Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 1, Number 1 (2002-3)


بررسی اثر آنتی‌اکسیدان اسانس و عصاره گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سلول‌های کبدی موش صحرایی
بررسی اثر آنتی‌اکسیدان اسانس و عصاره گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سلول‌های کبدی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گل ساعتی در درمان محرومیت ترکیبات افیونی: مطالعه دو سو بی‌خبر تصادفی
گل ساعتی در درمان محرومیت ترکیبات افیونی: مطالعه دو سو بی‌خبر تصادفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات آب گریپ فروت
اثرات آب گریپ فروت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مواد موجود در اسانس گیاه گندواش (Artemisia annua L.) جمع‌آوری شده از مناطق شمالی ایران
شناسایی مواد موجود در اسانس گیاه گندواش (Artemisia annua L.) جمع‌آوری شده از مناطق شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات ضداضطرابی قطره گیاه گل ساعتی در اختلال اضطراب فراگیر در مقایسه با اگزازپام در یک کارآزمایی بالینی دو سر کور
بررسی اثرات ضداضطرابی قطره گیاه گل ساعتی در اختلال اضطراب فراگیر در مقایسه با اگزازپام در یک کارآزمایی بالینی دو سر کور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زنجبیل(Zingiber officinale Roscoe) و درمان‌های غیر متعارف
زنجبیل(Zingiber officinale Roscoe) و درمان‌های غیر متعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر چند ترکیب فرار موجود در اسانس‌های گیاهی بر میزان تمایل LDL طبیعی و اکسید شده به گیرنده‌های مربوط در سطح سلول‌های آدرنال
بررسی تأثیر چند ترکیب فرار موجود در اسانس‌های گیاهی بر میزان تمایل LDL طبیعی و اکسید شده به گیرنده‌های مربوط در سطح سلول‌های آدرنال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضد‌ایسکمی عصاره‌های آبی و الکلی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در موش سفید کوچک و بزرگ
بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضد‌ایسکمی عصاره‌های آبی و الکلی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در موش سفید کوچک و بزرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles