فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۷۸، بهار ۱۴۰۰)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۷۸، بهار ۱۴۰۰)
این شماره از فصلنامه شامل هشت مقاله تحقیقاتی می باشد. گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل گشنیز، هلیله، بلیله، سرخارگل، گل گندم، شنبلیله، گل محمدی و جینکو می باشد.
برای مقالات این شماره، ۳۲ داوری انجام شده از این تعداد ۶ داور از پژوهشکده و ۲۶ داور از خارج پژوهشکده زحمت داوری را بر عهده داشتند.
انتشار فصلنامه در یک سال و نیم اخیر هر سه ماه یک بار و بدون یک روز تاخیر، انجام شده است.

 
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.81.fa.html
برگشت به اصل مطلب