فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۷۷، زمستان ۱۳۹۹)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/11 | 

انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۷۷، زمستان ۱۳۹۹)
این شماره از فصلنامه شامل یک مقاله مروری و هفت مقاله تحقیقاتی می باشد. گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل انار، اسطوخودوس، ختمی، گل محمدی، دارواش، زربین می باشد.
از بین ۶۰ داوری ارسال شده، ۳۶ داوری انجام شده و تعداد داوران مشارکت کننده برابر با ۴۱ داور بود. از این تعداد ۹ داور از پژوهشکده و ۳۲ داور از خارج پژوهشکده زحمت داوری را بر عهده داشتند.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.43.76.fa
برگشت به اصل مطلب