سال 21، شماره 83 - ( 6-1401 )                   سال 21 شماره 83 صفحات 34-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده‎های طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده‎های طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، Sh.moradkhani@umsha.ac.ir
چکیده:   (1759 مشاهده)
مقدمه: گیاهان پاغازه (Falcaria vulgaris) و خوشاریزه (Echinophora platyloba)،دو عضو از خانواده چتریان (Apiaceae) در میان فلور طبیعی ایران بوده و حاوی خواص فراوانی هستند. هدف: هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ی گیاهان پاغازه و خوشاریزه می‌باشد. روش بررسی: اسانس گیاهان با استفاده از روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجر به دست آمد و ترکیبات شیمیایی آن توسط کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی بررسی گردید. عصاره‌های متانولی این دو گیاه نیز به روش استخراج با سوکسله تهیه شدند و تست‌های آنتی‌اکسیدانی DPPH ،FRAP ،بتاکاروتن- لینولئیک اسید و شلاته‌کنندگی آهن بر روی آنها صورت گرفتند. نتایج: تعیین پروفایل ترکیبات شیمیایی توسط کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی نشان داد که اجزای اصلی تشکیل‌دهنده‌ی اسانس گیاه پاغازه اسپاتولنول و پالمیتیک اسید هستند. ترکیبات اصلی گیاه خوشاریزه گاما- دکاالکتون و ای- سزکویی لاواندولول میباشند. عصاره‌ی اندام‌های هوایی گیاه پاغازه در تمامی تست‌ها قدرت آنتی‌اکسیدانی بیشتری نسبت به سایرین از خود نشان داد و در رتبه‌ی بعد عصاره‌ی اندام‌های هوایی خوشاریزه قرار داشت. نتایج تست‌های DPPH ،FRAP و بتاکاروتن- لینولئیک اسید به خوبی با یکدیگر همبستگی داشتند اما با نتایج تست شلات‌کنندگی آهن تاحدودی متفاوت بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که گیاهان پاغازه و خوشاریزه حاوی خواص آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی هستند؛ لذا استفاده از آنها در صنایع غذایی و دارویی به عنوان عوامل نگهدارنده، مثمر ثمر خواهد بود.
متن کامل [PDF 585 kb]   (995 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فارماكوگنوزی و فارماسيوتيكس
دریافت: 1401/2/22 | پذیرش: 1401/4/25 | انتشار: 1401/7/9

فهرست منابع
1. Beauchamp C, Fridovich I. A mechanism for the production of ethylene from methional: the generation of the hydroxyl radical by xanthine oxidase. J. Biol. Chem. 1970; 245(18): 4641-4646. [DOI:10.1016/S0021-9258(18)62842-X]
2. Jerome‐Morais A, Diamond AM, Wright ME. Dietary supplements and human health: for better or for worse? Mol. Nutr. Food Res. 2011; 55(1): 122-135. [DOI:10.1002/mnfr.201000415]
3. Gangwar M, Gautam MK, Sharma AK, Tripathi YB, Goel R, Nath G. Antioxidant capacity and radical scavenging effect of polyphenol rich Mallotus philippenensis fruit extract on human erythrocytes: an in vitro study. Sci. World J. 2014; 2014: 279451. [DOI:10.1155/2014/279451]
4. Cai Y, Sun M, Corke H. Antioxidant activity of betalains from plants of the Amaranthaceae. J. Agric. Food Chem. 2003; 51(8): 2288-2294. [DOI:10.1021/jf030045u]
5. Sodeifian G, Ansari K. Optimization of Ferulago Angulata oil extraction with supercritical carbon dioxide. J. Supercrit Fluids. 2011; 57(1): 38-43. [DOI:10.1016/j.supflu.2011.02.002]
6. Vandenbossche I, Vaneechoutte M, Vandevenne M, De Baere T, Verschraegen G. Susceptibility testing of fluconazole by the NCCLS broth macrodilution method, E-test, and disk diffusion for application in the routine laboratory. J. Clin. Microbiol. 2002; 40(3): 918-921. [DOI:10.1128/JCM.40.3.918-921.2002]
7. Entezari M, Dabaghian FH, Hashemi M. The comparison of antimutagenicity and anticancer activities of Echinophora platyloba DC on acute promyelocytic leukemia cancer cells. J. Cancer Res. Ther. 2014; 10(4): 1004. [DOI:10.4103/0973-1482.137907]
8. Mazloomifar H, Saber-Tehrani M, Rustaiyan A, Masoudi S. Constituents of the Essential oil of Echinophora platyloba DC. Growing Wild in Iran. J. Essent. Oil Res. 2004; 16(4). [DOI:10.1080/10412905.2004.9698722]
9. Pirbalouti AG, Setayesh M, Siahpoosh A, Mashayekhi H. Antioxidant activity, total phenolic and flavonoids contents of three herbs used as condiments and additives in pickles products. Herba Pol. 2013; 59(3). [DOI:10.2478/hepo-2013-0016]
10. Sadrai H, Asghari G, Yaghobi K. Evaluation of ethanolic extract and essential oil of Echinophora platyloba on isolated ileum of rat. Pajouhesh in Pezesheki. 2002; 7: 150-155.
11. Asghari G, Sajjadi S, Sadraei H, Yaghobi K. Essential oil constituents of Echinophora platyloba DC. Iran. J. Pharm. Res. 2010; (3): 185-186.
12. Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant names, Farhang Moaser. Tehran: Iran. 1996, 542-544.
13. Moshafi MH, Mehrabani M, Mahdikhani S, Saffari F. Antibacterial Effects of Different Fractions of Extract of Falcaria vulgaris Bernh Fruits and Bioautography of Its Effective Fraction. Med. J. Tabriz Univ. Med. Sci. Health Serv. 2015; 36(6): 74-79.
14. Choobkar N. Effect of using Falcaria vulgaris on skin wound healing and immune response of common carp (Cyprinus carpio). Vet. Cli.n Pathol. 2015; 9(33): 1-9.
15. Rouhi-Boroujeni H, Asadi-Samani M, Moradi M-T. A review of the medicinal plants effective on headache based on the ethnobotanical documents of Iran. Der. Pharm. Lett. 2016; 8(3): 37-42.
16. Gadekar R, Singour P, Chaurasiya P, Pawar R, Patil U. A potential of some medicinal plants as an antiulcer agents. Pharmacogn Rev. 2010; 4(8): 136. [DOI:10.4103/0973-7847.70906]
17. Yadegari M, Khazaei M, Ghorbani R, Rezae M, Izadi B, Sheikholeslam A. Wound healing effect of Falcaria vulgaris' leaves on aspirin induced gastric ulcer in rats. J. Kerman Univ. 2006; 10(3): 195-203.
18. Khazaei M, Salehi H. Protective effect of of Falcaria Vulgaris extract on ethanol induced gastric ulcer in rat. Iran. J. Pharmacol. Ther. 2006; 5(1): 43-46.
19. Kamkar A, Javan AJ, Asadi F, Kamalinejad M. The antioxidative effect of Iranian Mentha pulegium extracts and essential oil in sunflower oil. Food Chem. Toxicol. 2010; 48(7): 1796-1800. [DOI:10.1016/j.fct.2010.04.003]
20. Gursoy N, Sarikurkcu C, Cengiz M, Solak MH. Antioxidant activities, metal contents, total phenolics and flavonoids of seven Morchella species. Food Chem. Toxicol. 2009; 47(9): 2381-2388. [DOI:10.1016/j.fct.2009.06.032]
21. Szőllősi R, Varga ISI. Total antioxidant power in some species of Labiatae: Adaptation of FRAP method. Acta Biol. Szeged. 2002; 46(3-4): 125-127.
22. Chew Y-L, Goh J-K, Lim Y-Y. Assessment of in vitro antioxidant capacity and polyphenolic composition of selected medicinal herbs from Leguminosae family in Peninsular Malaysia. Food Chem. 2009; 116(1): 13-18. [DOI:10.1016/j.foodchem.2009.01.091]
23. Sanchez-Morneo C, Larrauri JA, Saura-Calixto F. A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. J. Sci. Food Agric. 1998; 76(2): 270-276. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199802)76:2<270::AID-JSFA945>3.0.CO;2-9 [DOI:10.1002/(SICI)1097-0010(199802)76:23.0.CO;2-9]
24. Hassanpouraghdam MB, Shalamzari MS, Sepehri N. GC/MS analysis of Echinophora platyloba DC. essential oil from Northwest Iran: a potential source of (Z)-β-ocimene and α-phellandrene. Chemija. 2009; 20(2): 120-123.
25. Rahimi NM, Gholivand M, Niasari M, Vatanara A. Chemical composition of the essential oil from aerial parts of Echinophora platyloba DC. from Iran. J. Med. Plants 2010; 9: 53-56.
26. KhanAhmadi M, Shahrezaei F. Study on Chemical Constituents of the Essential Oil of Falcaria vulgaris Bernh. J. Medicinal Plants. 2007; 6(23): 52-57.
27. Masoudi S, Ameri N, Rustaiyan A, Moradalizadeh M, Azar PA. Volatile constituents of three Umbelliferae herbs: Azilia eryngioedes (Pau) Hedge et Lamond, Laser trilobum (L.) Borkh. and Falcaria falcarioides (Bornm. et Wolff) growing wild in Iran. J. Essent. Oil Res. 2005; 17(1): 98-100. [DOI:10.1080/10412905.2005.9698843]
28. Martins A, Hajdú Z, Vasas A, Csupor-Löffler B, Molnár J, Hohmann J. Spathulenol inhibit the human ABCB1 efflux pump. Planta Med. 2010; 76(12): P608. [DOI:10.1055/s-0030-1264906]
29. Gholivand MB, Rahimi-Nasrabadi M, Mehraban E, Niasari M, Batooli H. Determination of the chemical composition and in vitro antioxidant activities of essential oil and methanol extracts of Echinophora platyloba DC. Nat. Prod. Res. 2011; 25(17): 1585-1595. [DOI:10.1080/14786419.2010.490915]
30. Zangeneh MM, Ghaneialvar H, Akbaribazm M, Ghanimatdan M, Abbasi N, Goorani S, Pirabbasi E and Zangeneha A. Novel synthesis of Falcaria vulgaris leaf extract conjugated copper nanoparticles with potent cytotoxicity, antioxidant, antifungal, antibacterial, and cutaneous wound healing activities under in vitro and in vivo condition. J. Photochem. Photobiol. B. 2019; 197: 111556. [DOI:10.1016/j.jphotobiol.2019.111556]
31. Sharafati-chaleshtori R, Rafieian-kopaei M, Mortezaei S, Sharafati-chaleshtori A, Amini E. Antioxidant and antibacterial activity of the extracts of Echinophora platyloba DC. J. Pharm. Pharmacol. 2012; 6(37): 2692-2695.
32. Zengin G, Mahomoodally MF, Paksoy MY, Picot-Allain C, Glamocilja J, Sokovic M, Diuzheva A, Jekő J, Cziáky Z, Rodrigues MJ, Sinan KI and Custodio L. Phytochemical characterization and bioactivities of five Apiaceae species: Natural sources for novel ingredients. Ind Crops Prod. 2019; 135: 107-121. [DOI:10.1016/j.indcrop.2019.04.033]
33. Benabdallah A, Rahmoune C, Boumendjel M, Aissi O, Messaoud C. Total phenolic content and antioxidant activity of six wild Mentha species (Lamiaceae) from northeast of Algeria. Asian Pac. J. Trop. Biomed. 2016; 6(9): 760-766. [DOI:10.1016/j.apjtb.2016.06.016]
34. Dorman HD, Bachmayer O, Kosar M, Hiltunen R. Antioxidant properties of aqueous extracts from selected Lamiaceae species grown in Turkey. J. Agric. Food Chem. 2004; 52(4): 762-770. [DOI:10.1021/jf034908v]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.