فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- راهنمای اشتراک
راهنمای اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۳۰ | 
راهنمای اشتراک فصلنامه گیاهان دارویی
 برای اشتراک فصلنامه گیاهان دارویی، اصل فیش بانکی هزینه اشتراک را که به حساب جاری: 69136575 بانک: تجارت
شعبه: مهرویلای کرج، کد 690 در وجه پژوهشکده گیاهان دارویی واریز شده باشد به همراه نشانی دقیق پستی
خود از طریق پست پیشتاز به آدرس: تهران، صندوق‌پستی: 1446- 13145 ارسال نمایید.

هزینه اشتراک اشتراک سالانه (4 شماره + 1 ویژه‌نامه) (ارسال با پست مطبوعات)   150/000   ریال (قیمت هر شماره: 30/000 ریال)
نام و نام خانوادگی/ نام مؤسسه:................................ مدرک تحصیلی: ..................... .شغل: .............................
 شماره فیش بانکی: ..................................
نشانی: ...................................................................................................................................
 کد پستی: ...............................
تلفن و نمابر: ................................................... تاریخ: ........................

متقاضی کدام شماره‌های فصلنامه هستید؟ .......................................................... امضا:
* کپی فرم فوق معتبر است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.114.13.fa
برگشت به اصل مطلب