinical Isolates of Helicobactor pylori
بررسی اثر ضدمیکروبی 10 عصاره گیاهی بر روی هلیکوباکتر پیلوری و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های موثر انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition of essential oil of Ferulago angulata Boiss. inflorescence From west of Iran.
شناسایی اجزای روغن فرار سرشاخه‌های هوایی گیاه Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss جمع‌آوری شده از غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of anticonvulsant activity of Valeriana officinalis roots and rhizomes hydroalcoholic extract in mice and relation to nitric oxide
بررسی اثر ضدتشنجی عصاره هیدروالکلی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) در موش کوچک و ارتباط آن با نیتریک اکساید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of growth inhibitory effect of essential oils of seven species from different families on some kinds of microbes
بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس هفت گونه گیاهی از تیره‌های مختلف بر روی برخی از باکتری‌های بیماری‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of Hyoscyamus insanus alkaloids
جداسازی و شناسایی آلکالوییدهای گیاه هیوسیاموس اینسانوس (Hyoscyamus insanus Stocks)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Salvia leriifolia Benth. root extracts on lipid peroxidation level during global ischemic-reperfusion in rats
اثر عصاره ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر روی میزان لیپید پراکسیداسیون در جریان ایسکمی فراگیر مغزی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Somac, Cinnamomun and Black Pepper on Albumin Glycation In-Vitro
اثرات دارچین، سماق و فلفل بر روی واکنش گلیکه‌شدن آلبومین در in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of common thyme
مروری برگیاه آویشن (Thymus vulgaris L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2002-9)


A comparative study on the effects of wheat bran and ispaghula on serum lipids and fasting blood sugar in type 2 diabetic patients
مقایسه‌ اثرات‌ سبوس‌ گندم‌ و بارهنگ‌ بر قند خون‌ ناشتا و لیپیدهای‌ سرم‌ در بیماران‌ دیابتی‌ نوع‌ 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of some essential oils on albumin glycation in vitro
بررسی اثر روغن‌های فرار بر روی واکنش گلیکه شدن آلبومین به روش in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison on menthol content of cultivated Peppermint at different regions of Iran
مقایسه میزان اسانس و منتول موجود در نعناع فلفلی کاشته شده در مناطق مختلف کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the soil texture effect, nutrition, and pH on the production of Artemisinin in Artemisia annua L. (Asteraceae)
بررسی اثر بافت خاک، تغذیه معدنی و pHهای مختلف محلول غذایی بر تولید ماده ضد مالاریایی آرتمیزینین(Artemisinin) در گیاه Artemisia annua L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of therapeutic and short term side effects of anethum with nicotinic acid, cholestyramine, the combination of the two, and placebo for isolated hypercholesterolemia a double blind, randomized clinical trial
بررسی مقایسه‌ای اثرات درمانی و عوارض کوتاه مدت آنتوم با اسید نیکوتینیک، کلستیرامین، مجموع آنها و دارونما در افراد مبتلا به هیپرکلسترولمی با روش دو سوکور و انتخاب تصادفی نمونه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preservative effect of garlic in tomato paste can
بررسی کاربرد سیر به عنوان نگهدارنده در صنایع رب گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salvia officinalis extract in the treatment of mild to moderate Alzheimer’s Disease: A placebo-controlled, randomized and double blind clinical trial.
مطالعه بالینی عصاره Salvia officinalis در درمان دمانس نوع آلزایمر خفیف تا متوسط: یک مطالعه تصادفی دو سو بی‌خبر در مقایسه با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of therapeutic and short course side effects of Anethum graveolens L. (dill) with other common antihyperlipidemic drugs and placebo in combined hyperlipidemia: A double blind, randomized clinical trial
بررسی مقایسه‌ای اثرات درمانی و عوارض کوتاه مدت داروی آنتوم با سایر داروهای پایین آورنده چربی خون متداول و دارونما در افزایش چربی خون توأم در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی‌خبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on toxicity of plants in human
مروری بر اثرات سمی گیاهان در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 66 (2018-6)


Genomic and Phytochemical Assessment of Chavir (Ferulago angulate) under Different in vitro Conditions
ارزیابی فیتوشیمیایی و ژنومی گیاه دارویی چویر (Ferulago angulata) در شرایط مختلف کشت درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Incoming Feeds, Defatting Procedures and Solvents on Producing of Standard Silymarin Extract
بررسی تأثیر حلال مصرفی، خوراک ورودی و روش روغن‌گیری در تهیه عصاره استاندارد شده سیلی‌مارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity of Three Species of Centaurea Genus on Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line (Nalm-6)
تأثیر سایتوتوکسیک سه گونه گیاهی جنس گل گندم (Centaurea) بر رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (Nalm-6)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Echinops cephalots L. on Expression of Inflammatory Factors in Chondrocytes and THP-1 Cells as a Model of Monocyte/Macrophage and Human Cartilage Cells in Osteoarthritis
تأثیر عصاره هیدروالکلی شکر تیغال Echinops cephalotes L.)) بر میزان بیان mRNA ژن‌های فاکتورهای التهابی در سلول‌های THP-1 و سلول‌های کندروسیت به عنوان مدلی مشابه سلول‌‌های مونوسیت / ماکروفاژ و سلول‌های غضروف انسانی مبتلا به استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green Synthesis of Iron Nano Particles Using Mentha longifolia L. Extract
سنتز سبز نانو ذرات آهن با استفاده از عصاره Mentha longifolia L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-efflux Activity of Anthemis atropatana Extract against Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus Isolates
بررسی اثرات ضدپمپ افلاکسی عصاره گیاه بابونه (Anthemis atropatana) در سویه‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین با استفاده از روش Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroethanolic Extract of Kelussia odoratissima Mozaff. Leaf on Total Antioxidant Capacity and BMP7 Gene Expression in Rat White Adipose Tissue
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و بیان ژن BMP7 در بافت چربی سفید رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Mycorhiza (Glomus mosseae and Glomus intraradiceae) and Phosphorus on Growth and Phytochemical Traits of Dracocephalum moldavica L. under Drought Stress
تأثیر القای سویه‎های قارچ میکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradiceae) و فسفر بر رشد و ترکیبات فیتوشیمیایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil Content and Composition of Different Parts (Stem, Leaf, Flower and Aerial Part) of Achillea filipendula Lam.
مقایسه کمی و کیفی اسانس اندام‌های مختلف (ساقه، برگ، گل و کل اندام هوایی) بومادران خزری (Achillea filipendula Lam.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mycorrhizal Fungi and Biophosphor Fertilizer on Growth Features, Yield and Yield Components, and Essntial Oil Constituents in Cuminum cyminum L.
اثر قارچ‎های میکوریزا و کود زیستی بیوفسفر بر شاخص‌های رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و ترکیبات اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Determination of Cumarin Constituent "Aurapten" from Ferula persica var. latisecta an Endemic Medicinal Plant of Iran
جداسازی و شناسایی ترکیب کومارینی Aurapteneاز گیاه انحصاری Ferula persica var. latisecta در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Seasonal Variation on Essential Oil Content and Constituents of Eucalyptus (Eucalyptus globulus) in Three Zones of Kermanshah Province
بررسی تغییرات فصلی بر مقدار و اجزای تشکیل‌دهنده اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus) در سه منطقه استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Amygdalus lycioides Spach var. horrida in East of Esfahan in Iran
داروشناسی بومی درختچه تنگرس (Amygdalus lycioides Spach var. horrida) در شرق استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Acute Effect of Supplementation Jdvar (Zedoary) and a Single bout of Exhaustive Exercise on some Indices of Muscle Damage Men's Handball
تأثیر حاد مصرف مکمل جدوار (Zedoary) و یک وهله فعالیت وامانده‌ساز بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی مردان هندبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Aphroditic Plants and Physical Activity on Testosterone Concentrations
مروری بر گیاهان آفرودیازیک و فعالیت‌های بدنی بر غلظت تستوسترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 62 (2017-6)


Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes on Physiological Traits, Phenolic Contents and Antioxidant Capacity of Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand. under Drought Stress
اثر نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره بر صفات فیزیولوژیکی، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه مریم‌گلی ایرانی (Salvia mirzayanii) تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Concentrations of Chitosan Biostimulant on Biochemical and Morphophysiological Traits of Stevia Plant (Stevia rebaudiana Bertoni)
اثر غلظت‎های مختلف محرک زیستی کیتوزان بر خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Quercetin and it Nanocrystal on Anxiety-Like Behaviors Induced by Animal Model of Alzheimer’s Disease
اثر حفاظتی کوئرستین و نانوکریستال آن بر رفتارهای شبه اضطرابی در مدل حیوانی بیماری آلزایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Study of Extraction Methods and Mass Spectrum for Compounds in Echinops dichrous and Comparison of Effects of Extracts on Colon Cancer Cells CaCo2
بررسی مقایسه‌ای روش‌های استخراج و طیف جرمی ترکیبات شیمیایی عصاره «مان» گیاه شکرتیغال (Echinops dichorus L.) و مقایسه اثر انواع عصاره‌های «مان» بر روی رده سلول‌های سرطانی روده CaCO2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Quercetin Supplementation on Oxidative Stress and Exhaustion in Male Soccer Players
اثر مصرف مکمل کوئرستین بر زمان رسیدن به واماندگی و فشار اکسایشی در مردان فوتبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Phytochemical, Morphological and Antioxidant Variation of Bilehar (Dorema aucheri) Populations Cultivated in Different Environmental Conditions
ارزیابی تغییرات فیتوشیمیایی، مورفولوژیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیت‌های گیاه بیلهر (Dorema aucheri) کشت شده در محیط‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydroalcoholic Extracts Effect of Rosa damascena Mill and Anethum graveolens on the Proteins Glycosylation In Vitro
تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی گل سرخ (Rosa damascena Mill) و شوید (Anethum graveolens) بر گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subcritical Water Technology for Extraction Phytochemical Compound
فناوری آب مادون بحرانی برای استخراج ترکیبات شیمیایی گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and Acute Toxicity Effects of Erigeron acer L. In Adult Male Rats
بررسی اثرات ضددردی و تعیین سمیت حاد عصاره هیدروالکلی گیاه پیر بهار تلخ (Erigeron acer L.)در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lavender Ethanolic Extract on Infarct Volume in Rats Subjected to Ischemia-Reperfusion
بررسی تأثیر عصاره اتانولی اسطوخودوس (Lavandula officinalis) بر حجم سکته مغزی در موش‌های صحرایی در معرض ایسکمی- خونرسانی مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Short-term Use of Chamomile Essence on Muscle Soreness in Young Girls after an Exhaustive Exercise
تأثیر مصرف کوتاه‌مدت عرق بابونه بر کوفتگی عضلانی در دختران جوان پس از یک فعالیت وامانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Inhalation of Peppermint Oil on Depression and Anxiety in Patients with Myocardial Infarction who are Hospitalized in Intensive Care Units of Sirjan
بررسی تأثیر استنشاق اسانس نعناع بر میزان افسردگی و اضطراب بیماران سکته قلبی در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های شهر سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Concurrent Regular Aerobic Training and Garlic Extract on Cardiac Tissue Apoptosis Markers in Aged Rats with Chronic Kidney Disease
اثر همزمان تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص‌های آپوپتوزی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت بیماری مزمن کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy between Herbal Capsule of Anise and Mefenamic Acid on After-Pain
مقایسه تأثیر کپسول گیاهی انیسون و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Hydro-alcoholic Extract of Portulaca oleracea and Estradiol on Pain Threshold in Female Mice
بررسی اثر عصاره آبی- الکلی دانه خرفه و هورمون استرادیول بر آستانه تحمل درد در موش‌های سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Essential Oil and Citral Content, and Morpho-physiological Changes of Lippia citriodora in Response to Induction of Bioactive Compounds and Plant Growth Regulators
بررسی تغییرات محتوای اسانس، میزان E- سیترال و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی به‎لیمو در پاسخ به القای ترکیبات فعال‎زیستی و تنظیم‎کننده‎های رشد گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological Effects and Therapeutic Properties of Curcumin
مروری بر اثرات فارماکولوژیک و خواص دارویی کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 58 (2016-5)


Cytotoxic Effect of Methanolic Extract of Terminalia chebula Retz Fruit on the Leishmania Major In vitro
بررسی اثر کشندگی عصاره‌ی متانولی میوه هلیله‌ زرد (Terminalia chebula Retz) بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی
| [PDF-FA] | [XML] |

