فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
اخذ شاپا الکترونیک فصلنامه گیاهان دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 

فصلنامه گیاهان دارویی موفق به کسب شاپا الکترونیک از کتابخانه ملی ایران شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.69.fa.html
برگشت به اصل مطلب