Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 18, Number 72 (2019-11)


Study of the Antimicrobial Effects of Aqueous Extract of Olea europaea, Solanum nigrum, Artemisia sieberi, Teucrium polium, Glycyrrhiza glabra on some Food-borne Pathogenic Bacteria
مطالعه اثر ضد‌باکتریایی عصاره‌های آبی زیتون، تاجریزی سیاه، کلپوره، درمنه و شیرین‌بیان بر برخی باکتری‌های بیماریزای منتقله از غذا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Portulaca Supplementation on Antioxidant Biomarkers and Oxidative Stress in non-Active Girls
اثر یک دوره مصرف مکمل خرفه بر بیومارکرهای آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of the Ethanol Extract of Pomegranate Mesocarp on Isolated Rat Heart Following Ischemia and Reperfusion
اثر عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical and Morphological Responses of Atropa (Atropa belladonna L.) to PGPR under Greenhouse Conditions
پاسخ‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی گیاه دارویی شابیزک (Atropa belladonna L.) به باکتری‌های محرک رشد در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The simultaneous effects of green coffee and combine exercise training on body composition and glucose homeostasis in obese and overweight women
اثر همزمان قهوه سبز و تمرین ترکیبی بر ترکیب بدن و هموستاز گلوکز زنان چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aromatherapy with Essential Rose Oils on Blood Pressure in Hypertensive Patients
بررسی تأثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی بر فشار خون بیماران مبتلا به هایپرتانسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Histopathological Evidence on the Beneficial Effects of Essential Oil of Pistacia atlantica Oleoresin in Acetic Acid-induced Colitis
بررسی اثر و مکانیسم‌های فارماکولوژیک دخیل در اثرات ضد کولیت اسانس گیاه سقز (Pistacia atlantica subsp. kurdica) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Adiantum capillus-veneris Extract on Immunohistochemical Expression of Lung Heat-Shock Proteins in Rats Exposed to Hypoxia
تأثیر عصاره پرسیاوش بر بیان ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین‌های شوکی-گرمایی ریه رت‌های قرار گرفته در معرض هایپوکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effect of Artemisia and Clotrimazole Vaginal Cream on Vaginal Candida Infection on Non-Pregnant Women in Fertile Age in Mashhad in 2016-2017: A Triple Blind Clinical Trial
بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم مهبلی درمنه و کلوتریمازول بر عفونت کاندیدایی مهبل بر روی زنان غیرباردار واقع در سنین باروری شهر مشهد در سال 1396-1395: کارآزمایی بالینی سه سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gamma Irradiation on Growth and Trigonelline Content in Hairy Root of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
اثر پرتودهی گاما بر رشد و میزان تریگونلین ریشه‌های مویین شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effects of Hesperetin and Nano Hesperetin on Ketamine-Induced Hepatotoxicity
اثرات درمانی هسپرتین و نانوهسپرتین بر مسمومیت کبدی القاء شده با کتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective and Therapeutic Effect of Oleoresin of Pistacia atlantica in Acetic Acid-induced Colitis in Rat
بررسی اثر محافظتی و درمانی اولئورزین سقز (Pistacia atlantica) در کولیت اولسروز القا شده توسط اسید استیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Jasmonic Acid on Physiological and Phytochemical Attributes and Antioxidant Enzymes Activity in Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Water Deficient
اثر جاسمونیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی گیاه دارویی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic application of Achillea millefolium L. in female reproductive diseases from the viewpoint of Persian medicine and current medicine
کاربردهای درمانی گیاه بومادران در بیماری‌های زنان از دیدگاه طب ایرانی و پزشکی مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginger on Primary Dysmenorrhea in Students of Qazvin University of Medical Sciences
بررسی تأثیر زنجبیل بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Essential Oil Content and Composition of Peppermint (Mentha piperita L.) in Responses to Nitrogen Application
تغییرات میزان اسانس و اجزای اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در پاسخ به کاربرد نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prophylactic Effect of Cuminum cyminum Extract on Gastric Residual Volume in Traumatic Patients under Ventilator Hospitalized in Intensive Care Unit
تأثیر پیشگیرانه عصاره زیره (کومین سیمینوم) بر میزان حجم باقیمانده معده بیماران ترومایی تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Complete Review on the Genus Vaccinium and Iranian Ghareghat
مروری جامع بر جنس گیاه وکسینوم (قره‌قاط ایرانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Medicinal Herbs in the Development of Renal Adverse Effects: A Review Study
بررسی نقش گیاهان دارویی در ایجاد عوارض سوء کلیوی: مطالعه‎ای مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Therapeutic Effects of Tribulus terrestris
مروری بر اثرات درمانی گیاه خارخاسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles