یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 73 (زبان: انگلیسی 12-1398 - شماره پیاپی : 73) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 72 (8-1398 - شماره پیاپی : 72) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 72 و S12 (ويژه‌نامه ۱2- ضميمه پاييز 12-1398 - شماره پیاپی : 72) - 26 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 71 (زبان: انگلیسی 6-1398 - شماره پیاپی : 71) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 70 (3-1398 - شماره پیاپی : 70) - 17 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 69 (8-1397 - شماره پیاپی : 69) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 68 (7-1397 - شماره پیاپی : 68) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 67 (6-1397 - شماره پیاپی : 67) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 66 (3-1397 - شماره پیاپی : 66) - 15 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 65 (12-1396 - شماره پیاپی : 65) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 64 (پاييز 8-1396 - شماره پیاپی : 64) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 64 و S11 (ويژه‌نامه شماره 11- ضميمه پاييز 10-1396 - شماره پیاپی : 64) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 63 (5-1396 - شماره پیاپی : 63) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 62 (3-1396 - شماره پیاپی : 62) - 17 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 61 (12-1395 - شماره پیاپی : 61) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 61 و S10 (ويژه‌نامه شماره 10- ضميمه زمستان 95 11-1395 - شماره پیاپی : 61) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 60 (8-1395 - شماره پیاپی : 60) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 59 (زبان: انگليسي 6-1395 - شماره پیاپی : 59) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 58 (2-1395 - شماره پیاپی : 58) - 18 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 57 (12-1394 - شماره پیاپی : 57) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 56 (9-1394 - شماره پیاپی : 56) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 55 (6-1394 - شماره پیاپی : 55) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 54 (3-1394 - شماره پیاپی : 54) - 15 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 53 (زبان: انگليسي- 12-1393 - شماره پیاپی : 53) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 52 (9-1393 - شماره پیاپی : 52) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 51 (زبان: انگليسي- 6-1393 - شماره پیاپی : 51) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 50 (3-1393 - شماره پیاپی : 50) - 17 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 49 (زبان: انگليسي- 12-1392 - شماره پیاپی : 49) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 48 (9-1392 - شماره پیاپی : 48) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 47 (زبان: انگليسي- 6-1392 - شماره پیاپی : 47) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 46 (3-1392 - شماره پیاپی : 46) - 16 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 45 (زبان: انگليسي- 12-1391 - شماره پیاپی : 45) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 44 (9-1391 - شماره پیاپی : 44) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 43 (6-1391 - شماره پیاپی : 43) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 42 (3-1391 - شماره پیاپی : 42) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 42 و S9 (ويژه نامه شماره 9 3-1391 - شماره پیاپی : 42) - 25 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 41 (زبان: انگليسي- 12-1390 - شماره پیاپی : 41) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - (ويژه نامه شماره 8 12-1390 - شماره پیاپی : 41) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 40 (9-1390 - شماره پیاپی : 40) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 39 (زبان: انگليسي- 7-1390 - شماره پیاپی : 39) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 38 (3 7-1390 - شماره پیاپی : 38) - 18 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 37 (زبان: انگليسي- 12-1389 - شماره پیاپی : 37) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 36 (9-1389 - شماره پیاپی : 36) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 35 (زبان: انگليسي- 7-1389 - شماره پیاپی : 35) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 34 (3-1389 - شماره پیاپی : 34) - 19 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 33 (12-1388 - شماره پیاپی : 33) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 33 و S 6 (ويژه نامه شماره 6 (به زبان انگليسي) 12-1388 - شماره پیاپی : 33) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 32 (9-1388 - شماره پیاپی : 32) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 31 (زبان: انگليسي- 6-1388 - شماره پیاپی : 31) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 30 (3-1388 - شماره پیاپی : 30) - 17 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 29 (12-1387 - شماره پیاپی : 29) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - (ويژه نامه شماره 5 (به زبان انگليسي) 12-1387 - شماره پیاپی : 29) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 28 (9-1387 - شماره پیاپی : 28) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 27 (6-1387 - شماره پیاپی : 27) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 26 (3-1387 - شماره پیاپی : 26) - 12 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 25 (12-1386 - شماره پیاپی : 25) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - (ويژه نامه شماره 4 (به زبان انگليسي) 12-1386 - شماره پیاپی : 25) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 24 (9-1386 - شماره پیاپی : 24) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 23 (6-1386 - شماره پیاپی : 23) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 22 (3-1386 - شماره پیاپی : 22) - 12 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - (ويژه نامه شماره 3 (گياهان با اثر ضدميكروبي) به زبان فارسي 12-1385 - شماره پیاپی : 21) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 21 (12-1385 - شماره پیاپی : 21) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 20 (9-1385 - شماره پیاپی : 20) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 19 (6-1385 - شماره پیاپی : 19) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 18 (3-1385 - شماره پیاپی : 18) - 9 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - (ويژه نامه شماره 2 ديابت 12-1384 - شماره پیاپی : 17) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 17 (12-1384 - شماره پیاپی : 17) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 16 (9-1384 - شماره پیاپی : 16) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 15 (6-1384 - شماره پیاپی : 15) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 14 (3-1384 - شماره پیاپی : 14) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - (ويژه نامه شماره 1 (ويژه‌نامه خارمريم) 12-1383 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 13 (12-1383 - شماره پیاپی : 13) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 12 (9-1383 - شماره پیاپی : 12) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 11 (6-1383 - شماره پیاپی : 11) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 10 (3-1383 - شماره پیاپی : 10) - 9 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 9 (12-1382 - شماره پیاپی : 9) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 8 (9-1382 - شماره پیاپی : 8) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 7 (6-1382 - شماره پیاپی : 7) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (3-1382 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 5 (12-1381 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (9-1381 - شماره پیاپی : 4) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (6-1381 - شماره پیاپی : 3) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (3-1381 - شماره پیاپی : 2) - 8 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (12-1380 - شماره پیاپی : 1) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb