فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
مسئولیت سردبیران مجلات علمی برای دریافت کد اخلاق از نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/29 | 
با عنایت به دستور العمل کشوری «نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه/کمیته های اخلاق در پژوهش»،  بخشنامه دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی جهت اطلاع نویسندگان محترم ارسال می‌گردد.

دریافت کد اخلاق
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.98.fa.html
برگشت به اصل مطلب