فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- هیات تحریریه
هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۹ | 
هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
 • دکتر افشین آخوندزاده
استاد، گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • دکتر منصور امیدی
استاد، گروه اصلاح و نباتات و بیوتکنولوژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • دکتر پرویز اولیاء
استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران
 • دکتر محمد‌رضا اویسی
دانشیار، گروه شیمی مواد خوراکی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر غلامرضا امین
استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مرتضی پیرعلی همدانی
استاد، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر امیرحسین جمشیدی
استادیار، مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران
 • دکتر حسین حسین‌زاده
استاد، گروه فارماکودینامی و سم‌شناسی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دکتر عباس حاجی‌آخوندی
استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر رضا حاجی‌آقایی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج، ایران
 • دکتر فرحناز خلیقی‌سیگارودی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج، ایران
 • دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
استاد، گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 • دکتر عبدالحسین روستائیان
استاد، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • دکتر شمسعلی رضازاده
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج، ایران
 • دکتر سیدمهدی رضایت
استاد، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر افشین زرقی
استاد، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • دکتر مهدی سیاح برگرد
دانشیار، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • دکتر سیدهادی‌ صمصام‌شریعت
استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتر سیدعلی ضیایی
استادیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • دکتر منوچهر قارونی
استاد،‌ گروه قلب و عروق، بیمارستان امیراعلم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر فراز مجاب
استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • دکتر حسنعلی نقدی‌بادی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج، ایران
 • دکتر حسین وطن‌پور
استاد، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • دکتر نرگس یاسا
دانشیار فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر داراب یزدانی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج، ایران
 • دکتر جینو برنات
پروفسور، دانشگاه کشاورزی و صنایع غذایی بوداپست (مجارستان)
 • دکتر ماریانا یوسایی
پروفسور، دانشگاه ساساری، گروه فارماکولوژی (ایتالیا)
 • دکتر تان یی هو
دانشیار، دانشگاه پوترا مالایسیا، دانشکده کشاورزی، گروه حفظ نباتات (مالزی)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب