فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۷۶، پاییز ۱۳۹۹)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/11 | 
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی
(شماره ۷۶، پاییز ۱۳۹۹)
این شماره از فصلنامه شامل یک مقاله مروری و هفت مقاله تحقیقاتی می باشد. گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل جنس ابریشم مصری، خانواده چتریان، سنجد تلخ، گل حسرت کردی، مریم گلی، آرنیکا، زردچوبه و سرخدار می باشد.
تعداد داوری ارسال شده  ۴۶ عدد بود که ۳۰ داوری توسط ۲۸ داور انجام شد. از این تعداد داور ۱۰ داور از پژوهشکده و ۱۸ داور از خارج پژوهشکده زحمت داوری را بر عهده داشتند.
شایان ذکر است از این شماره فقط مقالات انگلیسی در فصلنامه گیاهان دارویی چاپ خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.73.fa.html
برگشت به اصل مطلب