Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 1, Number 41 (2012-3)


The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial
بررسی اثر دارچین (J. Presl (Cinnamomum zeylanicum بر سطح گلوکز، در بیماران دیابتی نوع 2، یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Morphological Characteristics and Essential Oil Component of 2 Ecotypes of Watermint (Mentha aquatica L.)
بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک و ترکیبات اسانس 2 اکوتیپ پونه سوسنمبر (Mentha aquatica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of α-Amylase and α-Glucosidases Inhibitory Effects of Silybum marianum (L. Gaertn) Seed Extracts In Vitro
بررسی اثر عصاره‌های مختلف دانه گیاه خارمریم Gaertn).Silybum marianum L)، بر فعالیت آنزیم‌های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکزیداز در محیط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ocimum basilicum L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine Withdrawal Syndrome in Mice
بررسی اثرات فراکسیون‌های عصاره گیاه ریحان Ocimum bacilicum بر سندرم محرومیت مرفین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Oil Composition, Total Phenol Compounds and Antioxidant Activity of Hypericum perforatum L. Extract Collected from North of Iran
بررسی اجزای اسانس، محتوی فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ی گیاه گل راعی ‌(Hypericum perforatum L.)‌ جمع‌آوری شده از شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil and Lysozim on E. coli O157: H7
تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) لیزوزیم و آویشن شیرازی بر باکتری E. coli O157: H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bio-stimulators Compounds on Quantitative and Qualitative Yield of German Chamomile (Matricaria recutita L.)
تأثیر محرک‌های زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Antioxidant Activity of Iranian Mentha longifolia Essential Oil and Extracts
مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره پونه (Mentha longifolia) ایرانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Belief and Operation of Yasouj People Towards Pharmaceutical Plants
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Viscosity of Traditional Medicinal Antihyperglycemic Plant Extracts and Relationship with Glucose Diffusion In vitro
بررسی ویسکوزیته عصاره گیاهان دارویی سنتی کاهنده قندخون و ارتباط آن با انتشار گلوکز در In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ethanolic and Watery Extract of Aerial Parts of Stachys Lavandulifolia on Trichomonas vaginalis, In vitro
تأثیر عصاره آبی و اتانولی سرشاخه‌های هوایی گیاه چای کوهی بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Inulin Extraction from Burdock Tuber by Using Response Surface Methodology (RSM)
بهینه‌سازی شرایط استخراج اینولین از ریشه بابا آدم به کمک روش سطح پاسخ (RSM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Consolida orientalis and Adonis vernalis Extracts on Eggs and Larval of Hyalomma anatolicum anatolicum and Rhipicephalus bursa
ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد‌کنه‌ای عصاره ‌کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و نوزاد ریپی سفالوس بورسا و هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Activity of Lavandula angustifolia Essential Oil in Crude Soybean Oil System
ارزیابی فعالیت ضداکسایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در سامانه روغن خام سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaf Flavonoids of Chrozophora Neck (Euphorbiceae) Members in Markazi Province Using Chromatographical Methods
مطالعه فلاونوئیدهای برگ اعضای جنس Chrozophora Neck (Euphorbiceae) در استان مرکزی با روش‌های کروماتوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil and Methanolic Extract of Salvia multicaulis Vahl.
شناسایی مواد تشکیل‌دهنده و بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه Salvia multicaulis Vahl.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibacterial Effects of Hydro - alcoholic Extract of 8 Medicinal Herbs Against Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus
بررسی اثرات ضد‌باکتریایی عصاره هیدروالکلی ‮8 گیاه دارویی بر ضد‌استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به وانکومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of the Effect of Cuminum cyminum L. Essential Oil on the Growth of Bacillus cereus in a Food Model System
بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی رشد باکتری باسیلوس سرئوس در یک مدل غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four Medicinal Plants on Performance and Concentration of Serum Lipids in Broiler Chicks
اثرات چهار گیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salicylic Acid and Silver Nitrate on Taxol Production in Taxus baccata
تأثیر نیترات نقره و سالیسیلیک ‌اسید بر تولید تاکسول در گیاه Taxus baccata L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Anti-epileptic and Sedative Effects of Hydroalcoholic Extract of Melissa officinalis (Lemon Balm) Leaf on Pentylenetetrazol Induced Epileptiform Seizures in Wistar Rat
بررسی اثرات ضد‌تشنجی و آرام‌بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis)بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحراﻳﻲ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of some Traditional Plant Essential Oils on Clostridium perfringence
اثرات ضد‌میکروبی روغن‌های فرار چند گونه گیاه دارویی بر باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Plants Used in Treatment of Rhematologic Diseases: a Systematic Review
گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماری‌های روماتولوژیک: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trigonelline Alkaloid, a Valuable Medicinal Metabolite Plant
آلکالوئید تریگونلین، یک متابولیت دارویی ارزشمند گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Antidiabetic Plants in Iranian Traditional Medicine and their Efficacy
مروری بر گیاهان ضد‌دیابت در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles