Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 19, Number 74 (2020-6)


Investigating the essential oil composition of Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss. in differnet altitudes of Sistan and Baluchestan province, Iran
بررسی ترکیبات اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss.) در ارتفاعات مختلف منطقه سیستان و بلوچستان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dried barberry root on the symptoms of opiate withdrawal syndrome in patients undergoing methadone maintenance therapy-double-blind clinical trial
بررسی تأثیر ریشه خشک شده زرشک بر علائم سندرم ترک مخدر در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون - کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hydroalcoholic extract of Thyme on malondialdehyde, thiol, and glutathione peroxidase concentration in the Parkinson's model induced by 6-hydroxydopamine in adult male rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی آویشن بر غلظت مالون دی‌آلدئید و تیول و گلوتاتیون پر‌اکسیداز در مدل پارکینسونی ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotoxicity assessment of Elaeagnus angustifolia L. fruit extract (senjed) nanocapsule by in vitro and in vivo methods
ارزیابی سمیت ژنتیکی نانوکپسول عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) به دو روش برون‌تنی و درون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of the aroma inhalation of orange and lavender essential oils in comparison with placebo on the level of anxiety in clients in a dental clinic in Shiraz: a double-blind controlled randomized clinical trial
بررسی تأثیر استنشاق رایحه اسانس پرتقال و اسطوخودوس در مقایسه با دارونما بر میزان اضطراب دندانپزشکی در مراجعین به یک کلینیک دندانپزشکی در شهر شیراز: کارآزمایی بالینی کنترل شده و تصادفی‌سازی شده‌ی دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The anti-inflammatory and antioxidant effects of Rosa damascena Mill. essential oil on the lung injury in the CLP model
اثر ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill. بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of therapeutic strategies of neonatal jaundice by medicinal herbalists of Mazandaran province: a descriptive cross sectional study
راهکارهای درمانی بیماری زردی نوزادان توسط عطاری‌های استان مازندران: یک مطالعه مقطعی توصیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the effect of hydroalcholic extracts of Cornus mas on Leishmania major in vitro condition and wounds in Balb/C mice
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی زغال اخته بر پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور در شرایط in vitro و زخم‌های ناشی از آن در موش‌های Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The production of nanoliposomal system containing Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss essential oil made by sonication and filtration methods
ساخت سامانه نانولیپوزومی حاوی اسانس گیاه دارویی مشگک با دو روش سونیکاسیون و فیلتراسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome admitted in the CCU
مقایسه تأثیر رایحه درمانی با عصاره‌های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional usage of native medicinal plants of Cheshmeh Gandou region in Sepidan Township (Fars Province)
کاربرد دارویی سنتی گیاهان بومی منطقه چشمه گندو در شهرستان سپیدان (استان فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does caffeine affect the response of blood lactate to desensitization activities in young swimmers?
آیا مصرف کافئین بر پاسخ لاکتات خون متعاقب فعالیت‌های درمانده‌ساز در شناگران جوان تأثیر دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effect of hydro-alcoholic extract of pomegranate (Punica granatum L.) flowers and isolated ursolic acid on B16f10 melanoma cells
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی گل‌های انار (Punica granatum L.) و اسید اورسولیک خالص ‌شده از آن بر روی سلول‌های ملانوما B16f10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and anti-cancer activities of Artemisia turcomanica extract on gastric cancer cell line (AGS) and its interaction on cyclin D1 and cyckin E genes
بررسی اثرات ضد‌میکروبی و ضدسرطانی عصاره درمنه ترکمنی Artemisia turcomanica بر روی رده سلولی سرطان معده (AGS) و برهم کنش آن بر بیان ژن‌های Cyclin D1 و Cyclin E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The apoptotic potential of ergolide to induce apoptosis in molt4 cell lines
بررسی اثر ماده خالصه ارگولاید در القاء مرگ سلولی در رده سلولی MOLT4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of Curcuma longa L., Capsicum annuum L. and Piper nigrum at different conditions
بررسی اثرات ضد‌باکتریایی عصاره مایی جوشیده و نجوشیده زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه در شرایط مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver nanoparticles on the growth and antioxidants of transgenic hairy roots in hyssop (Hyssopus officinalis, H. angustifolius)
تأثیر نانوذرات نقره بر رشد و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ریشه مویین تراریخت در دو گونه زوفا (Hyssopus officinalis و H. angustifolius)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effects of Nigella sativa nano-capsule on the expression of cyclin D1 in the lungs of wistar rats exposed to nicotine-derived nitrosamine ketone
اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاه‌دانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رت‌های نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Gaillardin on Proliferation and Apoptosis of Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line (Nalm-6)
اثر گایلاردین بر تکثیر و مرگ سلول‌های سرطانی لوسمی لنفوبلاستیک حاد رده سلولی Nalm-6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antimicrobial role of nanocapsules containing Cornus mass extract synthesized by emulsion method on antibiotic resistant bacteria
بررسی نقش ضد‌میکروبی نانوکپسول‌های حاوی عصاره زغال اخته سنتز شده به روش امولسیون بر باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on promastigote and amastigote of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER)
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه‌ی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) و گلیسیریزیک ‌اسید بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران ( (MRHO/IR/75/ERدر شرایط In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of green tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) extract on sperm health parameters in adult rats treated with Bisphenol A
اثر عصاره چای سبز بر پارامترهای سلامت اسپرم رت‌های بالغ تیمار شده با بیسفنول A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective materials of medicinal plants for leishmania treatment in vivo environment
ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی اثربخش در درمان لیشمانیا در محیط درون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise- A meta-analysis study
اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت‌های ورزشی- یک مطالعه فراتحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of abiotic and biotic elicitors’ roles in secondary metabolites biosynthesis of periwinkle (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don)
مروری بر نقش محرک‌های زیستی و غیر‌زیستی در افزایش بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه گیاه پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles