سال 20، شماره 79 - ( English 1400 )                   سال 20 شماره 79 صفحات 71-59 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه علوم پایه، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران ، p.mehraban@sanru.ac.ir
2- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
3- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
4- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
چکیده:   (813 مشاهده)
مقدمه: گیاهان Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill. و .Pimpinella anisum L دو گیاه دارویی مهم از تیره چتریان هستند. این دو گیاه به دلیل نام عمومی فارسی مشابه «اناریجه»، در بازار گیاهان دارویی ایران و حتی در گزارش‌های علمی به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. هدف: معرفی دقیق ریخت‌شناختی و ترکیب اسانس همراه با اثرات آنتی‌اکسیدانی گیاهان F. subpinnata و P. anisum و جلوگیری از اشتباهات و تقلبات در گیاهان مذکور و محصولات ناشی از آنها می‌باشد. روش بررسی: بخش هوایی گیاه F. subpinnata و بذر گیاه P. anisum پس از خشک شدن، پودر و اسانس آنها با استفاده از روش تقطیر توسط دستگاه کلونجر به مدت 3 ساعت استخراج و سپس ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس توسط کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش‌های DPPH و FRAP قدرت مهار آنتی‌اکسیدانی اسانس‌ها تعیین شد. نتایج: در اسانس گیاه F. subpinnata ترکیبات پارا سیمن -8 -ال (51/13 درصد)، آلفا ترپینولن (7/69 درصد) و لیمونن (6/83 درصد) یافت شدند. در اسانس گیاه P. anisum نیز ترکیبات ترانس آنتول (85/65 درصد) و کارون (5/31 درصد) ترکیبات اصلی اسانس را شامل می‌شدند. قدرت مهار آنتی‌اکسیدانی به دو روش DPPH و FRAP در اسانس هر دو گیاه با غلظت 250 میکروگرم در میلی‌لیتر تقریباً مشابه و در گیاه F. subpinnata به ترتیب به میزان 53/03 و 62/72 درصد و برای گیاه P. anisum به ترتیب به میزان 50/27 و 59/91 درصد اندازه‌گیری شد. نتیجه‌گیری: نوع و میزان ترکیبات اصلی اسانس در گیاهان مطالعه شده، می‌تواند به عنوان مبنایی دقیق برای تشخیص افتراقی این گیاهان قلمداد شود. جهت شناسایی صحیح و جلوگیری از اشتباهات و تقلبات در گیاهان و محصولات گیاهی، می‌توان از همه این تفاوت‌ها به عنوان یک نشانگر فیتوشیمیایی مناسب استفاده کرد.
متن کامل [PDF 825 kb]   (346 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: گياهان دارویی
دریافت: 1400/2/18 | پذیرش: 1400/6/2 | انتشار: 1400/6/10

فهرست منابع
1. Omidbaigi R. Production and Processing of Medicinal Plants. Beh-Nashr: Mashhad. 2005, pp: 210-225.
2. Amin G. The Most Common Traditional Medicinal Plants of Iran. Tehran: Tehran University of Medical Scinces. 2005, pp: 184.
3. Palhares RM, Drummond MG, Brasil BS, Krettli AU, Oliveira GC and Brandão MG. The use of an integrated molecular, chemical-and biological-based approach for promoting the better use and conservation of medicinal species: a case study of Brazilian quinas. J. Ethnopharmacol. 2014; 155(1): 815-822. [DOI:10.1016/j.jep.2014.06.040]
4. Palhares RM, Drummond MG, Brasil BdSAF, Cosenza GP, Brandão MdGL and Oliveira G. Medicinal plants recommended by the world health organization: DNA barcode identification associated with chemical analyses guarantees their quality. Plos One. 2015; 10(5): e0127866. [DOI:10.1371/journal.pone.0127866]
5. Wagner H and Bladt S. Plant Drug Analysis: a Thin Layer Chromatography Atlas. Springer Science and Business Media. 1996. [DOI:10.1007/978-3-642-00574-9]
6. Geneva W. Quality Control Methods for Medicinal Plants Materials. Delhi, AITBS, publisher. 2002.
7. Patel P, Patel NM and Patel PM: WHO guidelines on quality control of herbal medicines. Int. J. Res. Ayurveda. Pharm. 2011; 2(4): 1148-1154.
8. Ghasemi Dehkordi NA, Sajadi SE, Ghanadi AR, Amanzadeh Y, Azadbakht M, Asghari GR, Amin GR, Haji Akhoundi A and Taleb AM. Iranian herbal pharmacopoeia (IHP). Hakim Res. J. 2003; 6(3): 63-69.
9. Ghorbani Nohooji M, Gholipour A and Mokhtari S. Ethnobotanical survey of medicinal plants used in treatment of gastrointestinal diseases in Mazandaran province (case study: Larijan). In: Eighth National Congress on Medicinal Plants. Tehran, Iran, 24, 25 April 2019.
10. Gholipour A, Ghorbani Nohooji M, Rasuli N and Habibi M. An ethnobotanical study on the medicinal plants of zarm-rood rural district of Neka (Mazandaran province). J. Med. Plants 2014; 13(52): 101-121.
11. Gülçın İ, Oktay M, Kıreçcı E and Küfrevıoǧlu Öİ. Screening of antioxidant and antimicrobial activities of anise (Pimpinella anisum L.) seed extracts. Food Chem. 2003; 83(3): 371-382. [DOI:10.1016/S0308-8146(03)00098-0]
12. Özbek H, Güvenalp Z, Kuruüzüm-Uz A, Kazaz C and Demirezer LÖ. Phenylpropanoids, sesquiterpenoids and flavonoids from Pimpinella tragium Vill. subsp. Lithophila (Schischkin) Tutin. Rec. Nat. Prod. 2016; 10(2): 207-213.
13. Ariaii P and Tavakolipour H. Antimicrobial activity of methyl cellulose based edible film enriched with Pimpinella affinis oil on the Hypophthalmichthys molitrix fillet under refrigerator storage condition. Elec. J. Food Process. Preserv. 2013; 5(1): 13-26.
14. Gholipour A, Rasuli N and Ghorbani Nohooji M. Plant biodiversity of Zarm-rood rural district of Neka (Mazandaran province). J. Plant Ecosys. Conserv. 2017; 5(10): 155-173.
15. Ghaemi Amiri M, Gholipour A and Ghorbani Nohooji M. Ethnobotanical study of Sangchal region in Amol district (Mazandaran province). Iran: Payam Noor University of Sari; 2017.
16. Kouchaki E, Gholipour A and Ghorbani Nohooji M: Ethnobotanical study of Char-Dange section in Sari district (Mazandaran province). Iran: Payam Noor University of Sari; 2016.
17. Adel M, Safari R, Nematollahi A, Ghiasi M and Nafian Dehkordi I. Evaluation of antifungal activity of essential oils of Eryngium campestre, Cuminum cyminum, Pimpinella affinis and Allium sativum on Fusarium solani isolated from ornamental aquarium fish. J. Appl. Ichthyol. Res. 2015; 2(4): 23-32.
18. Esmaili F, Tajik H, Mehdizadeh T and Mayeli M. Determination and comparison of antioxidant activity and phenolic content of Pimpinella affinis hydroethanolic extract and essential oil. Stud. Med. Sci. 2017; 28(5): 311-320.
19. Khorsand H, Ardestani F and Shariati F. Investigation of isolated compounds from Froriepia subpinnata and antibacterial properties of essence and its extract. In: 4th Fourth Conference on the Science and Engineering of Isolation; Tehran, Iran. 2017.
20. Saremi E, Habibi Najafi MB, Haddad KH and Bahraini M. Evaluation of antioxidant and antimicrobial effects of Pimpinella anisum extract on extending shelf life of Kilkila fish, inoculated with listeria monocytogenes. J. Innov. Food Sci. Technol. 2018; 10(4): 43-54.
21. Saremi E, Habibi Najafi MB, Haddad KH and Bahraini M: Effect of extraction methods on the amount of phenolic compounds and antimicrobial properties of leaf extract of Pimpinella affinis. Iranian Food Sci. Technol. Res. J. 2018; 14(1): 59-68.
22. Saremi E, Habibi Najafi MB, Haddad KMH and Bahraini M. Effect of extraction methods on the antioxidant properties of Pimpinella affinis. Iranian Food Sci. Technol. Res. J. 2017; 14(69): 159-169.
23. Sarrafi Y, Tavahodi H and Dehghan H. Investigation of Antibacterial Activity of Pimpinella affinis Leaves Against E. coli and S. aureus and Separation of Active Fractions. J. Med. Plants Res. 2017; 16(64): 109-115.
24. Vadlapudi V and Naidu KC. In vitro bioefficiency of marine mangrove plant activity of Rhizophora conjugata. Int. J. Pharmtech. Res. 2009; 1: 1598-1600.
25. Adams RP. Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Mass Spectrometry, 4th Ed. Carol Stream, IL: Allured Publishing Corporation; 2007: 456.
26. McLafferty FW and Stauffer DB. The Wiley/NBS Registry of Mass Spectral Data, vol. 1. Wiley New York; 1989.
27. Yen GC and Duh PD. Scavenging effect of methanolic extracts of peanut hulls on free-radical and active-oxygen species. J. Agric. Food Chem.1994; 42(3): 629-632. [DOI:10.1021/jf00039a005]
28. Karimi E, Ghorbani Nohooji M, Habibi M, Ebrahimi M, Mehrafarin A and Khalighi-Sigaroodi F. Antioxidant potential assessment of phenolic and flavonoid rich fractions of Clematis orientalis and Clematis ispahanica (Ranunculaceae). Nat. Prod. Res. 2018; 32(16): 1991-1995. [DOI:10.1080/14786419.2017.1359171]
29. Yen G-C and Chen H-Y. Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutagenicity. J. Agric. Food Chem. 1995; 43(1): 27-32. [DOI:10.1021/jf00049a007]
30. Tayebi Tolou A. Phytochemical study of ethyl acetate extract of Froriepia subpinnata. Shahid Beheshti University. 2018.
31. Mozaffarian V. Flora of Iran. No 57: Umbeliferae. Tehran. Iran. Research Institute of Forests and Rangelands. 2007.
32. Mozaffarian V. Identification of Medicinal and Aromatic Plants of Iran. Tehran, Iran. Farhang moaser. 2012.
33. Mirzania F, Sarrafi Y and Moridi Farimani M. Comparative evaluation of chemical compositions and biological activities of wild and cultivated Froriepia subpinnata L. essential oils. J. Agr. Sci. Tech-Iran. 2019; 21(2): 331-340.
34. Morteza-Semnani K, Saeedi M and Akbarzadeh M. The Essential oil composition of Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill. J. Essent. Oil Res. 2009; 21(2): 127-128. [DOI:10.1080/10412905.2009.9700129]
35. Rustaiyan A, Mojab R, Kazemie-Piersara M, Bigdeli M, Masoudi S and Yari M. Essential oil of Froriepia subpinnata (ledeb.) baill. from Iran. J. Essent. Oil Res. 2001; 13(6): 405-406. [DOI:10.1080/10412905.2001.9699707]
36. Nabavi S, Ebrahimzadeh M, Nabavi S and Jafari M. Free radical scavenging activity and antioxidant capacity of Eryngium caucasicum Trautv and Froripia subpinnata. Pharmacologyonline 2008; 3: 19-25.
37. Nabavi S, Nabavi S, Ebrahimzadeh M and Eslami B. In vitro antioxidant activity of Pyrus boissieriana, Diospyros lotus, Eryngium caucasicum and Froriepia subpinnata. J. Rafsanjan Uni. Med. Sci. 2009; 8(2): 139-150.
38. Salmanian S, Sadeghi mahoonak A and Jamson M. Determination of the content, antioxidant properties and identification of the dominant phenolic composition in the antifungal extract by HPLC. J. Res. Innov. Food Sci. Technol. 2018; 15(81): 287-297.
39. Arslan N, Gürbüz B, Sarihan EO, Bayrak A and Gümüşçü A. Variation in essential oil content and composition in Turkish anise (Pimpinella anisum L.) populations. Turk. J. Agric. For. 2004; 28(3): 173-177.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.