Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 18, Number 72 (2019-12)


Effect of Nebulized Eucalyptus on Ventilator Associated Pneumonia in Ventilated Patients
بررسی تأثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ameliorating of Transcription Level of gp91Phox and P22Phox Subunits of NADPH Oxdisae Complex in Hypertrophied Heart of Rats by Resveratrol
کاهش بیان ساب یونیت‌های ‌gp91Phox و P22Phox کمپلکس NADPH اکسیداز در بافت قلب هیپرتروف شده موش‌های صحرایی توسط رزوراترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Histopathologic the Synergistic Effect of Topical use of Mentha pulegium Essential Oil and Honey in Healing of Cutaneous Ulcers
بررسی هیستوپاتولوژیکی اثر سینرژیک مصرف موضعی اسانس Mentha pulegium و عسل در ترمیم‌پذیری بستر زخم باز پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatotoxicity and Nephrotoxicity Evaluation of Carob Extract (Ceratonia siliqua) in Balb/C Mice
بررسی سمیت کبدی و کلیوی عصاره خرنوب Ceratonia siliqua در موش نژاد بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Mushroom Tyrosinase Inhibitory Activity Among 70 Plants from Kurdistan Provience
جستجوی فعالیت مهارکنندگی تیروزیناز قارچی در عصاره‌ی متانولی 70 گیاهان استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Anti-inflammatory Effect of Aqueous Extract of Cuminum cyminum L. by Formalin Inflammatory Model in Male Rats
بررسی اثر ضد‌التهابی عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با مدل التهابی فرمالین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alpha-glucosidase Inhibitory Activity in Methanol Extract of some Plants from Kurdistan Province
فعالیت مهارکنندگی آلفا گلوکوزیداز در عصاره‌ی متانولی برخی گیاهان استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (Pseudomonas putida R112) on Essential Oil of Rosmarinus officinalis L. under Irrigation of Urban Purified Wastewater
بررسی تأثیر باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تغییرات اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) تحت آبیاری پساب تصفیه‎شده شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Matricaria recutita Ointment on Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Wound Healing in Diabetic Patients at Imam Ali Hospital in Kermanshah
بررسی تاثیر پماد بابونه شیرازی در التیام زخم جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) بیماران دیابتی در بیمارستان امام علی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seed Priming with Nanosilicon on Morpho-Physiological Characterestics, Quercetin Content and Antioxidant Capacity in Calendula officinalis L. under Drought Stress Conditions
تأثیر پیش تیمار بذر با نانو سیلیکون بر صفات مورفوفیزیولوژیکی، میزان کوئرستین و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی همیشه‌بهار‌ ( Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Rumex scutatus and Cerasus vulgaris on Blood Glucose, Lipids and Histopathology of Streptozotocin Induced Diabetic Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی ترشک و آلبالو بر روی گلوکز، لیپیدهای خون و آسیب‌ بافتی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aloe vera (L.) Burm.f. on the Prevention of Dermatitis in Women with Breast Cancer under Radiotherapy
بررسی تأثیر Aloe vera (L.) Burm.f. بر پیشگیری از بروز درماتیت در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت رادیوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transcriptional Response of Structural and Regulatory Genes Involved in Isoprene Biosynthesis and its Relation to Essential Oil Biosynthesis in Response to Salicylic Acid and Abscisic Acid in Mentha piperita L.
پاسخ رونویسی ژن‌های ساختاری و تنظیمی مؤثر در بیوسنتز ایزوپرن‌ها و ارتباط آن با بیوسنتز اسانس به الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در گیاه نعنا فلفلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. Consumption on Metabolic Syndrome Indices, Muscle Strength, and Cardio-respiratory Function in Active Middle-aged Women: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مصرف زیره کوهی بر شاخص‌های سندرم متابولیکی، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی - تنفسی زنان میانسال فعال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ziziphus jujuba Mill., Cichorium intybus L. and Silybum marianum (L.) Gaertn. Combination Extract on Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Rats
بررسی اثر مخلوط عصاره‌های گیاهان عناب، کاسنی و خار مریم بر موش‌های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants used in Skin Diseases in the Area Alamut-Qazvin, Iran
بررسی اتنوبوتانیک گیاهان دارویی مورد استفاده در بیماری‌های پوستی در منطقه اَلَموت قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Essential Oil Content and Composition of Lippia citriodora under Vacuum Oven-drying and Pre-drying Operation
تغییرات محتوی و ترکیبات اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) تحت تأثیر خشک کردن با آون خلاء و عملیات پیش خشک کردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of Heme Polymerization, the Mechanism of Antimalarial Activity in Phlomis caucasica Rech.f. (Lamiaceae)
مهار پلیمریزاسیون ماده هِم (Heme)، مکانیسم اثر ضد مالاریایی اختصاصی Phlomis caucasica Rech.f.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genetic Diversity of Papaver bractaetum Lindl. Populations in Alborz Mountain Using SCoT Molecular Markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گیاه Papaver bractaetum Lindl. رشته کوه البرز با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Stress and Anxiety during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography
بررسی تأثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر استرس و اضطراب ناشی از خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective Effects of Curcumin Nanomicells in Alcohol-induced Liver Injury: Comparison with Curcumin and Silymarin in Mice Model
مقایسه اثرات محافظت‌کنندگی کبدی نانومیسل کورکومین با کورکومین و سیلی‌مارین در سندرم کبد الکلی مزمن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) Extract on Premenstrual Syndrome in Female Students Living in Dormitory of Qazvin University of Medical Sciences
بررسی تأثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی ‌قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mint Product on Pain Relief after Elective Cholecystectomy- A Double Blind Clinical Trial
بررسی اثر فرآورده نعنا بر کاهش درد بعد از عمل جراحی کوله‎سیستکتومی الکتیو- کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Botanical, Phytochemical and Pharmacological Characteristics of Kelussia odoratissima Mozaff.
مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Effects of Saffron with Physical Activity
مروری بر اثرات گیاه دارویی زعفران همراه با فعالیت‌های بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview on the Agronomic, Phytochemical and Therapeutic traits of Bladder Cherry (Physalis alkekengi L.)
مروری بر خصوصیات‎ زراعی، فیتوشیمیایی و درمانی گیاه دارویی‎ عروسک‎ پشت‎پرده (Physalis alkekengi L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles