Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 4, Number 60 (2016-11)


The Effect of Extract of Internal Layer of Quercus (Oak Gal) in Contraction of Vaginal Smooth Muscles in Women with Vaginal Relaxation
بررسی تأثیر عصاره جفت بلوط بر انقباضات عضلات صاف واژن در زنان مبتلا به شلی عضلات کف لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin Supplementation and Resistance Training in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease
اثر مکمل یاری کورکومین و انجام تمرین مقاومتی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foliar Application of Nano-iron Chelate on Physiological and Chemical Traits of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)
تأثیر محلول پاشی نانوکلات آهن بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Saffron Stigma (Crocus sativus L.) on Metabolic Control Parameters, Liver Enzymes, and Renal Function Parameters in Type 2 Diabetic Patients
اثر عصاره هیدروالکلی زعفران (Crocus satious L.) بر شاخص‌های کنترل متابولیک، آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Characterization of Solid Lipid Nanoparticles Containing Zataria multiflora Boiss Essential Oil by High-shear Homogenization and Ultrasound Method
تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Anti- bacterial and Histopathological and Macroscopical Evaluation of Xanthoparmelia lineola Effects on Wound Healing in Rabbit Model
بررسی اثرات ضدباکتریایی و ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره زانتوپارملیا لینئولا بر روی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Forming Compounds, Minimum Inhibitory Concentration and Encapsulation of Rosemary officinalis Essential Oil Cultivated in Shiraz
شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده، حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و ریزپوشانی کردن اسانس رزماری کشت شده در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Hydrodistillation and Microwave Extraction Methods on the Identified Chemical Composition of Tarragon (Artemisia dracunculus L.) Essential Oil Using Gas Chromatography-mass Spectrometry
مقایسه اثر دو روش استخراج تقطیر با آب و مایکرویو بر ترکیبات شیمیایی شناسایی شده اسانس گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) توسط کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation in Protective Effects of Sophora pachycarpa Extracts on Serum Level of Sex Hormones, Urea and Uric Acid in Carbon Tetrachloride-intoxicated in Male Rats
بررسی اثر محافظتی عصاره‌ی ریشه‌ی تلخ بیان Sophora pachycarpa بر میزان هورمون‌های جنسی، اوره و اسیداوریک در موش‌های صحرایی نر مسموم شده با تتراکلریدکربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective and Antioxidant Activity of the Ethanol Extracts of Pleurotus Osteratus and Pleurotus Djamor on CCl4-induced Liver Injury in Rats
مطالعه اثر محافظتی و آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی قارچ‌های صدفی درختی و صدفی صورتی بر آسیب کبدی القاء شده توسط تتراکلرید کربن در موش رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiogenic Mediators Plasma Response to Aerobic Exercise with Crataegus Elbursensis Extract in Male’s Rat
پاسخ واسطه‌های آنژیوژنیک پلاسمایی به تمرین هوازی و عصاره آبی سیاه ولیک در رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Aloe vera Gel Effects on the Skin Pigmentation Due to the Electron Radiotherapy after Mastectomy in the Referred Patients of Isfahan Seyedolshohada Hospital During 1392
بررسی تأثیر ژل آلوورا بر میزان پیگمانتاسیون پوستی ناشی از رادیوتراپی با الکترون پس از ماستکتومی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dysmenorrhea and Herbal Medicine Primary
طب گیاهی و درمان قاعدگی دردناک اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidiabetic Effects of Aerobic Exercise and Bitter Melon Powder Supplementation in Type 2 Diabetic Females
اثرات تمرین هوازی و مکمل هندوانه‌‌تلخ بر کنترل متابولیک زنان دیابتی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Licorice (Glycyrrhiza glabra) Rhizome on the Isolated Ileum of Male Rats and its Interaction with Nitrergic System
اثر عصاره آبی - الکلی ریزوم گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) بر ایلئوم ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم نیتررژِیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Antidepressant Effects Medicinal Plants with Emphasis on their Mechanisms of Action
مطالعه مروری بر اثرات ضدافسردگی گیاهان دارویی با تأکید بر مکانیسم اثرگذاری آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Role of Ferula gummosa Essential Oil Against the Hepatoxicity Induced by Acetaminophen in Animal Model
مطالعه نقش اسانس باریجهgummosa Boiss.) (Ferula بر سمیت کبدی القاء شده توسط استامینوفن در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Medicinal Plants from the Tragopogon Spp.
مروری بر گیاهان دارویی جنس شنگ (Tragopogon Spp.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles