Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medicinal Plants

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان داروییVolume 2, Number 42 (2012-6)


The Effects of Aqueous and Hydroalcoholic Extract of Eugenia Caryophyllata on Formalin Induced Pain in Male Rats
اثر عصاره آبی و الکلی میخک قرنفلی بر درد ناشی از تزریق فرمالین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Analgesic Effect of Sesame Oil and Lecithin Diets in Hot Plate and Formalin Test on Aged Male Rats
بررسی اثر رژیم‌های غذایی حاوی روغن کنجد‌ و لسیتین بر درد حاصل از آزمون‌های فرمالین و صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zataria multiflora Boiss Essential Oil and Nisin on Shelf Life in Light Salted Fish Fillet of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)
بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و نیسین بر کنترل کیفیت فیله‌های سبک شور ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Combination of Achillea millefolium, Artemisia absinthium & Juglans regia Leaves Extracts on Leishmania Major (MRHO/IR/75/ER), In vitro
بررسی اثرات سینرژیستی مخلوط سه عصاره گیاهی بومادران، افسنطین و برگ گردو بر انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Effects of Chicory (Cichorium intybus L.), Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and Dill (Anethum graveolens L.) on Fertility and Neonatal Gender in Rats
بررسی اثرات کاسنی (L. Cichorium intybus)، رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و شوید (Anethum graveolens L.) بر باروری و جنسیت نوزادان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Extract of Thyme and Vitamin E Supplementation on Immune Responses and Yolk Cholesterol in Laying Hen under Heat Stress Condition
تأثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی‌،‌ ویتامین E و چربی در جیره غذایی بر میزان کلسترول سرم خون و زرده تخم‏مرغ و سیستم ایمنی مرغ تخم‌گذار تحت شرایط تنش ‏حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Urtica dioica Ointment on the Coetaneous Wound Healing in Cattle
مطالعه اثرات التیامی پماد گزنه در التیام زخم باز جلدی در گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Massage Aromatherapy with Lavender Oil on Pain Intensity of Active Phase of Labor in Nulliparous Women
تأثیر آروماتراپی ماساژی با لاواند بر شدت درد فاز فعال زایمان زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Essential Oil Composition of Flowers of Three Rosa damascena Mill. Genotypes from Kashan
مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌های سه ژنوتیپ گل محمدی منطقه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological, Agronomical and Phytochemical Changes in Borage (Borago officinalis L.) under Biological and Chemical Fertilizers Application
تغییرات مورفولوژیک، زراعی و فیتوشیمیایی گاوزبان (Borago officinalis L.)تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Content of some Secondary Metabolites in Roots of Glycyrrhiza glabra Gathered from Different Natural Localities in Kerman Province of IRAN
بررسی محتوای متابولیت‌های ثانویه ریشه گیاه شیرین‌بیان در برخی رویشگاه‌های طبیعی استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Addition of Berberis vulgaris Root Powder to the Arbor Acers Chicks Ration as Arowth Promoter
بررسی اثرات افزودن ریشه زرشک (Berberis vulgaris) به جیره طیور گوشتی نژاد Arbor Acers ‌به عنوان محرک رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Graded Levels of Hemp Seed (Cannabis sativa L.) on Performance, Organ Weight and Serum Cholesterol Levels on Broilers
اثر سطوح مختلف جیره‌ای شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Eucalyptus Camaldulensis Exracts on Trichimonas vaginalis Growth In vitro
بررسی آزمایشگاهی‌ تأثیر عصاره هیدروالکلی اوکالیپتوس بر تریکوموناس واژینالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Low Temperature and Rhizobacteria on Seed Germination and Seedling Growth of Isabgol (Plantago ovate forsk)
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه اسفرزه در دماهای متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Different Levels of Chemical and Biological Nitrogen Fertilizers on Corm Yield and Colchicine Content in Colchicum kotschyi Bioss under Natural Habitat
تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی C‏olchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cattle Manure and Biofertilizer Application on Biological Yield, Seed Yield and Essential Oil in Coriander (Coriandrum sativum)
تأثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی بر عملکرد بیومس، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response Surface Methodology for Optimization of Ultrasound-assisted Inulin Extraction from Burdock Tuberous
بهینه‌سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Conversion of Hyoscyamine to Scopolamine in Stable Autotetraploid Plants of Egyptian Henbane (Hyoscyamus muticus)
افزایش تبدیل هیوسیامین به اسکوپولامین در گیاهان اتوتتراپلوئید پایدار بذرالبنج مصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of in vitro Germination of Zygotic Embryo of Ferula gummosa
بررسی جوانه‌زنی جنین زیگوتیکی باریجه در شرایط درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen Levels on Qualitative Traits and Seed Yield of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Populations
تأثیر مقادیر کود نیتروژنه بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه در جمعیت‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Oil Content and Fatty Acid Composition of Pyrus glabra Boiss.
بررسی میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی انچوچک (Pyrus glabra Boiss.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Essential Oil Composition in Three Species of Hypericum from Iran
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس سه گونه گیاه گل راعی (Hypericum spp.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Effect of Different Density Auxin and Fungi Piriformospora indica and Sebacina vermifera on Mentha piperita and Thymus vulgaris In vitro Condition
ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف اکسین و قارچ‌های Piriformospora indica وSebacina vermifera روی نعناع فلفلی (Mentha piperita) و آویشن (Thymus vulgaris) در شرایط درون شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pharmacological and Agronomical Properties of Senna (Cassia angustifolia Vahl.)
مروری بر خواص فارماکولوژیکی و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سنای هندی (Cassia angustifolia vahl.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles