فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- راهنمای ارسال پاسخ به نظر داوران و مقاله اصلاح شده
راهنمای مراحل ارسال مقاله ویرایش شده (پس از اعمال نظرات داوران)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای مراحل ارسال مقاله ویرایش شده (پس از اعمال نظرات داوران)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.115.22.fa
برگشت به اصل مطلب