فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- شناسنامه فصلنامه
شناسنامه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
صاحب امتیاز و ناشر: جهاد دانشگاهی
مدیر مسؤول: دکتر شمسعلی رضازاده (دکترای تخصصی شیمی‌ دارویی)
سردبیر: دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی (دکترای تخصصی فارماکوگنوزی)
مدیر اجرایی: دکتر محمدرضا لبافی

دبیران علمی:
دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی (فارماکوگنوزی و فارماسیوتیکس)
دکتر سعید کیان بخت (فارماکولوژی و سم شناسی)
دکتر محمدرضا لبافی (کشاورزی و آمار)
دکتر نسیم زرین پنجه (بیوتکنولوژی)

شورای اجرایی: لیلا قوی‌پنجه، هاجر قوی‌پنجه
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.116.30.fa
برگشت به اصل مطلب