فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۰)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
   انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۰)
   این شماره از فصلنامه شامل هشت مقاله تحقیقاتی می باشد. گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل گیاه خارمریم، بشقابی، دانه شنبلیله، گل راعی، پنیرباد، برگ سدابی و چند گیاه دیگر می باشد.
   برای مقالات این شماره، ۴۲ داوری انجام شده از این تعداد ۵ داور از پژوهشکده و ۳۷ داور از خارج پژوهشکده زحمت داوری را بر عهده داشتند.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.88.fa.html
برگشت به اصل مطلب