Ecchinacea for Prevention of Acute Upper Respiratory Infection in Children 1 to 5 Years Old
تأثیر اکیناسه در پیشگیری از عفونت تنفسی حاد در کودکان 1 تا 5 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Phenolic Compounds, Anthocyanin and Antioxidant Enzymes in Different Growth Stages Basil (Ocimum basilicum L), Using Growth Regulators
تغییرات ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و آنزیم های آنتی‌اکسیدان در مراحل مختلف رشد ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Ginger Extract Against Bisphenol A-induced Testicular Toxicity in NMRI Mice
اثر حفاظتی عصاره‌ی زنجبیل (Zingiber officinalis) در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنل‌آ بر بافت بیضه موش‌های نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Garlic Essential Oil (Allium sativum L.) in Combination with Chitosan Biodegradable Coating Films
ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس سیر (Allium sativum L.) در ترکیب با فیلم‌های پوشش‌دهنده و زیست تخریب‌پذیر کیتوزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Components of Seven Species of Thyme Essential Oils and Comparison of their Antioxidant Properties
بررسی ترکیبات اسانس هفت گونه آویشن و مقایسه خاصیت ضد‌اکسیدانی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity in Hexane Extracts of some Plants from Kurdistan Province
فعالیت مهارکنندگی آلفا گلوکوزیداز در عصاره‌ی هگزانی برخی گیاهان استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of L-tyrosine on Thebaine Production in Cell Suspension Culture of Iranian Poppy (Papaver bracteatum)
تأثیر ال- تیروزین بر تولید تبائین در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia Extract Administration with the Placebo on Improvement of Premature Ejaculation During Methadone Treatment of Opioid
مقایسه تأثیر تجویز توأم عصاره گیاهان کندر و لاواندولا با دارونما بر بهبود انزال زودرس در بیماران وابسته به مواد افیونی تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Chemical Composition of Essential Oil of Ginger (Zingiber officinale) and Antioxidant and Cell Toxicity
مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) و بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانتی و سمیت سلولی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methanol and Manganese Sulfate Spraying on Quantity and Essential Oil Components of (Melissa officinalis L.)
تأثیر محلول‎پاشی متانول و سولفات منگنز بر میزان و اجزای اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Anti-Toxoplasma Effects of Ethanolic Extracts of Artemisia absinthium L., Carum copticum L. and Gossypium Hirsutum
اثر ضد‌توکسوپلاسمایی عصاره‌های اتانولی گیاهان زنیان، افسنطین و غوزه پنبه در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Organic Fertilizers of Compost and Vermicompost on Qualitative and Quantitative Triats of Lemon Verbena
بررسی اثرات کودهای آلی کمپوست و ورمی‌کمپوست بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به‌لیمو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Determination of Acetylcholinesterase Inhibition by Methanol Extract of the Aerial Parts of Alcea kurdica (Schlecht.) Alef and Astragalus glumaceus Bioss.
بررسی و تعیین میزان مهار‌کنندگی فعالیت آنزیم استیل‌ کولین ‌استراز توسط عصاره متانولی اندام‌های هوایی گیاهان Alcea kurdica (Schlecht) Alef و Astragaluse glumaceus Bioss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nonlinear Resistance Training and Supplementation of Licorice on Blood Lipoprotein Profile in Overweight Untrained Young Men
تأثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل شیرین‌بیان بر نیمرخ لیپوپروتئینی خون مردان جوان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of some Phytochemical Compound in Shoot and Root of Rumex turcomanicus Czerep. at Different Phenological Stages
بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-tumor Compounds of Higher Basidiomycetes Fungi: A Review of Novel Known Mushroom Derivatives with Anti-tumor Function
ترکیبات ضدتوموری قارچ‌های بازیدیومیست عالی: مروری بر مشتقات جدید شناخته شده قارچی با اثرات ضدتوموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crocus sativus (saffron), an Herb with a History as Long as the History of Iran with Psychotropic Effects
زعفران گیاهی به قدمت تاریخ ایران و اثرات سایکوتروپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 54 (2015-6)


Consumption of Ginkgo biloba Extract and Swimming Training on NMDA and BDNF Plasma in Untrained Girls
مصرف عصاره جینکوبیلوبا و تمرین شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effect of Mentha longifolia L. Extract on Ischemia/reperfusion-induced Brain Injury in Male Wistar Rats
ارزیابی اثر نوروپروتکتیو عصاره گیاه پونه بر ایسکمی و خونرسانی مجدد مغزی در رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effects of Cumin and Mefenamic Acid Capsules on Menstrual Bleeding in IUD Users: A Randomized Triple Blind Clinical Trial
مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر بر خونریزی قاعدگی مصرف‌کنندگان آی‌یودی یک کارآزمایی بالینی، سه‌ سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Responses of Quality and Quantity Yield of Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) to Foliar Application of Bio-stimulator Based on Amino Acids and Methanol
پاسخ فیتوشیمیایی و مرفولوژیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به محلول‎پاشی محرک‎های زیستی بر پایه اسیدهای آمینه و متانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of Hemolysis of Red Blood Cells by Citrullus colocynthis, Ilex spinigera and Gleditsia caspica Extracts
مهار همولیز گلبول‌های قرمز به وسیله عصاره هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis و خاس Ilex spinigera و کرات Gleditsia caspica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skeletal Muscle Relaxant Effects of Thymoquinone, the Major Constituent of Nigella sativa
اثرات شل‌کنندگی تیموکینون، ماده مؤثره سیاه‌دانه (Nigella sativa)، بر عضلات اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Methyl Jasmonat Elicitaion and Taxol Production in Corylus avellana L., under Invitro Culture Condition
اثر متیل جاسمونات بر تولید تاکسول در کشت درون شیشه‌ای گیاه فندق (Corylus avellana L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Allicin on Tamoxifen-sensitive MCF-7 Breast Cancer Cells
اثر آلیسین بر روی تکثیر سلول‌های سرطان سینه MCF-7 حساس به تاموکسیفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Seed Yield and Mucilage of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Response to Foliar Application of Methanol as a Bio-stimulant
تغییرات عملکرد دانه و موسیلاژ شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در پاسخ به محلول‎پاشی متانول به عنوان یک محرک‎زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of Kermanian Black Cumin (Bunium persicum Boiss.) Essential Oil in Gouda Cheese Matrix
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زیره سیاه کرمانی (Bunium persicum Boiss.)در سامانه پنیر گودا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Zarivar Region (Marivan), Iran
مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی منطقه زریوار شهرستان مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene Expression Involved in Sanguinarine Biosynthes is Affected by Nano Elicitors in Papaver somniferum L.
بررسی تغییر بیان ژن‌‌های دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تأثیر نانوالیسیتورها در گیاه Papaver somniferum L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Anti Genotoxic Effects of Saffron Aqueous Extract in Cadmium Chloride Exposed Mice Kidney by Comet Assay
بررسی نقش آنتی‌ژنوتوکسیسیتی عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) در کلیه موش‌های نر آلوده به کادمیم با استفاده از الکتروفورز تک سلول (Comet assay)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphophysiological and Phytochemical Responses of Dill (Anethum graveolens L.) to Foliar Application of Iron Sulfate and Zinc Sulfate
پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی شوید (Anethum graveolens L.) به محلول‌پاشی سولفات آهن و سولفات روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Antioxidant Effects of Medicinal Plants in Athletes
مروری بر اثرات آنتی‌اکسیدانی گیاهان دارویی در ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 50 (2014-6)


Effects of Zingiber officinale Rosc. Hydroethanloic Extract on Antinociception Induced by Hyoscine in Male Rats
بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی زنجبیل (Zingiber officinale Rosc.) بر بی دردی ناشی از هیوسین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Assessment of the Essential Oils of Origanum vulgare and Origanum majorana in Iran
ارزیابی کمی و کیفی اسانس دو گونه مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) و مرزنجوش اروپایی (Origanum majorana L.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study on the Effects of Garlic Essential Oil on Growth Curve and TDH Toxin Production of Vibrio parahaemolyticus
مطالعه اثر غلظت‌های مختلف اسانس سیر بر روی منحنی رشد و میزان توکسین TDH تولیدی توسط ویبریو پاراهمولیتیکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Yield Components of Trigonelline in Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.) Seed Based on Path Analysis and Regression
تعیین مهم‌ترین اجزای عملکرد تریگونلین دانه شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) بر مبنای تجزیه علیت و رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used in the Northeast Latrine Zone of Persian Gulf
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی حوزه آبریز شمال شرقی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Evaluation of Taverniera spartea on Human Cancer Cell Lines
بررسی اثر سمیت سلولی گیاه اسپرس درختی نقره‌ای بر رده‌های سلولی سرطان انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cultured and Natural Thallus, and Symbionts Extracts of Usnea articulata on Skin Wound Healing in Wistar Rat
مطالعه تأثیر عصاره ریسه طبیعی و کشت شده و اجزای همزیست اوسنئا آرتیکولاتا بر ترمیم زخم‌های پوستی در رت ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effects of Glycyrrhiza glabra L. Root Extract on 4T1 Cell Line Derived from BALB/c Mice Mammary Tumors
بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره ریشه شیرین‌بیان بر رده سلولی 4T1 استخراج شده از بافت سرطانی پستان موش سوری BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing Quantitative and Qualitative Yield of Calendula officinalis L. by Using Bio-Fertilizer
بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد کودهای زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic ‎Extract Matricaria chamomilla L. ‎on Paraquat-induced Blood Oxidative Toxicity in Rat
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سمیت پاراکوات در خون موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginkgo on Stress Level of Nurses
تأثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Saffron Supplementation of Antioxidant Enzymes Activities During a Session Eccentric Exercise in Active Males
اثر مکمل زعفران بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی طی یک جلسه فعالیت برون‌گرا در مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kombucha Prepared from Green Tea on Blood Glucose Level and Lipid Profile in Diabetic Rats
بررسی اثر کمبوچای تهیه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفایل لیپیدی موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Castor Bean Extract on Spermatogenesis in Mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of Lysozyme and Zataria multiflora Essential Oil on Vibrio Parahaemolyticus
اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Production of Valuable Phytopharmaceutical Compounds by Chromosome Manipulation: Perspectives and Techniques of Induction and Selection of Polyploid Plants
دستورزی کروموزومی گیاهان جهت افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه با ارزش دارویی: چشم‌اندازها و تکنیک‌های القا و گزینش گیاهان پلی‌پلوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Analytical Review on Methods for the Isolation and Determination of Glycyrrhizic Acid from Glycyrrhiza glabra
مروری تحلیلی بر روش‌های جداسازی و اندازه‌گیری اسید گلیسیریزیک از گیاه شیرین‌بیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 46 (2013-6)


Effects of Silymarin on Insulin Resistance and Blood Lipid Profile in First-degree Relatives of Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر سیلی‌مارین بر میزان مقاومت به انسولین و سطح لیپیدهای خون در فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Content/Composition and Shoot Aerial Yield of Lavender (Lavandula officinalis L.) Affected by Different Treatments of Nitrogen
تغییرات میزان و ترکیبات اسانس و عملکرد اندام هوایی گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Eevaluation of the Effect of Malva sylvestris and Bromhexine on Mucociliary System of Trachea in Chicken
مقایسه اثرات موکولیتیک گل پنیرک(Malva sylvestris) و برم هگزین بر تغییرات سیستم موکوسیلیاری نای مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Anti-candida Activity of Trachyspermum ammi Essential Oil on Azoles Resistant Candida albicans Isolates from Oral Cavity of HIV+ Patients
مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه زنیان (Trachyspermum ammi) و اثر مهاری آن بر جدایه‌های دهانی کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول در بیماران مبتلا به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Agronomical and Phytochemical Yield of Purple Coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Moench) Under Urea and Three Biofertilizers Application
تغییرات عملکرد زراعی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) تحت تأثیر اوره و کود زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiodepressant Effects of Ethanol Extract of Pomegranate (Punica granatum) Skin on Rat Isolated Heart
اثرات کاردیودپرسان عصاره اتانولی پوست انار (Punica granatum) بر قلب ایزوله موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Acetylcholinesterase Inhibitory Effects of some Ferula Species
بررسی فعالیت مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز عصاره برخی گونه‌های جنس Ferula
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Most Used Medicinal Plant Species of Dashtestan (Bushehr Province), with Emphasize on Their Traditional Uses
معرفی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان دشتستان در استان بوشهر با تأکید بر کاربرد سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil and Acetic Acid on Thermostable Direct Haemolysin production of Vibrio parahaemolyticus
مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی و اسید استیک بر تولید توکسین TDH باکتری ویبریوپاراهمولیتیکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iridoid Glycosides from Eremostachys azerbaijanica Rech. f. Root
گلیکوزیدهای ایریدوئیدی ریشه‌ سنبل بیابانی آذربایجانی (Eremostachys azerbaijanica Rech.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lavender Essential Oil on Anxiety of Intra Uterine Device Insertion
تأثیر رایحه اسطوخودوس بر میزان اضطراب ناشی از کارگذاری آی یودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ferula gummosa Ethanolic Extract on Osteogenesis in Human Mesenchymal Stem Cells
مطالعه تأثیر عصاره اتانولی ریشه گیاه باریجه بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمال انسانی به سلول‌های استخوانی (Osteoblast)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aquae Extract of Aloe vera on Synaptophysin Expression after Spinal Cord Compression in Adult Rats
اثر عصاره آبی گیاه آلوئه‌ورا در بیان سیناپتوفیزین پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Quantity and Quality Yield of Valerian (Valeriana officinalis L.) to Application of Phosphorous Bio/Chemical Fertilizers
پاسخ عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) به کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Biological Active Compounds and Medicinal Properties of Ganoderma lucidum
مروری بر ترکیبات فعال بیولوژیکی و خواص درمانی گانودرما لوسیدوم Ganoderma lucidum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Plant of Glycyrrhiza glabra L.
مروری بر گیاه دارویی شیرین‌بیان (glabra L. Glycyrrhiza)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 42 (2012-6)


Antibacterial Effect of Aqueous and Alcoholic Extracts from Petal of Saffron (Crocus sativus L.) on some Foodborne Bacterial Pathogens
مطالعه اثر ضد‌باکتریایی عصاره‌های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری‌های بیماریزای غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Combination of Long - Term Ginger Consumption and Resistance Training on Lipid Peroxidation and Insulin Resistance in Obese Men
تأثیر یک دوره مصرف طولانی مدت زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe) و تمرینات مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Kazeroon, Iran: Identification, Distribution and Traditional Usage
مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان کازرون: شناسایی، پراکنش و مصارف سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Anti-cancer Effect of Plant Extract ACA-1 on Gastric Adenocarcinoma Cell Line
بررسی تأثیر ضد‌سرطانی فرآورده گیاهی ACA1 بر سلول‌های آدنوکارسینومای معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Micropropagation of Lemon Verbena (Lippia citriodora L.) Using In vitro Culture
تکثیر سریع گیاه دارویی به‌لیمو از طریق کشت درون شیشه‌ای (L. Lippia citriodora)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phoenix Dactylifera Spathe Hydroalcoholic Extract on Chronic Pain in Mice
اثر عصاره آبی الکلی طارونه بر درد مزمن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Trigonelline Biosynthesis under Nitrogenous Compounds in Hairy-root Culture of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
تغییرات بیوسنتز تریگونلین تحت تأثیر ترکیبات نیتروژنه در کشت ریشه‌های مویین شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Chemical Composition of Essential Oil of Afsantine (Artemisia absinthium) and Inhibitory Effects of the Essential Oil and Its Aqueous and Alcoholic Extracts on some Food Borne Bacterial Pathogens
مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آفسنطین (Artemisia absinthium) و اثر مهاری اسانس و عصاره‌های آبی، الکلی آن بر برخی از باکتری‌های بیماریزای غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanolic Extract of Scrophularia striata on Pain in Male Rats
اثر عصاره اتانولی گیاه اسکروفولاریا استریاتا (Scrophularia striata) بر درد در رت‌ها‌ی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of MS14 on Hematopoiesis and Blood Cells in BALB/c Mice
تأثیر فرآورده MS14 بر هماتوپوئز و سلول‌های خونی در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Antimicrobial Activity of Various Extracts of Stinging Nettle (Urtica dioica)
بررسی اثر عصاره‌های الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) بر تعدادی باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antiradical Activity of Malva sylvestris Extract and its Application in Oil System
ارزیابی فعالیت آنتی‌رادیکالی عصاره پنیرک(Malva sylvestris L.) و کاربرد آن در سامانه روغن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Melissa officinalis Extract Against Beta-amyloid-induced Oxidative Stress in PC12 Cells
بررسی اثرات حفاظتی عصاره گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis L.) بر استرس اکسایشی ایجاد شده توسط پپتید بتا آمیلوئید (35 - 25) در سلول‌های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of Zataria multiflora Boiss. and Cinnamomum zeylanicum Nees. Essential Oil on the Growth of Bacillus cereus in a Food Model System
اثر ترکیبی اسانس دارچین و آویشن شیرازی بر رشد Bacillus cereus در یک مدل غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Papaverine on Human Serum Albumin Glycation
بررسی اثر پاپاورین بر فرآیند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Evaluation of Antioxidant Chitosan Film Incorporated with Grape Seed Extract
تهیه و ارزیابی‮ ‬خصوصیات فیلم آنتی‌اکسیدان کیتوزان حاوی عصاره دانه انگور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Pharmacological and Toxicological Effects of Nigella sativa and Its Active Constituents
بررسی اثرات داروشناسی و سم‌شناسی سیاهدانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review on Effect of Ginkgo biloba in the Treatment of Autism
مروری سیستماتیک بر کاربرد گیاه Ginkgo biloba در درمان اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 42 (2012-6)


The Effects of Aqueous and Hydroalcoholic Extract of Eugenia Caryophyllata on Formalin Induced Pain in Male Rats
اثر عصاره آبی و الکلی میخک قرنفلی بر درد ناشی از تزریق فرمالین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Analgesic Effect of Sesame Oil and Lecithin Diets in Hot Plate and Formalin Test on Aged Male Rats
بررسی اثر رژیم‌های غذایی حاوی روغن کنجد‌ و لسیتین بر درد حاصل از آزمون‌های فرمالین و صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss Essential Oil and Nisin on Shelf Life in Light Salted Fish Fillet of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)
بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و نیسین بر کنترل کیفیت فیله‌های سبک شور ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Combination of Achillea millefolium, Artemisia absinthium & Juglans regia Leaves Extracts on Leishmania Major (MRHO/IR/75/ER), In vitro
بررسی اثرات سینرژیستی مخلوط سه عصاره گیاهی بومادران، افسنطین و برگ گردو بر انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effects of Chicory (Cichorium intybus L.), Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and Dill (Anethum graveolens L.) on Fertility and Neonatal Gender in Rats
بررسی اثرات کاسنی (L. Cichorium intybus)، رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و شوید (Anethum graveolens L.) بر باروری و جنسیت نوزادان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Extract of Thyme and Vitamin E Supplementation on Immune Responses and Yolk Cholesterol in Laying Hen under Heat Stress Condition
تأثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی‌،‌ ویتامین E و چربی در جیره غذایی بر میزان کلسترول سرم خون و زرده تخم‏مرغ و سیستم ایمنی مرغ تخم‌گذار تحت شرایط تنش ‏حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Urtica dioica Ointment on the Coetaneous Wound Healing in Cattle
مطالعه اثرات التیامی پماد گزنه در التیام زخم باز جلدی در گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Massage Aromatherapy with Lavender Oil on Pain Intensity of Active Phase of Labor in Nulliparous Women
تأثیر آروماتراپی ماساژی با لاواند بر شدت درد فاز فعال زایمان زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Essential Oil Composition of Flowers of Three Rosa damascena Mill. Genotypes from Kashan
مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌های سه ژنوتیپ گل محمدی منطقه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological, Agronomical and Phytochemical Changes in Borage (Borago officinalis L.) under Biological and Chemical Fertilizers Application
تغییرات مورفولوژیک، زراعی و فیتوشیمیایی گاوزبان (Borago officinalis L.)تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Content of some Secondary Metabolites in Roots of Glycyrrhiza glabra Gathered from Different Natural Localities in Kerman Province of IRAN
بررسی محتوای متابولیت‌های ثانویه ریشه گیاه شیرین‌بیان در برخی رویشگاه‌های طبیعی استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Addition of Berberis vulgaris Root Powder to the Arbor Acers Chicks Ration as Arowth Promoter
بررسی اثرات افزودن ریشه زرشک (Berberis vulgaris) به جیره طیور گوشتی نژاد Arbor Acers ‌به عنوان محرک رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Graded Levels of Hemp Seed (Cannabis sativa L.) on Performance, Organ Weight and Serum Cholesterol Levels on Broilers
اثر سطوح مختلف جیره‌ای شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Eucalyptus Camaldulensis Exracts on Trichimonas vaginalis Growth In vitro
بررسی آزمایشگاهی‌ تأثیر عصاره هیدروالکلی اوکالیپتوس بر تریکوموناس واژینالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Low Temperature and Rhizobacteria on Seed Germination and Seedling Growth of Isabgol (Plantago ovate forsk)
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه اسفرزه در دماهای متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Different Levels of Chemical and Biological Nitrogen Fertilizers on Corm Yield and Colchicine Content in Colchicum kotschyi Bioss under Natural Habitat
تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی C‏olchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cattle Manure and Biofertilizer Application on Biological Yield, Seed Yield and Essential Oil in Coriander (Coriandrum sativum)
تأثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی بر عملکرد بیومس، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response Surface Methodology for Optimization of Ultrasound-assisted Inulin Extraction from Burdock Tuberous
بهینه‌سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Conversion of Hyoscyamine to Scopolamine in Stable Autotetraploid Plants of Egyptian Henbane (Hyoscyamus muticus)
افزایش تبدیل هیوسیامین به اسکوپولامین در گیاهان اتوتتراپلوئید پایدار بذرالبنج مصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of in vitro Germination of Zygotic Embryo of Ferula gummosa
بررسی جوانه‌زنی جنین زیگوتیکی باریجه در شرایط درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen Levels on Qualitative Traits and Seed Yield of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Populations
تأثیر مقادیر کود نیتروژنه بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه در جمعیت‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Oil Content and Fatty Acid Composition of Pyrus glabra Boiss.
بررسی میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی انچوچک (Pyrus glabra Boiss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Essential Oil Composition in Three Species of Hypericum from Iran
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس سه گونه گیاه گل راعی (Hypericum spp.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Effect of Different Density Auxin and Fungi Piriformospora indica and Sebacina vermifera on Mentha piperita and Thymus vulgaris In vitro Condition
ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف اکسین و قارچ‌های Piriformospora indica وSebacina vermifera روی نعناع فلفلی (Mentha piperita) و آویشن (Thymus vulgaris) در شرایط درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological and Agronomical Properties of Senna (Cassia angustifolia Vahl.)
مروری بر خواص فارماکولوژیکی و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سنای هندی (Cassia angustifolia vahl.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 38 (2011-10)


Study on Anti_ Candida Effects of Essential Oil and Extracts of Iranian Medicinal Plants, In vitro
بررسی اثرات اسانس‌ها و عصاره‌های 50 گیاه دارویی ایران روی سویه‌ای استاندارد کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile Constituentes from Leaf and Flower of Achillea nobilis L. subsp. neireichii from North of Iran
بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ بومادران تماشایی (Achillea nobilis L. subsp. neilreichii) رویش یافته در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of some Plant Crude Extracts on Four Phytopathogenic Fungi
بررسی اثرات ضد‌قارچی عصاره‭‭های برخی گیاهان علیه چهار قارچ بیماری‌زای گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lavandula officinalis Extract on Lymphocyte Proliferation and Tumor Necrosis Factor-alpha Production
بررسی اثر عصاره اسطوخودوس بر تکثیر لنفوسیتی و سایتوکاین فاکتور نکروزدهنده تومورآلفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of the Effect of Myrtle Oil on the Oral Lesions of FMD in Cattle
ارزیابی بالینی تاثیر اسانس گیاه مُورد (L. Myrtus communis) بر روی ضایعات دهانی ناشی از بیماری تب برفکی در گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antiemetic Effect of Valeriana officinalis Root Extract in Young Chicken
بررسی اثر ضد‌تهوعی عصاره ریشه و ریزوم سنبل‌الطیب در جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Genetic Diversity in the Landraces of Ferula gummosa from Iran Using AFLP Marker
بررسـی تنـوع ژنتیکی اکوتیپ‌های باریجه (Ferula gummosa) مناطق مختلف ایـران با استفاده از نشانگر AFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Efficacy of Myrtus communis Essential Oils on Oral Candidiasis in Immunosupressed Rats
اثر ضد‌قارچی اسانس مورت بر کاندیدیازیس دهانی در رت‌های ایمنوساپرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Investigate the Effect of Portulaca oleracea L. and Melissa officinalis L. Extract on Sleeping Time in Mice
مطالعه اثر عصاره خرفه (L. Portulaca oleracea) و بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر تعدیل‌ دوره‌ خواب‌ در موش ‌کوچک‌ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Fungus Glomus etunicatum on Growth and some Physiological Parameters of Basil
اثر قارچ اندومیکوریزایی Glomus etunicatum بر برخی شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Different Distillation Methods on Quality and Quantity of Essential Oil of Laurus nobilis L.
تأثیر روش‌های مختلف تقطیر بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه برگ بو (Laurus nobilis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Seasonal Variation on the Essential Oil Components of Page Mandarin [(C.Reticulata var dancy × C.Paradisi var dancan) ×C.Clemantina] Peel
بررسی اثر تغییرات فصلی بر روی ترکیبات روغن پوست نارنگی رقم Page
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phenolic Extracts of Peel and Pulp of Tampson Orange with Different Rootstocks on the Inhibition of Soybean Oil Oxidation
اثر عصاره‌های پوست و گوشت میوه پرتقال تامسون با پایه‌های مختلف در جلوگیری از اکسیداسیون روغن سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prenatal Consumption of Aqueous Extract of Glycyrrhiza glabra, Improves Memory Retrieval in Mice
مصرف عصاره آبی شیرین‌بیان در قبل از تولد توانایی یادآوری را در موش‌های کوچک آزمایشگاهی بهبود می‌بخشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Biological and Chemical Fertilizers on Quantitative and Qualitative Yield of Shirazian Babooneh (Matricaria recutita L.)
تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه شیرازی (Matricaria recutita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Peppermint (Mentha piperita L.) on Phytopathogenic Fungi
بررسی اثر ضد‌قارچی گیاه نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) بر قارچ‏های بیماری‌زای گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Thyme (Zataria multiflora Boiss.) Decoction on Pregnancy in Rats
بررسی اثر دم کرده گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر وضعیت جفت و جنین‌های موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological Effects of Nigella sativa L. Seeds
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 34 (2010-6)


Study on Phenolics and Antioxidant Activity of some Selected Plant of Mazandaran Province
بررسی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی چند گونه گیاهی بومی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Pretreatment with Achillea santolina and Stachys athorecalyx Extracts on CFA-induced acute inflammation in male rats
تاثیر تجویز پیش‌درمانی با عصاره‌های گیاهان بومادران زرد (Achillea santolina L.) و سنبله (Stachys athorecalyx) بر روند التهاب حاد ناشی از CFA در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing Rate of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Proliferation in the Presence of Silymarin
افزایش شیب سرعت رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از نمونه مغز استخوان انسان در حضور سیلیمارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Arnebia (Arnebia euchroma (Royle) I. M. Johnst) Solution Effectiveness on the Treatment of Acne vulgaris
مطالعه اثربخشی محلول موضعی آرنبیا (Arnebia euchroma (Royle) I. M. Johnst)در درمان آکنه ولگاریس (Acne vulgaris)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Effects of Juglans regia Leave’s Methanolic Extract on Alloxan-induced Male Wisrar Rats
اثرات ضددیابتی عصاره متانلی برگ گیاه گردو (Juglans regia) بر رت‌های دیابتی شده توسط آلوکسان مونوهیدرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effects of Cuminum cyminum and Probiotic on Staphylococcus aureus in Feta Cheese
ارزیابی آثار اسانس زیره سبز وپروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر رشد استافیلوکوک اورئوس در پنیر سفید ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Hydroalchoholic Extract of Anethum graveolens L. seed
بررسی اثرات ضد‌التهابی و ضددردی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه Anethum graveolens L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Foeniculum vulgare Mill Extract on Menstrual Bleeding over the Students of Shahid Beheshti University in Tehran 2005
بررسی تاثیر عصاره بذر گیاه رازیانه بر شدت خونریزی و طول مدت قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey The of Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on the Growth of Salmonella typhimurium in a Commercial Barley Soup
بررسی اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر روی میزان رشد سالمونلا تیفی موریوم در سوپ جو تجارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oils of Matricaria recutita L. Belonging to Central and South Parts of Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس بابونه (Matricaria recutita L.)در مناطق مرکزی و جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects Boswellia carterii Gum Resin Fractions on Intact Memory and Hyoscine-induced Learning Impairments in Rats Performing the Morris Water Maze Task
بررسی اثر فراکسیون‌های اتیل استاتی و ان - بوتانلی «کندر» بر حافظه و یادگیری رت به روش ماز آبی موریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of 4-hydroxyisoleucine content in treated and untreated Fenugreek seeds using GC
تعیین مقدار 4 – هیدروکسی ایزولوسین در دانه شنبلیله تیمار شده و تیمار نشده با استفاده از GC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Powder of Stachys lvandulifolia Flowers on Primary Dysmenorrhea
بررسی اثرات پودر گل گیاه توکلیجه یا چای کوهی (lvandulifolia Stachys) بر دیسمنوره‌ اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of 7 Species of Medicinal Plants on Bacteria Isolated from UTI Patients in Golestan Province
تاثیر عصاره‌ اتانولی 7 گونه گیاه دارویی علیه باکتری‌های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری در شهرستان گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation β-Stigmasterol from Teucrium hyrcanicum L., growing wild in Gilan Province
جداسازی و شناسایی β- استیگماسترول از گیاه مریم نخودی خزری Teucrium hyrcanicum L. رویش یافته در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral and Intraperitoneal Administration of Acorus calamus L. Extract on Learning and Memory in Male Rats
بررسی مصرف خوراکی و تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه وج (Acorus calamus L.) بر میزان حافظه و یادگیری در موش‌ها‌ی صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of a Medicinal and Ornamental Plant Propagation, the Cereus peruvianus Mill. and Using Tissue Culture Technique
بررسی تکثیر کاکتوس زینتی- دارویی Mill. (Cactaceae) Cereus peruvianus با استفاده از تکنیک کشت بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Uterus and Kidney Inflammation and their Treatments Described in the Book “Hidayat al-Muta’allimin fit-Tib” with Modern Medicine
بررسی مقایسه‌ای آماس رحم و آماس کلیه و درمان آنها در کتاب هدایه‌المتعلمین با پزشکی نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on phytochemistry and Therapeutic properties of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum)
مروری بر خواص درمانی و فیتوشیمیایی شنبلیله (Fenugreek)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 30 (2009-6)


Effects of Essential oil and Extract of Thymus vulgaris, Zataria multiflora and Eugenia caryophilata on Vero, Hela, HepII cell lines by MTT Assay
بررسی اثرات عصاره و اسانس آویشن باغی Thymus vulgaris))، آویشن شیرازی Zataria multiflora)) و میخک (Eugenia caryophilata)بر روی سلول‌های Vero, Hela, Hep2 در محیط کشت سلولی با روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of Total Extract and Fractions of Geum kokanicum
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون‌های گیاه Geum kokanicum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antimicrobial Activity of Thyme, Sweet Marjoram, Savory and Eucalyptus oils on Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger and Aspergillus flavus
بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های آویشن، مرزنجوش، مرزه و اکالیپتوس بر باکتری‌های اشریشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم و قارچ‌های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision Effectivness of Extracts of Thyme, Yarrow, Henna and Garlic on Cutaneous Leishmaniasis Caused by L. major in Animal Model (Balb/c)
مقایسه اثربخشی عصاره‌های هیدروالکلی گیاهان آویشن شیرازی، بومادران، حنا و سیر بر ضایعات جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور در مدل حیوانی (Balb/c)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on the Essential Oil Content and Composition of Achillea eriophora DC. in Field and Wild Conditions
مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازی Achillea eriophora DC. در شرایط رویشگاهی و زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cytotoxicity of the Essential Oil and Various Extracts of Cinnamon and Ginger using Brine Shrimp Lethality Assay (BSL)
بررسی سمیت سلولی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاهان ادویه‌ای دارچین و زنجبیل با آزمون سمیت لارو میگوی آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chemical and Bio-fertilizer Source of Nitrogen on Qualitative and Quantitative Yield of Saffron (Crocus sativus L.)
تاثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Antibacterial Effect of Humulus lupulus on some of Gram Positive & Gram Negative Bacteria
بررسی ‌اثر عصاره ‌الکلی‌ گیاه‌ ‌رازک (Humulus lupulus) بر تعدادی باکتری‌های ‌گرم منفی‌ و باکتری‌های گرم مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Xanthine oxidase Inhibitory Activity of Aqueous Extracts of Six Medicinal Plants
اندازه‌گیری اثر مهاری عصاره‌های آبی شش گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز به روش برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Dill (Anethum graveolens Boiss.) Oil in Crude Soybean Oil and Comparison with Chemical Antioxidants
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) در روغن سویا و مقایسه‌ی آن با آنتی‌اکسیدان‌های شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Edible Coatings Incorporated Avishan-e Shirazi (Zataria multiflora) Alcoholic Extract for Inhibition of Aspergillus flavus Growth on the Pistachio Kernel
به کارگیری پوشش خوراکی (Edible Coating) حاوی عصاره الکلی آویشن شیرازی (Zataria multifora) در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس بر روی مغز پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Effects of Zataria multiflora Essential Oil on Primary Dysmenorrhea
بررسی اثرات بالینی عصاره آویشن شیرازی بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microemulsion Preparation from Pumpkin Seed Oil (Cucurbita pepo) as an Oral Drug Carrier
تهیه میکروامولسیون روغن تخم کدوی کاغذی (Cucurbita pepo) به عنوان یک حامل دارورسانی خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti Candidal Activity of Echinophora platyloba Against Candida albicans and Comparison with Amphotricin
بررسی اثر ضدکاندیدایی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر مخمر کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با آمفوتریسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnopharmacology of Nepeta binaludensis Jamzad a Highly Threatened Medicinal Plant of Iran
مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی Nepeta binaludensis Jamzad، گونه‌ای نادر و در حال انقراض از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Salvia hydrangea from Two Localities of Iran
مقایسه ترکیب‌های شیمیایی و بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس Salvia hydrangea L. در دو رویشگاه مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Ruta graveolens L. Its Usage in Traditional Medicine and Modern Research Data
مروری بر گیاه سداب graveolens L. Ruta، کاربرد آن در طب سنتی و یافته‌های تحقیقات نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 26 (2008-6)


Investigation of the Hypoglycemic Effect of Tribulus terrestris Extract on Diabetic Rats
بررسی اثر عصاره میوه گیاه دارویی خارخاسک بر قند خون در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seed Extract on Glycemic Control in Type II Diabetic Patient’s Candidate for Insulin Therapy Visiting Endocrinology Clinic in Baqiyatallah Hospital in the Years of 2006
بررسی اثر درمانی عصاره بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) بر کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم کاندید انسولین درمانی مراجعه‌کننده به کلینیک غدد بیمارستان بقیه‌ا... (عج) در سال 84 - 85
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pistacia atlantica Nut Powder on Liver Phosphatidate Phosphohydrolase and Serum Lipid Profile in Rat
تاثیر پودر پسته وحشی بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز و پروفیل چربی‌های خون موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Para Clinical Studies of Ethanol Extract of Achillea millefolium L. on Electrocardiogram, Cardiac Enzymes and Serum Electrolytes in Sheep
بررسی پاراکلینیکی عصاره اتانولی (Achillea millefolium L.) بومادران بر الکتروکاردیوگرام، آنزیم‌های قلبی و الکترولیت‌های سرم گوسفند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytokinins affect Fermentation Product Accumulation, Vitamin C Reservation and Quality of Stored Broccoli in Modified Atmosphere Packages
تاثیر سایتوکینین بر روی تجمع تولیدات تخمیری، حفظ ویتامینC و کیفیت براکلی Brassoca oleraccea var. italica plenck)) بسته‌بندی شده تحت شرایط اتمسفر تعدیل یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosorption of Nickel (II) from Aqueous Solutions by Marine Red Alga Gracilaria corticata
بررسی گیاه دریایی گراسیلاریا برای تصفیه پساب‌های صنعتی حاوی یون نیکل (II)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of α and β - Thujone Content in Common Wormwood from Iran
بررسی میزان مواد سمی آلفا و بتا توجون گیاه افسنطین موجود در بازار دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential Oil of Tagetes minuta L. and its Effects on Anopheles stephensi Larvae in Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه تازه و خشک جعفری معطر (Tagetes minuta L.) و اثر ضدلارو پشه آنوفل استفنسی Anopheles stephensi))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ouabaine Like Effects of Ethanolic Extract of Aerial Parts of Urtica dioica L. on Isolated Rabbit Atrioventricular Node: Potential Role as an Anti - Arrhythmic Plant
اثرات شبه اوبائین عصاره اتانولی قسمت‌های هوایی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) در مدل گره دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش نقش بالقوه این گیاه در درمان آریتمی‌های فوق بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Fructose, Glucose and Sucrose on Flavonolignans Formation in Silybum marianum Callus Culture
تاثیر قندهای فروکتوز، گلوکز و ساکارز بر تولید فلاونولیگنان‎ها در کشت کالوس گیاه خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Assessment of Antimicrobial Efficacy of Aqueous Extract of Garlic Against Wound-infecting Microorganisms
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضدباکتریایی عصاره آبی سیر بر روی میکروارگانیسم‌های پاتو‍ژن زخم‌ها و جراحات درمانگاهی دامپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Teratogenicity of Salvia leriifolia Benth. in Mice
بررسی اثرات تراتوژنیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 22 (2007-6)


Chemical Composition of Essential Oils from Leaves and Flowers of Anthemis cotula L. from Gilan Province
بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Anthemis cotula L. از استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on the Growth of Staphylococcus aureus in a Commercial Barley Soup
اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر روی میزان رشد استافیلوکوکوس ارئوس در سوپ تجارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phenotypic Coefficient and Flavonolignan Content in Dried Fruits of Cultivated and Endemic Silybum marianum (L.) Gaertn
بررسی صفات مرفولوژیکی و انباشت انواع فلاونولیگنان‌ها در گیاه خارمریم کشت شده و بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey on the Changes of Oil Compounds of Medicinal and Edible Plants Sterilized with Gamma Radiation
بررسی تغییرات ترکیبات اسانس گیاهان دارویی و خوراکی که با اشعه گاما ضدعفونی می‌شوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Protective Effects of Satureja hortensis L. Essential Oil and Ethanolic Extract on Lymphocytes DNA
بررسی برون‌تنی محافظتDNA لکوسیتی توسط اسانس و عصاره اتانولی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Heating on Antiradical Activity of Essential Oils of Thyme, Summer Savory and Clove by 2, 2- Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH•) Method
بررسی تاثیر حرارت روی فعالیت آنتی‌رادیکالی اسانس‌ گیاهان آویشن، مرزه و میخک توسط روش 2 و 2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effect of Alcoholic Stinging Nettle Extract in Male NMRI Rats
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گیاه گزنه دو پایه در موش‎های صحرایی نر از جنس NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dose Trifolium pratense L. Protect against Development of Fatty Streak in Coronary Arteries?
آیا مصرف شبدر (Trifolium pratense L.) می‌تواند از ایجاد و توسعه رگه‌های چربی در عروق کرونر پیش‌گیری کند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Constituents of the Essential Oil of Zosimia absinthifolia (Vent.) Link
شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار اندام‌های هوایی گیاه زوسیمیا آبسینتی فولیا (Zosimia absinthifolia (Vent.) link) از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Evaluation of Horse Chestnut Seed Extract Gel and its Effect on Varicose Disease Symptoms
تهیه و ارزیابی ژل گیاهی از عصاره دانه شاه بلوط هندی (Aesculus hippocastanum L.) و تاثیر آن بر درمان واریس پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Medicinal Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.)
مروری بر خصوصیات دارویی و فارماکولوژیکی انار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Antiviral Effects of Glycyrrhiza glabra L. and Its Active Component, Glycyrrhizin
مروری بر اثرات ضدویروسی گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) و ترکیب موثره آن گلیسیریزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 18 (2006-6)


Chemical composition of the essential oils of Stachys athorecalyx C. Koch. collected from Arasbaran prospected region
بررسی اجزای روغن فرار گیاه Stachys athorecalyx C. Koch جمع‌آوری شده از منطقه ارسباران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effect of environment conditions on yield and chemical composition of Tagetes minuta L. essential oil
بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل‌دهنده اسانس جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of aqueous extract of Garlic (Allium sativum L.) on laryngeal cancer cells (Hep-2) and L929 cells in vitro
بررسی اثر مهاری عصاره آبی سیر (Allium sativum L.) بر رشد سلول‌های سرطان حنجره نوع SCC (Hep-2) و سلول‌های غیرسرطانی (L929)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological study of protective effect of Turmeric against toxicity induced by acetaminophen in broilers
بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت‌کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه‌ی گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of noscapine effects on rat hind paw inflammation induced by bradykinin and histamine
بررسی اثر نوسکاپین بر التهاب حاصل از برادی‌کینین و هیستامین در کف پای موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antifertility effect of the seed oil constituents of Iranian species of Melia azadarach L. in male rats
بررسی اثرات ضدباروری روغن میوه سنجد تلخ (L. Melia azedarach) موجود در ایران بر موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of evaluation for quality and quantity of essential oil Thymus kotschyanus (Damavand – Tar)
تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه آویشن کوهی (مطالعه موردی منطقه دماوند، زیرحوضه دریاچه تار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti fungal effect of Echinophora platyloba extract on some common dermathophytes
اثر ضدقارچی عصاره گیاه خوشاریزه بر تعدادی از درماتوفیت‌های شایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on taxol as the most important anticancer natural drug
مروری بر تاکسول به عنوان مهم‌ترین ترکیب طبیعی ضدسرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 14 (2005-6)


Taxezopidine-G from needles and young stems of Taxus baccata L. growing in Iran
جداسازی Taxezopidine - G از برگ‌های سوزنی و ساقه‌های جوان Taxus baccata L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the anticonvulsant activity of thymoquinone, the major constituent of Nigella sativa L. seeds, through intracerebroventricular injection
بررسی اثر ضدتشنجی تیموکینون، ماده موثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، به روش تزریق داخل بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Manna from Cotoneaster discolor on infant Jaundice (effect on blood bilirubin level)
بررسی تاثیر عصاره تام شیرخشت بر زردی نوزادان (اثر بر میزان بیلی‌روبین خون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physicochemical quality control of senna products from Iranian phytopharmaceutics
کنترل کیفیت فیزیکوشیمیایی فرآورده‌های ساخته شده از گیاه سنا موجود در بازار دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic effect of alcoholic Datura stramonium L. seed extract on stereptozotocine-induced diabetic male rats
اثر ضددردی عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره در موش‌های صحرایی نر دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Flavonoid Constituents from of Achillea conferta DC.
جداسازی و تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات فلاوونوییدی موجود در عصاره متانولی گیاه Achillea conferta DC.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of chemical compounds in Essential oil of Zeravschania membranacea (Boiss.) M.Pimenov
شناسایی ترکیبات روغن فرار گیاه Zeravschania membranacea و مقایسه آن با اسانس گیاه Z. pastinacifolia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‍‍‍Production of secondary metabolites and pharmaceutical constituents through tissue and cell culture
تولید متابولیت‌های ثانویه و مواد دارویی از طریق کشت بافت و سلول‌های گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 10 (2004-6)


Effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on probability of growth initiation of Staphylococcus aureus in a brain heart infusion broth
اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر روی احتمال رشد استافیلوکوک طلایی در محیط آبگوشت قلب و مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of aqueous extract of Echium amoenum L. in the treatment of mild to moderate major depressive disorder: a randomized double blind clinical trial
اثر‌بخشی عصاره آبی ‌گاوزبان (Echium amoenum L.) در درمان اختلال افسردگی عمده خفیف تا متوسط: کارآزمایی تصادفی دوسو بی‎خبر در مقایسه با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-hyperlycemic and hypolipidemic effect of oral administration of Capsicum frutescens in male STZ-diabetic rats
بررسی اثر آنتی هیپرگلیسمیک و هیپولیپیدمیک تجویز خوراکی فلفل قرمز (Capsicum frutescens L.) در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research of change of tropane alkaloids quantities in different stages of growth of Hyoscyamus reticulatus L. in natural condition and assessment of suger and elements changes on biosynthesis of these alkaloids in In vitro
بررسی تغییر میزان آلکالوییدهای تروپان در مراحل مختلف رشد گیاه Hyoscyamus reticulatus L. در شرایط طبیعی و تاثیر تغییر عناصر و قند بر بیوسنتز این آلکالوییدها در کشت بافت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: A double-blind, randomised and placebo controlled trial
اثر زعفران (Crocus sativus L.) در درمان افسردگی خفیف تا متوسط: یک کارآزمایی بالینی تصادفی به شیوه دوسوبی‌خبر و با کنترل دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticonvulsant effects of aqueous and ethanolic extracts of Hypericum perforatum L. in mice
بررسی اثر ضدتشنجی سرشاخه‌های علف‌چای (Hypericum perforatum L.) در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study effect of garlic choloroformic extract (Allicin) on physiology and morphology of brucella
بررسی اثر عصاره کلروفرمی سیر (Allium Sativum L.) بر مورفولوژی و فیزیولوژی بروسلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological activity of leaf extract and phenolglycoside arbutin of Pyrus boissieriana Buhse
بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره برگ و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین گیاه تلکا (Pyrus biossieriana Buhse)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal medicine and natural products in the managemeat of dementia
گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی در درمان دمانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2003-6)


The essential oils composition of Achillea wilhelmsii C. Koch leaves and flowers
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ و گل گیاه Achillea wilhelmsii C. Koch
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil of the Aerial Parts of Teucrium Stocksianum Boiss. subsp. Stocksianum (Lamiaceae) from Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم‌نخودی بلوچستانی (Teucrium stocksianum Boiss. subsp. Stocksianum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Achillea millefolium, Crataegus curvisepala and Matricaria chamomilla on oxidative hemolysis of human erythrocytes and -SH capacity
تاثیر گیاهان بابونه، بومادران و زالزالک بر افزایش مقاومت گلبولهای قرمز و حفاظت گروه‌های تیول (-SH) در مقابل مواد اکسیدکننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Study of the Essential Oil from Aromatic and Medicinal Tripleurospermum disciforme (C.A.Mey.) Schultz- Bip
بررسی کمی و کیفی اسانس گیاه معطر و دارویی بابونه کاذب (Tripleurospermum disciforme L. (C.A.Mey.) Schultz- Bip)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycaemic effect of alcoholic extract of Morus nigra L. leaves in normal and diabetic rats
اثرات هیپوگلیسمیک عصاره الکلی برگ شاه‌توت (Morus nigra L.) در رت‌های سالم و دیابتی شده نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile Oil Constituents and Fatty Acids Composition of Nigella sativa L. Seeds
ترکیب شیمیایی اسانس و روغن سیاه‌دانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oil of Tanacetum khorassanicum (Krasch.) Parsa
بررسی مواد متشکله موجود در اسانس گیاه Tanacetum khorassanicum (Krasch.) Parsa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactions of herbs with conventional drugs
مروری بر تداخلات گیاهان دارویی با داروهای رایج (قسمت اول)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2002-6)


Anti-ulcer and acute toxicity effects of Anethum graveolens L. aerial parts extracts in mice
بررسی اثر ضد زخم معده عصاره آبی و هیدروالکلی تخم شوید در موش کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Traditional herbal medicine
تاریخچه طب گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Artemisinin, as an antimalarial compound, of Artemisia annua L. growing wild in north of Iran.
بررسی کمی ماده ضد مالاریایی آرتمیزینین (Artemisinin) در عصاره گیاه گندواش (Artemisia annua L.) مناطق شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of Bee pollen, Silver sulfadiazin and Aloe vera cream on treatment of sulfur mustard induced skin injury in guinea pig
‌‌مقایسه اثر درمانی کرم سیلورسولفادیازین، کرم گرده گل و کرم صبر زرد بر عوارض پوستی ناشی از اثر خردل گوگردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Familiarizing with using herbal eutracts in Isfahan Province
آگاهی، اعتقاد و عملکرد نسبت به داروهای گیاهی در مردم شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A double-blind placebo-controlled evaluation of Vitex agnus castus in premenstrual syndrome
بررسی اثر ویتاگنوس (مقایسه دو سو بی‌خبر‌) در درمان سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticonvulsant effects of Cuminium cyminum L. seeds extracts and essential oil in mice
اثر ضد‌تشنجی عصاره و اسانس دانه گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Lavandula officinalis tincture and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized pilot study
مقایسه تنتور اسطوخودوس (Lavandula officinalis) و ایمی‌پرامین در درمان افسردگی خفیف تا متوسط در یک مطالعه آزمایشی تصادفی دو سو بی‌خبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 69 (2018-11)


Quantitative Determination of Azadirachtin in Melia indica and M. azedarach
تعیین مقدار آزادیراختین موجود در Melia azedarach و M. indica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of the Essential Oils Derived from Aromatic Waters of Three Thyme Species Cultivated in Semnan
ارزیابی مقایسه‎ای اسانس حاصل از عرق سه گونه آویشن کاشته شده در سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nigella sativa Seeds Capsules on the Severity of Physical Symptoms in People with Premenstrual Syndrome
بررسی تأثیر کپسول سیاه‌دانه بر شدت علائم جسمانی افراد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی
| [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Aloe vera Gel Compared with Lanolin Oil in Healing of Foot Crack Disease: A Clinical Trial Study
بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا در مقایسه با روغن لانولین بر بهبودی ترک پا: مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eucalyptus Essence Inhalation on Pulmonary Function During One bout of a Submaximal exercise in Young Girls
تأثیر استنشاق اسانس اکالیپتوس بر عملکرد ریوی طی یک مرحله فعالیت زیر بیشینه در دختران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Antibacterial Effects of Oliveria decumbens and Nepeta binaludensis Essential Oils on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in Doogh
بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاهان موشکورک (Oliveria decumbens) و پونه‌‌ سای بینالودی (Nepeta binaludensis) روی اشریشیاکلای و استافیلوکوکوس اورئوس در دوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morphophysiological Responses in Basil (Ocimum basilicum L.) Plant to Application of Polyamines
پاسخ‌های فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) به محلول‌پاشی برگی پلی‌آمین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Morphological and Tropane Alkaloids Diversity among some Henbane (Hyoscyamus niger L.) Populations
بررسی تنوع مورفولوژیکی و آلکالوئیدهای تروپانی در برخی از جمعیت‎های بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Wound Healing Efficiency of the Microbial Produced Alginate and the Extract of Persian Mannaplant in the Rat Wounds: the Complex of the Modern and Traditional Dressings
بررسی اثرات التیام‌بخشی آلژینات تولید شده میکروبی و عصاره خارشتر بر زخم‌های جلدی موش صحرایی: ترکیبی از پانسمان‌های مدرن و سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Ursolic Acid Compared with Ibuprofen and Dexamethasone in Synoviocyte Model for Osteoarthritis: an Ex Vivo Study
ارزیابی اثر اورسولیک اسید در مقایسه با ایبوپروفن و دگزامتازون در مدل سینوویوسیت برای استئوآرتریت در شرایط Ex Vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity Evaluation of Essential oil of Trachyspermum ammi in Acute and Sub-chronic Toxicity Experiments
بررسی سمیت اسانس Trachyspermum ammi به صورت حاد و تحت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fragrances of Lavender on the Quality of Sleep, Mood, Team Cohesion and Performance of Women Volleyball Players
اثر رایحه‌ی اسطوخودوس بر کیفیت خواب، خلق و خو، انسجام تیمی و عملکرد والیبالیست‌های زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute and Subchronic Toxicity Assessment of Aerial Parts of Ferula persica in Female Mice
ارزیابی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره‌ی گل و برگ گیاه فرولاپرسیکا در موش سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Scutellaria pinnatifida Extracts on the Alpha Synuclein Cytotoxicity
بررسی تأثیر عصاره Scutellaria pinnatifida در مهار سمیت سلولی تجمعات سمی آلفاسینوکلئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Anatomical, Phytochemical and Pharmacological Properties of Peppermint (Mentha piperita L.)
مروری بر خصوصیات آناتومیکی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Botanical, Ecological, Agronomical and Pharmacological Properties of the Fennel (Foeniculum vulgare Mill.)
مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، اکولوژیکی، زراعی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 65 (2018-3)


Effect of Eight Weeks' Endurance Training along with Fenugreek Ingestion on Lipid Profile, Body Composition, Insulin Resistance and VO2max in Obese Women's with Type2 Diabetes
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف شنبلیله بر پروفایل لیپیدی، ترکیب بدن، مقاومت انسولین و VO2max زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Induction of Hairy Roots in Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) Using Sonication Method
القاء موثر ریشه های مودار در خشخاش فارسی (Papaver bracteatum Lindl.) با استفاده از روش Sonication
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitric Oxide Increased the Rosmarinic Acid and Essential Oil Production in In vitro-cultured Melissa officinalis
افزایش میزان تولید رزمارنیک اسید و اسانس در گیاهچه های بادرنجبویه در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hematoprotective and Nephroprotective Properties of Ethanolic Extract of Anthemis odontostephana Boiss in Streptozotocin-induced Diabetic Mice
خصوصیات حفاظت خونی و حفاظت کلیوی عصاره اتانولی گیاه بابونه (Anthemis odontostephana Boiss) در موش های سوری القاء شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differences in Growth Response of Human Hair Follicle Mesenchymal Stem Cells to Herbal Extracts and a Growth Factor
تفاوت در پاسخ رشد سلول های بنیادی مستخرج از فولیکول موی انسان به عصاره های گیاهی و فاکتور رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Golghand and Psyllium on Constipation among the Elderly: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تأثیر گلقند و پسیلیوم در درمان یبوست در سالمندان: یک مطالعه بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Taxonomical, Morphological and Pharmacological Review of Marrubium vulgare L., An Old Medicinal Plant in Iran
مطالعه طبقه بندی، ریخت شناسی و فارماکولوژیکی، Marrubium vulgare L. یک گیاه دارویی کهن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Herbal Medicine: An Evidenced Based Approach
اختلال نقص توجه / بیش فعالی و طب گیاهی: رویکرد مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 61 (2017-3)


Changes of Essential Oil, Photosynthetic Pigments, and Morphological Characteristics of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) at Different Harvesting Time
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Drying Treatments on the Essential Oil Content and Composition of Melissa officinalis L. Compared with the Fresh Sample
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Tropane Alkaloids in Black Henbane (Hyoscyamus niger L.) in Response to Different Types of Nitrogenous Fertilizers
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oil Composition and Antioxidant Activity of Levisticum officinale Koch. at Various Phenological Stages
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Gibberellic Acid, Indole Butyric Acid, and Methanol on Morpho-physiological and Phytochemical Traits in Thymus vulgaris L.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malva sylvestris L. Protects from Fluoride Nephrotoxicity in Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Evaluation of Essential Oil of Catnip (Nepeta cataria L.) Under Different Drying Conditions
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Female Infertility and Herbal Medicine
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research in Iran: Look on the Bright Side
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 61 (2017-2)


Antimicrobial Effect of Some Medicinal Smoke, Iranian Traditional Medicine
اثرات ضد‌میکروبی برخی از دود‌های طبی، طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Short-term Swimming Training and Curcumin Supplementation on Damaged Spatial Memory after Binge Ethanol Drinking in Male Rats: Preliminary Report
مقایسه اثر کوتاه‌مدت تمرین شنا و مکمل کورکومین بر حافظه فضایی تخریب شده ناشی از مصرف افراطی اتانول در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی نر: گزارش مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Methanol Extract of Agrimonia eupatoria on PBMC and 12 Pathogenic Bacteria
بررسی تأثیر عصاره متانولی 4 بخش مختلف گیاه غافث (Agrimonia eupatoria) بر روی رشد و تکثیر سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انسان و 12 نوع باکتری بیماری‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kombucha Tea on Depression and Motor Activity in Mice
بررسی اثرات محلول آبی چای کامبوجا بر افسردگی و فعالیت‌های حرکتی موش‌های نر سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Production of Hairy Roots from (Datura innoxia L.) by Agrobacterium rhizogenes and Effects of Salicylic Acid and Methyl Jasmonate Biological Elicitors on Atropine and Scopolamine Content
تولید ریشه‌های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی تاتوره تماشایی (Datura innoxia L.) و بررسی اثر محرک‌های زیستی سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر محتوای آتروپین و اسکوپولامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Drinking Ziziphora Tenuior on Total Antioxidant Capacity, Total Tiol and Malondiadehyde Serum after one Session Exercise Inactive Women
اثر مصرف نوشیدنی کاکوتی بر ظرفیت توتال آنتی‌اکسیدان، تیول تام و مالون‌دی‌آلدئید متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی دختران غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Licorice (Glycyrrhiza glabra) Rhizome on the Mechanical Activity of the Isolated Colon of Male Rats and its Interaction with Cholinergic System
اثر عصاره آبی - الکلی ریزوم گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) بر فعالیت مکانیکی کولون ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم کولینرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Iranian Golpar (Heracleum persicum) Essential Oil in Liver Damages Induced by CCl4 in Wistar Rats
اثر حفاظتی اسانس گلپر ایرانی (Heracleum persicum) در بروز آسیب کبدی ناشی از تتراکلریدکربن در موش‌های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ex vitro Production of Transgenic Composite Plants in Glycyrrhiza glabra via Agrobacterium rhizogenes-mediated Transformation as a New Method
تولید گیاهان کامپوزیت تراریخت خارج شیشه‌ای در گیاه دارویی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) به واسطه اگروباکتریوم رایزوژنز به عنوان روشی نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Valerian on the Anxiety and Depression Symptoms of the Menopause in Women Referred to Shahrekord Medical Centers
تأثیر والرین بر علائم اضطراب و افسردگی دوران یائسگی زنان مراجعه‌‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalution of Antileishmanial Activity of the Hydroalcohlic Extract of Medicago Lupulina' Leaves Against Leishmania Major (MHOM/IR/75/ER) Promastigotes by Using MTT and Microscopy Method and GC/MS for Hydroalcohlic Extract of this Plant' Leaves
بررسی اثر ضد‌لیشمانیایی عصاره الکلی برگ‌های گیاه یونجه سیاه (Medicago lupulina) بر پروماستیگوت‌های انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER)در شرایط آزمایشگاهی به روش MTT و میکروسکوپی و تعیین ترکیبات موجود در آن به روشGC/MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Three Medicinal Plants Essential Oils on the Activity of Peroxidise and Polyphenoloxidase Enzymes in Broccoli (Brassica oleracea L.var. Italica)
اثر اسانس سه گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در کلم بروکلی (Brassica oleracea L. var. Italica)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Green Tea (Camellia sinensis) Extract on Kidney Tissues and Blood Factors of Kidney Functions in Male Mice Treated with Paclitaxel
اثر حفاظتی عصاره چای سبز (Camellia sinensis) روی بافت کلیه و شاخص‌های خونی عملکرد کلیه در موش‌های نر تیمار شده با پاکلی تاکسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia Extracts Administration on Improving Erection Dysfunction Following Opioid Dependence
تأثیر تجویز ترکیب عصاره گیاهان کندر و لاواندولا در بهبود اختلال نعوظ ناشی از وابستگی به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Phytochemical and Morpho-physilogical Traits of Thyme (Thymus vulgaris CV Varico 3) under Different Salinity Levels
تغییرات فیتوشیمیایی و صفات مرفو- فیزیولوژیکی گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L. CV Varico 3) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality and Quantity Determination of Brassino-Steroid Hormones by HPLC and Related Assay in Some Supplement Capsules
بررسی کیفی و کمی هورمون‌های براسینواستروئیدی بوسیله‌ی دستگاه کروماتوگرافی مایع و شناسایی آن در کپسول‌های مکمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Antioxidant Compounds and Media on Biosynthesis of Limiter Phenolic Compounds During In vitro Culture of Mentha arvensis L.
اثر آنتی‌اکسیدان‌ها و محیط کشت بر بیوسنتز ترکیبات فنلی محدودکننده رشد در کشت درون شیشه‌ای گیاه نعناع وحشی (Mentha arvensis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 57 (2016-3)


Optimal Fabrication of Nano Menthol/PEG Particles by Electrospraying
Optimal Fabrication of Nano Menthol/PEG Particles by Electrospraying
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Resistance Training Combined with Green Tea Treatment on Hyperglycemia and Lipid Profile in Diabetic Rats
Effects of Resistance Training Combined with Green Tea Treatment on Hyperglycemia and Lipid Profile in Diabetic Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Potential Co-treatment Effects of Zataria multiflora, Camellia sinensis Extracts and Bacterial Lipopolysaccharide on Skin Wound Model
The Potential Co-treatment Effects of Zataria multiflora, Camellia sinensis Extracts and Bacterial Lipopolysaccharide on Skin Wound Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Trigonelline, Nicotinic Acid and Proline Content in Early Growth Stages of Trigonella foenum-graecum L. under Saline Condition
Changes of Trigonelline, Nicotinic Acid and Proline Content in Early Growth Stages of Trigonella foenum-graecum L. under Saline Condition
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Wound Healing Effects of Methanolic Extract of Salvia multicaulis Vahl. in Rat
Phytochemical and Wound Healing Effects of Methanolic Extract of Salvia multicaulis Vahl. in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Changes of Rosemary (Rosemarinus officinalis L.) in Response to Mycorrhizal Fungi (Glomus intraradices) Inoculation under Saline Environments
Quantitative and Qualitative Changes of Rosemary (Rosemarinus officinalis L.) in Response to Mycorrhizal Fungi (Glomus intraradices) Inoculation under Saline Environments
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Origanum vulgare on Staphylococcus aureus in a Rat Model of Surgical Wound Infection
Antibacterial Activity of Origanum vulgare on Staphylococcus aureus in a Rat Model of Surgical Wound Infection
| [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Diversity of Eremostachys laciniata Bunge Populations in Iran
Phytochemical Diversity of Eremostachys laciniata Bunge Populations in Iran
| [PDF-FA] | [XML] |

The Trace of Evidence Based Medicine in Avicenna's Approaches
The Trace of Evidence Based Medicine in Avicenna's Approaches
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence Based Medicine and Herbal Medicine
Evidence Based Medicine and Herbal Medicine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 53 (2015-3)


Chemical Composition and Antifungal Activity of Trachyspermum copticum Essential Oil Against Alternaria alternata (In-Vitro Study)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and Wound Healing Properties of Thymol (Thymus vulgaris Oil) and its Application in a Novel Wound Dressing
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interventions of Iranian Traditional Medicine for Constipation During Pregnancy
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shoot Growth, Gamma-Terpinene and Essential Oil Content of Satureja hortensis L. in Response to Foliar Application of FeSO4 and Citric Acid
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ferulago angulata Extract Against Oxidative Stress Induced by 6-hydroxydopamine in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-obesity and Anorectic Effects of Saffron and its Constituent Crocin in Obese Wistar Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanolic Extract of Salvia officinalis on the Uterine Natural Killer Cells Population at Day 7 of Pregnancy
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review on Main Chemical Constituents of Papaver bracteatum
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Primary Dysmenorrhea
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 49 (2014-3)


Determination of Volatile Oil Constituents in Root and Shoot of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori in Saline Soil
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seed Alkaloids Content and Antioxidant Enzymes Activity in Black Henbane as Influenced by Ammonium Nitrate Application and Water Deficit Stress
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Activity, Total Phenol and Total Anthocyanin Contents of Cornus sanguinea L subsp australis. (C.A. Mey.) Jáv.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Variations in Lemon Verbena (Lippia citriodora H.B.K.) Plantlets Affected by Propagation Methods and Soil Type
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chitosan and Chitin Oligomers on Gene Expression and Lignans Production in Linum album Cell Cultures
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Alcoholic Extracts of Two Clematis L. (Ranunculaceae) Species from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Control of Nepeta menthoides Boiss & Buhse using Micromorphological Analysis and Phytochemical Screening
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Phenolic Compounds in Pinus eldarica by HPLC
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Structure Elucidation of Secondary Metabolites from Echinophora platyloba DC from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil Compositions and Photosynthetic Pigments Content of Pelargonium graveolens in Response to Nanosilver Application
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence Based Medicine: Clinical Trials
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 45 (2013-3)


Cytotoxicity of Two Species of Glaucium from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of KNO3, CaCl2 and MgSO4 Concentrations on Growth and Cichoric Acid Accumulation in Hairy Root Culture of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pinus eldarica Medw. Nut Extract on Blood Glucose and Cholesterol Levels in Hypercholesterolemic Alloxan-induced Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Activity of Satureja hortensis L. Essential Oil and its Application in Safflower Oil
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-hyperglycemic Effects of Vaccinium arctostaphylos L. Fruit and Leaf Extracts in Alloxan-Induced Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Main Tropane Alkaloids Variations of Black Henbane (Hyoscyamus niger) Under PGPRs Inoculation and Water Deficit Stress Induction at Flowering Stage
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Antioxidant and Antimicrobial Effects of Cinnamon Essential Oil and Echinacea Extract in Kolompe
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypnotic Effect of Salvia reuterana Boiss for Treatment of Insomnia
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Passionflower and Sage for Mental Health
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 41 (2012-3)


Cynara scolymus L. in Treatment of Hypercholesterolemic Type 2 Diabetic Patients: a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Medicinal Herbs Extracts Including Cynara scolymus L., Cichorium intybus L. Taraxacum officinal L. and Berberis vulgaris L. in Single and in Combination Form in CCl4 Induced Rat Liver Toxicity
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hazel (Corylus avellana L.) as a New Source of Taxol and Taxanes
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Functional Cooked Sausage by Mentha piperita Essential Oil as a Natural Antioxidant and Antimicrobial Material
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curcumin Gel in the Treatment of Minor Aphthous Ulcer: a Randomized, Placebo- Controlled Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition of the Essential Oils of Thymus deanensis Celak Var. deanensis from Different Regions of Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use and Attitude on Herbal Medicine in a Group of Pregnant Women in Tehran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils as Two Natural Antioxidants
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Alzheimer’s Disease
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 41 (2012-3)


The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial
بررسی اثر دارچین (J. Presl (Cinnamomum zeylanicum بر سطح گلوکز، در بیماران دیابتی نوع 2، یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Morphological Characteristics and Essential Oil Component of 2 Ecotypes of Watermint (Mentha aquatica L.)
بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و ترکیبات اسانس 2 اکوتیپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of α-Amylase and α-Glucosidases Inhibitory Effects of Silybum marianum (L. Gaertn) Seed Extracts In Vitro
بررسی اثر عصاره‌های مختلف دانه گیاه خارمریم Gaertn).Silybum marianum L)، بر فعالیت آنزیم‌های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکزیداز در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ocimum basilicum L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine Withdrawal Syndrome in Mice
بررسی اثرات فراکسیون‌های عصاره گیاه ریحان Ocimum bacilicum بر سندرم محرومیت مرفین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil Composition, Total Phenol Compounds and Antioxidant Activity of Hypericum perforatum L. Extract Collected from North of Iran
بررسی اجزای اسانس، محتوی فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ی گیاه گل راعی ‌(Hypericum perforatum L.)‌ جمع‌آوری شده از شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil and Lysozim on E. coli O157: H7
تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) لیزوزیم و آویشن شیرازی بر باکتری E. coli O157: H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bio-stimulators Compounds on Quantitative and Qualitative Yield of German Chamomile (Matricaria recutita L.)
تأثیر محرک‌های زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Antioxidant Activity of Iranian Mentha longifolia Essential Oil and Extracts
مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره پونه (Mentha longifolia) ایرانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Belief and Operation of Yasouj People Towards Pharmaceutical Plants
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Viscosity of Traditional Medicinal Antihyperglycemic Plant Extracts and Relationship with Glucose Diffusion In vitro
بررسی ویسکوزیته عصاره گیاهان دارویی سنتی کاهنده قندخون و ارتباط آن با انتشار گلوکز در In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ethanolic and Watery Extract of Aerial Parts of Stachys Lavandulifolia on Trichomonas vaginalis, In vitro
تأثیر عصاره آبی و اتانولی سرشاخه‌های هوایی گیاه چای کوهی بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Inulin Extraction from Burdock Tuber by Using Response Surface Methodology (RSM)
بهینه‌سازی شرایط استخراج اینولین از ریشه بابا آدم به کمک روش سطح پاسخ (RSM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Consolida orientalis and Adonis vernalis Extracts on Eggs and Larval of Hyalomma anatolicum anatolicum and Rhipicephalus bursa
ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد‌کنه‌ای عصاره ‌کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و نوزاد ریپی سفالوس بورسا و هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Activity of Lavandula angustifolia Essential Oil in Crude Soybean Oil System
ارزیابی فعالیت ضداکسایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در سامانه روغن خام سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaf Flavonoids of Chrozophora Neck (Euphorbiceae) Members in Markazi Province Using Chromatographical Methods
مطالعه فلاونوئیدهای برگ اعضای جنس Chrozophora Neck (Euphorbiceae) در استان مرکزی با روش‌های کروماتوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil and Methanolic Extract of Salvia multicaulis Vahl.
شناسایی مواد تشکیل‌دهنده و بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه Salvia multicaulis Vahl.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibacterial Effects of Hydro - alcoholic Extract of 8 Medicinal Herbs Against Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus
بررسی اثرات ضد‌باکتریایی عصاره هیدروالکلی ‮8 گیاه دارویی بر ضد‌استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به وانکومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of the Effect of Cuminum cyminum L. Essential Oil on the Growth of Bacillus cereus in a Food Model System
بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی رشد باکتری باسیلوس سرئوس در یک مدل غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four Medicinal Plants on Performance and Concentration of Serum Lipids in Broiler Chicks
اثرات چهار گیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salicylic Acid and Silver Nitrate on Taxol Production in Taxus baccata
تأثیر نیترات نقره و سالیسیلیک ‌اسید بر تولید تاکسول در گیاه Taxus baccata L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Anti-epileptic and Sedative Effects of Hydroalcoholic Extract of Melissa officinalis (Lemon Balm) Leaf on Pentylenetetrazol Induced Epileptiform Seizures in Wistar Rat
بررسی اثرات ضد‌تشنجی و آرام‌بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis)بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحراﻳﻲ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of some Traditional Plant Essential Oils on Clostridium perfringence
اثرات ضد‌میکروبی روغن‌های فرار چند گونه گیاه دارویی بر باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Plants Used in Treatment of Rhematologic Diseases: a Systematic Review
گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماری‌های روماتولوژیک: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trigonelline Alkaloid, a Valuable Medicinal Metabolite Plant
آلکالوئید تریگونلین، یک متابولیت دارویی ارزشمند گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Antidiabetic Plants in Iranian Traditional Medicine and their Efficacy
مروری بر گیاهان ضد‌دیابت در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 37 (2011-3)


A Randomized, Double-blind, Placebo - controlled Study of Safety of the Adjunctive Saffron on Sexual Dysfunction Induced by a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lipid Peroxidation Inhibition, Superoxide Anion and Nitric Oxide Radical Scavenging Properties of Thymus daenensis and Anethum graveolens Essential Oils
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Herbal Medicine among Pregnant Women Referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Comparison of Herbal Extracts, Antibiotic, Probiotic and Organic Acid on Serum Lipids, Immune Response, GIT Microbial Population, Intestinal Morphology and Performance of Broilers
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of some Persian Gulf Marine Algae
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Antioxidant Activities of Hyssopus officinalis L. and Echinacea purpurea L. Plant Extracts in Oil Model System
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Activity of some Medicinal Species using FRAP Assay
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Lycopersicum esculentum on Plasma Superoxide Dismutase, Catalase and Malondialdehyde in Rat Espoused with Lead Acetate
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tryptophan and Sterols from Salvia limbata
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Cynara scolymus L. Leaf and Cichorium intybus L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effect of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Extract on Rat’s Hind Paw Edema Induced by Carrageenan
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Biology, Cultivation and Biotechnology of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a Valuable Medicinal Plant and Multipurpose
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine in the Treatment of Premenstrual Syndromes
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 33 (2010-3)


Review on New Techniques in Tropane Alkaloids Production
مروری بر تکنیک‌های نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Oral Administrated Silymarin Effects on UV-induced Changes on Albino Guinea Pigs Skin
مطالعه اثرات استعمال خوراکی سیلی‌مارین (عصاره گیاه خارمریم) بر تغییرات ناشی از تابش پرتوی فرابنفش بر پوست خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Compositions and Antiviral Effects of the Essential Oil of Zataria multiflora Boiss. and Origanum majorana L.
شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار دو گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) و مرزنگوش (Origaunum majorana L.) ‌و بررسی اثرات ضد‌ویروسی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allelopathic Effects of Harmal (Peganum harmala L.) Aqueous Extract on Seed Germination and Seedling Growth of Purslan (Portulaca oleracea L.) and Black Weed (Chenopodium album L.)
اثرات بازدارنده عصاره آبی اسپند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های خرفه (Portulaca oleracea L.) و سلمه تره (Chenopodium album L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activities of Essential Oil and Composition of Stachys acerosa Boiss.
بررسی اجزا و اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاه Stachys acerosa Boiss.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Antibacterial Effects of Aqueous Extract of Oxalis corniculata L. with Antibacterial Effects of Common Atibiotics in Staphylococcus aureous and E. coli Infections
بررسی اثرات ضد‌باکتریایی عصاره آبی گیاه شبدر ترشک و مقایسه اثر آن با آنتی‌بیوتیک‌های متداول در درمان عفونت‌های ناشی از استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Enterotoxin Production by Staphylococcus aureus ATCC 6538
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر روی تولید انتروتوکسین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aqueous - ethanol Extract of Teucrium polium L. on Rabbit’s Blood Pressure, Heart Rate and Intraventricular Pressure
اثر عصاره آبی - الکلی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) بر فشار خون، ضربان قلب و فشار درون بطنی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Comparison of Juniperus polycarpos & Juniperus communis Essential Oil from Golestan Province
بررسی و مقایسه تانن‌های حاصل از دو گونه سرو کوهی & Juniperus polycarpos Juniperus communisاز استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Salvia macrochlamys Boiss. & Kotschy, from West Azarbayjan Province
بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص ضدباکتری اسانس مریم گلی گل درشت (Salvia macrochlamys Boiss. & Kotschy) رویش یافته در استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polyphenolics, Flavonoids and Anthocyanins Content and Antioxidant Activity of Qare-Qat (Vaccinium arctostaphylos L.) from Different Areas of Iran
بررسی ترکیبات پلی فنلی، آنتوسیانین‌ها و فلاونوییدهای تام و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) جمع‌آوری شده از چهار منطقه مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Antibacterial Effects of Alcoholic Extracts of Zataria multiflora Boiss Leaves, Flowers and Root on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
بررسی و مقایسه اثرات ضد‌باکتریایی عصاره الکلی برگ، گل و ریشه آویشن شیرازی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Effect of Onion on Sexual Behavior after Induces an Antiepileptic Drug (Lamotrigine) in Male Rat
بررسی اثرات درمانی پیاز بر روی رفتار جنسی در موش‌های صحرایی تحت درمان با داروی لاموتریژین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Administration of Cherries Ethanolic Extract on the Serum Levels of Lipids of Diabetic Rats
بررسی عصاره اتانولی گیلاس در کاهش چربی‌های پلاسما در رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-nociceptive Activity of Regenerated Drosera spatulata Aqueous Extract by Rat Formalin Test
فعالیت ضد‌دردی عصاره آبی گیاه باز‌زایی شده دروزرا اسپاتولاتا (Drosera spatulata) در موش سفید بزرگ به روش آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antibacterial Activity of Quercus persica Jaub & Spach Fruit’s Hidroalcoholic Extract in Disc Diffusion Method
ارزیابی فعالیت ضد‌باکتریایی عصاره‌ی هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی در روش انتشار دیسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicines and Pediatric Diseases
گیاهان دارویی موثر در بیماری‌های کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological Effects of Curcuma longa L. (Turmeric)
مروری بر کاربرد گیاه زردچوبه (Curcuma longa L.) در طب سنتی و مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 33 (2010-3)


Effects of Sub-inhibitory Concentrations of Essential Oils of Mentha spicata and Cumminum cyminum on Virulence Factors of Pseudomonas aeruginosa
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dual Effects of Plant Antioxidants on Neuron Cell Viability
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compartments of Quercetin & Allium cepa (Onion) on Blood Glucose in Diabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytobiological Characteristics of Rosa hemisphaerica Herrm. Extract
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Protective Effects of Nano-formulated Silymarin Against UV Radiation on Guinea Pig Skin
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of the Leaves of Pistacia khinjuk
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Effects of Ginger Rhizome & Extract of Carrot seed on Diabetic Nephropathy in Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Vitex agnus - castus Extract on After- Discharge Threshold, Seizure Stages and Kindling Acquisition in Male Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Hypoglycemic Effect of Juglans regia Leaves and its Mechanism
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition of the Essential oil from Aerial Parts of Echinophora platyloba DC. from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Taraxacum officinale L. and Berberis vulgaris L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Oliveria decumbens Volatile Oil from West of Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant Effect of Crocus sativus: an Evidence Based Review
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Quantitative Determination of 4-Hydroxyisoleucine in Trigonella foenum-graecum L. from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Anti-inflammatory and Anti-viral Effects of an Ethnic Medicine: Glycyrrhizin
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 29 (2009-3)


Evaluation of Aflatoxin Contamination in Maize from Mazandaran Province in Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile Oil Constituents of the Eucalyptus viridis R. T. Baker and Eucalyptus oleosa F. Muell. Leaves from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoprevention of aflatoxin production
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutagenicity of Four Natural Flavors: Clove, Cinnamon, Thyme and Zataria multiflora Boiss.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Nutritive Value and Mineral Elements of some Important Medicinal Plants from Western Part of India
| [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation Effects of Quercetin on Liver Apoptosis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Quantificative Analysis of Oleanolic Acid from Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Quercetin on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Flavonoid from Achillea talagonica Bioss.
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Iranian Garlic (Allium sativum L.) Ecotypes Using RAPD Marker
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taxane Diterpenoids from Taxus baccata L. Growing in Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, on Prevention of Indomethacin Induced Gastric Ulcers in Diabetic and Nondiabetic Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Dried Extracts of Anise (Pimpinella anisum L.) and Star anise (Illicium verum Hook. f.) Against Dermatophyte and Saprophyte Fungi
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Antioxidant Responses of Borage Seedlings in Saline Environments
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seed Extract (Silymarin) on Galactose Induced Cataract Formation in Rats
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicine and Women’s Mental Health
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 25 (2008-3)


Evaluation of Zataria mutiflora Boiss. Effect on Staphylococcus aureus in Feta Cheese
ارزیابی اثر اسانس آویشن شیرازی بر رفتارStaphylococcus aureus در پنیر فتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pomegranate Fruit Juice and Seed Oil on Serum Lipid Levels and Atherosclerosis Development in Hypercholesterolemic Rabbits
بررسی اثر آب میوه و روغن دانه انار بر تراز لیپیدهای سرم خون و پیشرفت آترواسکلروز در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Satureja intermedia C. A. Mey.
بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضدمیکروبی اسانس حاصل از گیاه مرزه تالشی (Satureja intermedia C. A. Mey.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and Determination of Pyrethrins from Pyrethrum Cultivated in Iran
استخراج و اندازه‌گیری مقدار پیرترین‌های گیاه پیرتروم کشت شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Opuntia ficus - indica L. Fruit on Blood Glucose Level in Streptozocin Induced Diabetic Rats
بررسی اثر میوه کاکتوس (Opuntia ficus – indica L.) بر غلظت گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Evaluation of Two Species from Caesalpinia genus
بررسی اثرات سمیت سلولی دو گونه گیاهی از جنس گل ابریشم (Caesalpinia)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Determination of Methanol in Plant Water Produced in Mashhad by Spectrophotometry Method
تعیین مقدار متانول در عرقیات گیاهی تولید شده در مشهد به روش اسپکتروفوتومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Hypericin Content in Flowers and Leaves of Eight Hypericum Species
اندازه‌گیری میزان ترکیب هیپریسین در برگ و گل 8 گونه Hypericum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Crocus sativus L. Extract on the Acquisition and Expression of Morphine-Induced Conditioned Place Preference in Female Mice
بررسی اثر عصاره زعفران (Crocus sativus L.) بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش‌های کوچک آزمایشگاهی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Garlic and Cardamom Extracts on Morphology and Physiology Properties Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa
اثر عصاره‌های سیر و هل بر روی خواص مورفولوژی و فیزیولوژی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و سودوموناس آئروجینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effects of Total Extract of Curcuma amada Roxb. in a Rheumatoid Arthritis Rat Model
بررسی اثر عصاره تام ریزوم گیاهCurcuma amada Roxb. بر التهاب ناشی از آرتریت روماتویید در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trigonella foenum - graecum L. Seed Extract on Concentration of Testosterone and Spermatogenesis in Rats
تاثیر عصاره آبی دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر تغییرات هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Antimicrobial Activities of Sumac Fruit (Rhus coriaria L.)
مروری بر اثرات ضدمیکروبی میوه سماق (Rhus coriaria L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 25 (2008-3)


Determination of Tocopherols and Fatty Acids in Seeds of
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Super Critical Fluid Extraction and Hydrodistillation Methods on Lavander΄s Essential Oil Composition and Yield
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Artemisia annua L. Essential Oil from Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trypanocidal Activity of Oil of the Young Leaves of Nepeta cataria L. Obtained by Solvent Extraction
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Autoclaving, Salt and Protein on Antimicrobial Activities of Iranian Sumac
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trypanocidal Activity of Some Medicinal Plants Against the Epimastigotes of Trypanosoma cruzi
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phytochemical and Production Potential of Borage (Borago officinalis L.) During the Growth Cycle
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Petal and Stigma of Crocus sativus L. in the Treatment of Depression: A Pilot Double - blind Randomized Trial
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Screening of Bryophytes for Antimicrobial Activity
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Biological Studies on the Different Organs of Tanacetum parthenium L. Cultivated in Egypt
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal Medicines in the Treatment of Depression and Anxiety
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 21 (2007-3)


Antifungal Activity of Thymus vulgaris L. and Origanum vulgare L. Against Fluconazol-Resistant and Susceptible Candida albicans Isolates
بررسی اثرات ضدقارچی عصاره‌های گیاهی آویشن (Thymus vulgaris L.) و مرزنجوش (Origanum vulgare L.) علیه ایزوله‌های بالینی کاندیدا البیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity and Chemical Composition of Essential Oils from Four Medicinal Plants of Lorestan, Iran
بررسی ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی اسانس چهار گونه از گیاهان دارویی استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Allium jesdianum Boiss. & Buhse From Iran
بررسی مواد متشکله موجود در اسانس و اثرات ضدمیکروبی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه Allium jesdianum Boiss. & Buhse
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Chemical Constituents and Antibacterial Activity of Essential Oil of Peucedanum ruthenicum (M. Bieb.) Rochel (Umbelliferae) leaf.
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرات ضدمیکروبی اسانس حاصل از برگ گیاه Peucedanum ruthenicum (M. Bieb.) Rochel جمع‌آوری شده از کلاردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Effects of Water, Alcoholic and Phenolic Extracts of Seeds and Leaves of Sorghum bicolor (L.) Moench on Fusarium solani and F. poae
اثر ضدقارچی عصاره‌های آبی، الکلی و فنلی دانه و برگ سورگوم بیکالر Sorghum bicolor (L.) Moench بر فوزاریوم سولانی و فوزاریوم پوآ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Some Herb’s Essential Oils on S. aureus in Feta Cheese
مطالعه تاثیر روغن‌های فرار برخی از گیاهان سنتی بر روی باکتری استافیلوکوک اورئوس در پنیرهای صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Antimicrobial Effect of Scrophularia striata Boiss. Extract and Selective Antibiotics Against Staphylococcus aureus and Pesudomonas aeroginosa
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه Scrophularia striata Boiss. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس ائروژینوزا و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های موثر انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiviral Effect Assay of Twenty Five Species of Various Medicinal Plants Families in Iran
بررسی اثرات ضدویروسی بیست گونه از تیره‌های مختلف گیاهان دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 21 (2007-3)


Study on Microscopical Characteristic and Composition of the Volatile Oil of Fruit of Petroselinum hortense Hoffm.
بررسی خرده نگاری و شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس میوه جعفری ایرانی Hoffm. Petroselinum hortense
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo Aerial Parts Extracts and Fractions on Morphine Withdrawal Syndrome in Mice
بررسی اثر عصاره و فراکسیون‌های گیاه مهرخوش بر روی سندرم محرومیت از مرفین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Constituents of Essential Oils of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo at Flowering Stages in Various Parts of Hormozgan Province
بررسی ترکیب‌های موجود در اسانس گیاه مورخوش (Rech. f. & Wendelbo Zhumeria majdae) در زمان گل‌دهی در مناطق مختلف رویشی استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oil of Prangos ferulacea (L.) Lindl.
شناسایی مواد متشکله و مطالعه اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Crocus sativus L. Extract on the Acquisition and Expression of Morphine-Induced Behavioral Sensitization in Female Mice
بررسی اثر عصاره آبی کلاله گل زعفران (Crocus sativus L.) بر کسب و بیان حساسیت حرکتی ناشی از مورفین در موش‌های سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Activity of Methanolic Extracts and some Fractions of Salvia verticillata L. Using Three Different Methods
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی و فراکسیون‌های آن از گیاهSalvia verticillata L. با استفاده از سه روش متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Seasonal Variation of Flavonoids in Ginkgo biloba L. Cultivated in Iran
بررسی تغییرات فصلی فلاونوییدهای گیاه Ginkgo biloba L. کاشته شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoestrogens
فیتواستروژن‌ها (Phytoestrogens)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 17 (2006-3)


The effect of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. fruit on oxidative stress parameters in type II diabetic patients
بررسی تاثیر میوه هندوانه ابوجهل [Citrullus colocynthis (L.) Schrad.] بر فاکتورهای آنتی‌اکسیدانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of garlic tablet on blood sugar, plasma lipids and blood pressure in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia
بررسی تاثیر مصرف قرص سیر بر میزان قند، لیپیدهای پلاسما و فشار خون بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به هیپرلیپیدمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time-dependent changes in responsiveness of thoracic aorta of diabetic rats to quercetin
اثر تغییرات وابسته به زمان در پاسخ گشادشدگی آئورت سینه‌ای به کوئرستین در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extracts fenugreek seeds (Trigonella foenum graceum L.) in the activity of hepatic enzymes in normal and diabetic rats
بررسی اثر عصاره الکلی دانه شنبلیله بر فعالیت آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The clinical investigation of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. fruit in treatment of type II diabetic patients a randomized, double-blind, placebo-controlled study
بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل[Citrullus colocynthis (L.) Schrad.] بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chronic effect of the hydroalcholic extract of Urtica dioica leaves in regeneration of β-cells of hyperglycemic STZ rats
بررسی اثرات مزمن عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه در بازسازی سلول‌های بتا موش‌های صحرایی هیپرگلیسمیک ناشی از استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The chronic effect of Kombucha Tea consumption on weight loss in diabetic rats
بررسی اثرات مصرف مزمن چای سیاه و چای کامبوچا بر کاهش وزن در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of anti-diabetic medicinal plant used in traditional medicine
اثر تجویز خوراکی عصاره تتراکلریدکربنی بذر شنبلیله بر میزان گلیکوژن کبدی در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of anti-diabetic medicinal plant used in traditional medicine
مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در بیماری دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 17 (2006-3)


The antitoxicity effects of Parkinsonia aculeate against scorpion venom (Buthotus saulcyi): in vivo and in vitro studies
مطالعه اثرات ضدسمیت گیاه پارکینسونیا اکولاتا بر زهر عقرب بوتتوس سالسئی (Buthotus (Hottentota) saulcyi) به صورت in vitro و in vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal variation of the leaf and cone oil of Juniperus excelsa M.B.
مطالعه تغییرات فصلی اسانس برگ و مخروط ارس M.B.) (Juniperus excelsa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spasmolytic effect of Vitis vinifera leaf extract on rat trachea
اثر ضدانقباضی عصاره برگ مو بر نای جدا شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effect of Chichorium intybus L. on liver toxicity in rat
بررسی اثر حفاظتی عصاره پلی فنلی گیاه کاسنی بر مسمومیت کبدی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of Rhus coriaria L. (sumac) total extract on skin isolates Staphylococcus epidermidis and Corynebacterium xerosis
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره تام سماق (Rhus coriaria L.) بر سویه‌های مختلف پوستی Staphylococcus epidermidis و Corynebacterium xerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacognosical & Plant tissue culture studies of Achillea millefolium L.
تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه Achillea millefolium L. و مقایسه متابولیت‌های تولید شده در کالوس با گیاه کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the selenium dioxide and green tea extract on serum lipids level in rats
مقایسه اثرات دی‌اکسید سلنیم و ماده موثره چای سبز (EGCG) بر سطح سرمی لیپیدها در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on variation of essential oil quality and quantity in dry and fresh herb of Thyme and Tarragon
بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان آویشن (Thymus vulgaris L.) و ترخون (Artemisia dracunculus L.) در اندام‌های خشک و تر گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Biologically-Active Proteins in Plants
تولید پروتئین‌های فعال بیولوژیکی توسط گیاهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 13 (2005-3)


Milk thistle and cancer
نگرشی بر اثرات ضدسرطانی گیاه خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. Seeds Extract and Silymarin Against Cisplatin-Induced Acute Nephrotoxicity in Rats
بررسی اثر عصاره بذر خارمریم در مهار مسمومیت کلیوی حاد ناشی از تجویز سیس‌پلاتین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of silymarin, the seed extract of cultivated and endemic Silybum marianum (L.) Gaertn., on serum lipid levels and atherosclerosis development in hypercholesterolemic rabbits
بررسی اثر سیلی‏مارین حاصل از بذر گیاه بومی و اصلاح شده خار مریم بر میزان چربی خون و پلاک آترواسکلروز در آئورت خرگوش هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of flavonolignans of dried fruits of Silybum marianum )L.( Gaertn. collected from different areas of Iran by spectrophotometry, TLC and HPLC
مطالعه و تعیین فلاونولیگنان‌ها در میوه‌های گیاه خارمریم جمع‌آوری شده از نقاط مختلف ایران به روش‌های اسپکتروفتومتری، TLC و HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effect of Silybum marianum (L.) Gaertn. and Glycyrrhiza glabra L. in the rats
اثر حفاظتی عصاره فلاونوییدی بذر خارمریم و ریشه شیرین بیان بر روی سلول‌های کبدی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Silymarin on glycemic control of type II diabetes: A double blind randomized clinical trial
تاثیر سیلی‌مارین در درمان دیابت نوع II: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the different Solvents on Silymarin extraction from milk thistle
بررسی اثر حلال‌های مختلف در استخراج سیلی‌مارین از بذر گیاه خارمریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of herbal medicine Khar Maryam (Silybum marianum (L.) Gaertn.) on liver cirrhosis in chronic hepatitis B patients
بررسی اثر عصاره بذر گیاه دارویی خار‌مریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 13 (2005-3)


Pharmacognosical & plant tissue culture studies of Melissa officinalis L.
تولید و نگهداری کشت سلولی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) و مقایسه متابولیت‌های تولید شده در کالوس با گیاه کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal medicine: Knowledge, attitude and practice in Tehran
طب گیاهی: آگاهی، بینش و عملکرد در جمعیت شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-planting evaluation of allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes
ارزیابی پیش از کشت اکوتیپ‌های سیر ایرانی از نظر میزان آلیسین و خصوصیات گیاهشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition of the Volatile Oil of Thymus daenensis Celak. subsp. daenensis
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس سرشاخه‌های گل‌دار آویشن دنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antioxidant activity of extract of Green tea to commercial antioxidants in 2% hydroquinone cream
مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سبز (Green tea) با آنتی‌اکسیدان‌های تجاری در کرم هیدروکینون 2 درصد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous extract of seed of Coriandrum sativum on acute pain in mice
بررسی اثر عصاره آبی تخم گیاه گشنیز بر تعدیل درد حاد در مدل Tail flick وHot plate در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro antibacterial activity of Shallot (Allium ascalonicum) crude juice.
مطالعه اثرات ضدباکتری عصاره تام موسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fibrinolytic activity of Amirkabiria odoratissima Mozaffarian
بررسـی اثـر فیبرینولیتیـک کـرفـس کوهـی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of medicinal plants in the field of anticoccidial drugs
توان گیاهان دارویی در عرصه داروهای ضدکوکسیدیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Cynara scolymus L.
مروری بر گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 9 (2004-3)


Effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on probability of growth initiation of Salmonella typhimurium in a brain heart infusion broth
اثر اسانس آویشن شیرازی بر روی احتمال رشد سالمونلا تیفی موریم در محیط آبگوشت قلب و مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Herbal medicine in sleep disorders
کاربرد گیاهان دارویی در اختلالات خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volatile oil constituents of Lemon grass (Cymbopogon citratus Stapf) cultivated in north of IRAN
شناسایی و معرفی اجزای روغن فرار گیاه علف لیمو (Cymbopogon citratus (DC) Stapf) کاشته شده در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of sustained repetitive firing (SRF) in cultures hippocampal neurons by an aqueous fraction isolated from Delphinium denudatum WALL.ex Hook.F.&Thoms
جلوگیری از اثر SRF بر نورون‌های کشت داده شده هرمی هیپوکامپ به‌وسیله عصاره آبی جدا شده از گیاه جدوار WALL.ex Hook.F.&Thoms Delphinium denudatum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vasorelaxant effects of Vitis vinifera L. leaf extract on isolated rat aorta
اثر شل‌کننده عروقی عصاره برگ مو (Vitis vinifera L.) بر آئورت جدا شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation of herbal antiperspirant from parotia persica (DC.) C.A.Mey. (Hamamelis persica) and preliminary clinical study
فرمولاسیون فرآورده ضدعرق از گیاه انجیلی (Parotia persica (DC.) C.A.Mey.) و مطالعه بالینی مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory effects of main Papaver spp. alkaloids
بررسی قدرت مهارکنندگی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) توسط آلکالوییدهای مهم گیاه خشخاش (Papaver spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-emtic effect of Trachyspermum ammi L. fruit extracts in young chickens
بررسی اثرات ضد تهوعی عصارههای آبی و الکلی زنیان در جوجه مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of psyllium plant
مروری بر گیاه اسفرزه (Plantago ovata Forsk. و Plantago psyllium L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 5 (2003-3)


Gerden radish (Raphanus sativus L.) peroxidase in the detoxication of hazardous aromatic wastes
بررسی نقش آنزیم پراکسیداز گیاه Garden radish (Raphanus sativus L.) در حذف آلاینده‌های آروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of indole- 3 – carbinole (an anticainogenic agent in cruciferae) by linary sweep voltammetry
آنالیز ایندول – 3- کربینول (یک ترکیب ضد سرطانی خانواده چلیپاییان Cruciferae))) توسط روش ولتامتری روبش خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Variation in Oil Yield and Composition from Thymus vulgaris L. under different Dense Cultivation
تغییرات فصلی عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) در تراکم‌های مختلف کاشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticonvulsant effects of thymoquinone, the major component of Nigella sativa seeds in mice
بررسی اثر ضد تشنجی تیموکینون، ماده موثره سیاهدانه (Nigella sativa L.) در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of herbal gel from chamomile and myrrh on Paederus dermatitis
فرمولاسیون ژل موضعی بابونه و میر و مطالعه مقدماتی اثرات آن بر ضایعات پوستی حاصل از حشره‌بند (Paederus Spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First lead structure for nitrofurantoin resistance inhibition activity against Enterobacteria
معرفی یک ساختمان شیمیایی مهارکننده مقاومت باکتری‌های گروه انتروباکتریاسه به نیتروفورانتویین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticonvulsant, hypnotic and muscle relaxant effects of carbenoxolone, the synthetic constituent of licorice in mice
بررسی اثرات ضد‌تشنجی، خواب‌آوری و شل‌کنندگی عضلانی کربنوکسولون، ماده موثره سنتتیک از گیاه شیرین بیان در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of poppy (Papaver somniferum L.)
مروری برگیاه خشخاش (Papaver somniferum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2002-3)


بررسی اثر آنتی‌اکسیدان اسانس و عصاره گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سلول‌های کبدی موش صحرایی
بررسی اثر آنتی‌اکسیدان اسانس و عصاره گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سلول‌های کبدی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گل ساعتی در درمان محرومیت ترکیبات افیونی: مطالعه دو سو بی‌خبر تصادفی
گل ساعتی در درمان محرومیت ترکیبات افیونی: مطالعه دو سو بی‌خبر تصادفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات آب گریپ فروت
اثرات آب گریپ فروت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مواد موجود در اسانس گیاه گندواش (Artemisia annua L.) جمع‌آوری شده از مناطق شمالی ایران
شناسایی مواد موجود در اسانس گیاه گندواش (Artemisia annua L.) جمع‌آوری شده از مناطق شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات ضداضطرابی قطره گیاه گل ساعتی در اختلال اضطراب فراگیر در مقایسه با اگزازپام در یک کارآزمایی بالینی دو سر کور
بررسی اثرات ضداضطرابی قطره گیاه گل ساعتی در اختلال اضطراب فراگیر در مقایسه با اگزازپام در یک کارآزمایی بالینی دو سر کور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زنجبیل(Zingiber officinale Roscoe) و درمان‌های غیر متعارف
زنجبیل(Zingiber officinale Roscoe) و درمان‌های غیر متعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر چند ترکیب فرار موجود در اسانس‌های گیاهی بر میزان تمایل LDL طبیعی و اکسید شده به گیرنده‌های مربوط در سطح سلول‌های آدرنال
بررسی تأثیر چند ترکیب فرار موجود در اسانس‌های گیاهی بر میزان تمایل LDL طبیعی و اکسید شده به گیرنده‌های مربوط در سطح سلول‌های آدرنال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضد‌ایسکمی عصاره‌های آبی و الکلی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در موش سفید کوچک و بزرگ
بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضد‌ایسکمی عصاره‌های آبی و الکلی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در موش سفید کوچک و بزرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles